Måste ett parkeringsbolag acceptera kontantbetalningar?

2021-04-26 i Parkeringsböter
FRÅGA |Gällande parkering:Om parkeringsautomaten ej har myntinkast och jag ej äger vare sig en smarttelefon eller kontokort. Hur löser man parkeringen då? Håller dom argumenten juridiskt dvs att jag ej kan göra rätt för mig pga ovanstående?Tack på förhand.
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Parkeringsbolag kan själva välja vilket betalningssätt de vill använda. Detta innebär att de inte måste acceptera kontanter även om det enligt 5 kap 1 § Riksbankslagen är ett tillåtet betalningsmedel. Bolaget kan själv välja vilka avtal de vill ingå med sina kunder. Detta innebär att de inte måste erbjuda betalning med kontanter utan de kan välja att enbart acceptera kortbetalning eller betalning via en app. Det är alltså upp till dig som kund att välja om du vill acceptera det aktuella betalningssättet. Bolaget kan alltså kräva att du ska betala via kontokort eller din mobil för att få parkera på den aktuella platsen. Om du vidare inte betalar för parkeringen kan det tas ut en avgift. För att undvika problemet kan du ställa dig på en parkeringsplats där det finns en parkeringsautomat som tar kontanter. Dessvärre tror jag inte att dina argument skulle hålla i en domstolsprövning just på grund av att företag själva kan välja vilka betalningsmetoder de vill acceptera. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att köra med sommardäck på vintern?

2021-01-21 i Trafik och körkort
FRÅGA |Vad händer om man övningskör (lagligt) men att bilen är olaglig, tex utan vinterdäck?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på ifall det är olagligt att köra bil på vintern utan vinterdäck. Det är tillåtet att köra med sommardäck på vintern under förutsättning att det inte råder vinterväglag på den vägen du färdas på eller angränsande vägar under tiden 1 december - 31 mars. Annars måste du ha godkända vinterdäck. Bötesbeloppet för att inte använda vinterdäck när det krävs är 1 200 kr. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Naturrätt och rättspositivism

2020-12-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad är likheterna och skillnaderna mellan juridisk rätt och natur rätt?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vad som utmärker rättspositivismen respektive naturrätten.Naturrättsläran Naturrätten är ingen skriftlig lag utan existerar enbart för att den måste finnas. Den står över tid och rum och är universell och måste accepteras av alla i samhället. Enligt naturrättsläran finns det rättsliga principer som är grundade i naturens egen ordning och står över de lagar som stiftas av människor. Läran kan delas in i två underkategorier. En gudomlig grund vilken grundar sig på religion. En mänsklig grund som grundar sig på principer som är nedlagda i människans natur. RättspositivismRättspositivismen gäller under vissa givna förutsättningar och utgörs av de stiftade lagarna. Enligt detta synsätt är rätten en konstruktion snarare än grundad på en universell moral. Till skillnad från naturrätten ansåg man att en lag var gällande om den var fastslagen i en viss källa oavsett om den var rättvis eller inte. Rättspositivismen anser att rätten är knuten till en viss tid och en viss plats. Domaren får inte själv göra några moraliska överväganden när han eller hon bestämmer vad som är gällande rätt.Avslutningsvis Detta är bara en översiktlig redogörelse för vad som kännetecknar naturrätten respektive rättspositivismen. Det finns mycket mer intressant information att ta del av på nätet samt i litteraturen.Med vänlig hälsning,

Vilken ställning intar EKMR i det svenska rättsystemet?

