Får jag sälja en vara till någon annan om köparen inte hör av sig?

2021-08-10 i Köplagen
FRÅGA |Jag sålde en båt. Personen jag sålde båten till har brutit ordinarie avtal samt våra muntliga avtal som kommit efter. Nu får jag ej tag på personen. Handpenning är betald. Får jag sälja båten till någon annan då jag behöver bli av med den?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att köpeavtalet gäller mellan två privatpersoner, och därmed blir köplagen (KöpL) tillämpbar (1 § KöpL). Köplagen är dispositiv, vilket innebär att reglerna i den lagen kan avtalas bort om parterna vill det, både muntligt eller skriftligt (3 § KöpL). I mitt svar kommer jag utgå ifrån att det inte finns något sådant avtal.Kan du sälja båten till någon annan?Det finns regler som ger säljaren ett antal rättigheter om köparen är i dröjsmål/försenad med att fullgöra sina avtalsförpliktelser eller om köparen begår ett avtalsbrott. Dessutom följer det av allmänna avtalsrättsliga principer att det inte ta hur lång tid som helst för en köpare att fullgöra sina avtalsförpliktelser. En köpare ska medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet, och hämta eller ta emot varan i fråga (50 § KöpL).Betalar köparen inte i rätt tid eller medverkar han inte till köpet och beror detta inte på säljaren eller något förhållande på dennes sida, får säljaren kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt kräva skadestånd (51 § KöpL). För att du ska kunna häva köpet om köparen inte medverkar till köpet krävs det att du har ett särskilt intresse av att bli av med varan (55 § första stycket KöpL) (57 § andra stycket KöpL). Dessutom måste avtalsbrottet vara av väsentlig (avsevärd) betydelse för säljaren, och köparen ska ha insett eller borde insett detta. Det kan exempelvis vara ett väsentligt avtalsbrott om du har berättat för köparen att du behövde bli av med båten snabbt eller om du har gått miste om andra mer förmånliga avtal på grund av köparens försummelse och köparen insåg eller borde insett detta. I samband med hävning kan du kräva skadestånd för utebliven vinst (67 § KöpL).Om köparen dröjer oskäligt länge med att hämta varan eller betala varan har du rätt att sälja varan till någon annan (76 § KöpL). Vad som utgör oskäligt länge är svårt att ge ett exakt svar på, det kan exempelvis bero på omständigheterna vid ingående av avtalet. Om du har nämnt till köparen att du vill bli av med båten snabbt kan det anses ha gått en oskälig tid redan inom ett par dagar exempelvis. Om ni inte har diskuterat när båten ska hämtas alls borde en skälig tid vara inom en eller ett par veckor.Har du rätt till att behålla handpenningen?Som utgångspunkt ska säljaren betala tillbaka handpenningen om köpet inte genomförs. Men om köparen orsakar säljaren skada genom att dra sig ur avtalet kan säljaren få ersättning för detta (51 § KöpL) (57 § KöpL). Då kan säljaren få behålla en del av eller hela handpenningen. Säljaren kan exempelvis ha lagt ner arbete och pengar på grund av avtalet, eller kanske tackat nej till andra köpare som erbjöd en högre köpeskilling. Det ska handla om utgifter som har ett samband med avtalet. Då fungerar handpenningen som en säkerhet för säljaren och ger säljaren en fördelaktig förhandlingsposition. Säljaren måste kunna bevisa att skadan föreligger på grund av köparens avtalsbrott.Storleken på ersättningen avgörs från fall till fall och påverkas inte av handpenningens storlek. Om köparen har orsakat en skada som är större än handpenningen kan säljaren få behålla hela handpenningen och dessutom kräva mer ersättning utöver det. Om skadan understiger värdet på handpenningen behöver säljaren betala tillbaka en del av handpenningen.Sammanfattning och rekommendationOm köparen inte har medverkat till köpet, exempelvis genom att inte betala inom avtalad tid eller inom skälig tid, eller att köparen inte hämtar varan inom skälig tid/avtalad tid så har köparen begått ett avtalsbrott och du kan i sådana fall sälja båten till någon annan. Jag kan tyvärr inte säga exakt vad som är en "skälig" tid eftersom det beror på omständigheterna kring köpet och vad som har kommunicerats mellan dig och köparen, men om ni inte har bestämt en tid för när köpet skulle fullgöras borde en skälig tid vara inom en eller ett par veckor. Om ni har avtalat en tid och köparen inte har hört av sig inom den tiden är köparen också i dröjsmål. Tänk på att om du säljer båten till någon annan måste du betala tillbaka handpenningen till köparen, dock kan du behålla en del av handpenningen som motsvarar eventuell skada som kan ha uppstått för dig på grund av köparens avtalsbrott. Jag skulle rekommendera att du skriftligt (exempelvis via mail eller sms) meddelar köparen att du kommer häva köpet och sälja båten till någon annan om hen inte fullgör sina avtasförpliktelser inom exempelvis ett par dagar. Om köparen inte svarar på detta meddelandet inom rimlig tid kan det ses som att köparen har accepterat hävningen. Om du vill begära skadestånd av köparen är det bra att du förmedlar detta också i samma meddelande.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Reparation hos bilverkstad försenad

