Hur tillämpas citaträtten i Sverige?

2007-09-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hur tillämpas citationsrätten i Sverige? Hur mycket av en text får jag citera (självklart med hänvisning till författaren)?
Lisa Swanson |Hej!Upphovsrätt enligt svensk lagstiftning ger upphovsmannen en uteslutande rätt att förfoga över sitt verk genom att framställa exemplar därav och genom att göra det tillgängligt för allmänheten (se 2 § URL http://www.lagen.nu/1960:729). Denna ensamrätt gäller också del av verket, om denna del kan ses som ett återgivande av verket eller har tillräcklig s k verkshöjd för att utgöra ett upphovsrättsligt verk.Citaträtten är således en mycket viktig inskränkning i upphovsrätten. I 22 § URL (http://www.lagen.nu/1960:729) stadgas att man får citera ur offentliggjorda verk, så länge det är i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. För att ett citat skall vara berättigat måste det enligt lagförarbetena uppbäras av ett lojalt syfte (se NJA II 1961 s 130ff). I ett rättsfall från 1996 hade Aftonbladet refererat en artikel från DN. Där hade tre citat angivits. I förevarande fall ansåg Högsta Domstolen att upphovsrättsintrång förelåg då citaten utgjorde 1/5 av texten. Dessutom hade journalisten från DN i sin artikel lagt en sådan personlig och livfull prägel på texten att en citering av denna art inte kunde anses som tillåten (se här NJA 1996 s 712).Citaträtten är knepig på det sätt att det kan vara svårt att avgöra precis vad som är tillåtet eller inte, det kommer sannorlikt att variera från fall till fall. Ett huvudfall där man säger att det är tillåtet att citera är när det citerade blir till ett hjälpmedel för ett självständigt arbete. Exempelvis för att understryka sin mening eller att kritisera. Hoppas att detta kan vara till någon hjälp!Vänliga hälsningar

Kända målningar i reklam?

2007-08-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |Som reklambyrå har vi tänkt använda gamla målningar från 1700-talet (ex. Rubens "fallande ängel") i en kampanj. Vi kommer också justera i något fall, t ex retuschera en änglavinge på en av figurerna i ett av motiven. Vad gäller för upphovsrätten om konstnären varit avliden så länge. Vi har tänkt att scanna in bilderna från konstböcker och därefter digitalt förse dem med ram mm.
Marie Wahlin |Hej!Tack för din fråga!Upphovsrätt till ett verk gäller 70 år efter upphovsmannens död enligt 4 kap. 43 § Upphovsrättslagen, se http://www.lagen.nu/1960:729 . Vad gäller Rubens fallande ängel har således skyddet gått ut för många år sedan, ett skydd som troligen inte existerade under denna tid. Huvudregeln när ett verk inte längre åtnjuter upphovsrättsligt skydd är att det därmed blir fritt för envar att bruka. Däremot finns vissa undantag. Lagstiftaren har nämligen ansett att vissa konstnärliga verk, som ex. gamla kända målningar, i viss utsträckning skall åtnjuta ett evigt skydd. Enligt 6 kap. 50 § skall verkets titel alltid vara densamma och ni får således inte ändra verkets namn. Vidare får ni inte heller kränka verkets andliga odling, det vill säga ni får inte använda verket i den omfattningen att ni kränker verket ex. i pornografisk reklam etc. (51 §). Om ni ändrar verket så att det blir ett nytt verk åtnjuter ni upphovsrätt till verket, om det kan ses som ett nytt verk vill säga.Beaktar ni ovan ser jag inga problem med att ni använder målningarna i er reklam.Återkom gärna om det uppkommer ytterligare frågor.Vänligen

