Oseriös telefonförsäljarföretag - betalningsskyldighet?

2006-10-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag är en mindre företagare. Jag blev uppringd av en försäljare. Företaget har Webbhotell. Att det var försäljare det hörde man tydligt, man fick ej själv prata. Som jag skrivit här under sa jag att jag ej litade på telefonförsäljare och ville ha skriftligt på det som han sa. Han sa att vi tar detta muntligt i första skeddet sedan står allt i avtalet som jag sagt. Jag sa till honom att skicka detta skriftligt. Jag var väldigt misstänksam gick hem från jobbet, ut på deras webbsida. Där det inte står något om priser eller avtal. Det gör det på alla andra webbplatser som sysslar med samma tjänster. Jag ringde till deras växel, men utan resultat. Skrev till mailen som jag fått av honom. Han behövde ej skicka mig några avtal, eftersom jag ej ville ha dem som kund. Jag fick mail som står här under, att man ej har någon ångervecka eftersom muntligt avtal var juridiskt bindande. Jag sa i telefonen, att jag ej ville ingå något muntligt avtal utan ville ha det skriftligt. Alltså har jag ej sagt ja till något avtal. Jag har ej betalat något ej heller skrivit under något eller gått med på något, de skulle skicka mig avtal med alla detaljer. De kanske rent ut hittar på andra summor än vad som sagts.Hur ska man gå tillväga, när ett sådant oseriöst företag hävdar att de har rätt. Detta företag måste stoppas innan de hinner lura flera andra företag eller privatpersoner. Har fått faktura från dem, men jag har bestridet den och skickat tillbaka fakturan.
Jesper Silow |Den sortens oseriösa företag som här ligger för handen, är inte särskilt svåra att ta itu med. Ett muntligt avtal kan aldrig bevisas av företaget, och Ni har ju inte skriftligt bekräftat någonting. Om företaget mot all förmodan skulle vända sig till Kronofogden, kommer Ni naturligtvis att bestrida betalningsansvar, varefter hela bevisbördan skulle hamna hos företaget. Som redan konstaterat finns det inga bevis som skulle kunna sätta Er i en situation där betalningsskyldighet skulle kunna komma ifråga. Jag råder Er även att ta kontakt med Konsumentombudsmannen, som brukar verka mycket effektivt mot denna typ av oseriösa företag genom svartlistning och undersökande om företaget gjort sig skyldig till något brott med mera.

Preskriptiontid för förskingring

2006-10-05 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag undrar hur länge en förundersökning får pågå. För ca 10 år sedan inleddes en förundersöknin (misstanke om förskingring, ca 30 000 SEK) mot mig, och sedan dess har jag inte hört något. Alltså inget åtal och inget beslut om nedläggning heller. Finns någon risk att åtal väcks efter så här lång tid? Även om jag är oskyldig är ju inte en rättegång något man önskar.
Jonas Forsén |Hej. För förskingring kan fängelse i högst sex år dömas som påföljd (grov förskingring) se Brottsbalken 10:3 http://www.lagen.nu/1962:700 . Enligt samma lag 35:1 så är preskriptionstiden i sådana fall 10 år (se http://www.lagen.nu/1962:700). Detta innebär att en påföljd inte kan dömas om den misstänkte inte häktas eller erhåller del av åtal inom den tiden. Brottet är preskiberat. Tiden räknas från den dag då brottet ägde rum. I vissa undantagsfall kan dock preskriptionstiden förlängas men aldrig över 30 år. Mvh

Bodelningsvederlag

2006-10-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad är bodelnigsvederlag? Hur räknas det fram?
Magdalena Åhlberg |Hej! Jag hade aldrig hört begreppet bodelningsvederlag innan och det går inte att hitta i litteraturen. Det är alltså vad jag förstår inget vedertaget begrepp. Säkrast är om Du kontaktar den som skrivit den handling där uttrycket "bodelningsvederlag " förekommer. Jag kan tänka mig att uttrycket kan användas i ett bodelningsfall där en av makarna på sin lott fått mer av sitt giftorättsgods än vad hans andel ger. Den andre maken måste då kompenseras på något sätt och denna kompen- sation skulle kanske kunna kallas för bodelningsvederlag. Hur stort det är beror då på hur mycket maken ska kompenseras. mvh

