Får en väktare kroppsvisitera mig?

2021-06-04 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Har väktare rätt att visitera en om de exempelvis misstänker att man har snattat något i en butik?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Väktare har inte några polisiära befogenheter. Detta innebär att de inte får använda sig av våld eller kroppsvisitering vid ordningsstörning eller misstanke om brott. De har således ingen rätt att utföra en kroppsvisitation vid misstanke om stöld i en butik. En väktare har dock, i vissa fall, rätt att utföra ett envarsgripande i enlighet med 24 kap. 7 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740). Ett envarsgripande innebär att en enskild person griper någon och aktualiseras vid situationer där någon som har begått ett brott, påträffas på bar gärning eller på flyende fot. Envar får även gripa den som är efterlyst för brott. Det finns dock ett krav för att ett envarsgripande ska få utföras och det är att brottet som har begåtts ska kunna leda till fängelse. Efter ett envarsgripande ska den gripne överlämnas till polisen så skyndsamt som möjligt. En väktare har alltså rätt att utföra ett envarsgripande om någon som har begått ett brott, påträffas på bar gärning eller flyende fot. De har dock inte rätt att kroppsvisitera någon vid misstanke om brott. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har jag anmälningsskyldighet om jag misstänker att ett barn far illa?

2021-05-11 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Om det är så att jag misstänker att min granne slår sitt barn har jag då någon skyldighet att anmäla det? Det är ingenting jag har sett med mina egna ögon men jag har hört skrik från lägenheten och någon enstaka gång har jag sett barnet med märken i ansiktet.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anmälningsplikt gällande barn som far illa regleras främst i 14 kap Socialtjänstlagen (2001:453). I 14 kap 1 c § Socialtjänstlagen anges att var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. Med var och en avses privatpersoner, vilket innebär att de träffas av denna bestämmelse. Det anges dock att enskilda bör anmäla och inte att de måste göra det. Privatpersoner har alltså inte någon lagstadgad skyldighet att anmäla till socialnämnden om de misstänker att något barn far illa. Om du misstänker att ett barn far illa kan det dock vara bra att anmäla detta även om det inte finns något lagstadgat krav på att det.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag få två parkeringsböter på samma dag?

2021-03-20 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Det är så att jag parkerade på en gata i stockholms stad och fick en bot för att man tydligen inte fick parkera där på fredagar. Jag flyttade på bilen och parkerade på en annan gata och där fick man tydligen inte heller parkera på fredagar. Jag fick därför 2 böter. Det jag undrar är om det är möjligt att få 2 böter på samma dag när det inte har gått mer än 6 timmar mellan dem?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 5 § 3 st lag (1976:206) om felparkeringsavgift anges att en ny felparkeringsavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Det anges vidare att minst sex timmar måste förflyta från det att den första boten utfärdas. Regeln om att endast en bot per påbörjat kalenderdygn får utfärdas och att det måste förflyta minst sex timmar mellan dem gäller situationer där det rör sig om samma felparkeringstillfälle. I ditt fall har du parkerat på två olika gator och därmed rör det sig om olika parkeringstillfällen. Denna bestämmelse är därför inte tillämplig. Det är alltså möjligt att få två böter på samma dag när det inte har gått mer än sex timmar mellan tillfällena, om det rör sig om två olika parkeringstillfällen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan ett allmänt kommunbeslut överklagas?

