Får ett barn skjuta med luftgevär i skogen om en vuxen är närvarande?

2021-05-06 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Jag har precis köpt ett luftgevär och tänkte ta med min 10 åriga dotter och skjuta med det. Är det olagligt att gå ut i en skog och skjuta med ett luftgevär?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt korta svar på din fråga är att ett barn i vissa fall kan få skjuta med luftgevär om en vuxen är närvarande.Barn får inte använda luftgevär inom område med detaljplanEtt barn under 18 år får inte utan tillstånd av polisen använda ett luft- eller fjädervapen som kan skjuta kulor, hagel eller andra projektiler inom ett område som omfattas av detaljplan utomhus (3 kap. 6 § tredje stycket, Ordningslagen). Det innebär generellt sett att om skogsområdet faller inom din kommuns detaljplan, får din dotter inte skjuta med vapnet där.Barn får använda luftgevär under uppsyn av vuxenI vissa fall får däremot ett barn använda ett luftgevär. Det är om det är under uppsyn av en vuxen som är minst 20 år gammal, samt att det används utanför ett område som har detaljplan (3 kap. 6 § tredje stycket, Ordningslagen). För att ta reda på om skogsområdet är inom en detaljplan rekommenderar jag att du vänder dig till din kommun.För att vara på säkra sidan skadar det aldrig att kolla med polisen i ditt närområde för att höra vad de säger. Ibland kan det nämligen föreligga särskilda ortsspecifika föreskrifter eller liknande som begränsar användandet med än vad Ordningslagen säger. Med vänliga hälsningar,

När och varför behöver man söka om bygglov?

2021-04-17 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |När och varför behöver fastighetsägaren söka om bygglov?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Varför behöver man söka bygglov?Bygglovs behövs sökas för att i alla bostadsområden och de flesta bebyggda områden finns en detaljplan som anger hur bebyggelse får ske. En detaljplan meddelas av kommunen och kan bero på politiska beslut, eller värnandet av kulturella arv eller för att upprätthålla visst utseende på olika områden. Exempelvis att man inte får bygga ett betonghus bland en massa trävillor. Skälen kan således vara allt från estetiska till miljöanpassade. Om man vill få information om en detaljplan kontaktar man den kommun som fastigheten ligger i. Mer om detaljplan går att läsa i 4 kap. Plan- och byggnadslagen. När behöver man söka om bygglov?Bygglov krävs generellt sett för nybyggnad, tillbyggnad och andra ändringar som kan påverka byggnadens ändamål eller yttre. Det sistnämnda gäller bara om detaljplan finns (9 kap 2 § Plan- och byggnadslagen). Vissa åtgärder kräver inget bygglov. Exempelvis om man bygger mindre altaner i nära anslutning till huset. Det kan däremot behövas att man anmäler dessa tillåtna byggnader till byggnadsnämnden. Generellt sett så behövs inget bygglov för att förändra insidan av huset såvida det inte är av särskilt kulturellt värde eller medför att utsidan förändras eller byggnadens ändamål förändras. Det finns flertalet undantag som går att läsa i 9 kap. Plan- och byggnadslagen. Om man funderar på att upprätta en viss byggnad kan man söka om förhandsbesked innan man ansöker om bygglov. Då kan kommunen lämna ett icke-bindande beslut där de gör en initial prövning av ansökan om förhandsbeskedet (9 kap 17 § Plan- och byggnadslagen). Man får således en indikation på om bygglov kommer beviljas eller ej. Sammanfattningsvis behövs bygglov för att värna om estetiken, kulturella arv och miljön i ett område. Vad som ska beaktas framgår av detaljplanen. För att ta del av den kontaktar man kommunen fastigheten ligger i. Vissa mindre åtgärder behöver inte bygglov men nybyggnader, tillbyggnader och andra ändringar av byggnaden som påverkar byggnadens ändamål eller yttre kräver bygglov. Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag få ut en dom om jag saknar målnummer?