Upphovsrättsligt skydd till byggnader

2007-07-12 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har en liten snickeriverksamhet och tillverkar stugor helt efter egna ritningar. Mitt problem är att jag hade ett muntligt avtal med en kvinna som säljer stugor åt en annan firma som ägs av hennes son och hennes systers man. Hon fick broschyrer, priser samt annan byggteckniskt beskrivning för att kunna sälja. Ny har hon sålt flera stugor, men istället för att jag skulle ha fått beställningarna har den andra firman kopierat min stuga och beställningarna har gått dit.(gäller en mycket speciell stug modell som bara jag har)Vad kan jag göra i detta fall.
Gustaf Lidegran |Ritningar, och även de hus du har byggt, har upphovsrättsligt skydd. Det innebär att de inte får kopieras, spridas eller byggas enligt, annat än efter avtal med upphovsmannen. Om det är du som har ritat och konstruerat huset är det också du som äger alla rättigheter till huset. Om ditt muntliga avtal inte var av karaktären att du gav upp några av de här rättigheterna begår både den som bygger efter ritningarna och den som förser byggaren med ritningarna ett brott. Detta brott kan också ligga till grund för skadestånd. Först ska du underrätta alla som gör intrång att du anser att de kränker din ensamrätt. Det brukar kallas att skicka varningsbrev. Därefter öppnar sig tre möjligheter; Det bästa sättet att lösa en tvist brukar, om det är möjligt, vara att komma överens. Efter ett tydligt varningsbrev bör möjligheten att nå en uppgörelse vara större än vid förhandlingar utan varningsbrev. Om det inte går kan du antingen polisanmäla brottet och hoppas på att polis och åklagare utreder det hela. Annars kan du stämma dem som gör intrång i rättigheterna. Polisanmälan har fördelen att det inte innebär några kostnader för dig och att polisen kommer att göra jobbet. Nackdelen är att polisen sannolikt inte kommer att starta någon förundersökning. Fördelen med att stämma för skadestånd är att du får kontroll över processen och att du säkert kommer att få saken prövad. Nackdelen är att du själv ansvarar för utredningen och att sedan förloraren av processen betalar alla rättegångskostnaderna. En utväg som kan finnas är om någon som har en mycket större verksamhet kan vara intresserad av att köpa dina rättigheter trots att det redan sker intrång i dem. Denne större aktör skulle i så fall ha bättre möjlighet än du att beivra intrång.Relevant lagstiftning är upphovsrättslagen som du hittar http://lagen.nu/1960:729 . Lagtexten upplevs av de flesta som svårtillgänglig. En sida, från Sveriges Arkitekter, kan vara värd ett besök. Den innehåller information om upphovsrätt och finns http://www.arkitekt.se/url . Även andra branschorganisationer kan ha möjlighet att bidra med värdefullt stöd.Vänliga hälsningar

Skydd för manual till datorprogram?

2007-06-27 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Vi har gjort en egen manual för ett dataprogram och vill se till att kopieringsskydda detta, hur gör man?
Marie Wahlin |Hej!Tack för din fråga!En manual för hur ett visst datorprogram fungerar kan skyddas upphovsrättsligt om det som står däri kan anses vara ett verk. Detta framgår av 1 § Upphovsrättslagen, se http://lagen.nu/1960:729. För att vara ett verk måste manualen ha verkshöjd vilket innebär att den ska ha skapats självständigt dvs. innehållet får inte vara taget från någon annans verk. Vidare måste den vara ny och således uppnå viss originalitet till skillnad ifrån vad som tidigare existerar. Om manualen uppnår verkshöjd skyddas den i det ögonblick ni skapade den. Ni behöver således inte ansöka om skydd och inget registreringstvång eller liknande finns. Om manualen faktiskt uppnår skydd kan ofta vara svårt att veta förrän det blir fråga om en tvist, då domstolen vid ex. en intrångstalan avgör huruvida skydd föreligger eller inte. Det du kan göra är att vända dig till Svensk Forms Opinionsnämnd. Det är ett slags råd som uttalar sig i upphovsrättsliga frågor och talar då om ifall något uppnår upphovsrättsligt skydd eller inte. Däremot är inte våra allmänna domstolar bundna av deras utlåtande, utan kan vid en tvist istället slå fast motsatsen.Manualen kan dock bara skyddas som ett litterärt verk och det blir intrång om man kopierar den rakt av eller stora delar av det som står däri. Däremot kan inte själva idén hur ett datorprogram fungerar eller liknande skyddas. Ett patent på manualen kan således inte erhållas vilket framgår av 1 § 3 p. Patentlagen, se http://lagen.nu/1967:837. Andra kan alltså använda idén bakom hur datorprogrammet fungerar.Möjligheten till patent på datorprogram undantas som huvudregel, men kan erhållas i ytterst få fall. Datorprogrammet som sådant ska kunna lösa ett tekniskt problem samt kunna tillhandahållas industriellt. Datorprogrammet kan istället också skyddas upphovsrättsligt och då gäller samma krav på verkshöjd som nämnts ovan, se 1 § 2 p URL.Återkom gärna vid ytterligare förfrågningar.Vänligen

