Rätt till hus vid sambos död

2011-08-03 i Sambo
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo flyttade tillsammans för drygt 2 år sedan i hans hus som han ägde sedan tidigare. Han har 2 barn, (16 och 22 år) sedan tidigare som bor här växelvis och jag 4 vuxna varav den yngsta bor här ibland. Jag betalar 4000 kr/mån i så kallad hyra till min sambo. Vad händer om han skulle avlida? Har jag någon rätt till del i huset då. Känns konstigt om jag inte skulle ha det, man kan ju säga att jag hjälpt honom att betala av skulden på huslånet som även gjort det lättare för honom att bo kvar i huset. Och om jag inte skulle ha del i huset måste jag flytta på en gång då om något sådant skulle hända? (Vi har inte skrivit något avtal).
Fanny Olsson |Hej! Huset är inte samboegendom enligt 3 § sambolagen då det inte förvärvats för gemensamt bruk (vid den tidpunkten då din sambo köpte huset för flera år sedan hade han vad jag förstår inte tanken att ni skulle bo ihop där utan han köpte det för eget bruk) varför huset inte ska tas med i en bodelning i anledning av separation eller ene sambons död. Om din sambo skulle avlida skulle du därmed inte ha någon rätt till huset då det inte skulle delas mellan dig och din sambos dödsbo, utan hans två barn skulle mest troligt ärva detta (om inga testamenten eller dylikt finns). Vänligen,

ARV OCH SAMBOAVTAL

2011-04-12 i Sambo
FRÅGA |Jag är sambo. Vi har avtalat bort sambolagen OCH skrivit testamente mellan oss. Vi vill ärva varandra, men avtalt bort sambolagen. Hur funkar detta?
Hampus Sabel |Hej, Då ni har avtalat bort sambolagen blir reglerna i Ärvdabalken direkt tillämpliga. I Ärvdabalken 2 kap. 1§ stadgas att det är den avlidnes bröstarvingar (alltså barn) som ärver. I paragraferna 2-3 i samma kapitel uppställs alternativ ifall den avlidne inte har några barn. I så fall är det i första hand den avlidnes föräldrar som ärver. I andra hand syskonen, eller om syskon avlidit, dennes arvingar. Saknas arvtagare även här ärver den avlidnes far- och morföräldrar. I detta fall finns dock ett testamente varför ovanstående inte ärver allt. I Ärvdabalken 7 kap. 1§ finns en regel om vad som kallas laglott. Laglott är benämningen på den del av arvet som bröstarvingarna enligt lag alltid har rätt till, vilket är hälften av kvarlåtenskapen. Arvingarna har alltså alltid sammanlagt rätt till hälften av kvarlåtenskapen. I ert fall betyder detta att om en av er avlider så ärver den andra enligt testamentet, men max hälften av kvarlåtenskapen. Den andra halvan ärvs av den avlidnes arvingar. I Ärvdabalken finns ytterligare regler om vad som gäller för fastigheter. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Lagen hittar du här: https://lagen.nu/1958:637 Vänligen,

