Kusiners arvsrätt och nyttjandeätt genom testamente

2010-11-02 i Arvsordning
FRÅGA |Jag har inga barn, syskon eller föräldrar. Kusiner finns, men måste man skriva testamente till dem? Om jag vill att en fritidsfastighet ska få nyttjas helt av en exmake och hans familj - men sedan ärvas av mina kusiner efter hans död, var hittar jag lagrum och formuleringar kring detta? Om det över huvud taget är möjligt?
Mathias Gunnervald |Hej, Arv och testamente regleras i ärvdabalken, ÄB. (https://lagen.nu/1958:637) Har en arvlåtare vid sin död inte gett några besked om hur dennes kvarlåtenskap ska uppdelas görs denna fördelning utefter vad som följer av lag. Enkelt förklarat är det då de "närmaste" släktingarna som i första hand kommer att ärva. Däremot har inte kusiner arvsrätt. Detta framgår av 2 kap. 4 § ÄB som säger att ingen annan än de som nämns i 2 kap. 1-3§§ ÄB har arvsrätt. När en avliden efterlämnar endast kusiner som närmaste släktingar kommer kvarlåtenskapen att tillfalla Allmänna arvsfonden, enligt 5 kap. 1 § ÄB.För att kusiner ska kunna ärva måste arvlåtaren förordna om detta genom testamente. Vad gäller fritidsfastigheten är ett alternativ att genom testamente föreskriva att en testamentstagare skall erhålla nyttjanderätten till egendomen medan en annan testamentstagare får äganderätten till den. Äganderätten kan även vara "flytande" och avgöras vid en senare tidpunkt, som i ditt fall att äganderätten skall tillfalla en kusin vid nyttjanderättshavarens död. Detta finns reglerat i 12 kap. 2-9 §§ ÄB För hur ett testamente, enligt de angivna kriterierna, ska utformas skulle jag råda dig att vända dig till en verksam jurist. Hälsningar,

Istadarätt

2010-10-13 i Arvsordning
FRÅGA |Tack för svar Carina P. Jag förstod inte riktigt och har läst i bif länk. Avliden dotter efterlämnade inga barn ej heller något att ärva. Jag däremot har en del pengar och obelånad fastighet. Har två barn till med annan far. När jag avlider får då inte avlidna dotterns far ärva hennes del av min kvarlåtenskap?
Carina Persson |Hej! Jag förstod det som att det var arvet efter din dotter, inte arvet efter dig, som du undrade över, men jag förstår vad du menar nu. När en person dör ärver dennes barn (bröstarvingar) lika mycket var. Om ett barn är dött ärver dennes avkomlingar, dvs. barnbarnen, bröstarvingens del. Detta framgår av 2 kap 1 § andra stycket Ärvdabalken (ÄB). Barnbarnens rätt att träda istället för bröstarvingen kallas istadarätt. Istadarätt tillkommer endast arvingar i nedstigande led dvs. barnbarn, barnbarnsbarn osv. Din avlidna dotters far ärver alltså inte hennes del av kvarlåtenskapen utan den får delas av dina två andra barn. Hoppas att det blev klarare nu. Vänliga hälsningar

Föräldrars rätt till arv

2010-09-18 i Arvsordning
FRÅGA |Jag har en avliden dotter som ej har samma far som mina två andra barn. Avlidna dotterns far ärver mig har jag förstått. Finns det något jag kan göra för att förhindra detta. Dottern hade inga barn.
Carina Persson |Hej! Du och din dotters far har rätt till halva arvet var. Fadern ärver alltså inte dig utan ärver direkt från dottern. Se 2 kap 2 § Ärvdabalken (ÄD). Fadern har tio år på sig, från dödsdagen, att begära sin del av arvet innan det preskriberas. Se 16 kap 4 § ÄD. Ärvdabalken hittar du här: https://lagen.nu/1958:637 Vänliga hälsningar

Om rätt till arv

2010-08-20 i Arvsordning
FRÅGA |Vad innebär det för arv om en person försvinner och dödförklaras efter fem år? X försvinner 2010, dödförklaras 2015. Testamente saknas, enda arvsberättigade släkting är en farbror som själv avlider 2014. Ärver då farbrodern "i efterskott" och lämnar arvet vidare till sina barn (X:s kusiner som normalt inte skulle ärvt)? Tack för svar!
Ulrika Lundgren |Hej! Huvudprincipen då det gäller arvsrätt är att den som ärver ska vara vid liv då arvet tas. Farbrodern i din fråga kan därmed inte ärva personen X efter det att han själv gått bort. Finns inga arvsberättigade personer vid liv då X dödförklaras år 2015, och testamente efter X saknas, kommer X´s kvarlåtenskap att tillfalla allmänna arvsfonden, se 5 kap. Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K5. Vänliga hälsningar

Den legala arvsordningen och vårdnadsfrågor m.m.

2010-10-30 i Arvsordning
FRÅGA |Jag har ensam vårdnad om C, pappan bor utomlands o har aldrig varit närvarande. Aldrig träffat eller brytt sig om C... Om något skulle hända C går halva arvet till pappan el faller allt mig?
Jens Lidén |Hej! Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt 2 kap. 1 § ÄB ärver arvlåtarens bröstarvingar (dvs. arvlåtarens barn) i första hand. Om arvlåtaren inte har några barn ärver arvlåtarens föräldrar kvarlåtenskapen, se 2 kap. 2 § ÄB. Arvsreglerna gäller oberoende av vem av föräldrarna som har vårdnaden om barnet. Ej heller beaktas arvlåtarens personliga relation till arvingen. Märk väl att arvlåtaren kan sätta den legala arvsordningen ur spel genom ett testamente. Personer under arton år kan dock inte upprätta ett testamente, förutom under vissa i lagen angivna förutsättningar, se 9 kap 1 § ÄB. I ditt fall innebär det ovan anförda att du ärver halva kvarlåtenskapen efter C. Pappan ärver resterande del. ÄB hittar du här: https://lagen.nu/1958:637 Vänligen,

Arv efter morföräldrars syskon?

2010-10-12 i Arvsordning
FRÅGA |Är jag och mina syskon arvsberättigade till en moster till min mamma.Mina föräldrar är döda. Mammas moster har inga syskon i livet, bara en svägerska och syskonbarn. enligt ett i mitt tycke tvivelaktigt testamente så skulle jag och mina syskon inte få ärva något utan bara mosterns syskonbarn. Till saken hör också att vi misstänker att testamentet inte är okey ( någon annan har skrivit det)
Ulrika Lundgren |Hej, Bestämmelser om arvsrätt återfinns i 2 kap. Ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637#K2. Först undersöks huruvida någon av de personer som finns nämnda i 2 kap. 1 § ÄB är vid livet, det vill säga barn eller barnbarn till den avlidne. Av din fråga framgår att så inte är fallet. Detta gör att man får gå vidare till 2 kap. 2 § ÄB och se om någon arvsberättigad enligt denna bestämmelse lever. Här framgår först och främst att arvlåtarens föräldrar skall ta hälften var av arvet. Enligt din fråga lever ingen av din mammas mosters föräldrar. I sådant fall träder arvlåtarens syskon in i föräldrarnas ställe. Finns inte heller syskon vid liv tillfaller arvet syskonbarn. Av din fråga framgår att ett syskonbarn till din mammas moster lever, vilket gör att detta syskonbarn har rätt till arvet. Detta innebär att även om inte testamentet funnits hade du och dina syskon inte varit arvsberättigade efter din mammas moster. Vänliga hälsningar