2021-02-18 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |HejJag kontaktade tingsrätten och bad om tidigare domar på en person. Jag har personnumret men dom sa att då lite äldre domar som avser brott är arkiverade så behövs målnummer för att söka fram dom. Hur gör jag för att få målnummer?Tack på förhand!
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det korta svaret på din fråga är att det inte finns något speciellt sätt att gå till väga för att få tag på ett målnummer till en dom. Vad du kan göraGenerellt sett behöver man kunna målnumret för att få ut domen, antingen om man har varit närvarande på rättegången och skrivit ner målnumret eller tagit del av det på annat sätt. Vad man kan göra i vissa fall är att uppge personnummer så kan domstolen hitta rätt dom, men som du beskriver är domen du söker relativt gammal och det går då inte att använda personnumret för att hitta domen. Om du vet vilken domstol det är som förvarar domen kan du vända dig direkt till den domstolen och uppge namn, personnummer på inblandade personer eller företag, vad ärendet handlar om, när i tiden domen kom osv så kan det eventuellt gå att hitta domen. Beroende på åldern på domen kan det vara så att den inte längre finns i domstolens egna arkiv utan hos Riksarkivet. I kontakt med Riksarkivet kan du uppge samma uppgifter som ovan så att de eventuellt kan hitta domen. Om domen är från tingsrätterna eller förvaltningsrätten i Stockholm kommer domen istället finnas hos Stockholms stadsarkiv. Arkiv från Malmö tingsrätt finns på Malmös stadsarkiv. Tyvärr kommer detta innebära en del jobb för dig och domstolarna då du saknar målnummer. Men enligt offentlighetsprincipen har man rätt att ta del av domar såvida de inte är sekretessbelagda eller liknande. Med vänliga hälsningar,

När kan man ansöka om uppehållstillstånd p.g.a anknytning efter avslag på ansökan om asyl?

2020-07-06 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min sambo sökte asyl i Sverige men fick avslag och söker nu asyl i annat EU-land. Om han får uppehållstillstånd där vilka möjligheter har han då att komma tillbaka till Sverige och söka uppehållstillstånd här på anknytning som min sambo?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka lagar gäller?Din fråga regleras främst i Utlänningslagen (UtL) och lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegränsningsL). Asyl i annat EU-landInom EU har unionsmedborgare fri rörlighet i tre månader i andra EU-länder (3a kap. 1 § UtL). Däremot har en person som inte är medborgare i ett EU-land inte denna rätt. Om din sambo får asyl i ett annat EU-land räcker det således inte för att din sambo ska få bosätta sig i Sverige. Asyl är ett uppehållstillstånd som man söker som flykting eller för att få skydd (1 kap. 3 § UtlL), jag kommer vidare behandla möjligheten för din sambo att söka uppehållstillstånd genom anknytning. Ansökan om uppehållstillståndEn ansökan om asyl förenas ofta med en avvisning från landet som gäller i 4 år (12 kap. 22 § UtlL). Din sambo måste således lämna landet men kan däremot trots avslag på asylansökan ansöka om uppehållstillstånd p.g.a anknytning i Sverige om ni planerar att bli sambos (5 kap. 3-3a § UtL). Detta måste däremot göras från det land din sambo befinner sig i efter att ha lämnat Sverige i enlighet med avvisningsbeslutet. Hade ni varit gifta eller tidigare räknats som sambo ska uppehållstillstånd beviljas, med vissa krav, men planerar ni att bli sambos anger endast lagen att uppehållstillstånd får lämnas och det är således inget krav på Migrationsverket att lämna uppehållstillstånd. Har ni däremot bott tillsammans en tid och är att anse som sambos enligt 1 § Sambolagen ska Migrationsverket bevilja uppehållstillstånd till din sambo om du uppfyller försörjnings- och boendekraven. Kraven för uppehållstillstånd p.g.a anknytningDu behöver däremot, oavsett om du är svensk medborgare eller inte, kunna försörja dig själv och din sambo för att din sambo ska kunna få uppehållstillstånd (5 kap. 3b § UtlL, 9 § BegränsningsL). Du behöver även ha en passande bostad för er att bo i (5 kap. 3 b § UtL). SammanfattningÄr din sambos avslag på asyl förenat med ett avvisningsbeslut behöver han följa beslutet om han inte väljer att överklaga beslutet. Din sambo har inte möjlighet att resa tillbaka till Sverige genom ett asyl i ett annat land då den fria rörligheten i EU endast gäller unionsmedborgare. Din sambo kan däremot ansöka om uppehållstillstånd i Sverige genom anknytning till dig då detta utgör en annan grund för uppehållstillstånd än behovet av skydd. Detta kan han göra direkt efter avslag på asylansökan. Däremot så behöver han lämna landet under denna tid i enlighet med avvisningsbeslutet i väntan på att Migrationsverket ska hantera ansökan om uppehållstillstånd p.g.a anknytning. Beviljar Migrationsverket ansökan får han återvända till Sverige. Med vänliga hälsningar,

Kan jag få studiestöd om min man har arbetstillstånd i Sverige?

