Är sambo dödsbodelägare efter bodelning?

2013-02-03 i Sambo
FRÅGA |Hej. Min far gick bort för snart 3 år sedan och det gjordes en bouppteckning. Vi är två syskon. Pappa hade en sambo vid dödstillfället men det fanns inget samboavtal. Vid uppteckningen fanns en försäkring i sambons namn, en försäkring i min systersons namns samt en försäkring i min och min systers namn. Dessa försäkringar har betalats ut. Det gjordes en bodelning där sambon fick ut sin del av lösöret och hon bor inte längre kvar i huset. I uppteckningen gör hon anspråk på del av en bil (helt korrekt, papper finns). Inget arvsskifte har gjorts, det finns två fastigheter och bankmedel i dödsboet. För ngr veckor sedan fick jag fullmakt från min syster att göra ett uttag från ett av kontona. På banken sa man då att det krävdes fullmakt från även sambon som står som dödsbodelägare. Blev förvånad och det gav upphov till andra frågor. Innebär detta att sambon skall skriva på arvsskiftet och kan hon då kräva andra saker än sin del av bilen. Krävs det hennes fullmakt för andra uttag från dödsboet? Sambon är ganska krasslig, vad händer om hon skulle gå bort, kan hennes dödsbo då kräva delar av min pappas dödsbo (jag tror inte hon själv skulle skapa problem, vi har en god relation och vid bodelningen var vi på det klara över vad som gäller)? Arvsskiftet har dragit ut på tiden då det finns en skogsfastighet som kräver vissa insatser innan, men vi har däremot tagit gemensamma (min syster och jag) beslut om uttag från dödsboets konton innan skiftet kan göras.
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga! Det stämmer att sambon är dödsbodelägare enligt Ärvdabalken (ÄB) 18:1. Detta beror på att hon har ett intresse i boets förvaltning av egendomen, då hon har begärt bodelning och ska få ut sin del av samboegendomen. Sambon är dock bara dödsbodelägare fram till dess att bodelningen är avslutad. Hon har därefter inte intresse i boet och ska därmed avskrivas som dödsbodelägare. Att hon har ett anspråk på bilen torde inte hindra att hon avskrivs, eftersom det redan är fastslagit att hon ska få del av bilen. Så länge hon fortfarande står som dödsbodelägare krävs dock hennes samtycke för samtliga åtgärder i dödsboet, eftersom dödsbodelägarna förvaltar boet gemensamt enligt ÄB 18:1. Sambon kan inte göra anspråk på annan egendom i boet eftersom sambor inte har arvsrätt. Såvida det inte finns något testamente där sambon tillskrivs egendom, så ska hon alltså enbart få ut sin del av samboegendomen genom bodelning. Sambon är alltså inte part i arvskiftet. Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637. VänligenAmanda Harrysson

Fråga om testamente och sambos arvsrätt

2012-12-28 i Sambo
FRÅGA |Testamentslotten är den hälften av en arvslott som en arvlåtare fritt kan förfoga över genom testamente. En testamentslott kan avse hela eller en viss del av arvet. I testamentslotten till sambon har min far tilldelat sin fastighet. I och med detta är min tolkning att sambon inte skall ha del i några andra tillgångar. Pengar och tillgångar som finns på andra konton är ej medräknade i testamentslotten och skall därav inte ingå. Stämmer det eller har jag tolkat detta fel?
Patrik Emblad |Hej! Arvslott är den andel som tillfaller viss arvinge enligt den legala arvsordningen, d.v.s. vad som gäller om det saknas testamente (Ärvdabalken 2 kap), medan testamentslott är den andel som tillfaller någon genom just testamente. Arvlåtaren kan som utgångspunkt disponera över hela sin egendom genom testamente, dock med det undantaget att dennes barn kan påkalla jämkning för att få ut hälften av sin arvslott, s.k. laglott (Ärvdabalken 7 kap 1 och 3 §§). Sambos ärver inte varandra enligt den legala arvsordningen (Ärvdabalken 2 kap), varför det som testamenterats till denne utgör vederbörandes totala arv. Det bör emellertid påpekas att när en sambo har avlidit den andra sambon kan påkalla att deras samboegendom ska fördelas mellan dem genom bodelning (Sambolagen 2 § 3p, 8 §). Samboegendom utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning och ej är undantagen, t.ex. på grund av att den förvärvats genom gåva som föreskriver att den ska vara enskild egendom (Sambolagen 3, 4 §§). Hälften av denna tillgångsmassa (Sambolagen 14 §) utgör kvarlåtenskapen, d.v.s. vad som ska ärvas. Pengarna och bankmedlen kommer emellertid aldrig sambon till godo i din fråga, vare sig genom bodelning eller arv. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030376.htm http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19580637.htm Mvh

