Vindikationsrätt och hävd vid godtrosförvärv av lösöre

2019-11-20 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en guitar för 3 år sedan av en vän. Priset var okej, 3500 kr. Han hade vid den tiden fått max 4000 kr för den. Jag har kvitto som vi skrev tillsammans som anger att jag köpt den med pris och datum. Nu ville jag sälja den vidare och det visar sig att den har varit stulen för 10 år sedan.Tyvärr har min vän gått bort så jag kan inte fråga han var den kom ifrån. Jag hade ingen anledning vid köpet att misstänka något och jag tror inte han stulit den heller.Vad gäller här? Jag visste inte ens den hade ett serie nummer för det syns inte, man va tvungen skruva bort en platta då fanns det där. Har jag gjort mig skyldig på något sätt ?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om godtrosförvärv av lösöreDet rör sig om ett köp i god tro av en gitarr, ett så kallat godtrosförvärv, vilket regleras i lagen om godtrosförvärv av lösöre (1 § GFL). Omständigheter som talar för god troDet faktum att du köpte en gitarr till ett icke märkvärdigt pris, att säljaren hade egendomen i sin besittning trots att denne inte var ägare till gitarren samt under vilka förhållanden den utbjöds talar för att du var i god tro. Utifrån de omständigheter du anfört i frågan tyder inget på att du borde misstänkt något i försäljningssituationen. Det krävs att du som köpare var i god tro tills dess att gitarren kom i din besittning (2 § GFL). Det framgår inte av omständigheterna i frågan hur länge du har innehaft gitarren. Beroende på tidslängden av innehavet blir det olika utfall. Nedan redogörs för bägge scenarierna. För det fall du innehaft gitarren i mindre än tio årFör det fall du innehaft gitarren i mindre än tio år, kvarstår en så kallad vindikationsrätt för den rätte ägaren. Vindikationsrätten innebär att den rätte ägaren inom sex månader från det att denne fick kännedom om ditt innehav av gitarren, kan göra gällande anspråk på att återfå gitarren från dig (3 § GFL). I detta fall är du alltså tvungen att lämna tillbaka gitarren till den rätte ägaren. För de ekonomiska förluster du lider av detta genom att gitarren var belastad med ett rättsligt fel, kan du kräva säljaren på ersättning för (41 § köplagen). För det fall du innehaft gitarren i över tio årOm du däremot innehaft gitarren i över tio år, föreligger hävd. Detta förutsätter att du under hela denna perioden varit i god tro angående att gitarren inte varit belastad med tredje mans rätt (det vill säga någon annans äganderätt). Hävd innebär att du som köpare har fått äganderätt till gitarren och ingen vindikationsrätt föreligger för den rätte ägaren (4 § GFL). Trots att det föreligger hävd, har dock den rätte ägaren en sista möjlighet att återfå sin gitarr om denne väljer att göra möjligheten gällande. Den rätte ägaren kan i utbyte mot ett lösenbelopp återfå sin gitarr (5 § GFL). Lösenbeloppet innefattar kostnader för ditt köp av gitarren samt de utgifter du lagt ut i syfte att förbättra denna (6 § 1 st GFL). Lösenbeloppet ska minst motsvara marknadsvärdet (6 § 2 st GFL). Anspråk att genom lösenbelopp återfå gitarren måste göras gällande gentemot dig inom sex månader efter att den rätte ägaren fick reda på ditt innehav eller måste antas ha fått kännedom om ditt innehav (5 § 2 st GFL). SlutsatsBeroende på hur länge du innehaft gitarren, leder scenariot till olika resultat. Sammanfattningsvis kan du komma att behöva lämna ifrån dig gitarren till den rätte ägaren om ägaren kräver detta, men oavsett om det sker genom lösen eller vindikation, har du rätt till ersättning antingen från den rätte ägaren alternativt från säljaren. Du har inte gjort dig skyldig till något om du varit i god tro fram tills dess att du fick reda på att gitarren var stöldgods. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fel i vara vid konsumentköp

