Vad är maxbeloppet på en felparkeringsavgift?

2021-11-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Fick p-bot på 1200 kr, är inte det lite väl mycket? kan man verkligen behöva betala så mycket?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 § lag om felparkeringsavgift får regeringen ange det högsta och det lägsta belopp som felparkeringsavgifter får fastställas till. I 2 a § förordning om felparkeringsavgift anger regeringen att felparkeringsavgiftens storlek bestäms av kommunen och beloppet får fastställas till lägst 75 och högst 1300 kronor. Förr var maxbeloppet 1000 kr men ändrades till 1300 kr den 1 mars 2017.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Hur ska en tjänst för arbetstillstånd annonseras ut?

2021-09-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Kan ett jobberbjudande för en arbetstillstånd ansökan läggas ut på facebook?kommer det att gälla för migrationsverket?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar 6 kap. Utlänningslagen (UtlL). Enligt 2 § andra stycket UtlL får arbetstillstånd endast ges om rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen. Enligt ett ärende hos Migrationsöverdomstolen, MIG 2015:6, är rekryteringsförfarandet förenligt med Sveriges åtaganden om det varit utannonserad under tio dagar.På Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om hur en annonsering ska se ut. Tjänsten måste annonseras ut så att alla bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet. Genom att annonsera hos Arbetsförmedlingens platsbank uppfylls detta krav; när en ledig tjänst utannonseras hos Arbetsförmedlingen blir den också synlig i den europeiska internetbaserade platsportalen Eures, varigenom tjänsten görs tillgänglig även för medborgare i EU/EES och Schweiz. Det är dock möjligt att annonsera ut tjänsten på andra sätt än hos Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren måste då visa att annonseringen motsvarar Eures och varit tillgänglig i alla EU/EES-länder och Schweiz.Jag kan inte ge dig ett klart svar på om en annonsering via Facebook är tillräckligt. Tidigare har Migrationsverket inte accepterat annonser via Linkedin, dock har EU-kommissionen kritiserat Sverige angående detta och i ett fall uttalat att Linkedin är tillräckligt för att uppfylla de nämnda kraven då det är tillgängligt inom hela EU och har över 400 miljoner användare. Att annonsera ett jobb via Facebook kan vara osäkert, men om arbetsgivaren kan visa att Facebook uppfyller kraven på tillgänglighet inom hela EU/EES och Schweiz så borde det uppfylla annonseringskravet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vad är maxbeloppet på en felparkeringsavgift?

2021-09-26 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hejsan jag fick en p-bot på 1100kr för jag parkerade för nära en korsning men jah trodde max priset på en parkeringsblter va 1000kr så jag undrar då om jag har fått betala för mycket i böter.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 § lagen om felparkeringsavgift får regeringen ange det högsta och det lägsta belopp som felparkeringsavgifter får fastställas till. I 2 a § förordningen om felparkeringsavgift anger regeringen att felparkeringsavgiftens storlek bestäms av kommunen och beloppet får fastställas till lägst 75 och högst 1300 kr. Förr var maxbeloppet 1000 kr men ändrades till 1300 kr den 1 mars 2017.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vad säger lagen om piskor?

2021-07-31 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Jag har försökt att kolla upp alla lagar som hade kunnat tillhålla till piskor (då dom som går via Ox-piska som brukar säljas för minst 1300 kr, inte dem man hittar i sex butiker eller party butiker for runt 100kr). Men har inte kunnat något som referar till piskor, för i min erfarenhet så har dem runt sama fara som ett airsoft gevär(beronde på design).
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag hittar inget som refererar till just piskor. I 1 § lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (s.k. knivlagen) anger man att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats. Frågan blir i detta fall om s.k. oxpiskor faller under "andra föremål".I ett rättsfall från Högsta Domstolen (HD), NJA 2011 s. 556, skulle HD avgöra om ett basebollträ ansågs falla under "andra föremål". HD förklarar att bestämmelsen ska tolkas restriktivt vad gäller frågan om vilka föremål som ska ingå i tillämpningsområdet. Syftet med bestämmelsen talar för att endast knivar och liknande föremål samt gatustridsvapen ska omfattas, men uttalanden i förarbeten till lagen talar dock för att regeln även ska ta sikte på sådana föremål som kan utgöra vapen enligt bestämmelsen om olaga hot (4 kap. 5 § Brottsbalken) och förverkanderegeln i 36 kap. 3 § punkt 2 Brottsbalken. HD jämför basebollträ med batonger som ofta förekommer vid olika brott. De nämner också att det inte är sällan som basebollträn används vid misshandel och hot och ska därför betraktas som gatustridsvapen. I rättsfallet kommer HD fram till att basebollträet ska omfattas av innehavsförbudet i lagen. Vidare förklarar HD att förbudet inte gäller om innehavet med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat, d.v.s. om basebollträet var tänkt att användas vid bollspel. I det aktuella fallet var basebollträet tänkt att användas för att kunna försvara sig och omfattades därför av förbudet.Sammanfattningsvis finns det inga lagar som refererar till just piskor men med bakgrund i det nämnda rättsfallet kan man argumentera för om en oxpiska skulle omfattas av bestämmelsen i knivlagen. Enligt min bedömning används inte piskor i så stor utsträckning vid olika brott och skulle därför troligen inte anses utgöra gatustridsvapen. Vidare beror det också på om ditt innehav av piskan anses befogat, om du t.ex. likt mannen i rättsfallet vill använda den för att kunna försvara dig själv så kan det anses obefogat.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vilka lagar kan bli aktuella inom LSS-omsorgen?