Arvsrätt sambos

2012-12-14 i Sambo
FRÅGA |jag har köpt en lägenhet i Italien. Bor i Sverige med en sambo och vi har ett samboavtal som skriver bort all arvsrätt. Jag har tre egna barn och min sambo två egna barn. Om jag som ensamägare till bostad i Italien avlider först kan då min sambo eller hans barn hävda arvsrätt på lägenhet i Italien? kan jag skriva bort det om det är så?
Maria Lindgren |Hej! Enligt svensk rätt har sambos ingen arvsrätt efter varandra bortsett från bostad och bohag som används för gemensamt bruk. Såsom ni har gjort finns möjlighet att avtala bort att viss egendom ska ingå i en eventuell bodelning (se 9§ sambolagen). Om det skulle bli en eventuell arvstvist i samband med att du går bort är det lagen i det land där du har medborgarskap som gäller. Således kommer din nuvarande sambo eller dennes barn inte att ärva den bostad ni har avtalat om. För mer information om arvsrättsliga förfaranden i Italien kan du besöka http://www.successions-europe.eu/sv/italy/topics.

Arvsrätt efter sambo

2012-11-13 i Sambo
FRÅGA |Hejsan. Jag har en fråga jag önskar svar på. Jag bor med min sambo i hus. Vi har ett gemensamt barn och han har tre tidigare. Vi äger huset gemensamt och har skrivit testamente att den som överlever den andra ärver den andres del i huset. Frågan jag har gäller en traktor vi köpte. Den har ett värde till dryga 300 000,vi utökade huslånet på 200 000 för att kunna köpa den. Det är min sambo som står som ägaren på den men båda då på huslånen. Det jag undrar är vad som kan komma att hända med den om det skulle bli så att han gick bort. Ärver barnen traktorn och jag lånet på den? Hur skulle man bäst lösa detta? Tacksam för svar. Med vänlig hälsning,
Emily Töyrä |Hej! Sambors förmögenhetsrättsliga förhållanden regleras i Sambolagen (https://lagen.nu/2003:376). Av 3 § SamboL framgår det att samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning. I 4-5 §§ SamboL finns ytterligare preciseringar angående vad som utgör samboegendom. Egendomen delas, som huvudregel, lika oavsett vem som är ägare till egendomen. Det finns möjlighet att avtala att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen, vilket framgår av 9 § SamboL. Krav på skriftform gäller för dessa avtal, st. 2, och är avtalet oskäligt kan det jämkas, st. 3. En traktor ingår dock inte i samboegendomen enligt 6 § SamboL och därför kommer den som äger egendomen att behålla den. Om den ägs med samäganderätt delar man på värdet av den. I detta fall skulle det innebära att barnen ärver traktorn, om inte du kan bevisa att du betalat en viss del. Vid sambos bortgång så skulle du endast behålla halva huset + hälften av lånen och barnen skulle ärva andra halvan av hus + lån. Eftersom du har betalat traktorn kan du visa att du äger den genom kontoutdrag eller dylikt. Det är dock onödigt krångligt och jag skulle därför råda er att ni diskuterar vad ni vill ska gälla och upprättar ett skriftligt avtal med bådas underskrifter om detta. Med vänlig hälsning,

Sambos rätt att bo kvar i bostadsrätt när arvsberättigade barn finns.

