Vad innebär en konsumentfordran?

2007-01-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vad innebär konsumentfordran i jämförelse med skattfordran och övrig fordran?
Carl Johan Zimdahl |Hej,Det som särskiljer en konsumentfordran från övriga typer av fordringar är att det är en fordran som en näringsidkare (t.ex. en affär) har gentemot en konsument. Då en konsument (privatperson) anses inta en underlägsen ställning i förhållande till en näringsidkare vid avtalsingående så finns det ett för konsumenter "utökat skydd" i lagstiftningen (t.ex. Konsumentköplagen, se http://lagen.nu/1990:932).Speciellt för en konsumentfordran är bl.a. att preskriptionstiden på en sådan fordran är avsevärt mycket kortare än på fordringar i allmänhet, nämligen 3 år istället för 10 år, enligt 2 § Preskriptionslagen (se http://lagen.nu/1981:130). En skatteskuld preskriberas däremot normalt efter 5 år, enligt 3 § Lag om preskription av skattefordringar m.m. (se http://lagen.nu/1982:188).Vänligen,

Dröjsmål med betalning

2007-02-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har en kund som inte håller ord och hela tiden bryter överenskomelser. Han köpte en vara av mig som vi lev i sept och vi kom överens om att det skulle förvaras inomhus. 2 mån senare ringer han o säger att det är förstört, jag åker dit och då står det ute i regnet. Han vill ha det utbytt, jag kontaktade då konsument som sa att jag inte behövde det för det var felaktigt förvarat men jag gick med på det ändå men han ville då ha en dyrare sort av högre kvalitet och jag inf. honom att den andra är dyrare o han får bet mellan skillnad, han skulle även stå för halva fraktkostnaden. Enligt muntlig överenskomelse skulle han ha kontanter hemma vid leverans av vara vilket han inte hade han sa han skulle komma med dem senare vilket han ej gjorde så jag skickade en faktura vilken han nu har bestridit, jag svarade (förenklat) att vi hade en överenskomelse och att han skulle betala in snarast och skickade en påminnelse som han också har bestridit. Vad göra?
Louise Hjelm |Jag förstår det som om ni båda är näringsidkare, d.v.s. att det inte är fråga om ett konsumentköp. Under dessa förutsättningar är KöpL tillämplig för att lösa er tvist. Se http://www.lagen.nu/1990:931 Enligt det svar du redan erhållit hade din kund inte rätt till att få den förstörda varan utbytt eftersom han inte behandlat den som han ska, utan låtit den stå ute i regnet. När en vara levereras går vanligen risken för den över på köparen vilket innebär att du som säljare inte behöver ansvara för fel som uppkommer efter köpet. Trots detta företogs alltså omleverans och nu är problemet att köparen vägrar erlägga mellanskillanden och sin del av fraktkostnaden. Betalar inte köparen i rätt tid har du rätt att kräva betalning eller annan fullgörelse. Du kan också häva köpet och kräva skadestånd. Köparen är skyldig att medverka till köpet genom att betala om det inte föreligger hinder som han inte kan övervinna eller om hans medverkan skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till säljarens intresse av köparens medverkan. Är detta fallet kan ni istället häva köpet. Annars krävs för att få rätt att häva köpet att du förbehållit dig rätten att häva köpet, eller att köparen avvisar varan eftersom varan redan har kommit i köparens besittning. Har du gett din kund en bestämd tilläggstid får du inte häva så länge som den löper om köparen inte meddelar att han inte kommer att betala under tiden. Du har rätt till skadestånd som ersättning för den skada du lider genom att köparen inte betalar i tid, om inte köparen kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder som han inte skäligen kunde ha räknat med vid köpet och vars följder han inte skälig kunde ha undvikit eller övervunnit. Du har, utifrån den information jag har fått, rätt att kräva betalning plus ränta, samt eventuellt skadestånd. Ditt problem är nog egentligen inte av juridisk natur utan snarare av affärsmässig. Jag råder dig till att antingen lämna in en stämningsansökan eller låta en jurist skriva ett vänligt men bestämt brev som klargör situationen för honom. Mvh