Tre frågor om arv

2006-10-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi var tre syskon varav ett avled 1990 efterlämnade ej barn eller hustru. Våra föräldrar är skilda sedan 20 år, ärver min avlidne bror något om den ene föräldern går bort före den andra? Vad gäller för oss två kvarvarande, vår pappa är omgift men har inga fler barn som vi vet om? Kan den ena få allt och den andra ingenting?
Oskar Taxén |Hej! Som jag förstår frågan undrar du egentligen tre saker, dels om er avlidne bror kan ärva någon av dina föräldrar. På den frågan är svaret nej. I och med att den avlidne inte hade några barn så går hans del av arvet till dig och ditt levande syskon. I praktiken innebär detta att ni två delar arvet emellan er som om ni bara vore två Den andra delfrågan handlar om huruvida en av era föräldrar kan göra dig eller ditt syskon arvlös. På denna fråga är svaret nej. Man har som barn alltid rätt att få ut sin s k ”laglott” vilket i ert fall är en fjärdedel av den avlidnes egendom. Detta oavsett vad er förälder skriver i sitt testamente. Den tredje delfrågan uppfattar jag som vad som händer angående din omgifta far. Här finns det en del olika utfall. Klart är att du och ditt syskon alltid har rätt till den ovan nämnda laglotten, dvs en fjärdedel var av er fars egendom. Däremot kan han genom ett s k inbördes testamente se till att hans nya fru tillmäts resten av hans förmögenhet. Det kan även finnas andra omständigheter som du inte nämnt i frågan som kan spela in, ett sådant exempel är om din far och hans nya fru har speciella ägarförhållanden till saker inom deras äktenskap. Mvh

Enskild egendom genom testamente

2006-10-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Räcker det att skriva ett testamente där man anger att det våra barn ärver efter oss skall vara enskild egendom? Vad händer vid en eventuell skilsmässa hos dem om man är gift eller sambo? Avlider?
Anna Bergman |Hej! Om ni i testamentet skriver att det era barn ärver ska vara enskild egendom så kommer det att vara enskild egendom även om de gifter sig eller blir sambo. Vid skilsmässa eller bodelning enligt sambolagen utgör det fortfarande barnets enskilda egendom och ska inte ingå i delningen. Ifall era barn dör kommer den enskilda egendomen ingå i barnets kvarlåtenskap. Lagen respekterar viljan hos en testator. Det går bara att återinföra giftorätt av den enskilda egendomen genom äktenskapsförord om testatorn har medgivit det. Däremot hindrar inte föreskriften att man får sälja eller på annat sätt förfoga över den enskilda egendomen som man har mottagit. Om det särskilt har föreskrivits i testamentet att egendomen inte ska få överlåtas av mottagaren är dock även det förbjudet. Men i detta fall ska man komma ihåg att en bröstarvinge alltid har rätt att få sin laglott i egendom som han fritt kan förfoga över, se 7:5 ÄB (http://www.lagen.nu/1958:637 ). För egendom som träder istället för enskild egendom så finns det en tolkningspresumtion att även detta, surrogatet, ska vara enskild egendom. När det gäller avkastning av enskild egendom så presumeras den däremot bli giftorättsgods, se 7:2 ÄktB, http://www.lagen.nu/1987:230#K7P2 . Jag skulle råda er att tydliggöra i ert testamente hur ni vill ha det. Mvh,

