Har hyresvärd rätt att kräva intyg för graviditet vid lägenhetsbyte?

2021-03-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Har en hyresvärd rätt att kräva ett intyg för graviditet för vid ett lägenhetsbyte?Med vänliga hälsningar
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Giltiga skäl för godkänt lägenhetsbyteEn person som har ett förstahandskontrakt kan ansöka om lägenhetsbyte. För att detta ska gå igenom krävs det att det finns giltigt skäl för bytet. Viktigt att notera är att det endast är hyresgästens, inte bytespartens, skäl för bytet som beaktas. Enligt förarbetena till jordabalken (12 kap. 35 § JB) avses med beaktansvärda skäl exempelvis:Du behöver en billigare lägenhetDu är i behov av en större lägenhet för att du ska bli sambo eller få barn. Du behöver en mindre lägenhet. Du är i behov av en lägenhet närmare ditt arbete. Du ska arbeta/studera på annan ort.Hyresvärdens godkännandeEn hyresgäst som är gravid har alltså i och med sin graviditet ett giltigt skäl för lägenhetsbyte. Utöver detta krävs för ett godkänt byte att den du byter lägenheten med ska ha möjlighet att betala hyran och att denne är "skötsam". Är dessa krav uppfyllda ska hyresvärden godkänna bytet om det inte innebär påtaglig olägenhet för hyresvärden (vilket exempelvis hade kunnat vara att den nya hyresgästen inte kan betala hyran).Svar på din fråga:Det finns sammanfattningsvis inga regler som säger att den som vill byta lägenhet på grund av att denne ska bli sambo eller väntar barn ska kunna uppvisa ett intyg på graviditeten. Hyresvärden ska alltså säga ja till bytet om den nya hyresgästen är skötsam och har möjlighet att betala hyran. Skulle hyresvärden ändå säga nej till bytet bör en vända sig till hyresnämnden, vilken ska ge tillstånd till bytet eftersom att en graviditet (växande familj) utgör ett beaktansvärt skäl. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,

Hyresvärdens rätt att vräka hyresgäst

2020-10-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hyresgäst orsakar fuktskador i sin lägenhet. Hyresvärden vill vräka denna hyregäst. Är det möjligt?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller på vilka grunder en hyresvärd kan vräka (även kallat avhysa) en hyresgäst.I 12 kap jordbalken regleras just detta. En hyresrätt är förverkad om hyresgästen begår ett avtalsbrott enligt någon av punkterna i 12 kap. 42 § JB. Listan som finns i denna paragraf är uttömmande och innebär alltså att det endast är på dessa grunder som hyresvärden kan säga upp hyresavtalet i förtid!Att orsaka fuktskador kan anses falla in under punkt 9 i 12:42. Denna punkt fastslår att hyresförhållandet kan upphöra i förtid (alltså omedelbart enligt 12 kap, 6 §, och ingen hänsyn behöver tas till uppsägningstid enligt 4 §.) "om lägenheten vanvårdas på något annat sätt eller hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av det som ska iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf och rättelse inte görs utan dröjsmål efter tillsägelse".Vårdplikten 25 § fastslår hur hyresgästen ska använda lägenheten. Bland annat ska hyresgästen se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen ska även vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Sist men inte minst ska hyresgästen hålla noggrann tillsyn och se till att vårdplikten i 24 § är uppfylld. Hyresvärdens skyldigheter Svaret på din fråga är alltså att om någon av dessa punkter inte efterföljs så har hyresvärden rätt att upphäva hyresavtalet. Viktigt att betona är att det i 12 kap 15 § jordabalken finns krav på att hyresvärden, under hyrestiden, ska hålla lägenheten i godtagbart skick. Hit räknas bland annat att hålla bostaden fri från fukt och mögel. 12 kap. 24 § 2 stycket fastställer dock att hyresgästen är skyldig att upplysa hyresvärden om den skada som har uppstått. I din fråga framkommer inte vad som exakt hänt, alltså hur dessa skador har uppkommit men om du lyckas bevisa att dessa skador skett eftersom hyresgästen brustit i sin vårdplikt kan det finnas chans att genom hänvisning till ovanstående paragrafer få rätt till uppsägning av hyresavtalet! Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline om du har ytterligare frågor!Allt gott,

Har jag rätt till nedsatt hyra om min hyresvärd ej åtgärdar vissa fel?