2019-08-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en el scooter som försäljaren sa skulle vara vattentät men som gick sönder av lite regn. Efter att de lagat det då jag hade 2 års garanti så märker jag att batterierna som jag fått av de endast räcker 25km medan försäljaren sa att de skulle räcka upp till 100km på en laddning.Jag blir väldigt less på detta då jag känner mig lurad...Vad kan jag göra?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du köpt en el scooter och ett batteri från ett företag i egenskap av privatperson. Konsumentköplagen reglerar dina rättigheter i detta läge.El scooternFörsäljaren har lämnat felaktiga upplysningar gällande el scooterns användning och egenskaper, vilket medför att varan är att betrakta som felaktig (16 § andra stycket tredje punkten och 19 §). Säljaren har dock avhjälpt felet som uppstod och lagat el scootern efter regn. Dock består felet som sådant, eftersom varan fortfarande inte överensstämmer med de uppgifter som lämnats av säljaren i samband med köpet, då den fortfarande inte tål regn. Ett fel som visar sig inom garantitiden (2 år i ditt fall), presumeras bero på säljaren. Därmed behöver du inte bevisa att felet fanns där när du köpte el scootern, utan bevisbördan är helt och hållet placerad på säljaren. Du har goda möjligheter att reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter att du märkt det (23 §) samt begära leverans av en ny el scooter (26 §), men eftersom säljaren inte verkar vara särskilt pålitlig kan prisavdrag istället vara aktuellt. Prisavdraget ska svara mot felet, det vill säga att om el scootern är 10 % mindre värd i felaktigt skick, har du rätt till 10 % avdrag på priset (28 §). Om du inte är intresserad av att varken behålla el scootern eller få en ny i dess ställe, kan hävning i ditt fall vara fördelaktigare, det vill säga att du mot återlämnande av el scootern återfår de erlagda pengarna (29 §). Batteriet Vad det gäller batteriet är även detta att betrakta som felaktigt (16 § andra stycket tredje punkten och 19 §). Om du reklamerar felet till säljaren inom skälig tid efter att du märkt det (23 §), kan du sedan begära omleverans, det vill säga att du, i utbyte mot det gamla batteriet, får ett nytt batteri som stämmer överens med säljarens lämnade uppgifter (ett batteri som räcker upp till 100 km på en laddning). Om säljaren inte kan erbjuda dig ett batteri som har de egenskaperna, har du rätt att häva köpet (29 §). Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Köplagens, konsumentköplagens och konsumenttjänstlagens tillämplighet

2019-10-23 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående köplagen och konsumentköplagen. Har lite svårt att förstå vad som gäller. Om en privatperson vill köpa en tjänst av en näringsidkare gäller konsumentköplagen då? Är konsumentköplagen tillämplig om du går till en skräddare för att laga dragkedjan på din vinterjacka?För jag förstår att konsumentköplagen går att tillämpa vid köp av lösa saker mellan näringsidkare och konsument, men om man lämnar in en jacka för lagning, är inte det mer en tjänst man köper och inte en vara?Tack på förhand!
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köplagen reglerar köp av lös egendom mellan näringsidkare och mellan konsumenter (privatpersoner), vilket framgår av lagens 1 §. Dock tillämpas inte lagens bestämmelser för det fall då en näringsidkare säljer en lös sak till en konsument (privatperson), eftersom dessa köp exklusivt regleras av konsumentköplagen (4 § KöpL och 1 § KKL). Det scenario du nämner innefattar ett köp av tjänst. Om en näringsidkare säljer en tjänst till en konsument, då gäller konsumenttjänstlagen (1 § 1 st 1 p KTjL). Avgörande för när konsumentköplagen respektive konsumenttjänstlagen tillämpas är alltså om köpet avser en vara eller en tjänst. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Köpeavtal som inte fullföljts av säljare - vad kan jag som köpare göra?

2019-08-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Mitt ärende handlar om en liten pengsumma som en person är skyldig mig. Jag har genom MARKET på facebook köpt en vara av annonsören. Swishat 150 kr. En stund senare upptäckte jag att platsen på kartan inte stämde med hennes faktiska adress (för långt att hämta varan och omöjligt att skicka per post). Då avstod jag från köpet och hon lovade swisha tillbaka pengarna. Det har hon inte gjort trots en vecka har gått. Hon har hittat på många ursäkter till förseningen, inte svarat på mina meddelanden. Till sist ringde jag henne från dolt nummer. Hon svarade och fortsatt i samma anda, ursäkter mm. Vad kan jag göra? Det handlar knappast om pengar. Det är en princip sak för mig. Människan är en oförskämd bedragare och jag vill inte släppa detta. Mvh, Anna
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Olika handlingsalternativI syfte att återfå dina pengar kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten i enlighet med lag om betalningsföreläggande och handräckning. En sådan ansökan får avse att säljaren ska betala en penningfordran som är förfallen till betalning, om förlikning är tillåten i saken (2 §). Om säljaren skulle ha betalt pengarna åter vid denna tidpunkt men detta inte skett kan du alltså vända dig till Kronofogdemyndigheten med en skriftlig ansökan (9 §). I ansökan ska du ange ett yrkande och grunden för det, vilket innebär vad du kräver och varför du kräver detta (10 §). Vidare information om vad ansökan ska innehålla hittar du på Kronofogdemyndighetens hemsida. Det kostar 300 kronor att ansöka, men dessa 300 kronorna kan du begära ersättning för i din ansökan. Ett annat tillvägagångssätt kan vara att ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten enligt ovanstående lag, för det fall du vill fullfölja avtalet och få varan som du betalt för, istället för de erlagda pengarna (3 §). Detta fungerar dock inte om ni avtalat om att du ska avstå från köpet mot återbetalning av pengarna, eftersom avtalet då fått nytt innehåll. I sådana fall får du istället ansöka om betalningsföreläggande enligt ovanstående.Du kan givetvis också välja att göra en vanlig polisanmälan på Polismyndighetens hemsida för det bedrägeri hon utsatt dig för. För att förhindra att en liknande situation uppstår i framtidenVad som gäller vid köp av varor mellan privatpersoner regleras av köplagen. Enligt köplagen har du en så kallad detentionsrätt, vilket innebär att du som köpare har rätt att hålla inne din betalning tills dess varan ställs dig till handa eller ställs till ditt förfogande i enlighet med avtalet (49 §). Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,