2013-01-24 i Sambo
FRÅGA |Hej, när jag träffade min nuvarande partner hade jag ägt en bostadsrätt i flera år. Jag har en dotter som är 20 år. Om vi blir sambos i min bostadsrätt är hon rädd för, om jag avlider, att min dotter ärver bostadsrätten och hon kastas ut. Hon är 49 år, vill inte ta ett miljonlån nu för att köpa hälften av bostaden. Hon vill heller inte att vi gifter oss av den anledningen att hon skulle få hälften utan att betala något. Hon har själv 2 vuxna barn. Vi kan inte förutsätta att min dotter avstår från sitt arv tills min partner avlider. Min dotter har rätt att ärva hälften, då måste min partner lösa ut henne med ca en miljon vilket heller inte är rimligt. Som vi ser det finns det inget trygg lösning för min partner att bo i min bostadsrätt? 
|Hej!Tack för din fråga.Som du säger så blir det lite knepigt när din sambo vare sig vill ta lån eller gifta sig. Av den information du har givit verkar det som att din dotter är ditt enda barn och att du inte har några andra tillgångar än bostadsrätten som är av större värde.Om du inte testamenterar bort någon kvarlåtenskap (och ni inte gifter er) ärver din dotter allt.Ett testamente och/eller en livförsäkring kan hjälpa din sambo att ha råd att bo kvar om du skulle gå bort. Din dotter har ändå alltid rätt att ärva minst halva din kvarlåtenskap, den så kallade laglotten. Resterande hälft är du fri att testamentera bort, om du vill med förbehållet att den hälften ska tillfalla din dotter när din sambo gått bort. Detta kanske kan vara ett alternativ om din sambo inte vill "få hälften utan att betala något"?Som du ser innebära detta dock att även om du testamenterar hela lägenheten till din sambo så måste hon betala din dotter halva värdet (laglotten) om hon vill bo kvar. En idé kan vara att höra runt med olika försäkringsbolag om de har någon typ av livförsäkring som kan passa er situation.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Fördelning av arv

2012-12-27 i Sambo
FRÅGA |Min mor har nu avlidit och hon har testamenterat sin resterande kvarlåtenskap till 50% med full äganderätt till mig. Resterande hälften 50% med fri förfoganderätt skall gå till sambon och i testamentslotten skall ingå bostadsrätten. Det finns tillgångar i form av ett bostadsvärde på ca. 4 miljoner och kontanter på 2 och skulder mm på ca 1 miljon, det återstår då 5 miljoner i värde ungefär. Är det då så att vi skall dela 50/50 på allt, eller är det bara bostaden som ingår i sambons lott? Bostaden betalades dessutom av min mor för pengar hon fått för en tidigare försäljning och bostaden förvärvades för deras boende tillsammans, vad innebär det enligt sambolagen då? Har sambon rätt till halva 50% av bostaden först och sedan skall den delas till 50/50 varpå pengarna fördelas till 50/50 på hela beloppet? Min mor och sambo har bott tillsammans i ca 15år. Tack på förhand.
Emily Töyrä |Hej, Eftersom bostaden är köpt för deras gemensamma bruk bör värdet av den delas på hälften vid din mors bortgång enligt 3 § Sambolagen (https://lagen.nu/2003:376). Det innebär att halva värdet fördelas till sambon och halva värdet till kvarlåtenskapen. Undantaget är om din mors förra hus var hennes enskilda egendom genom gåva eller testamente - då träder det nya huset in i stället för det gamla och blir även det enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i samboegendom enligt 4 § 1 p Sambolagen. Ni bör dela 50/50 på hela kvarlåtenskapen, dvs både bostaden och övriga tillgångar. Om jag förstår dig rätt så finns tillgångar till ett värde av 5 miljoner kronor i kvarlåtenskapen. Om vi då räknar bort halva värdet av huset (enligt ovanstående resonemang) bör kvarlåtenskapen vara 3 miljoner kronor, som ni delar lika på. Om din mors gamla hus var enskild egendom skulle kvarlåtenskapen vara 5 miljoner kronor som ni då delar lika på i enlighet med testamentet. Med vänliga hälsningar,

