Köprättslig fråga vid köp av katt som är defekt.

2021-03-30 i Köplagen
FRÅGA |För ett tag sedan köpte min vän en katt som enligt uppfödaren hade en fin stamtavla för 2000 kr. Efter ett tag märker min kompis att katten har en defekt i hjärnloben som de inte visste om. Hon skrev till uppfödaren och tyckte att han gjort fel vid köpet. Men han säger att han informerat dem att katten opererats av veterinär och på grund av det fått ett billigare pris. Min kompis frågade veterinären som sa att hon opererat katten men att det inte gick att åtgärda helt. Min kompis tycker inte att hon blivit informerad om detta, medan uppfödaren tycker det och säger att han inte räknas som en näringsidkare då han inte säljer katter så ofta och i så stor utsträckning. Vad ska man göra i detta fall och vem har rätt?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämplig lagTill att börja med behöver vi fundera över om konsumentköplagen (KköpL) eller köplagen (KöpL) är tillämplig. En katt är en lös sak i juridisk mening och omfattas därför av båda dessa lagar. Du skriver att uppfödaren påstår att han inte är en näringsidkare på grund av att han inte säljer katter så ofta och i så stor utsträckning. Det ska dock konstateras att en uppfödare kan räknas som näringsidkare oavsett om uppfödning bedrivs som hobbyverksamhet eller yrkesmässigt. Jag vet dock inte i vilken omfattning han bedriver försäljning av katter men jag skulle nog säga att så länge har har någon slags kontinuitet, dvs föder upp katter en gång om året eller liknande, så är det mycket möjligt att han skulle räknas som näringsidkare. Jag kan dock inte göra en närmare bedömning om han är näringsidkare eller inte.En liten notering är dock att om han är att anse som näringsidkare kan du göra en anmälan hos Allmänna reklaimationsnämnden (ARN). Jag rekommenderar er därför att skicka in en anmälan till ARN för att se om de kan lösa tvisten.Jag kommer dock i frågan att utgå ifrån att han handlat i egenskap av privatperson eftersom konsumentköptlagen är en skyddslagstiftning och då jag inte kan göra en närmare bedömning om den är tillämplig här. Jag kommer därmed besvara frågan utifrån köplagen. Det spelar dock inte någon större roll i detta fallet eftersom båda dessa köplagar innehåller i princip samma regler vad gäller regler om felaktiga varor.Felaktig vara?För att det ska vara möjligt att kräva några köprättsliga påföljder krävs att en vara är felaktig. Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § första stycket KöpL). Om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan också att anse som felaktig (17 § tredje stycket KöpL). Eftersom katten har en defekt på hjärnloben är katten troligtvis att anse som felaktig.Undersökningsplikt?Som köpare har man dock en undersökningsplikt vilken innebär att man inte får åberopa såsom fel vad man måste antas ha känt till vid köpet (20 § KöpL). Vid bedömningen om en person har fullgjort sin undersökningsplikt utgår man ifrån vilken noggrannhet en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt.I detta fall vill jag framhålla att du skriver att katten hade en fin stamtavla men endast kostade 2000 kr. Pris på en vara kan vara en indikation på att en vara är felaktig/defekt. Jag vet dock inte vad det är för katt i detta fallet och vad en sådan "borde" kosta, men eventuellt borde din vän ha reagerat på det "låga" priset. Priset kan alltså utgöra en sådan faktor som innebär att din vän förlorar sin rätt att åberopa felet, eftersom det kan göra att hennes undersökningsplikt blir mer långtgående. Köprättsliga påföljderOm varan anses vara felaktig finns möjlighet att göra gällande påföljder. Till att börja med måste man ha reklamerat (dvs lämnat meddelande till säljaren om att varan är felaktig) för att få åberopa fel (32 § KöpL). Det verkar din vän ha gjort. De köprättsliga påföljder som kan bli aktuella är; avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning (34-39 § KöpL). Även skadestånd kan bli aktuellt (40 § KöpL). Dessa påföljder aktualiseras i en fallande skala. Jag kommer dock inte gå in närmare på vilken eventuell påföljd som kan aktualiseras i detta fall, men detta kan vara bra att känna till.Avslutning och rådI första hand skulle jag råda er att återigen kontakta säljaren och framställa era krav, kanske kräva prisavdrag. Mot bakgrund av uppgifterna i din fråga verkar det dock inte som att säljaren är villig att lösa situationen varför tvisten kan behöva hänföras till en domstol. Det är alltså ytterst sett domstolen som bedömer vem som har rätt i fallet. Det är dock mycket dyrt att gå till domstol, men det är ett alternativ. Det är i sådant fall viktigt att samla bevis på att felet inte kunde upptäckas innan. Om det dock är så att priset på katten faktiskt är låg (mot bakgrund av dess stamtavla), kan det dock tala emot att din vän får rätt att kräva påföljder på grund av felet. Det skulle nämligen kunna bedömas som att din vän borde ha upptäckt felet, eller åtminstone borde frågat om varför priset var så lågt. Det är därmed ganska stor chans att din vän inte skulle få rätt i tvisten i domstolen heller.Det kan därmed tyvärr bli svårt att göra något i detta fall. Om ni vill kan ni boka tid hos en av våra jurister här, för att få närmare rådgivning och eventuellt hjälp att lämna in en stämningsansökan. Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Kan man avtala bort reklamationsrätten?