2021-11-27 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |vilka lagar och regler finns för Lss
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inom LSS-omsorgen finns det flera kompletterande lagar, nedan ska jag försöka redogöra för några lagar som kan bli aktuella. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer med utvecklingsstörning, autism eller liknande tillstånd, åt personer med betydande eller bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller åt personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Socialtjänstlagen (SoL)Lagen anger att kommunen har det yttersta ansvaret för alla i kommunen och innehåller särskilda bestämmelser för de med funktionsnedsättningar som har rätt till extra stöd och hjälp. FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningKonventionen antogs av Förenta Nationerna (FN) 2006 och sedan 2009 är Sverige juridiskt bunden av konventionen. Konventionen förklarar att personer med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga i samhället och att kunna leva självständiga liv. Stödet till enskilda personer och samhället i stort ska utformas så att personerna kan leva som andra. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)Denna lag innehåller mer grundläggande bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. Patientlagen (PL)Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. PatientsäkerhetslagenDenna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. PatientskadelagenDenna lag innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring). Dataskyddsförordningen (GDPR)GDPR reglerar hanteringen av personuppgifter och anger i vilka sammanhang personuppgifter kan anges, hur dessa ska skyddas och vad uppgifterna får användas till. Jag hoppas detta gav en klarare bild på vilka regler som kan bli aktuella. Listan är dock inte uttömmande och det kan finnas andra lagar som kan bli aktuella beroende på omständigheterna, om du har mer specifika frågor eller övriga funderingar är du såklart varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Vad är straffet för grovt sjöfylleri?

2021-09-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej. Jag åkt faste för grovt sjöfylleri. Utandningsprov visade 1,1 promille. Båten kördes i krypfart och ingen vårdslöshet i sjötrafiken. Jag styrde båten max 5 minuter då ägaren sa att jag skulle styra båten. I samma veva kommer kustbevakningen och stannar oss och jag får blåsa, ändå säger ägaren till dom att det var han som egentligen körde och är ägare till båten. Följde med till stationen och fick skjuts hem därifrån efteråt. Vad kan jag räkna med i typ av straff? Har vapenlicenser som jag är oerhört rädd om och jakten är mitt liv. Aldrig straffad innan och detta är en engångsföreteelse och inga alkoholproblem, jobbar och sköter mig.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar 20 kap. 5 § Sjölagen som reglerar grovt sjöfylleri. Bestämmelsen anger att en person som döms för grovt sjöfylleri kan dömas till högst två års fängelse. Enligt bestämmelsens andra stycke ska man vid bedömningen om grovt sjöfylleri särskilt beakta om alkoholkoncentrationen uppgått till minst 1,0 promille i blodet, om gärningsmannen annars varit avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel, om gärningsmannens uppgift varit särskilt krävande med hänsyn till fartygets egenskaper eller andra omständigheter, eller om framförandet av fartyget inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss. I ett förarbete till sjölagen, prop. 2009/10:76 s. 26, förklarar man att i undantagsfall kan det vara så att brottet trots en alkoholkoncentration på minst 1,0 promille i blodet eller motsvarande i utandningsluften inte bör bedömas som grovt. En helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet får göras. Här nämner man bl.a. att förhållanden som kan vara relevanta är hur omfattande trafikuppgifter den enskilde haft att utföra varit och hur trafiksituationen sett ut. I ett rättsfall från hovrätten, RH 2009:71, förklarar hovrätten att till skillnad från rattfylleri enligt trafikbrottslagen, där det normalt räcker med att lägga fokus på alkoholkoncentrationen, så ska man vid sjöfylleri utöver detta även kunna visa att personens hantering av fartyget eller beteende i övrigt inneburit att denne inte på ett betryggande sätt kunnat utföra sina uppgifter. Här kan man bl.a. ta hänsyn till vilken uppgift personen haft, vilken fartygstyp det rör sig om och i vilket vatten fartyget förts. Kravet på nykterhet ställs därför högre på den som t.ex. framför ett stort passagerarfartyg än den som framför en roddbåt, eller på den som framför ett fartyg på en trafikerad farled än den som framför ett fartyg på öppet hav. Sammanfattningsvis är det flera omständigheter som kan spela roll i din situation och jag kan därför inte ge dig ett klart svar utan att ha mer information om hur omständigheterna sett ut. Det kan bl.a. vara av betydelse om det vid din hantering av fartyget varit trafikerat eller inte, eller vad för typ av fartyg det rört sig om. Vad gäller påföljden är det fängelse för grovt sjöfylleri, dock kan den som har begått ett brott som kräver ett strängare straff än böter i vissa fall dömas till t.ex. villkorlig dom i stället för fängelse. En förutsättning är att domstolen inte tror att du kommer att begå nya brott. Men som tidigare nämn kan jag inte ge dig ett klart svar på vad påföljden kan bli då det beror på det enskilda fallet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Hur långt sträcker sig en hundägares strikta ansvar?