Reklamation av vara som slutat fungera

2007-01-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Gäller inte Konsumentköplagen och paragraf 23 angående reklamation om en vara (router) har fungerat men sen av någon oförklarlig anledning (ej felanvändning) slutat fungera? Företaget hävdar att reklamation bara gäller för fel som upptäcks på nya produkter. Mvh
Peter Ahlström |Hej! Av din fråga tolkar jag det som att du köpt routern för privat bruk, dvs. du är att anse som en konsument och inte en näringsidkare vilket gör att konsumentköplagen ( http://lagen.nu/1990:932 ) blir tillämplig. Denna lag är tvingande vilket betyder att näringsidkaren (företaget) inte kan avtala bort lagen eller uppställa sämre villkor än de som ges. För det första skall frågan om varan är felaktig bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas (20 §), vilket är när du köpte varan i affären. Även om felet visar sig först senare så ansvarar säljaren för fel som funnits vid denna tidpunkt. Av tredje stycket i samma paragraf framgår att om en försämring av varan uppkommer efter avlämnandet skall varan även anses som felaktig om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Enligt 20a § samma lag finns en presumtionsregel som innebär att om felet visar sig inom 6 månader efter det att varan avlämnats skall felet anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat kan visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Detta är en garanti för konsumenten som, vilket framgått ovan, är tvingande för säljaren. Det är säljaren som har bevisbördan om denne påstår annat. Om felet visar sig efter dessa 6 månader är det du som köpare som skall visa att routern hade ett ursprungligt fel. Det kan dessutom vara av stor vikt att du undersöker om säljaren givit dig någon garanti eller liknande utfästelse vid köpet. I sådant fall anses fel föreligga om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen/garantin omfattar (21 §). Reklamationen i 23 § innebär att du måste, inom skälig tid efter det du upptäckte eller bort upptäcka felet, reklamera felet till säljaren för att kunna åberopa felet och göra gällande påföljder. Om du lämnar meddelande om detta till säljaren inom två månader efter det att du märkt felet anses det alltid ha lämnats i rätt tid. Här finns även en preskriptionsfrist på tre år som innebär att du förlorar rätten att åberopa felet om du inte reklamerar inom denna tid, såvida inte annat följer av en eventuell garanti/utfästelse. Detta innebär att om felet visat sig efter dessa 6 månader och om ingen garanti finns så får du i första hand visa att felet fanns vid avlämnadet. Går inte detta kan du, om möjligt, hävda att säljaren begått ett avtalsbrott, vilket innebär att du får undersöka vad som avtalats vid köpet angående produkten. Mvh

Dolt fel i bostadsrätts badrum

2007-01-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi har köpt en bostadrätt, tog över denna den 1/12-06 och dagen efter dvs den 2/12 flyttade vi en garderobsvägg som vetter mot badrummet för målningsarbete och upptäcker en stor mögelskada. Vicevärden kommer på inspektion och noterar en ca kvadratmeter stor fuktskada på golv och vägg och att det kommer från badrummet. Vi anmälde skadan samma dag till vårt försäkringsbolag och meddelade även säljaren om upptäckten. Anticimex kom den 4/12 och mätte samt registrerade skadan, anmälde med foto och vidarebefodrade till Folksam (vi och säljaren har samma försäkringsbolag). Vi hävdar att detta är ett dolt fel, vi kunde inte se skadan pga garderobsväggen, vi frågade säljaren när badrummet var renoverat och om det var fackmannamässigt gjort. Det var renoverat 1995 och hon hade kvitto på arbetet. Vid besiktning så påpekade vicevärden följande:"Kakel badrum?" i besiktningsprotokollet pga att det fattades en del fog. Han trodde dock inte att det var någon skada (vatten) eftersom väggen inte sviktade. Säljaren sa då vid det tillfället att hon var mögelallergiker så någon fara med kaklet skulle det inte vara. Vi tog givetvis kontakt med säljaren genast och uppmanade henna att komma och se skadan men hon har inte haft tid.... Vad gäller i detta fallet? Finns det någon chans för oss att få ekonomisk ersättning av säljaren förutom det vi får från försäkringsbolaget? Kan tillägga att skadan hade inte hänt om inte säljaren tagit bort det befintliga badkaren och satt upp en duschvägg. Golvbrunnen hade inte rätt lutning heller. Besiktningsmannen från Anticimex sa att även om vi köpare hade gjort en besiktning genom dom så hade inte skadan upptäckts eftersom ett badrum alltid är fuktigt. Vi har kontaktat en jurist som sa att vi skulle skicka ett brev till säljaren ang dolt fel och skicka det med rekomenderad post vilket vi har gjort. Hoppas på svar snarast!
Ingela Höggren |Hej, Vid köp av bostadsrätt tillämpas köplagen och dess regler till skillnad från köp av fast egendom då jordabalken gäller. Köplagen kan du läsa http://lagen.nu/1990:931. För att du ska ha rätt till ersättning från säljaren måste det först konstateras att lägenheten haft ett fel vid tiden då du köpte den. Om det fanns en fuktskada vid tiden för köpet (vilket det ju måste ha gjort) så anses det utgöra ett fel. Om så är fallet måste du även visa att du fullgjort din undersökningsplikt. Denna är inte lika långtgående som vid köp enligt jordabalken, men du måste ändå visa att felet inte hade gått att upptäcka vid en normal undersökning. Jag är inte tillräckligt insatt i olika typer av undersökningar för att avgöra om detta borde ha upptäckts, men för att vara på den säkra sidan kan det vara bra att fråga ytterligare en firma som genomför besiktningar och om så krävs, begära skriftliga intyg från dessa. Slutsatsen är alltså att du bör ha god chans till att få ersättning från säljaren om det förelegat en fuktskada vid köpet eftersom det ofta möjligt att visa att denna inte upptäckts och inte borde ha upptäckts vid en undersökning. Därmed kan du få ersättning både för felet i sig och för de följdskador som uppstått innan köpet. Det verkar alltså som om din jurist gjort en helt rätt bedömning så nu gäller det att vänta och se om säljaren ger med sig, eller om det är läge att överväga en stämning i tingsrätten. Lycka till!

