Underhållsbidrag vid deltidsstudier?

2007-01-10 i Alla Frågor
FRÅGA |jag har en son som är 19 år och bor med sin far. Vi har ingen kontakt alls då han ej vill efter en svår skilsmässa där hans far använde honom i konflikten och fick sonen att vända sig mot mig. Uppgifter om honom har jag via försäkringskassan och CSN. Han har studerat på gymnasium och bor hemma, men har sedan 2006 endast studerat halvtid och jobbar förmodligen halvtid. Försäkringskassan kommer nu att dra in underhållsstödet och CSN uppger att han inte fått studiebidrag sedan oktober. Jag har fortsatt att betala min del av underhållsbidraget fram till dec -06. Är jag skyldig att fortsätta betala underhållsbidrag när han endast studerar deltid? Hur länge ska man betala underhåll?
Ida Forss |Hej! Då det gäller underhållskyldighet för föräldrar så regleras detta i 7 kap i Föräldrabalken som du finner http://lagen.nu/1949:381. Här finner man att Du som förälder är underhållsskyldig tills det att Ditt barn fyller 18 år, men om han fortfarande går i motsvarande grundskola/gymnasieskola så sträcker sig underhållskyldigheten tills han blir 21år. Det finns inget angivet om till hur stor del barnet måste gå i skolan för att underhållsskyldighet ska föreligga, inte heller går det att finna i förarbeten och praxis. Enligt 7kap 1§ så ska man ta hänsyn till barnets egna inkomster när underhållsbidragets storlek fastställs, så om Din son har ett avlönat arbete så kan detta påverka hur mycket i underhållsbidrag som Du fortsättningsvis är skyldig att betala. Mitt råd till Dig är att börja med att kontakta den handläggare på Försäkringskassan som har haft hand om ärendet för att få klarhet i varför underhållsstödet ska dras in och hur detta kommer att påverka Din underhållsskyldighet. Om Du hade betalat hela summan själv och Försäkringskassan inte varit inblandad så hade Du kunnat gå direkt till rätten men jag rekommenderar som sagt att Du börjar hos Försäkringskassan. Mvh

Vart vänder jag mig vid brott mot Sambolagen?

2007-01-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Var ska jag vända mig då jag har problem gällande att min föredetta sambo inte har följt sambolagen då vi flyttat ifrån varandra?
Carl Johan Zimdahl |Hej, Då Sambolagen (se http://lagen.nu/2003:376) till stora delar går att avtala bort (genom t.ex. ett samboavtal) så är svaret på frågan till stor del beroende på vad du och din f. d. sambo har avtalat. Då jag inte vet exakt vilken föreskrift i Sambolagen din f. d. sambo har brutit mot så är det svårt att ge ett precist svar. Men under förutsättning att inget har avtalats mellan er så skall, om någon av samborna begär det, bodelning ske när ett samboförhållande upphör av annan anledning än att samborna gifter sig, enligt 8 §. Begäran om bodelning måste dock framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphört, enligt 8 § 2st. Så om ditt problem rör att din sambo inte iakttagit reglerna om bodelning så kan du alltså fortfarande göra din rätt gällande, om mindre än ett år har passerat. Det är dock endast samboegendom som skall ingå i sambors bodelning, och som samboegendom räknas endast bostad (förutom fritidsbostad) och bohag som förvärvats för gemensam användning, enligt 3-7 §§. T.ex. en bil utgör alltså inte samboegendom. För att mer exakt kunna besvara frågan om ditt specifika problem behöver jag som sagt lite mer detaljer. Men oavsett vad frågan gäller så är ju utgångspunkten att vända sig till din f.d. sambo i första hand, och om det inte går att lösa er emellan så får du vända dig till allmän domstol (eller en advokat som hjälper dig att driva ärendet vidare). Lycka till och återkom gärna om du har fler frågor. Vänligen,