2021-08-04 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej lämnade bilen på verkstad men bilen går sämre nu än jag lämnade in den. Han har bytt kamkjedja. Men nu är den orkelös och han säger varje gång jag kommer till verkstan att han väntar på delar som ska fixas. Har betalat 23000 kr hur länge ska jag vänta.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningKonsumentjänstlagen (KtjL) tilllämpas när en närindsikdare (ett företag) utför arbete på lös egendom på uppdrag av en konsument (en privatperson) (1 § KtjL). När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att du har lämnat in bilen till verkstaden som privatperson och att lagen därmed är tillämpbar. KtjL är till stora delar tvingande, vilket innebär att företag inte får avtala bort lagen till nackdel för konsumenten(3 § KtjL).Det är tyvärr svårt för mig att säga exakt hur länge du ska "vänta". Däremot kan jag förklara vilka regler som gäller vid utförande av tjänster i allmänhet och vilka rättigheter du som konsument har enligt lagen. Längst ner i svaret hittar du en sammanfattning och förslag på hur du kan gå tillväga.När är en tjänst försenad/i dröjsmål?KtjL innehåller regler om näringsidkarens dröjsmål. Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om uppdraget inte har avslutats inom den tid som har avtalats. Om någon tid inte har avtalats är tjänsten försenad om den inte är slutförd inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger också, om näringsidkaren inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande av tjänsten eller för ett arbetes framskridande (24 § KtjL). Vad har konsumenten för rättigheter när en tjänst är försenad?Vid dröjsmål på näringsidkarens sida får konsumenten hålla inne betalningen, eftersom du redan har betalat för tjänsten är detta inte ett alternativ för dig (27 § KtjL). Du kan som konsument kräva att tjänsten utförs, dock är näringsidkaren är inte skyldig att utföra tjänsten om det föreligger ett hinder som hen inte kan övervinna eller om utförandet skulle medföra olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till konsumentens intresse av att avtalet fullföljs. Om ett sådant förhållande upphör inom rimlig tid får konsumenten dock kräva att näringsidkaren utför tjänsten. Konsumenten förlorar rätten att kräva att näringsidkaren utför tjänsten om hen väntar orimligt länge med att framställa kravet (28 § KtjL).Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för konsumenten, får hen häva avtalet. Hävning innebär att verkstaden ska betala tillbaka pengarna du har betalat för tjänsten och att tjänsten avslutas och då får hämta ut bilen. Då kommer du alltså behöva ta bilen till en annan verkstad för att fixa felet. Kravet på väsentlighet innebär att förseningen ska vara av stor betydelse för dig, det kan exempelvis handla om att du behöver ha bilen för att arbeta, handla, resa eller liknande. Observera att om en betydlig del av tjänsten redan utförts, får konsumenten häva avtalet endast beträffande den del som återstår. Men även i ett sådant fall får avtalet hävas i sin helhet, om syftet med tjänsten i huvudsak är "förfelat" på grund av dröjsmålet och näringsidkaren insett eller borde inse detta (29 §).Du kan i samband med att du kräver att tjänsten utförs eller i samband med hävningen kräva ersättning för den skada som du har drabbats av på grund av bilverkstadens försening, inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror dröjsmålet på någon som näringsidkaren har anlitat för att helt eller delvis utföra tjänsten, är näringsidkaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri från sådant ansvar enligt KtjL (exempelvis p.g.a. ett hinder utanför hens kontroll) (31 § KtjL).Min rekommendationOm du fortfarande är intresserad av att få bilen reparerad hos verkstaden i fråga så kan du kan börja med att meddela att du kräver att tjänsten utförs inom X antal dagar. Jag kan inte säga exakt hur många dagar som är rimligt, men om tjänsten redan är försenad borde du kunna kräva att de är klart inom ett par dagar. Att förseningen beror på någon annan som verkstaden har anlitat spelar ingen roll, verkstaden är fortfarande ansvariga för förseningen. Om verkstaden inte reparerar bilen inom den tiden eller om verkstaden meddelar att detta inte är möjligt kan du häva köpet. Detta kan du göra skriftligt genom att skicka sms eller maila verkstaden. Om du vill kräva skadestånd i samband med att du häver köpet kan du också meddela det samtidigt. Det kan exempelvis handla om en kostnad som har uppstått för dig på grund av du behövt åka taxi eller att du har lånat en annan bil då tjänsten var försenad. Om verkstaden fortfarande inte vill göra rätt för sig kan du göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klickahär.Du kan också ansöka om stämning hos tingsrätten, ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du först försöker lösa tvisten genom ARN. För mer info om hur du ansöker om stämning klicka här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan jag få tillbaka mina pengar om säljaren inte levererar varan inom rätt tid?

2021-07-08 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en vara på Tadera via swish och inte fått min vara av personen. Finns det något sätt att man kan får tillbaka sina pengar på något sätt?