2020-10-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Min hyresvärd skulle ha målat bakom ett element samt vidgjort golvet i vardagsrummet och i hallen för snart 6 månader sedan. Han har inte åtgärdat ngt av det. Har jag rätt till hyresavdrag? Golvet blir bara värre o skadan sprider sig mer o mer.När man ställer sig på vissa platser i både vardagsrum o hall sa känns det som att golvet sjunker. Delar av parketten har även börjat lossna. Han vidgjorde med annat material vid balkongdörren men det börjar sjunka det med.MvhZ
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar att du har råkat ut för skador i din lägenhet!Du vill veta huruvida du skulle kunna få ett avdrag för hyran på grund av vissa problem i din hyreslägenhet inte åtgärdats. Eftersom det rör en hyresrätt får vi kika i jordabalkens 12 kapitel. Regler om vilket skick lägenheten ska vara finns i 12:9-18 (JB). Enligt 12:15 JB ska din hyresvärd under hyrestiden hålla lägenheten i fullt brukbart skick, och ska dessutom med skäliga tidsmellanrum se till att det utförs sådana reparationer och ommålningar som behövs på grund av att lägenheten slits ut genom vanligt brukande. 16 §fastslår även att hyresvärden är skyldig att åtgärda skador som uppkommer på lägenheten som inte orsakats av hyresgästen och att undanröja sådana hinder som kan påverka hyresgästens möjlighet att nyttja lägenheten (12:16 3 p JB).Vad händer då när hyresvärden inte uppfyller sin underhållsplikt enligt 12:16 2 st JB? Då kan du som hyresgäst ansöka hos hyresnämnden om att hyresvärden ska föreläggas att åtgärda felet (ett så kallat åtgärdsföreläggande). Detta föreläggande kan förenas med ett vite, vilket då innebär att hyresvärden kan få betala en avgift om han inte uppfyller det han ålagts att göra enligt åtgärdsföreläggandet.Nedsättning av hyraIbland kan en hyresgäst ha rätt att betala mindre hyra till hyresvärden. Ett exempel på detta kan vara om hyresgästen själv åtgärdat ett problem som egentligen var hyresvärdens ansvar att åtgärda. Enligt 12:21 JB deponerar hyresgästen det belopp som du anser att hyran ska nedsättas med hos länsstyrelsen. Att få mindre i hyra går alltså inte till på det sättet att du som hyresgäst betalar ett lägre belopp till hyresvärden. Enligt 12:22 får alltså länsstyrelsen då ta hand om beloppet tills tvisten om hur mycket hyra som ska betalas är avgjord och betalar sedan ut beloppet till den som tillslut vinner den tvisten.Det är viktigt att du som hyresgäst deponerar beloppet till länsstyrelsen eftersom att om hyran inte betalas fullt ut (och det senare visar sig att det saknas rätt till nedsättning av hyran) skulle detta kunna resultera att hyresvärden säger upp avtalet och du får flytta ut. Om beloppet istället är deponerat hos länsstyrelsen kan hyresvärden inte göra gällande att beloppet inte betalats till honom som en grund för att bli av med hyresgästen (12:21 3 st JB).Du säger att din hyresvärd har haft ansvar och skulle ha gjort alla dessa reparationer för 6 månader sedan. Om dina problem är så pass allvarliga att det försämrar dina möjligheter att utnyttja lägenheten för det avsedda ändamålet (bostad) eller om golvet är så pass dåligt att lägenheten inte blir fullt brukbar jämfört med andra lägenheter av samma slag så bör du kunna vända dig till hyresnämnden enligt 12:16 2 st JB och begära att hyresnämnden ska förelägga hyresvärden att åtgärda problemet så att detta äntligen åtgärdas. Ett annat alternativ är att du själv ser till att få problemet åtgärdat och sedan få hyran nedsatt motsvarande det belopp som du själv fått lägga ut. Jag kan inte helt säkert veta hur dina utsikter att nå framgång är utan att veta mer om problemen. En måste ha i åtanke att bedömningar görs i varje enskilt fall och att många omständigheter kan påverka hur bedömningen ska göras.Det jag tipsar om att att genom hyresnämnden försöka få ett ett åtgärdsföreläggande enligt vilket hyresvärden slutgiltigt måste lösa problemet. På hyresnämndens hemsida hittar du ytterligare information om hur du går tillväga för att ansöka om ett sådant föreläggande. Ett annat alternativ som eventuellt kan resultera i att du får din hyra nedsatt är att själv försöka åtgärda detta (om du har den ekonomiska möjligheten) och sedan då deponera detta belopp till länsstyrelsen som nämnt ovan.Jag hoppas verkligen allt löser sig för dig! Lycka till och tveka inte att höra av dig om du skulle ha ytterligare frågor!Allt gott,