Uppsägning av hyreskontrakt för lokal

2007-01-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga ang uppsägning av ett hyresavtal för ett företag. Vi hyr av en bostadsrättsförening, och jag undrar om de kan säga upp oss utan att behöva meddela anledning eller ha fått några klagomål mot oss ? Tacksam för svar.
Ida Forss |Hej! Jag utgår i svaret från att Ni hyr lokalen i företagets namn & att Ni har hyrt lokalen i mer än nio månader. Bestämmelser som gäller hyresavtal finns i 12 kap Jordabalken, även kallat hyreslagen som Ni finner http://www.lagen.nu/1970:994 . De mest aktuella paragraferna för Er är §§ 3-8 & 56-60, där de senare särskilt reglerar hyra av lokaler. Om Ni uppfyller kraven som finns i 56 § åtnjuter Ni vad som kallas för indirekt besittningsskydd, vilket innebär att hyresvärden inte har rätt att säga upp avtalet hur som helst. Självklart finns det anledningar som ger dem rätt till uppsägning, exempelvis omfattande renoveringar eller huset ska rivas! Rätt att säga upp avtal föreligger även då hyresgästen missköter sig genom att t.ex. dröja med hyran (47§), strängare regler gäller då det är hyra av lokal. Regler om när en eventuell uppsägning ska ske och hur lång tid innan finner Ni i kapitlets inledande paragrafer, detta varierar beroende på om kontraktet är tidsbegränsat eller inte. Om hyresvärden förfarit felaktigt kan det bli tal om ekonomisk ersättning. Om Ni inte kan komma överens med Er hyresvärd rekommenderar jag Er att kontakta hyresnämnden som både kan hjälpa till med medling och med att lösa tvisten. Viktigt är att detta görs relativt omgående då vissa rättigheter kan bero på när man anmäler, detta står i lagen. Förfarandet är kostnadsfritt men Ni får själva stå för t.ex. ombudskostnader. Jag hoppas att detta hjälper Er en bit på vägen. Med vänlig hälsning

Bearbetning av upphovsrättsskyddat verk

2007-01-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag är egenföretagare i Kävlinge och har funderingar på att låta göra en inspelning av en sagobok digitalt. Filen ska kunna laddas ner via nätet (se www.nosco.se/butik) och det ska även paketeras fysikt på en CD. Texten kan inte läsas in direkt eftersom det är ”gammelsvenska” utan kommer att bearbetas. Vad gäller – finns den någon upphovsrätt som jag ska ta hänsyn till? Fakta: Bokförlaget Natur och Kultur Tryckt i Örebro på Lindhska Tryckeriet 1946 i Urval och bearbetning av Axel Norbeck
Mårten Andersson |Hej! Ja, sammanfattningsvis finns det troligen en upphovsrätt att respektera, förutsatt att du själv inte är rättighetsinnehavare till det aktuella verket. Att ge ut den aktuella boken på CD eller som fil på Internet skulle alltså kunna vara ett upphovsrättsbrott. Upphovsrätten är en så kallad immateriell rättighet som uppstår automatiskt i och med att man skapar ett konstnärligt verk, såsom exempelvis en bok. Skyddet ger en ensamrätt att förfoga över verket enligt 1-2 §§ upphovsrättslagen (URL), som du hittar http://www.lagen.nu/1960:729. Det är således, vissa undantag till trots, endast rättighetsinnehavaren som får framställa exemplar av verket i ursprungligt eller ändrat skick. Skyddet varar i 70 år efter upphovsmannens död, se 43 § URL. Du skriver att du själv tänkt bearbeta texten och göra en egen typ av ”översättning”. Denna bearbetning skulle förvisso ge dig en egen upphovsrätt till själva bearbetningen, men ger dig ingen rätt att förfoga över verket i strid mot upphovsrätten till originalverket enligt 4 § URL. Man kan här göra en jämförelse med att en person översätter en bok till ett annat språk. Mitt förslag är att du vänder dig till innehavaren av den aktuella upphovsrätten och frågar om dennes samtycke till publiceringen. Bokförlaget torde kunna hjälpa dig med sådan information. Hoppas mitt svar varit till hjälp, lycka till med ditt projekt! Vänlig hälsning,