Ersättning vid upphovsrättsintrång

2007-08-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har gjort ett fotojobb åt ett företag. De har utan min vetskap publicerat bilderna i annonser i tidskrifter utan att ange mitt namn. Även publicering på företagets sajt. De anser att jag inte har rätt till ersättning för detta för jag har fått betalt för jobbet. Enligt vad jag fått fram är de skyldiga att ange namn, om inte annat avtalats. Kan jag begära ersättning?
Mikael Karlsson |Hej!Dina fotografier får anses falla in under den definition som ställs upp för konstnärliga verk enligt upphovsrättslagen. Lagstöd för detta finner du i 1 § 5 p upphovsrättslagen, som nämner fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst som exempel på konstnärliga verk. Då dina fotografier omfattas av upphovsrättslagen ges du ett ideellt skydd för ditt verk. Enligt 3 § upphovsrättslagen så skall då exemplar av ett konstnärligt verk framställs eller görs tillgängligt för allmänheten, upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver. I ditt fall antar jag att god ser får anses vara att det på något sätt i annonserna skall framkomma vem som är upphovsmannen till de fotografer som gestaltas. De kan alltså sägas ha gjort sig skyldiga till ett intrång i ditt ideella upphovsrättsskydd. Sanktionerna som kan komma på tall för ett sådant så kallade upphovsrättsbrott finner vi i 53 respektive 54 § upphovsrättslagen. I 53 § stadgas att den som vidtar åtgärder mot exempelvis bestämmelsen i upphovsrättslagens 3 § skall dömas till böter eller fängelse i högst 2 år. Detta förutsatt att handlandet har varit antingen uppsåtligt eller utförts med grov oaktsamhet.I 53 § stadgas konstnärens möjlighet att få ersättning få ersättning då någon har brutit mot en regel i dennes upphovsrättskydd. I denna paragrafs 2 st stadgas att då upphovsrättsinnehavaren lidit annat förfång än av ekonomisk art kan ersättning utgås om intrånget i upphovsrätten skett genom uppsåt eller oaktsamhet. Med vänlig hälsning,

Lagligheten av shareware program?

2007-07-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående mjukvara i Sverige. Är det lagligt i Sverige att sälja program som kringgår kopieringsskydd. Med andra ord, kan jag sälja ett s.k. "shareware" program som är _helt_ omodifierat och tillsammans med ett program som kringgår kopieringsskyddet? Mig veterligt är sådana program helt lagliga i Sverige.MVH.
Marie Wahlin |Hej!Tack för din fråga!Det har sedan 2005 kommit nya regler i Upphovsrättslagen i kapitel 6 a) som reglerar ett förbud mot kringgående av kopieringsskydd, se http://www.lagen.nu/1960:729 . Enligt 52 d § är det förbjudet att utan upphovsmannens samtycke kringgå en digital eller analog spärr som hindrar eller begränsar framställning av exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk, kringgå en teknisk skyddsprocess, exempelvis en kryptering, som hindrar eller begränsar tillgängliggörande för allmänheten av ett upphovsrättsligt skyddat verk eller kringgå en annan teknisk åtgärd som hindrar eller begränsar sådant tillgängliggörande. I 52 e § regleras mer specifikt det du talar om dvs. ”shareware” program. Där anges att det är förbjudet att tillverka, importera, överföra, sprida genom att exempelvis sälja eller hyra ut, eller i förvärvssyfte inneha anordningar, produkter eller komponenter eller att tillhandahålla tjänster som1. marknadsförs eller utannonseras i syfte att kringgå en teknisk åtgärd, 2. utöver att kringgå en teknisk åtgärd endast har ett begränsat intresse från förvärvssynpunkt eller ett begränsat förvärvsmässigt användningsområde, eller 3. huvudsakligen är utformade, konstruerade, anpassade eller framtagna i syfte att möjliggöra eller underlätta kringgående av en teknisk åtgärd. Denna regel åsyftar alltså att förbjuda just det du har för avsikt att tillhandahålla, nämligen shareware program vilka numera således inte längre är lagliga. För att få kringgå ett kopieringsskydd måste man sedermera ha upphovsmannens samtycke eller att det är en nödvändighet när man köpt ett upphovsrättsligt skyddat verk att få kringgå skyddet för att undersöka verket.Återkom om det uppkommer ytterligare funderingar.Vänligen