2021-08-16 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejNyligen inträffade en olycka där en hund blev påkörd av en cyklist. Cyklisten avvek från platsen - utan att ge sig till känna. Hunden fick omfattande skador med dryga veterinärkostnad som följd.Vad gäller under följande tre scenarier:1. Hunden gick i koppel bredvid sin ägare.2 Hunden var okopplad och sprang lös runt sin ägare.3 Hunden hade både halsband och koppel men hade slitit sig loss från ägaren.Jag är införstådd med ägarens strikta ansvar, men kan det gälla även i första fallet och hur skulle man bedöma fall nummer tre?Hur ser man på att cyklisten avvek från platsen?Vänligen
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar lagen om tillsyn över hundar och katter, framförallt 19 § som anger att ägaren ska ersätta skador orsakade av hans hund även om han inte är vållande till skadan.I ett rättsfall från Högsta Domstolen, NJA 1947 s. 594, blev en hundägare skadeståndsskyldig efter att hans hund hade sprungit ut i cykelbanan och kolliderat med en cyklist. I ett annat rättsfall från Svea Hovrätt, T 9602-06, blev hundägaren inte skadeståndsskyldig då hunden varit passiv; hunden hade gått i koppel bredvid ägaren när en cyklist i hög fart hade försökt åka förbi och blivit tvungen att tvärbromsa när han såg hunden. Cyklisten ansåg att längden på kopplet hade varit vårdslöst av hundägaren men hade inte kunnat bevisa detta och fick därför ingen ersättning för sina skador. Det senare rättsfallet visar dock att det finns en möjlighet att en hundägare blir ansvarig även om hunden varit passiv och i koppel, t.ex. om man lyckas bevisa att längden på kopplet varit för långt. Sedan dessa rättsfall avgjordes har en ny lag om tillsyn över hundar och katter trätt i kraft, men det borde inte innebära någon förändring i denna sak.I ett senare rättsfall från Hovrätten, HovR T 30-12, hade en schäferhund slitit sig och bitit en annan hund i ryggen och schäferns ägare blev tvungen att betala ersättning. Dock jämkas ersättningen till hälften då den andra hunden hade haft på sig ett flexikoppel som tillåter den att röra sig mer fritt vilket i sin tur möjliggjort attacken. Enligt 6 kap. 1 § skadeståndslagen kan skadestånd med anledning av sakskada jämkas om den skadelidande varit medvållande till skadan.En vägtrafikant, som med eller utan skuld till trafikolyckan, lämnar olycksplatsen kan göra sig skyldig till smitning enligt 5 § lagen om straff för vissa trafikbrott. Begreppet trafikolycka är inte definierat, men kräver åtminstone att en skada uppstått. Enligt 2 § förordningen om vägtrafikdefinitioner är en trafikant någon som uppehåller sig på en väg; en väg i sin tur är sådan väg, gata eller led som används för trafik med motorfordon, led som är anordnad för cykeltrafik eller gångbana bredvid nämnda vägar.Sammanfattningsvis kan man utifrån ovan rättsfall se att det strikta ansvaret sträcker sig väldigt långt och omfattar sannolikt fall nummer två och tre, men att eventuell ersättning kan jämkas om det visar sig att den andra parten på något sätt varit medvållande till skadan. Det verkar finnas en möjlighet att man inte anses ansvarig i fall nummer ett, men detta kan påverkas av faktorer som t.ex. längden på kopplet och vad för typ av koppel man har.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vad är straffet för vårdslöshet i trafiken?

2021-07-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Jag jobbar som bussförare och jag lämnade en person vid hållplatsen och jag försätter min tur som vanligt när jag kom tillbaka till hållplatsen igen jag hittade ambulansen står där och personen säger att jag kör på hen då polisen kom till platsen men verken jag eller polisen var säkra att jag har begått brott så polisen sa att jag är misstänkt till trafikbrott och vårdslöshet så vilket straff kan jag få om jag blir dömd.OBS! Polisen fråga resenärer och alla som vara på platsen men fanns inte någon som bekräftar att det var jag så polisen säger att det finns ingen vittne plus att de kollade överallt i bussen och de hittade ingen skada
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL). För vårdslöshet i trafik kan man dömas till dagsböter, 1 § 1 st TBL. Hur många dagsböter som utdöms beror på hur allvarligt brottet är. Om man anses ha varit grovt oaktsam eller visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom kan man dömas för grov vårdslöshet i trafiken till fängelse i högst två år, 1 § 2 st TBL. Den som gör sig skyldig till grov vårdslöshet får även sitt körkort återkallat enligt 5 kap. 3 § punkt 1 Körkortslagen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,