Felparkeringsavgift resp. kontrollavgift

2007-01-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Trafikförorningen 2003:818 kap 11.5 §. Kan Controlla som är en privat park.bolag bötfälla vid akut utryckning av hemsjukvårdspersonal? De säger att denna lag inte gäller dem.
Mikael Ekdahl |Hej, Det finns i huvudsak två typer av situationer beroende på vilken mark felparkeringen skedde på, vilka ger olika svar på din fråga. Den första är om marken utgjorde gatumark. I detta fall finns reglering i olika författningar, t.ex. Trafikförordningen. Dessa regler omfattar allt från själva parkeringen till när, var och hur man får stanna. Överträdelser utgörs här av penningböter eller felparkeringsavgifter och administreras främst av kommunalanställda parkeringsvakter. I det andra fallet, vilket är det troliga, utgörs marken av tomtmark. Här finns ingen speciell lagstiftning. Markägaren bestämmer då själv villkoren för parkering, under förutsättning att han håller sig till de regler om utmärkning och storlek på avgifterna som finns. Överträdelse av markägarens villkor ger honom rätt att ta ut kontrollavgifter (skilj felparkeringsavgift). Det finns dock en lag om kontrollavgift vid olovlig parkering som gäller då markägaren ska ingripa mot bilägare som inte följer de villkor han ställt upp, se http://lagen.nu/1984:318. Controlla representerar med stor sannolikhet en markägare och min bedömning är således att de inte är bundna av den offentligrättsliga regleringen som utgörs av bl.a. Trafikförordningen. Däremot skulle det kunna finnas en möjlighet genom 10 § i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering, se länken ovan. Denna stadgar ett generellt förbud mot att ta ut felparkeringsavgifter om det skulle framstå som uppenbart oskäligt. Som exempel har departementschefen i förslaget till lagen sagt följande; ”Enligt min mening bör avgift inte få tas ut om försummelsen berott av någon oförutsebar omständighet av mer än bagatellartad natur. Egen eller en nära anhörigs sjukdom är en sådan omständighet. Också andra situationer som den ansvarige inte kan påverka själv bör kunna vara skäl nog. Däremot anser jag inte att den som glömt att förete parkeringstillstånd utan vidare bör undgå avgift. Den ansvarige bör – om möjligt – förete någon form av bevis om anledningen till sin försumlighet” (prop. 1983/84:104, s. 21–22). Ingenstans hittar jag tyvärr någon referens till utryckningsfordon men att privata markägare skulle ges tillåtelse att bötfälla även utryckande polis och ambulans framstår inte som rimligt. Om ni argumenterar med utgångspunkt i 10 § i nämnda lag i ett skriftligt bestridande till Controlla kanske det får effekt! Med vänlig hälsning,

Säljarens dröjsmål - hävning och skadestånd

2007-01-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, är näringsidkare och kör bud. Beställde bil i juni lovad att dyka upp i sep, har forfarande inte dykt upp. I nov har min gamla bil kostat mig 46000 i reparationer, har jag rätt till ersättning? Fråga 2: började prata om att häva köp men sa inte rakt ut att de skulle avbeställa den, det har dom nu gjort, kan de göra så?
Miranda Berg |Köplagen är tillämplig mellan näringsidkare, se http://lagen.nu/1990:931. Vilka rättigheter köparen har när det föreligger dröjsmål med varans avlämnande hittar du i 22§. Köparen får håll fast vid köpet och kräva fullgörelse, 23§. Denna rätt förlorar köparen dock om han väntar orimligt länge med att framställa kravet. Säljaren är inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna, eller om fullgörelsen skulle kräva uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet. Annars har säljaren endast rätt att häva köpet om det föreligger kontraktsbrott från köparens sida, till exempel om köparen inte betalar. Så verkar det ju inte vara i ditt fall, utan troligen beror hävningen på ett missförstånd. Säljaren har alltså ingen rätt att häva köpet på eget initiativ, men ord kommer antagligen stå mot ord om huruvida du hävt köpet eller inte. Oavsett om köpet hävts nu eller inte så föreligger ett dröjsmål. Du har rätt till ersättning för den skada du lider genom säljarens dröjsmål, såvida inte säljaren kan visa att dröjsmålet ligger utanför hans kontroll. Se 27§ och 67§ Köplagen. Det görs skillnad mellan direkt och indirekt förlust. Indirekt förlust ersätts bara om säljaren varit försumlig, vårdslös. De direkta utgifter som kan bli aktuella att ersätta måste ha klart samband med dröjsmålet. Eftersom du är beroende av en fungerande bil i din verksamhet, borde du ha rätt till ersättning för någon slags ersättningsbil eller reparationskostnad, men om du kan få erstättning för hela reparationskostnaden på 46 000 är svårt att avgöra. Utgifterna ska så att säga vara nödvändiga, det är alltså möjligt att man skulle kunna hävda att du skulle klarat dig med ett billigare alternativ. Den skadelidande parten måste själv försöka begränsa sin skada. Den skadeståndsskyldige, säljaren i det här fallet, måste också kunna ha möjlighet att förutse skadans uppkomst och omfattning, annars kan skadeståndet jämkas. Tänk på att om du vill kräva skadestånd måste du meddela säljaren detta så snart som möjligt för att rätten inte skall gå förlorad. Lycka till!