Bodelning efter avliden sambo samt förmånstagarförordnande

2011-02-12 i Sambo
FRÅGA |Har en sambo som befinner sig i slutskedet av sin cancer. Vi har inga gemensamma barn. Han har två sedan tidigare, nu vuxna. Kommer de två barnen att ha rättighet att ta halva "mitt" hem? Han är försäkrad genom facket,gruppliv, med mig som första närstående, utgår pengar till mig genom försäkringen eller kommer jag stå utan?
Jimmy Mikaelsson |Hej! Jag tolkar det som att ni ej har ingått giftermål, utan lever i ett samboförhållande enligt 1 § Sambolagen (SamboL) (https://lagen.nu/2003:376). Sambos har enligt ärvdabalkens (ÄB) regler (https://lagen.nu/1958:637) ingen självständig arvsrätt efter den först avlidne sambon. Din sambos två barn är bröstarvingar och har rätt att ärva kvarlåtenskapen efter din sambo, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Har gemensam bostad och bohag förvärvats för gemensamt bruk, utgör detta samboegendom enligt 3 § SamboL. Det betyder att om egendomen är förvärvad innan samboförhållandet uppstod, utgör den normalt inte samboegendom, utan enskild egendom. Vad av egendomen i hemmet som utgör samboegendom framgår närmre av 4–7 §§ SamboL. Förrättas bodelning, kommer efter skuldavräkning, värdet av samboegendomen delas lika mellan dig och dödsboet, enligt 12-14 §§ SamboL. Egendomen kommer fördelas på lotter, mellan dig och dödsboet. Mellanskillnaden på värdet av lotterna kommer av dig eller dödsboet, att få utges i pengar, se 16 och 17 §§ SamboL. Avlider din sambo, avgör du ensam om bodelning ska förrättas, enligt 18 § SamboL. Dödsboet efter din sambo har inget rätt att begära bodelning. Förrättas ingen bodelning kommer arvingarna efter din sambo att ärva den delen av samboegendomen som din sambo äger och du kommer behålla den del av samboegendomen som du äger. Äger du hemmet, har alltså inte din sambos arvingar, någon möjlighet att ärva någon del av det. Är det istället din sambo som äger hemmet och du därför vill begära bodelning, har du förmånen att enligt 16 och 18 §§ SamboL om du så vill, få bostad och bohag på din lott vid en bodelning. Du kan därför inte vid en bodelning tvingas att utge egendom till dödsboet, däremot skifteslikvid. Hemmet kan du därför behålla, även om det är din sambo som äger det, så länge det enligt 3-7 §§ SamboL utgör samboegendom. Det finns därutöver i 18 § SamboL en skyddsregel, den s.k. ”lilla basbeloppsregeln”. Denna innebär att du alltid vid en bodelning med anledning av din sambos död har rätt att få ut egendom till ett värde av två basbelopp ur samboegendomen, vilket år 2011 motsvarar 85 600 kr. Vill du begära bodelning måste du göra en begäran om detta, senast vid bouppteckningen efter din sambo, 8 § SamboL. Innehar din sambo er gemensamma bostad med hyres- eller bostadsrätt, har du rätt att överta den om din sambo avlider och du får istället ersätta dödsboet för dess värde, enligt 22 § SamboL Har du och din sambo avtalat bort rätten till bodelning, blir ej den lilla basbeloppsregeln tillämplig. Har ni avtalat att egendom som din sambo äger inte ska ingå i bodelning, kommer denna egendomen ej att ingå i en bodelning som du begär, enligt 9 § SamboL. Rätten du har enligt 22 § att överta hyres- eller bostadsrätt kan dock inte avtalas bort. Är de ägarförhållanden till det gemensamma hemmet och annan egendom, som kommer råda efter din sambos bortgång fortfarande oklara, kan det vara en god idé att diskutera med din sambo, de möjligheter han har att förordna över sin kvarlåtenskap genom testamente. Hur ett testamente ska upprättas för att vara giltigt finner ni i 10 kap. ÄB. Din sambo kan i testamentet förordna om hälften av värdet av sin kvarlåtenskap, den andra hälften utgör barnens laglott, se 7 kap. 1 § ÄB. Vill ni ha hjälp med att utforma ett testamente rekommenderar jag er att rådfråga en jurist. Vad gäller försäkringen, så följer av 20 kap. 13 § och 14 kap. 7 § försäkringsavtalslagen (https://lagen.nu/2005:104) att om din sambo har gjort ett förmånstagarförordnande till förmån för dig, kommer försäkringsbeloppet som vid din sambos död betalas ut, ej att ingå i kvarlåtenskapen efter honom. Eftersom det ej kommer ingå i kvarlåtenskapen efter honom, har hans barn ingen rätt att ärva det, vilket innebär att om du är insatt som förmånstagare kommer beloppet att tillfalla dig. Leder detta till ett resultat som skulle bli oskäligt mot din sambos barn har de dock enligt samma paragraf en möjlighet att begära jämkning av förordnandet. Av rättsfallet NJA 1995 s. 423 (https://lagen.nu/dom/nja/1995s423), följer dock att den som har normala inkomster och kan försörja sig själv och sin familj normalt inte skall kunna få någon jämkning till stånd. Närmre villkor, om beloppets storlek o.s.v. framgår av försäkringsavtalet. Med vänliga hälsningar

Att genom testamente förodna att det ska vara mottagarens enskilda

2011-01-25 i Sambo
FRÅGA |Att du i testamente får föreskriva att kvarlåtenskapen ska vara mottagarens enskilda egendom är helt klart men får Du också föreskriva att den inte heller ska omfattas av reglerna om bodelning i sambolagen?
Lina Radovic |Ja, det går bra. Se 4 § 2 p. sambolagen. https://lagen.nu/2003:376