2020-12-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Vårt företag köpte ett bord från ett företag men när vi fick det så va det defekt, felsvetsat och ostadigt. Vi skickade in en reklamation men fick avslag för enligt deras villkor så kan man inte reklamera eller skicka tillbaka produkter när man köper från ett företag. Jag borde läst deras villkor och jag förstår om de inte har öppet köp men kan man som företag vägra motta en reklamation?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det är ett företag som har köpt ett bord av ett annat företag är köplagen (KöpL) tillämplig.Köplagen är dispositivKöplagen innehåller flera regler om hur man ska hantera olika situationer vad gäller köp. Lagen är dock dispositiv vilket innebär att ett eventuellt avtal mellan företagen gäller före lagens regler (3 § KöpL). Om det alltså finns ett avtal som reglerar rätten till reklamation på ett sätt som avviker från lagen, så gäller avtalet och inte lagen. Det råder avtalsfrihet i Sverige och det är alltså tillåtet att avtala bort köplagens regler eftersom den lagen har en sådan karaktär att den är tillåten att avtala bort.Som jag förstår det verkar det i avtalsvillkoren hos företaget stå att det inte finns någon rätt att reklamera felaktiga varor. Det är då tyvärr det som gäller. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Påföljder vid fel i nyinköpt diskmaskin

2021-02-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt diskmaskinen från ett företag på nätet. Men det var fel på diskmaskinen på en gång han inte ens prova den. Dom vill laga den, men jag vill häva köpet för jag tycker att en diskmaskin som inte fungerar vid leverans är ganska väsentligt för mig då jag har tre barn och behöver en fungerande diskmaskin. Enligt dom har jag två val.1 beställa service på maskinen och laga den.2 ångerrätt då får jag stå för returen (750kr) ochUpp till 100% prisavdrag för att produkten är defekt. Dom har levererat en trasig diskmaskin ska jag behöva betala för det om jag ångrar köpet?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tråkigt att du fått en diskmaskin som inte fungerar!Eftersom du verkar ha köpt diskmaskinen i egenskap av konsument från ett företag så är det konsumentköplagen (KköpL) vi ska kika i. FelTill att börja med kan konstateras att diskmaskinen är felaktig eftersom den inte fungerar (16 § KköpL). För att få åberopa felet måste du meddela köparen om felet inom skälig tid, dvs reklamera felet (23 § KköpL). Det verkar du ha gjort. Som konsument har du därför rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet, samt kräva skadestånd (22 § KköpL). Dessa påföljder aktualiseras dock i en fallande skala. Säljaren har alltså rätt att i första hand avhjälpa felet på diskmaskinen (reparera den), oavsett om du begär en annan påföljd än avhjälpande (27 § KköpL). Säljaren måste dock göra detta på egen bekostnad, inom skälig tid och utan att det uppstår väsentlig olägenhet för köparen.Väsentlig olägenhetDet är svårt att bedöma vad som är en väsentlig olägenhet för köparen, och det är tyvärr inte en rent av personlig bedömning. Det är såklart olyckligt att inte ha en fungerande diskmaskin när man har tre barn och att det därför uppstår problem för dig. Eftersom du inte drabbas av andra problem än så skulle det dock troligtvis inte räcka för att utgöra en sådan väsentlig olägenhet som avses i paragrafens mening.Ångerrätt och kostnadEftersom säljaren har erbjudit sig att reparera diskmaskinen så har du inte någon egentlig rätt att få häva köpet om du inte godtar reparationen. Då aktualiseras säljarens egna regler om ångerrätt, eftersom det ju då blir en ångerrätt du vill göra gällande. Om det i säljarens villkor för ångerrätt står att köparen måste stå för returkostnaden så är det tyvärr det som gäller.RådJag skulle råda dig att acceptera köparens erbjudande om att reparera diskmaskinen. Det ska dock som sagt ske inom skälig tid, vilket brukar innebära ett par dagar, upp till en vecka. Om det inte kan ske har säljaren inte längre rätt att avhjälpa felet och du kan då begära att få häva köpet (28 § KköpL). Först då har du alltså möjlighet att skicka tillbaka diskmaskinen utan att behöva betala returkostnaden, eftersom en hävning innebär att förhållandet ska återställas som om avtalet aldrig slutits.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till med diskmaskinen!Med vänliga hälsningar,

När ska jag reklamera felbyggt garage?

2020-12-11 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |HejVi byggde ett nytt garage som visade sig vara felbyggt. Garaget var färdigt oktober 2016. Min fråga är: Hur länge har man rätten på sin sida att byggaren gör om och gör rätt.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har beställt arbetet i egenskap av privatperson och att det alltså inte ett företag som beställt arbetet. Jag utgår också ifrån att det är ett företag och inte en privatperson som har byggt garaget åt er. Du är därför konsument i förhållande till byggaren. Bygget är också ett arbete på fast egendom. Vi ska därför kika i konsumenttjänstlagen (KtjL).Vad kan du som konsument förvänta dig av bygget?Som konsument kan du alltid förvänta dig att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Det innebär att arbetet ska utföras på ett sätt som normalt kan förväntas av en fackman. Har näringsidkaren inte utfört arbetet på sådant sätt ska tjänsten anses felaktig (4 § och 9 § första punkten KtjL). Om det istället är så att bygget inte motsvarar vad ni har avtalat om ska tjänsten också anses felaktig (9 § första stycket tredje punkten KtjL). Det finns också andra felregler i konsumenttjänstlagen, men utifrån din fråga verkar det som att någon av dessa bestämmelser är mest relevanta. Jag kommer i mitt svar utgå från att bygget är felaktigt.Vad har du som konsument rätt att kräva och när?Du vill att byggaren ska komma tillbaka och rätta till felet, vilket kallas avhjälpande. Det är en av de påföljder som kan bli aktuell när en tjänst är felaktig. Avhjälpande ska ske utan konstant för konsumenten (20 § KtjL). Det kräver dock att du har reklamerat inom rätt tid, annars förlorar du rätten att kräva att byggaren ska rätta till felet (18 § KtjL). Att reklamera innebär helt enkelt att du meddelar byggaren om felet inom skälig tid, efter att du märkt eller borde märkt felet, antingen muntligt eller skriftligt (17 § KtjL). Om du meddelar byggaren om felet inom två månader från det att du märkt felet eller borde märkt felet, anses meddelandet skett inom rätt tid. Som maxgräns gäller dock att reklamation måste ske inom tio år från det att bygget avslutades, annars preskriberas möjligheten att reklamera över huvud taget (17 § KtjL).Avslutning och rådSammantaget innebär detta att om du inte haft möjlighet att märka felet förrän nu och inte heller borde haft sådan möjlighet, har du två månader på dig att reklamera till byggaren. Denna rätt har inte preskriberats än eftersom det inte gått 10 år sedan garaget blev färdigt. Om du dock har märkt felet tidigare eller borde gjort det och inte reklamerat inom skäligt tid (max två månader, men helst så fort som möjligt), har du gått miste om denna rätt, trots att det inte gått 10 år sedan bygget blev färdigt.Jag har tyvärr ingen möjlighet att göra någon närmare bedömning av om du borde märkt felet tidigare än nu. Det krävs visserligen inte från din sida att du gjorde någon djupare undersökning av resultatet när bygget var klart, men en ytlig granskning krävs. Om du alltså borde märkt felet redan 2016 när garaget var färdigbyggt har du tyvärr gått miste om den juridiska rätten att reklamera felet och då också rätten att kräva att byggaren ska rätta till felet. Om det istället är så att du märkt felet nu, och att det inte funnits någon möjlighet för dig att upptäcka felet tidigare, ska du så fort som möjligt kontakta byggaren och beskriva på vilket sätt garaget är felbyggt och att du vill att de ska komma tillbaka och rätta till problemet. Det ska då ske kostnadsfritt för dig.Det kan dock också vara så att det står något annat i ert avtal som ger dig någon slags garanti eller liknande som omfattar detta fel. Jag skulle därför främst rekommendera dig att kika i avtalet och se om det står någonting om detta där.Hoppas du har fått hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,