Trasigt badrumsgolv i bostadsrätt – säljarens ansvar?

2007-02-06 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vid köp av HSB-lägenhet för ett halvår sedan (via auktoriserad mäklare) upptäcktes efter någon vecka att några klinkersbitar satt löst på golvet i badrummet och att vatten kan tränga upp vid dessa. Säljaren, som har småbarn, har dagligen "kört tvättmaskin och blaskat med vatten" och har inte märkt detta. Felet tycks accelerera! Köparen undersökte golvet först efter sitt tillträde till lägenheten. Vem står normalt för en reparation?
Linnéa Nilsson |Hej, Köp av en bostadsrätt regleras i köplagen, se http://lagen.nu/1990:931#P17S2 . Denna lag är emellertid dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort. Då gäller det som avtalats mellan parterna före köplagen. En bostadsrätt säljs vanligtvis i ”befintligt skick”. Det innebär att köparens möjlighet att påtala fel är begränsat. Om skadorna på golvet är så pass omfattande att bostadsrätten är i väsentligt sämre skick är vad köparen kunnat förvänta sig, bland annat med hänsyn till dess pris, skall säljaren ansvara för felet, se http://lagen.nu/1990:931#P19 . Att enbart ett par klinkersbitar sitter löst medför inte att bostadsrätten är i ett sådant väsentligt sämre skick. Om det uppstått fuktskador eller liknande på grund av skadan är det dock möjligt att felet bedöms vara så stort att säljaren ansvarar för det. Utan mer information om skadan är det dock svårt att göra någon bedömning i detta fall. Har bostadsrätten sålts utan förbehållet att den säljs i befintligt skick, har köparen större möjligheter att påtala felet, se http://lagen.nu/1990:931#P17 . En köpare kan förvänta sig att golvet i bostadsrätten skall vara helt, om inte säljaren har uppmärksammat köparen på felet. Har köparen inte undersökt bostadsrätten innan köpet och därmed bort upptäcka felet, kan det påtalas gentemot säljaren, se http://lagen.nu/1990:931#P20 . Av din fråga framgår inte vad säljaren lovat angående badrummet i bostadsrätten. Har säljaren lämnat någon sorts garanti för badrummet och det skick det befinner sig i kan köparen alltid påtala felet, se http://lagen.nu/1990:931#P17 . Beroende på om bostadsrätten sålts i befintligt skick eller inte, och om någon garanti har lämnats, blir bedömningen av problemet alltså olika. Om bostadsrätten skall anses vara felaktig måste köparen reklamera detta till säljaren i samband med att felet upptäcktes, se http://lagen.nu/1990:931#P32 . Det verkar som om köparen och säljaren har talats vid under de senaste sex månaderna angående de trasiga klinkersbitarna, men det framgår inte när och om köparen har reklamerat. Det får inte ha gått mer än två månader sedan köparen upptäckt eller bort upptäcka de trasiga plattorna (jämför konsumentköplagen, se http://www.lagen.nu/1990:932#P23 ). Köparen måste även i samband med reklamationen ha förklarat att han vill att säljaren står för reparation av badrumsgolvet, se http://lagen.nu/1990:931#P35 , http://lagen.nu/1990:931#P30 och http://lagen.nu/1990:931#P34 . Sammanfattningsvis skall säljaren ansvara för de trasiga klinkersplattorna om reklamation skett i rätt tid, förutsatt att bostadsrätten inte sålts i befintligt skick och att de trasiga plattorna innebär att bostadsrätten avviker från vad köparen kunnat vänta sig. Har bostadsrätten sålts i befintligt skick krävs att de trasiga klinkersplattorna medför att bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förvänta sig. Med vänliga hälsningar,