Sambors bristande arvsrätt

2011-05-31 i Sambo
FRÅGA |Min pappa är sambo sedan 10 år och han äger en fastighet i vilken de båda bor. Jag vet att hans intention är att denna skall tillfalla mig och min bror vid bortgång. Måste han skriva något för att det ska bli så, för att inte hela fastigheten skall tillfalla hans sambo? Vad gäller? Tack på förhand
Pernilla Skoglösa |Hej, Tack för din fråga! Sambor ärver som huvudregel inte varandra, om annat inte har förordnats. Då den ena sambon dör har den efterlevande rätt till hälften av all samboegendom, vilken utgörs av bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning. Ägde din pappa redan fastigheten innan han blev sambo utgör den således hans enskilda egendom och då ärver hans bröstarvingar egendomen, inte sambon. Men om fastigheten förvärvades för gemensamt bruk bör din pappa och hans sambo avtala om att egendomen inte ska ingå i bodelningen för att hela fastigheten ska tillfalla din pappas bröstarvingar när han går bort. Här finner du sambolagen: https://lagen.nu/2003:376 Mvh

Inbördes testamente

2011-03-06 i Sambo
FRÅGA |Hej!Min sambo och jag har två gemensamma barn.Vi har bott ihop i över 30 år och vill skydda varandra ekonomiskt vid dödsfall och vill inte gifta oss bara av den orsaken.Vi funderar nu på ett testamente.Vad behöver det stå i testamentet för att det ska fungera som om vi vore gifta.Vi har Bostadsrätt,bil.osv. Tack för svaret
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Om man som samboende inte vill gifta sig, men ändå ärva varandra, är lösningen att upprätta ett inbördes testamente där man testamenterar till förmån för varandra. Era gemensamma barn får då vänta på sitt arv, precis som om ni hade varit gifta. Barnen har dock alltid rätt att få ut sin laglott. Ett testamente skall uppfylla vissa krav för att vara giltigt. Dessa sk formkrav finns i Ärvdabalken (ÄB) 10 kap 1 §. Testamentet skall upprättas skriftligen och undertecknas av två vittnen som skall vara samtidigt närvarande. Vittnena skall känna till att det är ett testamente de undertecknar men de behöver inte veta innehållet. Vittnena får inte vara en släkting, under 15 år eller lida av någon psykisk störning. Så länge ni håller er till dessa formkrav kan ni utforma testamentet hur ni vill. Tänk på att vara så tydliga som möjligt för att undvika missförstånd. Testamentet behöver inte registreras någonstans. Länk till Ärvdabalken: https://lagen.nu/1958:637 Hoppas mitt svar har hjälpt er! Med vänlig hälsning

Rätt för sambo att bo kvar i bostaden samt arvsavstående

2011-01-26 i Sambo
FRÅGA |Mina föräldrar var sambos, vi är 4 helsyskon. Pappa har nu avlidit. INget testamente eller samboavtal finns. MIn mamma kommer begära bodelning i samband med bouppteckningen. Då äger hon 50% å vi andra 1/8. Fö finns en bil å en liten summa pengar att ärva. Kan vi 4 syskon avstå arvsrätten när det gäller huset till förmån för mamma. Eller avstår vi då hela arvet, dvs bil å pengar???Går det överhuvudtaget avstå arvet till förmån till mamma då hon ju i juridisk mening inte är arvinge.
Alexander Wagner |Hejsan! Precis som du säger så är ju inte din mamma någon arvinge i juridisk mening, eftersom era föräldrar hade ett samboförhållande och därför har hon ingen arvsrätt, se https://lagen.nu/1958:637#K2P4S1. Eftersom hon inte har någon arvsrätt så finns det heller ingen möjlighet för er att avstå ert arv till förmån för henne. Vid bodelningen kan det dock finnas möjlighet för er mamma att få bo kvar i huset. Ni bör ta reda på om huset utgör så kallad samboegendom eller enskild egendom. Detta framgår av 3 och 5§§ Sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376. För att huset ska utgöra samboegendom, krävs att er pappa har köpt huset i syfte att era föräldrar skulle använda det som sitt gemensamma hem. Är huset köpt före det att era föräldrar inledde samboförhållandet så är huset inte att anse som samboegendom, eftersom syftet då inte kan sägas vara att dem skulle använda det gemensamt. Om huset omfattas av ett tredjemansvillkor om att det skulle vara er pappas enskilda (t.ex om han fått huset genom ett testamente som föreskrivit att det ska vara hans hus enbart) så utgör huset enskild egendom, se https://lagen.nu/2003:376#P4S1. Det finns två möjligheter för er mamma att få bo kvar i huset, beroende på om huset var er pappas enskilda eller om det utgör samboegendom. Om huset utgör enskild egendom och dessutom är en hyres- eller bostadsrätt så erbjuder 22§ SamboL er mamma en möjlighet att bo kvar, se https://lagen.nu/2003:376#P22S1. Detta förutsätter dock att övertagandet kan anses skäligt. Hon ska alltså ha ett stort behov av att bo kvar i huset. Att era föräldrar har haft barn tillsammans talar för att hon ska få bo kvar. Om dem var sambos länge, talar även detta för att hon ska få bo kvar. Rör det sig om en bostadsrätt så ska er mamma ersätta dödsboet för bostadsrättens marknadsvärde. Om huset utgör samboegendom så finns det enligt 16 § 2 stycket Sambolagen, en möjlighet för er mamma att bo kvar i huset, se https://lagen.nu/2003:376#P16S2. Hon får då avräkna husets värde från vad hon skulle ha fått ut ur bodelningen. Detta ska även med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt, vilket förefaller uppfyllt i detta fall. Mvh.

