Testamente av egendom till sambo

2010-11-12 i Sambo
FRÅGA |Försag på hur man skriver ett testamente. Vill testamentera min bostadsrätt till min sambo.
Lina Radovic |Ditt testamente kan få olika konsekvenser beroende på hur din familjesituation ser ut. Jag utgår i det följande från att du inte har några egna barn och därmed kan fritt testamentera din egendom till vem du vill. Ett testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. I deras närvaro skall du skriva under testament.Vittnena ska bestyrka handlingen med sina namn. Vittnena ska känna till att handlingen är ett testamente, men det behöver inte känna till innehållet. Se 10 kap. 1 § ÄB, https://lagen.nu/1958:637 Testamentsvittnena bör vid sina namn anteckna yrke och hemvist. De bör också nedskriva datum och tiden för bevittnandet. Hur du väljer att utforma testamentet är fritt så länge du håller dig till formkraven i 10 kap. 1 § ÄB. Du skriver helt enkelt ner hur du vill ha det efter din bortgång. Var så tydlig som möjligt, så att risken för eventuella missförstånd minskas. Vill du även att din nuvarande sambo ska ärva bostadsrätten, även om förhållandet skulle ta slut av någon anledning? Detta bör också tas upp i tetstamentet. Till exempel att förutsättningar för arv av bostadsrätten är att ni var sambos vid dagen för din bortgång eller dylikt. Om du vill vara säker på att allt blir rätt kan du kontakta en jurist som upprättar testamentet åt dig. Även banker brukar erbjuda denna typ av tjänst. Lycka till!

Hur sambo kan få arvsrätt

2010-01-25 i Sambo
FRÅGA |min bror o jag har ett företag ihop. han gift jag sambo. måste jag gifta mig för att min sambo får min del av företaget om jag går bort. vad jag vet så får jag lösa ut broderns fru om han går bort tack på förhand
Natalie |Hej,Till skillnad från makar, saknar sambor arvsrätt efter varandra. När ett samboförhållande upphör omfattar en eventuell bodelning endast bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. En sambos affärsrörelse kan alltså inte övertas, 3 och 8 §§ sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376. Om man som sambor vill ärva varandra, men inte ingå äktenskap, är lösningen att upprätta ett inbördes testamente där man testamenterar till förmån för varandra. Finns gemensamma barn får de, liksom när det rör makar, vänta på sitt arv (laglott kan dock tas ut direkt, även särkullbarn har rätt till sin laglott). Om man vill låta sin sambo ärva endast viss egendom, i detta fall företaget, föreskrivs även detta lämpligen genom testamente. Genom testamente föreskriver man vem som ska ha rätt till viss egendom efter testators död och med vilken rätt egendomen ska tillfalla testamentstagaren, vanligen med full äganderätt eller fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär rätt till efterarv för övriga arvtagare (normalt släkten), och en begränsning för testamentstagaren att själv förfoga över arvet efter den först avlidne sambon genom testamente. Detta betyder att den efterlevande sambon hindras från att testamentera bort arvet efter den först avlidne. Man kan återkalla eller ändra ett testamente. Du löser enklast ut broderns fru genom att köpa hennes andel av företaget. Med vänlig hälsning

Sambor ingen arvsrätt

2009-12-27 i Sambo
FRÅGA |Hej.Jag är sambo med en kvinna från tyskland.Vi tänker köpa hus. Om någon av os dör,kan den andre parten sitter kvar i orubbad bo,eller måste den efterlevande sälja huset,om barnar villa ha ut sitt arvslott? det finns barn på båda sidor. Tack på förhand
Frida Henkow |Hej!Enligt svensk rätt har inte sambor någon arvsrätt. Så om man vill vara helt säker på att den efterlevande sambon inte ska hamna i den situationen är det säkrast att skriva ett testamente där man ger sambon rätt att ärva huset. Man kan dock inte testamentera bort barnens laglott (vilket är halva den bortgångnes förmögenhet delat på antal barn), så det gäller att man har annan förmögenhet som täcker laglotten. Mvh

Inbördes testamente för att inte behöva lösa ut en avliden sambos arvtagare

2010-03-25 i Sambo
FRÅGA |jag skall köpa ett hus ihop med min särbo. Jag har två barn, han inga och vi tänkte äga halva huset var. Nu oroar jag mig för vad som skall hända om särbon dör, måste jag lösa ut hans del till hans släktingar. Kan det lösas genom ett testamente, eller är det bättre om jag köper huset själv, och han får dispositionsrätt?
Natalie |Hej, Om ni gemensamt finansierar köpet och din sambo går bort innebär det helt riktigt att hans arvingar har rätt till hans del av bostaden och du blir tvungen att lösa ut dem. Detta eftersom sambor inte har arvsrätt efter varandra. Om ni inte har för avsikt att gifta er är lösningen för er att upprätta ett inbördes testamente, där ni testamenterar till förmån för varandra. Det innebär att om din sambo går bort ärver du hans egendom, däribland hans del av bostaden. Motsvarande gäller om du skulle avlida först. Den avlidnes barn har dock, oberoende av ett inbördes testamente, rätt att direkt få ut sin laglott, vilken är hälften av arvslotten. Detta gäller även om barnen är sambornas gemensamma. I testamentet kan föreskrivas en rätt till efterarv för övriga arvtagare. Detta innebär då att arvtagarna (alltså övriga släkten) till den först avlidne får ut sitt arv efter den efterlevande sambons död. Att upprätta ett inbördes testamente är alltså att rekommendera för att undvika en situation där man tvingas sälja sin bostad på grund av att man annars inte har råd att lösa ut den avlidnes arvtagare. Att ensam finansiera husköpet är också ett alternativ, men så klart en större kostnad vad gäller insats och amorteringar. Om du köper huset med avsikt att det ska vara er gemensamma bostad, har din sambo dessutom i regel rätt till halva bostaden vid en eventuell separation. Detta kan dock lösas genom ett samboavtal, se närmare 9 § första stycket sambolagen, https://lagen.nu/2003:376#P9S1.  Med vänlig hälsning

Testamentera till sambos barn

2009-12-13 i Sambo
FRÅGA |Har varit sambo i nio år med en kvinna som har två barn.Nu har ambon avlidit och jag vill att hennes barn ska ärva mig för jag har inga egna och dom enda släktingarna som jag har är en halvmorbror och en halvbror.
Joel Dahlquist |Hej!Om du inte har några släktingar i nedstigande led (”bröstarvingar”) kan du själv fritt disponera över hur du vill att din egendom skall fördelas. Detta görs genom ett testamente.Det ställs vissa formkrav för att testamente skall vara giltigt och det är viktigt att du följer dessa. Du hittar dem i 10 kap Ärvdabalken, som finns https://lagen.nu/1958:637. Viktigt är att det görs skriftligt och undertecknas av två stycken vittnen, som är närvarande samtidigt och är medvetna om att det är ett testamente de undertecknar. I ditt fall kan det också vara värt att tänka på att din sambos barn inte får vara vittnen enligt 10:4 2st.Så länge ditt testamente följer formkraven i 10 kap ser jag inga hinder mot att du testamenterar allt till din sambos barn.Vänligen

Sambos ansvar för skuld

2009-10-19 i Sambo
FRÅGA |Hej,Jag undrar om jag som sambo blir betalningsskyldig för min sambos skulder vid hans ev dödsfall. T.ex. billån, kreditskulder och banklån.Eller om han skulle få problem att betala skulderna. Kan Kronofogden göra utmätning på gemensam egendom eller egendom som står i mitt namn?
Samuel Lundberg |Hej,I ett samboförhållande svarar var och en för sina egna skulder. Om din sambo avlider blir du därför inte betalningsskyldig för hans skulder. Det är dessutom, enligt sambolagen 18 § se https://lagen.nu/2003:376, upp till dig om du vill begära bodelning eller ej vi din sambos eventuella frånfälle. Har du mer egendom efter avdragna skulder än din avlidna sambo är det därför klokt att inte begära bodelning. Det är relativt långtgående krav som skall uppfyllas för att utmätning av gäldenärs egendom skall bli aktuell. Om Kronfogden trots detta skall utmäta din sambos egendom p.g.a. dennes insolvens gäller följande. Kronofogden får utmäta egendom om det framgår att den tillhör gäldenären (din sambo) eller om gäldenären skall anses vara ägare till den enligt vissa presumtionsregler i lagen, se utsökningsbalken 4 kap 17 och 19 §§ https://lagen.nu/1981:774#K3. Enligt UB 4 kap. 19 § anses lös egendom ni har i er gemensamma besittning tillhöra din sambo i egenskap av gäldenär om du/ni inte kan göra sannolikt att du har samäganderätt eller om du/ni inte kan bevisa att du har ensam äganderätt till det påtänkta utmätningsobjektet. Beviskravet är alltså högre om du/ni hävdar ensam äganderätt. Konsekvensen av ovanstående är att du riskerar att få din eller er gemensamma lösa egendom utmätt p.g.a. din sambos skulder. Du bör därför avskära din sambos åtkomst till din egendom. Detta kan ske genom att du exempelvis har ett bankkonto eller bankfack med egendom som din sambo ej har åtkomst till. Observera att ett avtal som säger att egendomen tillhör dig inte räcker eftersom din sambo då fortfarande har åtkomst och således besittning. Om du inte lyckas fullgöra din bevisbörda för äganderätt så att egendom utmätes för din sambos skulder finns en möjlighet att genom stämning få till stånd en mer allsidig prövning av äganderättsfrågan, se UB 4 kap 20 § https://lagen.nu/1981:774#K3.Vid utmätning av fast egendom gäller andra regler. Här är presumtionsregeln att utmätning får ske av egendomen om gäldenären har lagfart på egendomen, om det ej framgår att egendomen tillhör någon annan, se UB 4 kap. 24 § https://lagen.nu/1981:774#K3. Med vänlig hälsning