Krav för registrering av varumärke

2020-03-09 i Immaterialrätt
FRÅGA |Vad krävs för att man ska kunna registrera ett varumärke?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att utreda din fråga blir Varumärkeslagen (VML) tillämplig!För att ett varumärke ska kunna registreras krävs det att varumärket har särskiljningsförmåga (1 kap. 5 § VML) samt att det tydligt kan återges (grafiskt eller på annat sätt) (1 kap 4 § VML). Vidare kärvs att det inte finns några registreringshinder enligt 2 kap. 7- 10 § § VML. Jag kommer nu att redogöra för dessa rekvisit nedanför. "Särskiljningsförmåga" Med särskiljningsförmåga avses att varumärket kan särskiljas från andra näringsidkares motsvarande varor eller produkter. Det betyder att varumärket måste ha något särdrag. Särdraget ska finnas antingen genom sitt ursprung eller genom att det har uppkommit genom användning av varumärket. Därmed kan inte vanliga ord eller symboler anses utgöra ett varumärke, eftersom de inte kan särskiljas. Vid bedömningen för ett varumärkes särskiljningsförmåga så ska varumärket som helhet beaktas. För denna helhetsbedömning tar man hänsyn till:- Den marknadsandel som varumärket har.- Hur ofta, länge och inom hur stort geografiskt område som varumärket används.- Hur stora investeringar som gjorts vid marknadsföringen av varumärket- Yttranden från handelskammare med mera. Det som sammanfattningsvis menas med särskiljningsförmåga är att varumärket inte ska vara förväxlingsbart med något annat varumärke. "Tydligt kan återges"Med detta rekvisit avses att varumärket ska vara fullständigt klart och kunna ges en exakt identifiering av märket. Vidare ska varumärket vara lättillgängligt och begripligt, beständigt och objektivt. Varumärket ska därmed kunna utpekas och tydligt återges för någon. "Andra registreringshinder"Om något av dess hinder föreligger kan inte ett varumärke registreras eller inarbetas. Dessa registreringshinder är:- Ett varumärke får inte registreras om det utan tillstånd innehåller en statlig eller internationell beteckning, 2 kap. 7 § VML.- Om det föreligger förväxlingsrisk med ett annat varumärke, det vill säga ett äldre varumärke, 2 kap. 8 § VML.- Om varumärket inskränker andra varumärkens rättigheter som företagsnamn och upphovsrätt till exempel, 2 kap. 9-10 § § VML.Observera dock att inget av dess registreringshinder föreligger i de fall den äldre rätten, det vill säga det äldre varumärket, medger registrering för det nya varumärket. Sammanfattningsvis Ett varumärke kan registreras om det inte är förväxlingsbart med ett annat varumärke samt om det tydligt kan återges för någon. Den som vill ansöka om registrering för ett varumärke ska ansöka om det hos Patent- och registreringsverket. Vad ansökan ska innehålla hittas i 2 kap. 1 § VML. Observera att det är sökande som betalar ansökningsavgiften för detta. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bild på mig i reklam utan mitt samtycke

2020-01-03 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hejsan min skola har tagit en bild av mig utan mitt samtycke och delat den på flera olika sociala medier utan min vetskap är detta ett brott de begått med tanke på att de var under skoltid dock inte på skolans egna egendom utan på en utflykt vid ett annat hus ??
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enlig lag (1978:800) om namn och bild i reklam får inte skolan, utan ditt samtycke använda ditt namn eller bild av dig i sin marknadsföring, enligt 1 §. Om skolan uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ovanstående och 1 §, ska de dömas till böter enligt 2 §. Dock har du som utsatt alltid rätt till ersättning för personlighetsintrång och således utnyttjandet, enligt 3 §. Observera dock att det jag nu har anfört gäller endast om det rör sig om reklam. Så om din skola har lagt ut bilder på dig, utan ditt samtycke, kan det vara okej om detta görs i syfte att informera om skolans verksamhet, enligt 6 § myndighetsförordningen. Dock kan du som enskild alltid invända mot att skolan använder dina personuppgifter och således dig på bild. En sådan invändning kan göras när som helst och dina uppgifter får då inte längre behandlas för sådana ändamål. Jag rekommenderar dig att i första hand vända dig till skolan och berätta att du inte vill vara med på bild samt att de ska ta bort de bilder som de har delat på dig, på deras sociala medier. Skolan bör lyssna och förstå! Om det händer igen råder jag dig till att ta kontakt med oss på Lawline igen!Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,