Fördelning av kvarlåtenskap

2012-12-05 i Sambo
FRÅGA |Hej. Jag och mina syskon är sk särkullbarn till vår nyligen avlidne far.Vi har begärt jämkning för att få ut vår laglott. Enl bouppteckningen finns ett bankkonto som min far och hans sambo förfogade över gemensamt där 50% av behållningen är fördelad på dem respektive. Sambon hävdar nu ensamrätt till detta konto eftersom hon stod som huvudkontohavare och vår avlidne far som medkontohavare. Vår fråga: vad gäller juridiskt för arv av tillgångarna på ett sånt här konto? Tacksam för ert svar.
Patrik Kragh Myllenberg |Hej och tack för er fråga här på Lawline. *Inledande kommentar* Gällande relation mellan tidigare sambos, som i denna situation, så föreligger det ingen rätt till arv enligt huvudregeln. Möjlighet finns att man med testamente gör sin sambo arvsberättigad. Även om ni inte nämner det explicit i er fråga så låter det som att en testamentering faktiskt skett då ni haft behov av att begära jämkning för laglott. För att ge ett så fullgott svar som möjligt så behandlar jag därför frågan utifrån både det fallet att testamente upprättats till förmån för sambon och den situationen att så inte är gjort. *Bodelning i samboförhållande* När ett samboförhållande upphör så skall sedvanlig bodelning ske om inte annat avtalats. Vad som skall ingå i denna bodelning är sambornas gemensamma bostad och bohag. Se Sambolagen 3§. Vad man tittar på i denna del är dels om egendom förvärvats med avsikt att användas gemensamt samt dels om egendomen i sig är sådan att den kan anses vara samboegendom. Utanför begreppet faller nämligen vissa egendomsslag såsom exempelvis ett banktillgodohavande som det rör sig om här. Denna egendom skall ej räknas in i någon bodelning utan den som äger tillgodohavandet får det utan att sambo har någon rätt. Vid dödsfall finns då som sagt möjlighet att testamentera egendom till sambon men detta får endast göras till den del som uppgår till 50% av den avlidnes kvarlåtenskap då andra delen är avsedd till att säkra laglottsanspråk. *Tillgångar på kontot* Som ni förstår så blir då det intressanta i er fråga vem som anses äga banktillgodohavandet. Främst handlar det om en bevisfråga. Faktumet att någon står som huvudkontohavare och annan som medkontohavaren har i min mening ingen uteslutande betydelse. Viktigare är däremot hur förfogandena sett ut och om man kan skilja på förmögenhetsmassan genom att exempelvis se vilka belopp som härstämmar från vilka konto. Säkerligen kan det vara klurigt att helt fastställa hur detta sett ut och vanligen löses det med att man, som ni beskriver ovan, delar massan i två delar om 50 % var och gör det utifrån faktumet att oavsett ursprunget till kapitalet så har det förfogats gemensamt. Sambon som då möjligen inte kan åberopa någon direkt styrkt äganderätt kan då istället nämligen hävda ”dold samäganderätt” som kan göras även i egendom som ej är att anses som bohag. Vanligen aktualiseras detta vid olika förvärv men bör även vara aktuellt att användas som argumentation i situationer som denna. Min bedömning är därmed att någon direkt grund för hävdande av ensamrätt till banktillgodohavandet ej finns för den efterlevande sambon. Som arvingar skall ni därför ha rätt till den del av banktillgodohavandet som representerar er faders kvarlåtenskap och om det är så att testamente utformats till fördel för kvarlevande sambo så har ni minst rätt till den del som representerar er laglottsjämkande andel. För vidare läsning rekommenderar jag följande: Sambolagen SFS 2003:376 Ärvdabalken SFS 1958:637 ”Rätt Arv”- Margareta Brattström och Anna Singer ”Äktenskap, Samboende och Partnerskap” – Anders Agell och Margareta Brattström Jag hoppas denna information hjälper er i er situation Lycka till Vänliga hälsningar Patrik

Skillnad mellan sambors och makars arvsrätt

2012-10-24 i Sambo
FRÅGA |Hej.Äger jordbruksfastighet tilsamman med min sambo (50% vardera).Vi har två gemensamma barn.Vem ärver om jag dör? Ärver barnen mina 50%? Vilka scenarion kan uppstå om sambon gifter sej efter min död? Det enda jag vill är att sambon skal ärva allt och sedan våra barn i sin tur utan att någon "gör en god affär" på barnens bekostnad.Vad blir skillnaden om vi gifter oss?
|Hej och tack för din fråga! Sambor har ingen arvsrätt vid den andres bortgång. Precis som du säger kommer era barn att ärva dig istället. Genom testamente kan du testamentera allt till din sambo, men detta kan klandras av era barn och lagligt sett kan du inte testamentera bort så att du inkräktar på barnens laglotter som följer av 7 kap. 1 § ärvdabalken. Dessa motsvarar 1/2 av det arv de skulle fått utan testamentet och alltså kan du genom testamente förfoga över 1/2 av kvarlåtenskapen och testamentera det till din sambo. Så länge ni är överens inom familjen behöver en klandersituation dock aldrig uppkomma, men rent juridiskt är det laglotterna som begränsar era möjligheter. Om ni skulle gifta er blir skillnaden att ni som makar ärver varandra innan gemensamma barn enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Ni behöver inte skriva något testamente. Den efterlevande maken ärver då med vad man kallar fri förfoganderätt. Detta innebär att man kan exempelvis sälja eller belåna egendomen. Dock inte ge bort den eller testamentera bort den. Det kan låta skrämmande att maken kan sälja gården, men viktigt är att det då är pengar som träder i dess ställe och pengarna kommer ingå i kvarlåtenskapen som ska fördelas genom arv. Ärvdabalken: https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning