Jag vill att min icke-biologiska dotter ska ärva mig, är det lättast att skriva testemente eller adoptera henne?

2021-12-28 i Testamente
FRÅGA |HejJag har idag en biologisk son och en icke biologisk dotter.Båda är vuxna och i 50-årsåldern.Hon har växt upp med mig och jag ser hennes som min.Hur bör jag tänka när det gäller arv ?Jag vill att dom ska dela lika, men tror inte sonen kommer göra det rättvist.Idag är ju sonen arvtagare till allt, hur gör jag dottern till hälften arvtagare på enklast sätt.Adoptera henne (en 50-årig kvinna)?EllerSkriva testamenete?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att besvara din fråga. Adoption av vuxen personFrågor om adoption regleras i föräldrabalken. Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (föräldrabalken 4 kap 4 § första stycket). Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (föräldrabalken 4 kap 4 § andra stycket). Det framgår av den information jag fått om ni lever upp till de krav som finns för att du ska kunna adoptera kvinnan. Du kan uppnå samma resultat med ditt arv(dvs likadelning mellan din son och kvinnan) om du skriver ett testamente. Testamente Det bästa och lättaste du kan göra i din situation är att skriva ett testamente. Regler om testamente finns i Ärvdabalken, det är därifrån jag kommer hänvisa mitt svar. En viktig faktor för hur arvet kommer fördelas beror på om du är gift eller inte. Eftersom ingenting i din fråga nämner något om en maka så utgår jag från att du ej är gift.Om du inte är gift så är det dina bröstarvingar som får hela ditt arv. Enligt 2:1 ÄB skulle då om det inte finns ett testamente din son få hela ditt arv. Den legala arvsordningen kan dock ändras genom ett testamente 9:1 ÄB. Du vill att din kvarlåtenskap ska delas lika mellan din biologiska son och kvinnan som du ser som din dotter. Du vill alltså testamentera bort hälften av ditt arv som din son till kvinnan du ser som din dotter. Din biologiska son har alltid rätt till sin laglott, vilket är halva hans arvslott 7:1 ÄB. Eftersom att du vill dela ditt arv 50/50 mellan dem så kränker du inte din sons laglott. Du kan alltså disponera hur du vill med 50% av hans arv och du kan testamentera det till kvinnan du ser som din dotter utan att han kan klandra testamentet.Ett testamente ska vara skriftligt, undertecknat av testatorn och bevittnas av två vittnen 10:1 ÄB. För hjälp med att upprätta ett testamente råder jag dig till att kontakta en juristbyrå.Hoppas jag kunnat svara på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågorVänliga hälsningar,

Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?

2021-11-19 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej! Kan jag få fängelse straff om jag överlåter min arvslott till ett syskon nu när min pappa har avlidit då jag har skulder till kronofogden?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill undvika att ditt arv blir föremål för utmätning av kronofogden, samt att du är orolig för att hamna i fängelse för de åtgärder du vidtar för att skydda ditt arv. Jag kommer hänvisa mina svar på din fråga från ärvdabalken(ÄB) och utsökningsbalken(UB). Där finns de lagar som reglerar arv och utsökning. Jag kommer även att hänvisa till brottsbalken(BrB) gällande din fråga om risken för att göra något brottsligt som leder till fängelse.Skydda arv från utmätning av kronofogdenKronofogden får som huvudregel utmäta egendom som du har fått genom arv(4:2 UB).Kronofogden hindras däremot från att utmäta egendom då fått genom arv om denna förvärvats med villkoret att den inte får överlåtas eller bli villkor för utmätning(5:5 UB). Detta kräver att din far innan sin död upprättat ett testamente där det står att egendomen ej får överlåtas. Detta hade varit det absolut bästa i din situation för då hade ditt arv varit skyddat från KFM.Jag tolkar din fråga som att din far redan avlidit och att han ej upprättat ett testamente med en sådan uppgift, därför kan detta skydd ej tillkomma din arvslott. Du kan inte heller göra en arvsavsägelse eftersom att detta kräver att din far fortfarande var i livet(17:2 ÄB). En möjlighet som finns för dig är kanske ett arvsavstående.ArvsavståendeArvsavstående är inte reglerat i lag, men följer av praxis. Arvsavstående innebär att en arvinge efter arvlåtaren gått bort avstår från hela eller delar av sitt arv. Ett arvsavstående får endast ske till den som har arvsrätt efter arvlåtaren och som står närmast i tur till arv efter den som avstår. För att arvet ska gå till ditt syskon krävs att du inte har några andra arvingar som ska ärva före honom. Om du inte har några barn kan arvet överlåtas till ditt syskon(2:2 2st ÄB). Vissa saker krävs för att en arvsavsägelse ska vara giltig. Ett arvsavstående måste vara skriftligt. Du måste bland annat se till att arvsavståendet är oåterkalleligt och villkorslöst formulerat. Om du vill läsa mer om vad som krävs för att ett arvsavstående ska anses giltigt så finns det ett rättsfall som behandlar detta, se NJA 1993 s.34. Kan kronofogden trots avståendet utmäta ditt arv?För att kronofogden ska kunna utmäta egendom krävs det att gäldenären(i detta fallet du) äger egendomen(4:17 UB). Genom ett arvsavstående så tillfaller egendomen ditt syskon och arvet är inte längre din egendom.Det finns dock tyvärr en risk att ett arvsavstående kan likställas med en gåva, dina borgenärer kan då kräva att gåvan ska återgå till dig och då kan arvet utmätas av kronofogden för att täcka dina skulder. Rättsläget är oklart och det finns tyvärr inget tydligt svar på din fråga. Bedömningen sker efter de individuella omständigheterna i varje fall.Brottet oredlighet mot borgenärI vissa sällsynta fall kan det vara brottsligt för en skuldsatt person att avstå från sitt arv. Du kan göra dig skyldig till brottet oredlighet mor borgenärer(11:1 BrB). Detta brott föreligger när en gäldenär på eller nära obestånd avhänder sig egendom av betydande värde. För oredlighet mot borgenärer av normalgraden kan du dömas till fängelse i högst två år.Min rekommendationDetta är en komplicerad fråga där rättsläget är oklart. Jag vet tyvärr inte tillräckligt om de individuella omständigheterna i ditt fall för att kunna dra en säker slutsats. Min rekommendation är att du tar kontakt med en jurist som kan hjälpa dig med din situation samt se till att du inte riskerar att göra något brottsligt. Du väljer såklart själv om eller vilken juristbyrå du väljer att kontakta men Lawline kan erbjuda dig mer ingående juridisk rådgivning. Längre ner på sidan finns en länk till tidsbokning med våra jurister.Hoppas jag kunnat hjälpa dig!Vänliga hälsningar,