sambolagen - bodelning - bedrägeri

2010-12-19 i Sambo
FRÅGA |Jag har anlitat en advokat i Kungsbacka om en bodelning 2001. Denna är fortfarande inte klar. Han tog betalt för varje mail jag skickade..varje telefonsamtal..även om jag bara frågade en enkel fråga som tog ca.. 2 min… Han sa alltid:.. Nästa vecka..min fru är sjuk.. mina barn.. ursäktade sig med allt möjligt för att han skulle slippa ta i detta..Ändå var jag nere o paratade med honom vid två tillfällen o han förklarade att: Nu skall vi verkligen ta tag i detta… Trodde jag på då,, Fick en faktura på 15 000 kr som jag betalade Har inte fått rättelse i någonting för dom pengarna.. Jag är sååå besviken, då han har kvar alla mina papper om hela denna separation o brottsmålet. Jag känner att jag vill inte prata med honom mer. Skall det ta 11 år för en bodelning??? Hur skall jag göra? Min f.d Sambo o jag byggde till ett hus med min pappas hjälp. (Som jobbade gratis för min skull.) Efter kränkning o slag var jag tvungen att anmäla honom för polisen, och avsluta vårt förhållande efter 18 år… Jag flyttade Barnen var då 12 o 14 år gamla Då anlitade jag advokaten i Kungsbacka. Han sa att detta fixar vi!.... Jag flyttade o han gifte sig o sålde huset då han kanske ”tjänade” 700 000 på det. Jag räknade ut någon gång att jag var berättigad ca 300 000 av dessa pengar… Jag orkade liksom inte ”ta tag i detta” bara för att han var så slö..trodde att det skulle vara så… åren gick…jag flyttade igen..nytt förhållande…. Mina vänner frågar om det är löst med barnens pappa? Nej………….. Just nu känns det som om man inte kan lita på någon advokat eller jurist…ingen som vill hjälpa mig o se till att det händer något… Skall det vara så? Tacksam för svar Hälsningar
Natalie Lindqvist |Beklagar vad du har utsatts för! Låter hemskt! Det skall absolut inte ta 11 år att genomföra en bodelning! Är man sambos måste bodelningen åberopas inom ett år. I 8 § sambolagen stadgas att "När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, skall dock begäran framställas senast när bouppteckningen förrättas." Följden av att en begäran om bodelning inte görs i rätt tid är att bodelning inte kommer till stånd, vilket kan innebära att den ena parten förlorar sin rätt (prop. 2002/03:80 s. 35). Den som påstår att han eller hon har begärt bodelning inom ettårsfristen får normalt anses ha bevisbördan för sitt påstående (NJA 2008 s. 49). Din jurist har brustit i sin yrkesutövning. Jag skall egentligen svara på din fråga objektivt här. Men måste säga att jag personligen tycker personligen att du skall anmäla honom och kräva tillbaka dina pengar och skadestånd! Han har uppenbarligen gjort sig skyldig till bedrägeri Kap 9 § 1 Brottsbalken medlest tjänstefel. Du kan skicka in en stämmningsansökan till Tingsrätten i det län du har ditt säte. Så kan en åklagare hjälpa dig. Lycka till! Med vänlig hälsning Natalie Lindqvist