Avbryta semester

2007-01-05 i Övrigt
FRÅGA |kan arbetsgivare beordra arbetstagare att avbtyta semester
Ida Forss |Hej! Då det gäller den svenska arbetsrätten är det mycket som inte är reglerat direkt i lag då vi istället har en tradition av att sluta kollektivavtal. Den relevanta lagen i detta fallet är semesterlagen som du finner http://lagen.nu/1977:480, närmare bestämt 10-15§§. Lagen stadgar inte något speciellt om just arbetsgivarens rätt att avbryta en arbetstagares semester, men anger att om semester förläggs på annat sätt än genom överenskommelse med arbetstagaren så ska denna meddelas minst 2 månader före ledighetens början och om särskilda skäl föreligger så får besked lämnas så sent som 1 månad före ledighet. Båda förarbeten och äldre rättsfall anger att om tidsgränsern inte hålls så kan det bli aktuellt med ekonomisk ersättning och t.o.m. skadestånd till arbetstagaren. Då reglerna är stränga till arbetstagarens fördel torde man kunna dra skutsatsen att det ska till väldigt speciella omständigheter för att en arbetsgivare ska kunna ändra/dra tillbaka/avbryta semester. Värt att kontrollera är dock om det finns något speciellt angivet i det kollektivavtal som gäller för Din arbetsplats då många regler kan omförhandlas genom avtal. Mvh

Reklamation av vara som slutat fungera

2007-01-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Gäller inte Konsumentköplagen och paragraf 23 angående reklamation om en vara (router) har fungerat men sen av någon oförklarlig anledning (ej felanvändning) slutat fungera? Företaget hävdar att reklamation bara gäller för fel som upptäcks på nya produkter. Mvh
Peter Ahlström |Hej! Av din fråga tolkar jag det som att du köpt routern för privat bruk, dvs. du är att anse som en konsument och inte en näringsidkare vilket gör att konsumentköplagen ( http://lagen.nu/1990:932 ) blir tillämplig. Denna lag är tvingande vilket betyder att näringsidkaren (företaget) inte kan avtala bort lagen eller uppställa sämre villkor än de som ges. För det första skall frågan om varan är felaktig bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas (20 §), vilket är när du köpte varan i affären. Även om felet visar sig först senare så ansvarar säljaren för fel som funnits vid denna tidpunkt. Av tredje stycket i samma paragraf framgår att om en försämring av varan uppkommer efter avlämnandet skall varan även anses som felaktig om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Enligt 20a § samma lag finns en presumtionsregel som innebär att om felet visar sig inom 6 månader efter det att varan avlämnats skall felet anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat kan visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Detta är en garanti för konsumenten som, vilket framgått ovan, är tvingande för säljaren. Det är säljaren som har bevisbördan om denne påstår annat. Om felet visar sig efter dessa 6 månader är det du som köpare som skall visa att routern hade ett ursprungligt fel. Det kan dessutom vara av stor vikt att du undersöker om säljaren givit dig någon garanti eller liknande utfästelse vid köpet. I sådant fall anses fel föreligga om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen/garantin omfattar (21 §). Reklamationen i 23 § innebär att du måste, inom skälig tid efter det du upptäckte eller bort upptäcka felet, reklamera felet till säljaren för att kunna åberopa felet och göra gällande påföljder. Om du lämnar meddelande om detta till säljaren inom två månader efter det att du märkt felet anses det alltid ha lämnats i rätt tid. Här finns även en preskriptionsfrist på tre år som innebär att du förlorar rätten att åberopa felet om du inte reklamerar inom denna tid, såvida inte annat följer av en eventuell garanti/utfästelse. Detta innebär att om felet visat sig efter dessa 6 månader och om ingen garanti finns så får du i första hand visa att felet fanns vid avlämnadet. Går inte detta kan du, om möjligt, hävda att säljaren begått ett avtalsbrott, vilket innebär att du får undersöka vad som avtalats vid köpet angående produkten. Mvh