Bostad och barnens boende vid upplöst samboförhållande

2006-10-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo ska separera och vi har 2 genensamma barn. 2 och 5 år gamla. Vi äger en villa tillsammans dvs 50/50. Nu undrar jag vad vi ska tänka på när det gäller lånet på huset samt om det finns någon lag som reglerar vart våra barn ska bo eller löser vi det själva?
Jenny Larse |Hej, Sambolagen (2003:376), se http://lagen.nu/2003:376, tar upp de rättsliga aspekterna som skall beaktas vid ett samboförhållande. När ett samboförhållande upphör så kan den ena av samborna begära att bodelning skall ske. I denna ingår sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk. Det spelar således ingen roll vem som har betalat egendomen. Före delningen så gör man en avräkning för skulder. I detta fall innebär det lånet på huset. Vad som sedan återstår skall med andra ord delas lika mellan samborna. En bodelning skall upprättas av samborna gemensamt och vara skriftlig och underskriven av båda. Registrering av bodelningen kan även ske vid tingsrätten. Det är viktigt att bodelningen sker skriftligen för att ni sedan skall kunna visa att bodelning har skett och att ni efter denna äger fastigheten med hälften var. Ni kommer efter bodelningen att äga fastigheten med samäganderätt i enlighet med samäganderättslagen (1904:48). En eventuell försäljning av bostaden kommer med andra ord efter bodelningen att regleras enligt denna lag. En av er kan också välja att få bostaden avräknad på sin lott, vilket föranleder att den andre sambon då skall få motsvarande belopp ur andra delar som ingår i bodelningen, och om detta inte är möjligt i pengar. Vad gäller barnens boende så är lagstiftarens vision att vårdnadshavarna själva skall komma överens om hur vårdnaden skall utövas. Den gemensamma vårdnadens utformning är därför endast delvis reglerad genom lagregler. Detta innebär att om ni själva är överens om hur ni vill utforma den gemensamma vårdnaden sinsemellan avseende boendet och umgänget så är detta att föredra. Är detta inte möjligt så kan boende och umgänge bestämmas genom avtal i samråd med socialtjänsten. Om ni inte kan komma överens om ett avtals utformning så kommer boendefrågan slutgiltigt att avgöras i allmän domstol. Detta är dock inte att föredra. Föräldrabalken 6 kapitlet (http://lagen.nu/1949:381) Återkom gärna vid ytterligare frågor Vänligen,

Rätt att häva köpet

2006-10-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! I juni 2006 köpte jag min sambo en barnvagn av märket Teutonia. Efter ett tag märkte vi att bromsarna ej fungerade som de skulle trots upprepade lagningar från vår sida. Ett par goda vänner till oss har samma barnvagn och fått samma problem. Min fråga är nu om vi kan häva köpet, dvs få pengarna tillbaka, med ev. avdrag för använda månader? Det finns en garanti på tillverkningsfel. vi vill inte ha den reparerad då vi tror att felet kommer att bestå. Tack på förhand.
Sannah Weiger |Hej. I konsumentköplagen (KKL) står det vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara i en affär. I lagen hittar du bland annat vilka regler som gäller om du inte är nöjd med varan och vad du då kan kräva av säljaren. Konsumentköplagen är en i huvudsak tvingande lag. Det innebär att näringsidkaren inte får ger dig sämre villkor än vad som står i lagen. Om det är något fel på din vara kan du antingen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet. Du kan även häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, vilket betyder att du får pengarna tillbaka. Du måste reklamera den felaktiga varan hos säljaren inom skälig tid efter att du upptäckte felet. Det betyder att du muntligt eller skriftligt meddelar säljaren att du inte vill ha varan. Av din fråga förstår jag att du vill häva köpet. Säljaren har dock rätt att i första hand erbjuda dig avhjälpande eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för dig.(KKL 27 §) Se Konsumentköplagen http://www.lagen.nu/1990:932. För ytterligare information och hjälp med ditt ärende kontakta konsumentverket. Vänligen, Sannah Weiger.

Städning vid vräkning

2006-10-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Behöver man städa vid vräkning
Alexander Garbu |Hej! Ja, om det så står i hyresavtalet om vad som skall göras vid hyresavtalets uppsägning, annars kan du hållas ansvarig genom t.ex. att du måste betala för inhyrd städfirma från hyresvärdens sida. Vänligen,