Elin Andrén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom säljaren inte har levererat varan inom rätt tid har hen begått ett avtalsbrott (25 § köplagen). Du kan börja med att meddela säljaren att du vill häva köpet, därmed ska säljaren betala tillbaka pengarna. Om säljaren vägrar att göra rätt för sig är det möjligt att ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos kronofogden (KFM) (2 § lag om betalningsföreläggande [BfL]).Beteendet i fråga kan också vara brottsligt, exempelvis om personen avsiktligt har lurat dig på pengar. Hur går ansökan till?Ansökan ska vara skriftlig och ange fordringens (de pengar säljaren är skyldig dig) belopp, förfallodagen och den ränta som eventuellt begärs (11 BfL). Ansökan kostar 300 kronor. På KFM:s hemsida finns blanketter som du enkelt kan ladda ner eller skriva ut och fylla i, klicka här: blankett. KFM:s kontaktuppgifter hittar du här: kontaktuppgifter.Det krävs inte att du framlägger bevis i detta förfarande, så länge ditt krav inte är uppenbart obefogat (ogrundat) kommer KFM att ta upp din ansökan (23 § BfL). En förutsättning för ansökan är att fordran är förfallen till betalning, d.v.s. sista datum för betalning ska ha passerats. När du fyller ut din ansökan kan du utgå exempelvis från tidpunkten då du anser att återbetalning senast skulle ha skett, exempelvis dagen du då hävde köpet på grund av avtalsbrottet. Vad händer efter ansökan?KFM kommer att delge svaranden (säljaren) din ansökan med ett föreläggande om att han ska yttra sig (29 § BFL). Svaranden kan antingen välja at bestrida (protestera) eller medge kravet på betalning. Om svaranden inte bestrider betalningsföreläggandet kommer utslag meddelas vilket innebär att du kommer att få en exekutionstitel (42 § BfL) (3 kap. 1 § utsökningsbalken). Denna exekutionstitel kan sedan verkställas av KFM (2 kap. 1 § utsökningsbalken), vilket innebär att KFM kommer hjälpa dig att driva in skulden exempelvis genom en utmätning av gäldenärens egendom. Detta gör KFM självmant och du behöver alltså inte ansöka om det om du får ett utslag.Om svaranden bestrider ansökan kommer du underrättas om det och då kan du skriftligt begära att målet ska överlämnas till tingsrätten (om du vill det) (33 § BfL). Om svaranden bestrider måste du alltså gå via tingsrätten för att få en exekutionstitel som sedan kan verkställas av KFM. Överlämnandet till tingsrätten kommer kosta minst 600 och i vissa fall 1200 kronor, kostnaden beror lite på hur målet kommer handläggas och vilken summa betalningskravet ligger på. I tingsrätten kommer det, till skillnad från ansökan hos KFM, krävas att du kan bevisa fordrans existens och att fordran har förfallit till betalning. Du måste alltså kunna bevisa att du hade rätt till att häva avtalet och att säljaren har begått ett avtalsbrott. Om du förlorar målet i tingsrätten kan du behöva betala motpartens rättegångskostnader vilket är något att beakta innan du bestämmer dig för att överlämna målet till tingsrätten.Polisanmälan Om någon har lurat dig på pengar kan du har blivit utsatt för brottet bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Om du tror att du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du gör en polisanmälan. Du kan ringa polisen på 114 14 eller gå till en polisstationen och be om hjälp för att upprätta en anmälan. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning i processen kan du boka en tid med en av våra skickliga jurister här: https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price.Med vänliga hälsningar,

Vad har köpare för rättigheter?

2021-04-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Köpte en husvagn, Polar 560 från -99, privat på Blocket. Den är besiktigad o gasoltestad u.a för 1 år sedan. Vi frågade om den var fukttestad o dom sa nej. Vi kollar på den och ser att det är rinnande kondens på ena stora rutan. Rullgardinen är nerdragen o jag frågar om det är pga den som det bildats kondens. Och får till svar ja. Vi köper den för 70 000 efter att ha prutat ner den med 10 000 kr. När vi kommer hem så råkar tapeten rivas upp när vi ska sätta dit en grej på gardinen. Vi ser då att väggen är svart i färgen o när vi känner där är det alldeles mjukt av fukt. Vi köper en fukttestare och den visar "high" på hela den kortsidan där fönstret med kondens sitter. Jag ringer till säljaren dagen efter köpet och påpekar detta. Han vill inte häva köpet. Vad har jag för rättigheter?