2021-05-05 i CSN
FRÅGA |Min mann har en arbetsstillstånd och jag och barnen kom till Sverige på grund av familjeåterförening. Har jag rätt till CSN för att studera om jag är anknytning person till min mann som har arbetsstillstånd ?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När får man studiestöd?Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet som tillhandahåller studiestöd (1 kap. 2 § Studiestödslagen). Huvudregeln är att man ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd för att ha rätt till studiestöd (1 kap. 4 § och 5 § Studiestödslagen). Man kan få studiestöd även om man inte är svensk medborgare men p.g.a. anställning eller liknande har rätt till andra sociala förmåner enligt EU-rätten, EES eller avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiz (1 kap. 4 §, första och andra stycket Studiestödslagen). Detta gäller även familjemedlemmar till en person som har sådana rättigheter (1 kap. 4 §, tredje stycket Studiestödslagen).Det här innebär att om du har permanent uppehållstillstånd, eller om din man har det så kan du få studiestöd. Om du eller din man är medborgare i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan du också ha rätt att få studiestöd. Vad säger CSN?På CSN.se går det att läsa att en person som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd p.g.a. familjeanknytning normalt inte har rätt till studiestöd. Ett arbetstillstånd som din man har är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som normalt sett gör att studiestöd inte kan ges ut (6 kap. 1 § Utlänningslagen).Såvida din man inte har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är medborgare i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan du inte få studiestöd av CSN.Min rekommendation till dig är dock att vända dig direkt till CSN för att få råd. Huvudregeln är att du inte kan få studiestöd om din man har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd men undantag kan alltid finnas som är värt att undersöka. Med vänliga hälsningar,

Vad är innebörden av ett originaldokument?

2021-03-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Räknas ett fax fortfarande som originaldokument?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. OriginaldokumentMitt svar på din fråga är nej. Ett originaldokument är det faktiska dokumentet som upprättades. Således kan olika kopior inte ersätta originalet, exempelvis kopior tagna genom fax, bild eller inskanning. Testamente som exempelEtt testamente är en värdehandling som ska uppfylla vissa formkrav (10 kap. 1-2 § Ärvdabalken). Ett testamente kan återkallas genom att det förstörs eller att personen som har upprättat testamentet tydligt anger att testamenten inte längre utgör dennes vilja (10 kap. 5 § Ärvdabalken). Det innebär att om kopior tagits på ett testamente och bara dessa förstörts men inte originalet är det inte säkert om det var personen som upprättat testamentets vilja att testamenten inte längre skulle gälla. Det är däremot inte skrivit i sten att kopior inte kan gälla om exempelvis originalet har försvunnit, och det finns exempel på att en domstol har accepterat en fotokopia istället för originalet. BevisvärdeOm vi återgår till testamente i original som exempel så har originalet ett bevisvärde som kopiorna inte har. Detta är viktigt framförallt om tvist uppstår. Bolagsverket å andra sidan skriver på sin hemsida att vissa handlingar behöver lämnas in i original och andra handlingar kan lämnas in som kopior. Alltså beroende på handling är vikten av att handlingen utgör ett original olika stort. Med det sagt, kommer en faxkopia, fotokopia eller liknande aldrig utgöra ett original. Frågan är istället om ett kopia kan accepteras i originalets ställe, och det beror på vilket område originalet härrör till. Med vänliga hälsningar,

Vad händer om man jobbar samtidigt som man får föräldrapenning?

