Resa in i USA när dömd för brott

2019-10-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Kan man resa till USA då man dömts för olaga intrång med dagsböter (ej grov olaga intrång).
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sverige är medlem i ett amerikanskt program som heter Visa Waiver Program. Programmet innebär kortfattat att medborgarna från vissa utvalda länder får resa in i USA utan att behöva ansöka om visum. Istället ansöker man genom Visa Waiver Programom om Electronic System for Travel Authorization (ESTA). I och med ESTA-ansökan måste man bland annat uppge ifall man är dömd för något brott. Är man är dömd för ett brott som bedöms vara av "moral turpitude" (betyder typ "moralisk skändlighet"), kan man bli nekad inresetillstånd. Vilka brott som exakt anses vara av "moral turpitude" är inte helt klarlagt (det är amerikanska regler). Om brottet bedöms vara av "moral turpitude" finns dock fortfarande möjligheter att få inresetillstånd, nämligen om brottet begicks innan man var 18 eller att brottet begicks för mer än fem år sedan. Detsamma gäller om brottet enbart har maximalt ett år i straffskalan och man inte varit fängslad i över sex månader. Mitt råd är att först och främst testa att skicka in en ESTA-ansökan, man brukar få svar snabbt. Om du skulle bli nekad rekommenderar jag dig att vända dig till den amerikanska ambassaden och istället ansöka om ett så kallat turistvisum. Hoppas att svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Identifiering och kroppsvisitation

2019-10-15 i Polis
FRÅGA |Får polisen stoppa och fråga om id, namn, personnummer eller kroppvisitera folk i Tyresö om man inte är misstänkt för ett brott och inte misstänkt för att man kommer begå ett brott?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När har man skyldighet att identifiera sig inför polis? Enligt 14 § Polislagen får en person omhändertas för identifiering om denne vägrar att uppge sin identitet. Det krävs dock att det finns särskild anledning att anta att personen i fråga är efterspanad eller efterlyst enligt lag, vilket inte verkar vara fallet i din fråga.Om en person vägrar att uppge namn och hemvist kan personen häktas enligt 24 kap. 2 § Rättegångsbalken (RB). För att häktas krävs dock att personen är på sannolika skäl misstänkt för ett brott, vilket inte heller verkar vara fallet i din fråga. Ett exempel där man är skyldig att identifiera sig utan brottsmisstanke är när man framför ett körkortspliktigt fordon och blir ombedd att visa körkort, enligt 3 kap. 15 § Körkortslagen. Ett annat exempel är att en utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av polisman överlämna t.ex. pass för att styrka att denne har rätt att uppehålla sig i Sverige, enligt 9 kap. 9 § Utlänningslagen. Några sådana omständigheter verkar dock inte heller föreligga i din fråga. När har polisen rätt att kroppsvisitera en person? Enligt 28 kap. 11 § RB får polisman kroppsvisitera den som är skäligen misstänkt för brott om det finns anledning att anta fängelse kan följa av brottet som personen är misstänkt för. Enligt 19 § polislagen får kroppsvisitering ske t.ex. i och med ett gripande med stöd i lag eller för att söka efter vapen eller andra hjälpmedel vid brott. Dessa situationer verkar inte heller vara fallet i din fråga.Slutsats: av det som framkommer av frågan verkar det som att polisen inte har någon rätt att utföra nämnda handlingar mot personerna, eftersom misstanke om brott eller att brott kommer att begås inte finns. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Myndigheters självständighet

2019-10-19 i Myndigheter
FRÅGA |Hur är med Transportstyrelsenutövnings som myndighet? hur fattar de beslut? Är bara själva mydighet fattar beslut om deras ärende eller är regering alltid med?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Transportstyrelsen är en myndighet som är underställd Infrastruktursdepartementet. Myndigheter har rätt att fatta beslut på egen hand utan regeringens eller riksdagens ingripande. Regeringen ska inte bestämma hur en myndighet ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild person. Regeringen får dock ge direktiv för hur ett enskilt ärende ska hanteras och utfärda generella riktlinjer för hur myndigheter ska hantera olika ärenden. Vad gäller Transportstyrelsens vardagliga beslut ingriper inte regeringen alls, Transportstyrelsen fattar sådana beslut helt på egen hand. För övrigt framkommer det av 1 kap 9 § Regeringsformen (RF) att myndigheter ska beakta allas likhet inför lagen och vara sakliga samt opartiska i alla sina beslut. Hoppas svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Byte av efternamn

2019-07-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |HejJag har skiljt mig och hette som gift Andersson Liv, men vill nu ta bort Liv och bara heta Andersson igen. Kostar detta något?Tacksam för svar Mvh A
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du som har ett dubbelt efternamn kan välja att ta bort det ena av dem. Detta gör du genom att ansöka om efternamnsbyte hos Skatteverket, enligt 3 § Lag om personnamn. Är det så att det efternamnet du vill ha kvar är din förälders efternamn alternativt din makes efternamn är ansökan kostnadsfri. Är efternamnet du vill ha kvar varken din förälders eller din makes kommer ansökan att kosta 1800 kronor. Se informationen om namnbyte på Skatteverkets hemsida. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Skatteverket. Hoppas svaret har varit till någon hjälp!