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att avtalet gäller mellan två privatpersoner och därmed blir köplagen (KöpL) tillämplig.Om det föreligger ett fel på husvagnen kan säljaren eventuellt behöva ansvara för kostnaderna för reparation och du kan också under vissa omständigheter häva/återkalla köpet. Men på grund av din undersökningsplikt som köpare är det dock inte säkert att detta är ett fel som säljaren ska stå för, vilket förklaras under rubriken "Köparens undersökningsplikt".Nedan följer en redogörelse för gällande rätt. Under rubriken "Slutsats" hittar du en sammanfattning av redogörelsen och tips för hur du kan gå tillväga.Köparens undersökningspliktFör det första kan det konstateras att fel inte föreligger på husvagnen om du som köpare kan antas ha känt till felet vid köpet. Dessutom kan du inte åberopa ett fel som du borde ha märkt vid en undersökning (detta gäller även om du har underlåtit att undersöka bilen). Om säljaren har agerat i strid mot tro och heder kan dock denna undersökningsplikt bortfalla. Om säljaren exempelvis har vetat om felet men inte sagt något till dig eller aktivt försökt dölja felet från dig kan hen anses ha agerat i strid mot tro och heder (20 § KöpL). I sådana fall ska säljaren ansvara för felet.När är en vara felaktig?Fel på husvagnen föreligger om den avviker från vad som har avtalats. Avtalet kan både vara muntligt och skriftligt. Husvagnen är också felaktig om den avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Med fog kunnat förutsätta innebär att husvagnen inte får avvika ifrån dina befogade förväntningar avseende husvagnens egenskaper. För att avgöra om en förväntning är befogad kan man exempelvis jämföra med en genomsnittlig persons förväntningar vid ett sådant köp (17 § KöpL).Fel föreligger också om husvagnen inte överensstämmer med uppgifter som säljaren har lämnat om varans egenskaper eller användning vid köpet, om dessa uppgifter kan antas ha inverkat på köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har rättat sina uppgifter i tid och på ett tydligt sätt (18 § KöpL).Vad har köparen för rättigheter vid felaktig vara?Om husvagnen är felaktig kan köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag (30 § KöpL). Säljaren har dock rätt till att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sin egna kostnader ersatta av säljaren. Dock får säljaren ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida (36 § KöpL).För att köparen ska kunna kräva prisavdrag krävs det att avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid efter reklamationen (27 § KöpL).Det finns även möjlighet att häva köpet (återkalla det) om felet är väsentligt, vilket är ett högt ställt krav (39 § KöpL). Du kan också begära ersättning om du har lidit skada på grund av felet. Dessutom har du alltid rätt till skadestånd om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst/garanterat (40 § KöpL). Glöm inte att det är viktigt att du reklamerar inom skälig tid efter att du upptäckte felet (32 § KöpL). Du kan alltså inte vänta hur länge som helst med att meddela säljaren att du vill reklamera. Vad som anses vara "skälig tid" varier från fall till fall.SlutsatsDet är svårt för mig att avgöra om detta är ett fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning av husvagnen. Det kan konstateras att det ställs höga krav på köparen att noggrant undersöka varan, men om felet var svårt att hitta kan det tala för att du inte borde ha upptäckt felet. Om säljaren har agerat i strid mot tro och heder (se under rubriken "Köparens undersökningsplikt") spelar det dock ingen roll om du borde ha upptäckt felet eller ej, eftersom då anses bilen vara felaktig oavsett. I ditt fall skulle det kunna vara att säljaren visste om fuktskadan och inte sa något. Du rätt till ett antal påföljder (förutsatt att bilen faktiskt är felaktig). Det kan för det första påpekas att säljaren har rätt att själv avhjälpa felet på bilen innan du går till en verkstad. Jag rekommenderar därför att du meddelar säljaren att husvagnen är felaktig och att du kräver avhjälpande. Dock har du rätt till självhjälp om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa, och i sådana fall kan du få ersättning för kostnaderna för att avhjälpa felet (34 § 3 stycket KöpL), så länge dessa kostnader är försvarliga med hänsyn till felets karaktär. Du kan också kräva skadestånd för andra kostnader som har uppstått på grund av felet. Du kan eventuellt häva (reklamera/ångra) köpet, förutsatt att felet är av sådan allvarlig grad att det kan anses vara "väsentligt" och säljaren insåg eller borde insett detta. Angående väsentlighetsbedömningen tittar man på omständigheterna i det enskilda fallet och beaktar köparens förväntningar på varan utifrån avtalet. En fuktskada på en husvagn kan i vissa fall anses vara västenligt, men om felet kan åtgärdas utan större olägenheter talar det för att felet inte är västenligt. Då kan det vara bättre att kräva avhjälpande eller prisavdrag. Det finns tyvärr en risk att säljaren inte kommer vilja göra rätt för sig. I sådana fall kan du vända dig till tingsrätten och ansöka om stämning. Ansökningsavgiften kan dock kosta upp till 2800 kr och om du förlorar i tingsrätten kommer du eventuellt behöva betala en viss summa av motpartens rättegångskostnader. För att se mer om hur du kan göra en ansökan klicka här.Jag hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också juridisk hjälp till fast pris (klicka här) och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister (klicka här)Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om det uppstår ett motorfel på en helt ny bil?