Säljarens dröjsmål - hävning och skadestånd

2007-01-11 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, är näringsidkare och kör bud. Beställde bil i juni lovad att dyka upp i sep, har forfarande inte dykt upp. I nov har min gamla bil kostat mig 46000 i reparationer, har jag rätt till ersättning? Fråga 2: började prata om att häva köp men sa inte rakt ut att de skulle avbeställa den, det har dom nu gjort, kan de göra så?
Miranda Berg |Köplagen är tillämplig mellan näringsidkare, se http://lagen.nu/1990:931. Vilka rättigheter köparen har när det föreligger dröjsmål med varans avlämnande hittar du i 22§. Köparen får håll fast vid köpet och kräva fullgörelse, 23§. Denna rätt förlorar köparen dock om han väntar orimligt länge med att framställa kravet. Säljaren är inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna, eller om fullgörelsen skulle kräva uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet. Annars har säljaren endast rätt att häva köpet om det föreligger kontraktsbrott från köparens sida, till exempel om köparen inte betalar. Så verkar det ju inte vara i ditt fall, utan troligen beror hävningen på ett missförstånd. Säljaren har alltså ingen rätt att häva köpet på eget initiativ, men ord kommer antagligen stå mot ord om huruvida du hävt köpet eller inte. Oavsett om köpet hävts nu eller inte så föreligger ett dröjsmål. Du har rätt till ersättning för den skada du lider genom säljarens dröjsmål, såvida inte säljaren kan visa att dröjsmålet ligger utanför hans kontroll. Se 27§ och 67§ Köplagen. Det görs skillnad mellan direkt och indirekt förlust. Indirekt förlust ersätts bara om säljaren varit försumlig, vårdslös. De direkta utgifter som kan bli aktuella att ersätta måste ha klart samband med dröjsmålet. Eftersom du är beroende av en fungerande bil i din verksamhet, borde du ha rätt till ersättning för någon slags ersättningsbil eller reparationskostnad, men om du kan få erstättning för hela reparationskostnaden på 46 000 är svårt att avgöra. Utgifterna ska så att säga vara nödvändiga, det är alltså möjligt att man skulle kunna hävda att du skulle klarat dig med ett billigare alternativ. Den skadelidande parten måste själv försöka begränsa sin skada. Den skadeståndsskyldige, säljaren i det här fallet, måste också kunna ha möjlighet att förutse skadans uppkomst och omfattning, annars kan skadeståndet jämkas. Tänk på att om du vill kräva skadestånd måste du meddela säljaren detta så snart som möjligt för att rätten inte skall gå förlorad. Lycka till!

Kan en vara reklameras trots att garantiden gått ut?

2007-01-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag köpte 050629 en kaffebryggare till vårt lantställe, den är använd ca 60-80 ggr, och i julhelgen slutade den fungara. Har jag rätt att begära en ny trots att garantitiden bara var ett år. En kaffebryggare bör väl tåla betydligt fler bryggningar. MWH Lena
Linnea Ljung |Hej Visst ska en kaffebryggare tåla att användas. Du har rätt att reklamera en vara tre år efter att du köpt den. Det framgår av 23 § 3 st konsumentköplagen http://lagen.nu/1990:932 Det spelar ingen roll att garantitiden är ett år. Säljaren kan inte avtala bort konsumentköplagen. Många säljare är inte medvetna om att köparen kan reklamera varan tre år efter köpet, men det är bara att stå på sig. Lycka till Vänligen

Fel i varan vid konsumentköp

2006-12-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Skriver en uppsats i konsumentköplagen 22§ om varan en konsument köpt är felaktig, alltså går sönder efter 1 vecka, kan då hon kräva i första hand att få den utbytt mot en annan istället för att säljaren ska laga den som de ofta ska göra? Tack på förhand
Sara Forslund |Hej, Konsumentköplagen hittar du http://www.lagen.nu/1990:932. Den reglerar köprättsligt förhållandet näringsidkare - konsument. Enligt 26 § har köparen rätt att kräva att säljaren antingen avhjälper felet eller företar omleverans, alltså byter ut den mot en annan. Dock har köparen inte rätt att kräva någon av dessa åtgärder om det skulle medföra oskäliga kostnader för säljaren. Köplagen, se http://www.lagen.nu/1990:931, reglerar köprättsligt förhållandet mellan två "jämnstarka" parter. Där är det så att säljaren har rätt att antingen på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans även om det inte är vad köparen krävt, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, se 36 §. Någon bestämmelse motsvarande den i köplagen finns inte i konsumentköplagen, vilket även stämmer överens med konsumentköplagens syfte, vilket är att stärka konsumentens, i egenskap av den "svagare" parten, ställning gentemot näringsidkaren. Hoppas att mitt svar är dig till hjälp, med vänliga hälsningar,