2021-02-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som händer om EKMR står i stird med någon av våra grundlagar - normkonflikt. Hur dömer domstolen? I enlighet med RF eller EKMR?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilken ställning EKMR intar i det svenska rättsystemet. Europakonventionen (EKMR) är inte en av de svenska grundlagarna, men räknas ändå som det. Konventionen nämns i 2 kap 19 § Regeringsformen (1974:152) (RF) där det står att lag eller annan föreskrift inte får strida mot Sveriges åtaganden på grund av EKMR angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Konventionens ställning är överordnad svenska lag i och med att den inkorporerats i svensk rätt (den har tagits in i den svenska lagstiftningen). I 12 kap 10 § RF står det att om en domstol eller myndighet i ett enskilt mål kommer fram till att svensk lag strider mot en överordnad författning så ska lagen inte tillämpas. Vid fall en svensk domstol skulle döma mot EKMR så kan Europadomstolen komma att ta upp målet. Att döma mot EKMR skulle kunna likställas med att döma mot det svenska grundlagsskyddet. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Parkeringsböter vid angivelse av fel registreringsnummer i parkeringsapp

2020-12-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej.Har en fråga ang. En p-bot. Jag lyckades betala för fel bil. Dvs att jag kan bevisa att ena bilen som är betald för hsr varit hemma utanför staden (dvs kolla betaltullarna)Har försökt överklaga hos kontrollföretaget. Är det lönt att ta ärendet vidare till tingsrätten. För det är det de säger som är nästa instans. För Har blivit en principsak. Dvs jag har betalt en biljett. Som ej är utnyttjad och fått en bot. Dvs det har blivit fel. Som man borde kunna rätta till..
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar situationen som att du har betalat parkering via en parkeringsapp. Tyvärr så är det du som har skyldigheten att se till så att du betalar parkering för rätt bil. När du väljer att använda dig av en parkeringsapp så accepterar du de avtalsvillkor som parkeringsbolaget ställer upp. Som avtalspart är det din skyldighet att läsa de villkor som parkeringsbolaget ställer upp. Liknande fall har tidigare prövats i domstol. Hovrätten har fastslagit att man har ett "långtgående ansvar" för att lämna rätt registreringsnummer och se till så att man betalar för rätt bil. Chanserna är således små för att du ska nå framgång med din talan i domstol. Mitt tips till dig är att betala boten även om det kan kännas orättvist. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man åka tillbaka till Sverige efter avslag på asylansökan?

2020-11-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min fru har fått avslag på sin asylansökan och måste åka tillbaks till Vietnam inom kort. Hutar länge måste hon vistas i hemlandet innan vi kan återförenas här igen?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Som jag tolkar din fråga vill du ha svar på huruvida en person har rätt att återvända till Sverige efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Den aktuella lagen är Utlänningslagen (2005:716). Ett avslag på en asylansökan innebär att Migrationsverket inte tycker att det finns tillräckliga skäl för att en person ska få stanna i Sverige. Personen har i och med detta två val. Det ena alternativet är att acceptera beslutet och därmed återvända till sitt hemland. Det andra alternativet är att överklaga beslutet till domstol. Om personen skulle välja att överklaga bör denne ändå planera att återvända. Beslutet om utvisning gäller 4 år efter att beslutet vunnit laga kraft. Efter 4 år kan man ansöka om asyl igen (12 kap. 22 § Utlänningslagen).I beslutet går att läsa inom vilken tid personen måste lämna Sverige. Om denne inte reser hem inom den angivna tidsfristen finns det risk för att personen får ett återreseförbud. Detta innebär att personen inte kommer att ha möjlighet att återvända till Sverige så länge återreseförbudet gäller (12 kap 15a § Utlänningslagen). I vissa fall kan dock en person med återreseförbud få tillstånd att besöka Sverige. Det måste då finnas mycket speciella skäl för det. Exempelvis kan det vara att en anhörig är sjuk eller att en anhörig ska begravas. Om ett återreseförbud inte meddelas finns det möjlighet att resa till Sverige på exempelvis ett turistvisum. Sammanfattningsvis innebär detta att din fru har möjlighet att återvända till Sverige. Som nämnt kan hon exempelvis besöka landet som turist (under förutsättning att turistvisum beviljas) men det är först efter 4 år som hon återigen kan ansöka om asyl. Om hon däremot meddelats ett återreseförbud har hon inte möjlighet att komma tillbaka så länge förbudet gäller. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,