2021-02-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej, jag undrar hur man går tillväga för att överklaga ett beslut från kommunen. Beslutet gäller inte mig personligen, utan är ett allmänt beslut som ska gälla alla som bor i kommunen. Går det överhuvudtaget att överklaga ett sånt beslut? Skulle uppskatta ett skyndsamt svar, tack på förhand!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett allmänt beslut som fattas av kommunen kan överklagas genom en laglighetsprövning enligt 13 kap kommunallagen (2017:725) (KL). Vid en laglighetsprövning prövar domstolen endast beslutets laglighet, och alltså inte hur lämpligt beslutet är. Beslutet kan enbart upphävas, vilket innebär att en ändring av beslutet inte kommer att ske. Ett beslut kan upphävas om det inte har tillkommit på ett lagenligt sätt, om beslutet rör någonting som inte är en angelägenhet för kommunen, om det kommunalorgan som fattat beslutet inte har haft rätt att göra det eller om beslutet stridet mot lag eller annan författning (13 kap 8 § KL).Den som är kommunmedlem har rätt att få lagligheten av ett kommunalbeslut prövad genom ett överklagande till förvaltningsrätten (13 kap 1 § KL). En kommunmedlem är en person som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom där eller ska betala kommunalskatt där (1 kap 5 § KL). Överklagandet ska vara skriftligt och ska ges in till förvaltningsrätten. I det ska det anges vilket beslut som överklagas samt vilka omständigheter som överklagandet grundas på (1 kap 4 § KL). Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla (1 kap 5 § KL). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad betyder de lege ferenda och de lege lata?

2021-06-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad menas med de lege ferenda respektive lege lata?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med "de lege lata" avses gällande rätt, dvs. hur lagen ser ut i dagsläget. Med "de lege ferenda" avses istället hur lagen borde se ut. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får skolan lämna ut mina betyg om någon begär det?

2021-04-14 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag går i gymnasiet och en elev jag har bråkat med frågade efter mina betyg och fick ut dem? Är det okej för skolan att göra så?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Offentlighetsprincipen är en princip som regleras i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och gäller för alla svenska myndigheter. Principen innebär att allmänheten har rätt att ta del av offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Detta innefattar även kommunala skolor, men dock inte privata skolor. Av frågan framgår inte om du går i en kommunal eller privat skola. Om det är så att du går i en kommunal skola, har de på grund av offentlighetsprincipen, en skyldighet att lämna ut dina betyg till den som begär det. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag få två parkeringsböter under 24 timmar?

2021-03-09 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej jag undrar om man kan få två kontrollavgifter på samma ställe inom 24 timmar?? Jag råkade parkera på fel plats och fick först en bot kl. 20:00 och sedan en kl. 06:00, 10 timmar senare. Tack.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 5 § lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, anges att en ny kontrollavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Det anges vidare att minst sex timmar måste förflyta från det att den första boten utfärdas.I ditt fall har du angett att du fått en bot kl. 20:00 och senare en bot kl. 06:00, dvs. tio timmar senare. Den första boten utfärdades kl. 20:00 och den andra boten kl. 06:00, dvs. dagen efter. Böterna har alltså inte utfärdats under samma kalenderdygn. De har även gått mer än sex timmar mellan böterna, vilket innebär att det var tillåtet. Det är alltså möjligt att få två böter för samma felparkering under 24 timmar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Krävs tillstånd vid användning av offentlig plats?

2021-01-15 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Är det okej att ställa en container på ett torg för att samla in kläder, hemartiklar och liknande som sedan ska skänkas till välgörenhet. Och kostar det någonting?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 kap 1 § ordningslagen (1993:1617) får en offentlig plats inom detaljplanerat område inte användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget, utan tillstånd av polismyndigheten. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Ett torg är en offentlig plats vilket innebär att denna bestämmelse är tillämplig. Det framgår inte av frågan hur länge du har tänkt att containern ska stå på torget, men jag antar att den ska stå där åtminstone en hel dag. Det kan diskuteras huruvida det kan anses vara tillfälligt och i obetydlig omfattning. För att säkerställa att containern får stå på torget bör du därför söka tillstånd från polismyndigheten. När det gäller kostnaden för detta har kommunen rätt att ta ut en avgift, i enlighet med 1 § Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentligt plats mm. Detta om tillstånd för användningen har lämnats. Ersättningen ska vara skälig med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna och kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen. Grunder för beräkning av avgiften ska beslutas av kommunfullmäktige.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,