2021-01-17 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som händer om man jobbar samtidigt som man får it föräldrapenning. Kan man få fängelse eller blir man bara återbetalningsskyldig?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det korta svaret på din fråga är att det beror på omständigheterna, men man kan både få böter och fängelse samt bli återbetalningsskyldig. FöräldrapenningFöräldrapenning är en familjeförmån man får i syftet att man ska kunna vara hemma med sitt barn istället för att jobba (3 § Föräldraledighetslagen). Rätten till föräldrapenning uppstår när en förälder är hemma med sitt barn och avstår från att jobba (12 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken). För att få rätt till föräldrapenning krävs det dessutom att föräldern huvudsakligen vårdar barnet på det sätt som krävs (12 kap. 3 § Socialförsäkringsbalken). Jobba under föräldraledighetenUnder vissa förutsättningar kan man jobba under föräldraledigheten när man mottager föräldrapenning. Dessa är om man inte tar ut hela föräldrapenningen. Exempelvis om man tar ut ¾ föräldrapenning så kan man jobba ¼ av normal arbetstid (12 kap. 9 § Socialförsäkringsbalken). BrottenHar bidrag betalats ut felaktigt kommer man i princip alltid få återbetala detta (108 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken). Men finns brottsmisstanke så kan det leda till att man får böter eller fängelse. Försäkringskassan polisanmäler alltid misstanke om brott mot Socialförsäkringsbalken (Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005, s. 18). Brotten som kan aktualiseras om man jobbar trots att man får föräldrapenning är bedrägeribrott och bidragsbrott. Bedrägeribrott är när man avsiktligt ljuger om omständigheterna för att få bidrag och på så vis en ekonomisk vinning på annans bekostnad (9 kap. 1 § Brottsbalken). Bedrägeribrottet ger fängelse i högst 2 år, men om brottet är milt kan man få böter (9 kap. 1-2 § Brottsbalken). Bidragsbrottet uppstår när man lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden till Försäkringskassan och på så vis får en ekonomisk förmån. Brottet ger fängelse i högst 2 år, en om brottet är milt kan man få böter (1-2 § Bidragsbrottslagen). RådVill du jobba samtidigt som du får föräldrapenning råder jag dig att kontakta Försäkringskassan för att se till att du kan göra detta utan att det blir risk för brott eller att du kommer bli återbetalningsskyldig. Du hittar kontaktuppgifter till Försäkringskassan här. Med vänliga hälsningar,

När behöver kravet på tillräckligt stor bostad vara uppfyllt?

2020-06-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |HejJag sökte min fru och mina fyra barn uppehållstillstånd. Idag har jag fått ett brev från migrationsverket och jag har fått avslag om min ansökan.Dom hade sagt att jag måste har en lägenhet som räcker hela familjen. Men jag kan inte för att jag skickar pengar till min familj varje månad. Jag hade förklarat till migrationsverket om det och jag kan skaffa en lägenhet när min familj har fått visa.Finns det hjälp om det eller kan jag överklaga. Tack
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tolkning av din frågaJag tolkar din fråga som att du redan har uppehållstillstånd i Sverige eller redan är svensk medborgare och har nu fått avslag på din ansökan om att din fru och era barn ska få uppehållstillstånd i Sverige. Utlänningslagen (UtlL) reglerar uppehållstillstånd och är således aktuell för din situation. Även lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegränsningL) gäller vid situationen och har företräde framför UtlL. Uppehållstillstånd på grund av anknytningHuvudregeln är att uppehållstillstånd ska beviljas till din fru och dina barn om du har uppehållstillstånd i Sverige (5 kap. 3 § UtlL). Däremot finns krav på att du ska kunna försörja dig och din familj samt ha en tillräckligt stor bostad (5 kap. 3b § UtlL). Detta gäller även om du är svensk medborgare (9 § BegränsningsL). Bostadskravet måste vara uppfyllt vid prövotillfälletUtgångspunken är att både försörjningskravet och bostadskravet behöver vara uppfyllt vid tillfället då Migrationsverket prövar om uppehållstillstånd ska beviljas eller inte. Däremot så kan det räcka med att det finns en tydlig prognos att försörjnings och bostadskravet kommer att vara uppfyllt i vart fall ett år framåt i tiden (MIG 2019:12, MIB 2011:16). Exempel på detta anges vara att man tidigare fått förlängt hyreskontrakt eller har en lägenhet som står redo för förfogande även om man ännu inte använder den. SammanfattningDu behöver både ha försörjningskravet och bostadskravet uppfyllt vid det tillfälle Migrationsverket prövar frågan om uppehållstillstånd. Du kan självklart alltid överklaga, men tidigare bedömningar av Migrationsdomstolen talar för att du behöver åtminstone ha en konkret försäkran om att bostadskravet kommer att vara uppfyllt för att uppehållstillstånd ska beviljas. Exempelvis om du skulle ha möjlighet att skriva ett hyresavtal om minst ett år för en lägenhet som du kommer ha tillgång till när din familj anlänt till Sverige. Med vänliga hälsningar,