Olovligt användande av bild i reklam

2007-07-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |En instruktör i en gymnastikförening deltog i ett konvent som Den stora idrottsklubben på orten arrangerade. Där togs bilder och en bild av instruktören användes i en reklamannons i direkt konkurrerande verksamhet, Instruktören blev inte tillfrågad. Vid träff för en upprättelse krävde hon ett belopp i kontanter och en lika stor annons med annan text i två dagar (liksom den annons de hade med hennes bild).De anser inte att hon som instruktör i den lilla föreningen "lidit ekonomisk skada" men går med på ett mindre belopp i allmännt skadestånd.Vad är skäligt? Bör instruktören gå vidare med lagen om namn och bild i reklam till domstol?
Gustaf Lidegran |Precis som du skriver brukar ersättningen vid immateriella kränkningar delas upp i ekonomisk kompensation och allmänt skadestånd. Den ekonomiska kompensationen beräknas inte efter den skada som faktiskt har uppstått utan efter vad en licens för det aktuella användandet i en sådan reklam skulle ha kostat. Det här beloppet är ofta svårt att beräkna eftersom tvisten i regel uppstår för att den som har medtagits i en reklam inte vill befatta sig med reklamen oavsett ersättningsnivån. Kompensationen får bestämmas som en kompromiss mellan vad ett företag i vanliga fall är beredda att betala för ett lovligt användande av reklamen och vad en person i motsvarande ställning i vanliga fall brukar begära. Att det inte finns grund för någon ekonomisk kompensation verkar inte troligt. När det gäller det allmänna skadeståndet kommer det inte vara särskilt högt om inte användningen har varit påtagligt kränkande. Med det menas inte att användning utan tillstånd kan upplevas som en allvarlig kränkning utan användningen måste ha skett på ett kränkande sätt för att motivera ett högt allmänt skadestånd.Tvister av det här slaget är svåra att driva, kan kosta stora summor pengar och ta mycket tid. Jag råder instruktören att bara driva målet om det finns ett mycket stort principiellt värde i att få rätt. Tvister av detta slag kan i regel inte föras utan kompetent biträde.Vänliga hälsningar

Kopiering av kasett till cd

2007-07-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |En fråga om upphovsrättslagen som jag inte vill bryta mot...Jag har ett antal gamla talböcker inspelade på kassett. Jag tänkte mig nu att sälja av dom istället för att slänga.Kan jag då sälja kassetterna med en CD med boken i MP3-format som jag själv gjort?Vad jag kan se av upphovsrättslagen, som begränsar rätten att låta utomstående skapa en kopia av verk, gäller det bara om originalet är i skriftlig form eller musikaliska verk. Ingetdera verkar vara tillämpligt på en talbok.Begränsningen att framställa verk i digital form kan jag bara se att den gäller om originalet är i digital form. Inte heller detta verkar vara tillämpligt eftersom kassetterna är analoga.
Gustaf Lidegran |Upphovsrättslagen har en vid tillämpning och ett litterärt verk är just ett litterärt verk oavsett dess form. Skyddet gäller därför även talböcker. Även tolkningen av exemplarframställning är vid. Att du överför något som är analogt till digital form gör inte att det rör sig om något annat än att skapa kopior. Du har alltså inte rätt att skapa cd-skivor av talböckerna för försäljning.Vänliga hälsningar