Halvsyskonbarns arvsrätt

2010-09-03 i Arvsordning
FRÅGA |Jag och min syster är halvsyskonbarn till min mors halvbror. Ärver vi honom? Inga andra arvingar finns.Vad gäller utöver ett eventuellt testamente med annan förmånstagare. Har halvsykonbarn en laglott? Hur stor är den i så fall? Kan vår eventuella del i arvet testamenteras bort? Kan mors halvbror ge bort hela eller delar av sin egendom under sin livstid till utomstående person eller t ex ideell organisation?
Georg Dellborg |Hej och tack för din fråga. Du skriver att det inte finns några andra arvingar än ni, men jag är osäker på om du därmed menar att er morbror inte heller är gift. Om den avlidne är gift, ärver den efterlevande makan kvarlåtenskapen och innehar denna under resten av sin egen livstid, 3:1 Ärvdabalken. Detta kallas att ärva med försteg. När efterlevande make sedan dör, har arvingarna till den först avlidne rätt till en andel i det totala dödsboet. Övriga arvingar indelas i tre s.k. arvsklasser. Bestämmelserna om detta finns i 2 kap. Ärvdabalken. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes avkomlingar. Om sådana finns ärver dessa hela kvarlåtenskapen. Om det inte finns några avkomlingar, går arvet till den s.k. andra arvsklassen. Denna består av den avlidnes föräldrageneration och deras avkomlingar. Eftersom din mor och din morbror har en gemensam förälder ingår din mor (och du och din syster) i andra arvsklassen. Ni kan alltså ärva honom, och om det inte finns några andra arvingar i första eller andra arvsklassen ärver ni allt. Se 2:2 Ärvdabalken: _*2 §* Finns det inga bröstarvingar, tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott. Finns det inga syskon eller avkomlingar till dem, men lever någon av arvlåtarens föräldrar, tar den föräldern hela arvet. Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon eller deras avkomlingar del i lott, som skulle ha tillfallit deras förälder. *Finns det inga helsyskon, och är båda föräldrarna döda, tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet.* I ett avlidet halvsyskons ställe träder dess avkomlingar. Lag (2005:435)._ Laglotten omfattar bara medlemmar i första arvsklassen, dvs. den avlidnes barn och deras avkomlingar. Detta framgår av 7:1 Ärvdabalken. Du och din syster har alltså inte rätt till någon laglott efter din morbror. Det innebär att om det finns ett testamente med annan förmånstagare går ni miste om den egendom som testamentet avser. Som utgångspunkt får man alltid lov att ge bort sin egen egendom, även om det leder till att arvingar missgynnas. Det enda undantaget är då den avlidne har en efterlevande maka. Som jag beskrev ovan ärver efterlevande make då med försteg, och övriga arvingar till den avlidne får vänta på sin del av arvet. I den situationen finns speciella skyddsregler för den först avlidnes arvingar. En efterlevande maka får inte testamentera bort egendom som den avlidnes arvingar har rätt till genom efterarv, 3:2 1st. ÄB. Efterlevande maka får inte heller förstöra efterarvingarnas möjlighet till arv genom att ge bort stora belopp, 3:3 ÄB. Om så sker kan arvingarna kompenseras, antingen genom en större del i det återstående dödsboet eller genom att gåvan återförs. Dessa regler hindrar alltså inte att er morbror under sin livstid ger bort egendom som ni annars skulle ha ärvt, och är er morbror ogift är de här reglerna överhuvudtaget inte aktuella. Jag valde ändå att behandla dem för att vara på den säkra sidan. Återkom gärna om du undrar något mer. Nedan finns en länk till Ärvdabalken: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19580637.htm Vänligen,

Syskonbarns rätt till arv

2010-05-30 i Arvsordning
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller i följande fall: En gift make avlider och efterlämnar maka och en gemensam son. Därefter avlider sonen. Vem ärver makan då följande släktingar finns kvar, två syskonbarn på makens sida och ett syskonbarn på makans sida. Har makens syskonbarn rätt till efterarv då makan avlider?
Carina Persson |Hej! De två syskonbarnen på makans sida har rätt till hälften av arvet och syskonbarnet till maken har rätt till den andra hälften om inga andra arvingar med bättre rätt till arvet finns kvar. Se 2 kap 2 § och 3 kap 2 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637) Med vänlig hälsning