2021-08-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en helt ny bil som efter 3veckor och 50 mil visade sig ha ett allvarligt motorfel och nu står den på verkstad hos bilfirman. Kan bilfirman återköpa bilen om jag köper en ny bil hos dem men en annan modell och lägger pengar emellan?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningKonsumentköplagen (KKöpL) reglerar näringsidkares (företag) ansvar gentemot konsumenter. Konsumentköplagen är som huvudregel tvingande vilket innebär att företag inte kan ge konsumenter sämre villkor än vad som framgår av lagen(3 § KKöpL). Däremot går det bra att avtala om villkor som är mer förmånliga än vad som framgår av lagen, exempelvis i fråga om garanti och öppet köp. Begreppet "återköper" används inte i lagen, däremot har du som konsument rätt till ett antal andra påföljder om en vara är felaktig. Vilka påföljder kan en konusment göra gällande?Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till (med vissa begränsningar) avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Du kan också häva/reklamera köpet, innehålla betalning eller kräva skadestånd (22 § KKöpL). BIlfirmans rätt till att avhjälpa felet Företaget har rätt till att i första hand avhjälpa felet eller genomföra en omleverans innan du kan häva/reklamera köpet. Detta förutsätter dock att avhjälpande/omleveransen kan ske inom rimlig/skälig tid och utan väsentlig kostnad och olägenhet för dig som konsument. Vad som utgör "skälig tid" beror lite från fall till fall, men vanligtvis ska avhjälpande eller omleveransen ske inom ett par veckor. Eftersom du vill att företaget ska "återköpa" bilen kan det vara enklast att du begär en omleverans istället för en reparation, men då har du tyvärr ingen rätt till att få en annan modell. Omleverans innebär att du att kommer få en ny, felfri bil av bilfirman. Om du vill köpa en annan modell till ett högre eller lägre pris kan du ta upp det med bilfirman och komma fram till en lösning avseende betalningen, dock finns det som nämnt ovan ingen direkt stöd i lagen som ger dig rätt till att få en annan modell vid omleverans. Tänk på att företaget antagligen har rätt till att avhjälpa felet d.v.s. reparera bilen istället för att vidta omleverans om det passar företaget bättre. (27 § KköpL).Möjligheten att häva köpetOm du häver köpet kommer båda parternas prestationer att återgå, d.v.s. du kommer få tillbaka pengarna du betalade för bilen och företaget kommer ta tillbaka bilen. För att kunna häva köpet måste det handla om ett väsentligt/allvarligt fel. Eftersom du skriver att det rör sig om ett allvarligt motorfel på en ny bil så antar jag att detta krav är uppfylld. Tänk på att du endast har rätt till att häva köpet om avhjälpande eller omleverans inte ha skett inom en skälig tid efter du reklamerade varan (se stycket ovan). (28 § och 29 § KKöpL).Skadestånd och täckningsköpOm köpet hävs och du har behövt göra ett täckningsköp (vilket innebär att du köper samma felfria vara av ett annat eller samma företag) till ett högre pris, kan du eventuellt kräva skadestånd av företaget. Skadeståndet ska motsvara ersättning för prisskillnaden mellan de båda köpen, om täckning köpet gjorts med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes. Du kan också kräva skadestånd för andra kostnader, såsom att du behövt använda en lånebil eller annan typ av transport medan du inte hade tillgång till bilen. Du kan alltså kräva skadestånd i kombination med att du häver köpet (32 § och 33 § KKöpL).Glöm inte att du också kan kräva prisavdrag istället för att häva köpet om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig. Detta kan ses som ett alternativ om du inte vill häva köpet (28 § KKöpL). Anmälan till ARNOm företaget inte vill göra rätt för sig kan du göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här. Du kan också upprätta en stämningsansökan hos tingsrätten, att upprätta en ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du försöker lösa tvisten genom ARN.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkomna att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Hur bestrider jag ett inkassokrav?

2021-08-02 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har renoverat ett badrum. vi har betalat fakturan, 108000 kr . Dessutom har vi betalat för klinkers, inventarier, armatur och en del extraarbete. (26966 kr)Nu hävdar företaget att de utfört mer extraarbete , 3966 kr, som vi menar ingår i offerten.Vi har upprepade gånger bett om möte för att gå igenom vad som är överenskommet men företaget varken svarar på detta eller föreslår ett möte.Nu har vi fått inkassokrav med ett krav på 12408 kr! (betalas senast 20210807)Vi har aldrig fått en faktura på detta belopp. Vid kontakt med inkassoföretaget skulle de kontakta företaget om detta. Inkassoföretaget återkom med beskedet "kravet kvarstår", inget mer.Hjälp vi vet inte vad vi ska ta oss till.
Elin Andrén |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Konsumentjänstlagen (KtjL) tilllämpas när en närindsikdare (ett företag) utför arbete på fast egendom på uppdrag av en konsument (en privatperson) (1 § KtjL). När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att KtjL är tillämpbar på er situation. KtjL är till stora delar tvingande, vilket innebär att företag inte får avtala bort lagen till nackdel för konsumenten (3 § KtjL). Det är tyvärr svårt för mig att avgöra vem som "har rätt" och vad som är ett skäligt pris då jag saknar en del information om er situation. Däremot kan jag förklara vilka regler som gäller vid utförande av tjänster i allmänhet och vilka rättigheter ni som konsumenter har enligt lagen. Längst ner i svaret hittar ni förslag på hur ni kan gå tillväga. Extraarbete/tilläggsarbete vid utförandet av tjänster Näringsidkare har en skyldighet att informera konsumenten om eventuella tilläggsarbeten och är dessutom skyldig att begära konsumentens anvisningar/instruktioner innan tilläggsarbetet utförts. Ett tilläggsarbete/extraarbete kan inte avse helt nya saker, utan det ska handla om behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta. Kan konsumenten inte kontaktas eller får näringsidkaren av annan orsak inte anvisningar/instruktioner av hen inom rimlig tid, får näringsidkaren utföra tilläggsarbetet om priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten, eller om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget (8 § KtjL).PrisetI den mån priset inte följer av avtalet, skall konsumenten betala vad som är skäligt. Vad som är ett skäligt pris avgörs med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande. Pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället beaktas också, det vill säga vad som för tillfället anses vara skäliga priser för renovering i branschen. Har företaget lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent, såvida inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg (36 § KtjL). Näringsidkaren har rätt till pristillägg om hen har utfört tilläggsarbete eller om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte kunnat förutse när avtalet träffades (38 § KtjL). Pristillägget beräknas på samma sätt som det vanliga priset (se stycket ovan). Rätten till specificerad räkningEftersom ni skriver att företaget inte svarar på era frågor och att ni är oense om vad som ingick i offerten kan det vara bra om ni begär att få ut en så kallad specificerad räkning. Enligt KtjL är näringsidkaren är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten. Räkningen skall göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av räkningen hur priset har beräknats. (40 § KtjL). Inkassokravet och fakturanKonsumenter har en långtgående skyldighet att betala utfärdade fakturor. Även om konsumenten inte har fått fakturan kan konsumenten ha en skyldighet att betala den, förutsatt att företaget kan bevisa att det har skickat originalfakturan. Om konsumenten anser att originalfakturan var felaktig behöver konsument skriftligt bestrida fakturan hos företaget som har skickat originalfakturan.Om konsumenten inte betalar fakturan i tid kan företaget skicka fakturan till ett inkassoföretag. Om konsumenten inte betalar eller bestrider inkassokravet kan hen få en betalningsanmärkning. Om en konsument har fått en felaktig inkassokrav ska hen protestera mot det kravet hos inkassoföretaget. Ni kan läsa mer om fakturor och inkassokrav här: https://www.hallakonsument.se/konsumentratt/regler-for-fakturor-och-paminnelser/#:~:text=Fick%20du%20ingen%20faktura%3F,kan%20du%20protestera%20mot%20p%C3%A5minnelseavgiften.Min rekommendationFör det första kan ni så snart som möjligt bestrida inkassokravet genom att kontakta inkassoföretaget och meddela att ni anser att inkassokravet är felaktigt. Kontakten bör ske skriftligt, exempelvis via mail och bör innehålla en förklaring om varför ni bestrider inkassokravet. Så länge ni bestrider kraven inom rätt tid kommer ni inte att få en betalningsanmärkning. Som argument mot kravet kan ni exempelvis argumentera för att företaget har agerat mot konsumenttjänstlagen (om ni anser att företaget har gjort det). Exempelvis kan ni argumentera att priset inte är skäligt eller att ni inte vill betala för tilläggsarbetet/extraarbetet då det inte skett i enlighet med lagen eller avtalet. Då jag inte vet anledningen till varför ni har fått fakturan är det tyvärr svårt för mig att säga hur ni ska argumentera, men förhoppningsvis kan informationen ovan ge er lite inspiration till hur ni kan formulera ert bestridande. Om inkassoföretaget anser att ni är skyldiga att betala fakturan kommer företaget eventuellt att vända sig till kronofogden och begära ett betalningsföreläggande. Betalningsföreläggande är något ni också kan bestrida, men i sådana fall finns en risk att företaget ansöker om stämning hos tingsrätten. Om ni förlorar i tingsrätten kan ni behöva betala fakturan och dessutom motpartens rättegångskostnader, vilket är något att beakta innan ni bestrider betalningskravet. Dock är det inte alls säkert att företaget vänder sig till domstol då ansökan kostar pengar och företaget måste i sådana fall kunna bevisa att de har rätt till att få betalt. Ni kan också göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här.Jag hoppas att ni fick svar på er fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer ni undrar över är ni varmt välkomna att ställa en ny fråga. Om ni vill ha fortsatt vägledning i processen kan ni boka en tid med en av våra skickliga jurister här:https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price. Med vänliga hälsningar,

Hur lång tid får det gå mellan erlagd handpenning tills dess att köparen hämtar varan?

2021-05-19 i Köplagen
FRÅGA |Hur lång tid får det gå mellan erlagd handpenning tills dess att köparen hämtar och betalar resten vid köp av fordon? Köparen har ej hört av sig. Finns det någon preskriptionstid?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen entydig juridisk definition av begreppet handpenning. Exempelvis kan erläggandet av handpenning ses som ett löfte om att ingå i ett avtal i framtiden. Det vanliga är dock att handpenningen lämnas i samband med att köpeavtalet ingås, och i sådana fall ser man handpenningen mer som en förskottsbetalning, om inte annat har avtalats. Utifrån hur du har formuleradt frågan antar jag att det faktiskt föreligger ett köpeavtal mellan dig och köparen avseende fordonet (och inte bara ett löfte om att ingå i ett avtal). När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att köpeavtalet gäller mellan två privatpersoner, och därmed blir köplagen (KöpL) tillämpbar (1 § KöpL). Om köplagen Köplagen är dispositiv, vilket innebär att reglerna i den lagen kan avtalas bort om parterna vill det, både muntligt eller skriftligt (3 § KöpL). Eftersom du undrar över om det finns någon preskriptionstid antar jag att ni inte har avtalat om detta. Tyvärr finns det inga regler om handpenning eller preskriptionstid i köplagen. Däremot finns det regler som ger säljaren ett antal rättigheter om köparen är i dröjsmål och enligt allmänna avtalsrättsliga principer kan det inte ta hur lång tid som helst för en köpare att fullgöra sina avtalsförpliktelser. Vad har köparen för skyldigheter?Huvudregeln är pacta sunt servanda som betyder att avtal skall hållas. Att ingå i ett avtal med någon och sedan inte fullgöra sina förpliktelser är ett avtalsbrott. I ditt fall kan det utgöra ett avtalsbrott att köparen inte kommer och hämtar fordonet inom en skälig tid. En köpare ska nämligen medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet, och hämta eller ta emot varan i fråga (50 § KöpL).Har du rätt att behålla handpenningen?Som utgångspunkt ska säljaren betala tillbaka handpenningen om köpet inte genomförs. Men om köparen orsakar säljaren skada genom att dra sig ur avtalet borde säljaren få ersättning för detta (51 § KöpL) (57 § KöpL). Då kan säljaren få behålla en del av eller hela handpenningen. Säljaren kan exempelvis ha lagt ner arbete och pengar på grund av avtalet, eller kanske tackat nej till andra köpare som erbjöd en högre köpeskilling. Det ska handla om utgifter som har ett samband med avtalet. Då fungerar handpenningen som en säkerhet för säljaren och ger säljaren en fördelaktig förhandlingsposition. Säljaren måste kunna bevisa att skadan föreligger på grund av köparens avtalsbrott.Storleken på ersättningen avgörs från fall till fall och påverkas inte av handpenningens storlek. Om köparen har orsakat en skada som är större än handpenningen kan säljaren få behålla hela handpenningen och dessutom kräva mer ersättning utöver det. Om skadan understiger värdet på handpenningen behöver säljaren betala tillbaka en del av handpenningen. Vad har säljaren för rättigheter?Betalar köparen inte i rätt tid eller medverkar han inte till köpet och beror detta inte på säljaren eller något förhållande på dennes sida, får säljaren kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (51 § KöpL). För att du ska kunna häva köpet om köparen inte hämtar varan inom skäligt tid krävs det att du har ett särskilt intresse av att bli av med varan (55 § första stycket KöpL) (57 § andra stycket KöpL). Dessutom måste avtalsbrottet vara av väsentlig (avsevärd) betydelse för säljaren och köparen ska ha insett eller borde insett detta. Det kan exempelvis vara ett väsentligt avtalsbrott om du har berättat för köparen att du behövde bli av med varan snabbt eller om du har gått miste om andra mer förmånliga avtal på grund av köparens försummelse och köparen insåg eller borde insett detta. I samband med hävning kan du kräva skadestånd för utebliven vinst (67 § KöpL). Om köparen dröjer oskäligt länge med att hämta varan eller betala varan har du rätt att sälja varan till någon annan (76 § KöpL). Vad som utgör oskäligt länge är svårt att ge ett exakt svar på, det kan exempelvis bero på omständigheterna vid ingående av avtalet. Om du har nämnt till köparen att du vill bli av med fordonet snabbt kan det anses ha gått en oskälig tid redan inom ett par dagar exempelvis. Om ni inte har diskuterat när bilen ska hämtas alls borde en skälig tid vara inom en eller ett par veckor. Slutsats och tips för hur du kan gå tillvägaDet finns ingen exakt preskriptionstid för när en köpare ska hämta en vara efter erlagd handpenning, utan detta är något som får avgöras utifrån fall till fall. Om köparen inte fullgör sina förpliktelser inom en skälig tid kan du sälja fordonet till någon annan. Du måste i sådana fall betala tillbaka handpenningen till köparen, dock kan du behålla en del av handpenningen som motsvarar eventuell skada som kan ha uppstått för dig på grund av köparens avtalsbrott. Jag skulle rekommendera att du meddelar köparen att du kommer häva köpet och sälja fordonet till någon annan om hen inte hämtar fordonet inom exempelvis ett par dagar. Om köparen inte svarar på detta meddelandet inom rimlig tid kan det ses som att köparen har accepterat hävningen. Om du vill begära skadestånd av köparen är det bra att du förmedlar detta också.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning kan du också kontakta en av Lawlines skickliga jurister: https://lawline.se/bokaMed vänliga hälsningar,

Köparens rätt till hävning vid köp av bil

2021-04-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Sålde en bil på blocket som jag la ut för 15 000kr och skrev "billigare vid snabb affär". Personen kom för att kolla. Vi tillsammans gick grundligt igenom exteriören och interiören och jag berättade om alla skavanker, fel (som jag vet om) och alla saker jag bytt, fixat. Hen fick även möjlighet att fråga om allt och saker hen påpekade under tiden gick vi igenom. Jag vill bara tillägga att jag inte är mekaniker eller liknande. Hen provkörde i hela 30-40 minuter. Sedan gick vi igenom alla skavanker, fel som hen hittade under provkörningen. Sedan när jag berättat alla positiva och negativa saker, hen har kollat grundligt samt diskuterat med sitt barn (som skulle köpa bilen men kunde ej närvara). Sa hen att jag köper den för 12 000kr. Jag svarade "ok, som jag skrev, kan gå ned vid snabb affär så det låter bra". Bilen driver lite olja (som jag nämde flera ggr) vid motorn och jag förklarade orsaken och berättade ungefärligt vad det skulle kosta att byta. Dagen efter köpet ringer köparen upp och säger att hen har bytt packning och att det gått bra. Men att hens mekaniker sagt att kamkedjan rasslar och borde bytas. Nu vill han häva köpet. Jag själv känner att jag gjort allt jag kunnat för att det ska bli ett ärligt och bra sälj. Jag läste på om köplagen dagen innan för att kolla vad jag är skyldig att göra. Vilket då var att berätta om alla fel jag visste om. Jag visste inte detta. Köparen påpekade inte heller något om avvikande ljud. Har hen eller jag "rätt" i detta fall?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att avtalet gäller mellan två privatpersoner och därmed blir köplagen (KöpL) tillämplig.Om det föreligger ett fel på en såld bil kan säljaren eventuellt behöva ansvara för kostnaderna för reparation och köparen kan också under vissa omständigheter häva/återkalla köpet. Men på grund av köparens långtgående undersökningsplikt är det dock inte säkert att säljaren ska ansvara för alla fel, vilket förklaras under rubriken "Köparens undersökningsplikt".Nedan följer en redogörelse för gällande rätt. Under rubriken "Slutsats" hittar du en sammanfattning av redogörelsen och tips för hur du kan gå tillväga. Köparens undersökningspliktFör det första kan det konstateras att fel inte föreligger på bilen om köparen kan antas ha känt till felet vid köpet. Dessutom kan köparen inte åberopa ett fel som hen borde ha märkt vid en undersökning (detta gäller även om köparen har underlåtit att undersöka bilen). Om säljaren har agerat i strid mot tro och heder kan dock denna undersökningsplikt bortfalla. Om säljaren exempelvis har vetat om felet men inte sagt något eller aktivt försökt dölja felet från köparen kan hen anses ha agerat i strid mot tro och heder (20 § KöpL). I sådana fall ska säljaren ansvara för felet.Vad kan utgöra ett fel?Fel på bilen föreligger om den avviker från vad som har avtalats. Avtalet kan både vara muntligt och skriftligt. Bilen är också felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Med fog kunnat förutsätta innebär att bilen inte får avvika ifrån dina befogade förväntningar avseende bilens egenskaper. För att avgöra om en förväntning är befogad kan man exempelvis jämföra med en genomsnittlig persons förväntningar vid ett sådant köp (17 § KöpL). Varan ska dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna (felet).Fel föreligger också om bilen inte överensstämmer med uppgifter som säljaren har lämnat om varans egenskaper eller användning vid köpet, om dessa uppgifter kan antas ha inverkat på köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har rättat sina uppgifter i tid och på ett tydligt sätt (18 § KöpL).Vilka påföljder kan köpare göra gällande och vilka rättigheter har säljaren?Om bilen är felaktig kan köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag (30 § KöpL). Säljaren har dock rätt till att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sin egna kostnader ersatta av säljaren. Dock får säljaren ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida (36 § KöpL).För att köparen ska kunna kräva prisavdrag krävs det att avhjälpandet eller omleveransen inte sker inom skälig tid efter reklamationen (27 § KöpL).Det finns även möjlighet att häva köpet (återkalla det) om felet är väsentligt, vilket är ett högt ställt krav (39 § KöpL). Köparen kan också begära ersättning om hen har lidit skada på grund av felet. Dessutom har köparen alltid rätt till skadestånd om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst/garanterat (40 § KöpL).SlutsatsKöparens möjlighet till hävning är begränsade. För att ens kunna häva köpet måste det faktiskt föreligga ett fel enligt köplagen, vilket är beroende av köparens undersökningsplikt och vad du som säljare borde ha insett (se under rubriken "Vad kan utgöra ett fel"). Frågan om köparen borde ha märkt felet vid undersökningen är tyvärr svår för mig att avgöra då jag inte vet hur "lätt" ett sådant fel är att upptäcka på bilen i fråga. Under förutsättningen att detta är ett fel du som säljare ska ansvara för kan köparen eventuellt häva köpet. I sådana fall måste felet vara av väsentlig betydelse för köparen och dessutom uppställs kravet att säljaren måste ha insett eller borde ha insett detta. Du skriver i frågan att du inte visste om felet, frågan blir då om du borde ha insett att detta fel existerade och att det var av väsentlig betydelse för köparen, vilket jag tyvärr inte heller kan avgöra utifrån informationen i frågan. Angående väsentlighetsbedömningen tittar man på omständigheterna i det enskilda fallet och beaktar köparens förväntningar på varan utifrån avtalet. En trasig kamkedja på en bil kan säkert i vissa fall anses vara ett väsentligt fel (exempelvis vid köp av en ny bil). Omständigheter som talar emot att det är ett väsentligt fel i ditt fall är att det gäller köp av en begagnad bil och att det dessutom är ett fel som kan åtgärdas. Jag rekommenderar att du meddelar säljaren att du inte accepterar hävningen och att du som säljare inte ansvarar för felet. Det finns en risk att köparen vänder sig till tingsrätten och ansöker om stämning. Om du förlorar i tingsrätten kan du behöva betala för reparationen av bilen och även åläggas att betala skadestånd. Dessutom kan du eventuellt behöva betala en viss summa av motpartens rättegångskostnader. Jag kan tyvärr inte säga vem som har "rätt", men som sagt ställs höga krav för att en köpare ska kunna häva ett avtal. En kompromiss om köparen inte ger sig skulle kunna vara att du betalar en del av reparationskostnaderna eller erbjuder ett prisavdrag. Jag hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också juridisk hjälp till fast pris (klicka här) och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister (klicka här).Med vänliga hälsningar,