​Behöver det ske en bodelning och ett arvskifte vid makes dödsfall?

2021-05-09 i Arvsskifte
FRÅGA |Min make har 2 barn och jag har 2. Vi har inga gemensamma.Jag undrar jag vad som sker vid hans dödsfall.Vi har bestämt att det ska vara en direktkremering utan cermoni, sedan asklund/minneslund. Vi har testamente där hans barn får ta beslut om att avstå från sin del tills jag dör, då dom även ärver mig. Eller ta ut sin laglott nu och sedan inte få mera. Jag står även som arvstagare . Vi äger 50% var av en bostadsrätt ingen förmögenhet finnsVi behöver göra en bodelning förstår jag, men räcker det med en sådan eller ska det ske arvsskifte.Detta är en djungel för mig så jag vore tacksam för ett svar. Hur ska jag gå till väga?
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag tolkar din fråga som att du och din make har upprättat ett testamente som avser hur hans kvarlåtenskap ska fördelas. Jag tänkte kort förklara hur det praktiskt går till vid en fördelning efter ett dödsfall. Bodelning. När ett äktenskap upplöses så ska de makarnas fördelning av tillgångarna fördelas mellan makarna genom en bodelning. (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses antingen genom skilsmässa eller att en av makarna avlider (1 kap. 5 § ÄktB). Det betyder alltså att en bodelning måste göras efter att en av makarna avlider. Den avlidne makens del av bodelningen blir då dennes kvarlåtenskap, alltså det som ska fördelas i arvsskiftet. Arvskifte. Arvskifte förrättas av arvtagare och universella testamentstagare och om den avlidne var gift så ska en bodelning först upprättas, enligt bla det som står ovan, (23 kap. 1 § ÄB). Det är alltså endast den egendom som din make har efter er bodelning som blir föremål för arvskifte enligt det testamente ni har upprättat ovan. Vad betyder det här för dig. Du måste först genomföra en bodelning innan du kan genomföra arvskiftet. Om vi antar att du kommer ärva allt för att hans barn avsäger sig sin arvsrätt och istället ärver det i efterarv efter dig så kommer hela er förmögenhet tillfalla dig. Anledningen till att man först måste göra en bodelning är det egentligen är två skilda ordningar. Hans arvingar har endast rätt till hans kvarlåtenskap det är därför viktigt att skilja hans kvarlåtenskap från er totala förmögenhet. Då du har rätt till hälften av denna förmögenhet genom bodelning oavsett om du har rätt till arv senare eller inte. För att kort sammanfatta råder jag dig att alltså först genomföra en bodelning för att sedan genomföra arvskifte.Hoppas detta hjälpte dig och i vart fall klargjorde i någon grad! Vänligen,

Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

2021-04-11 i Testamente
FRÅGA |Hej om en äldre man går bort och har en bostadsrättslägenhet och lämnar efter sig två stora barn som arvinge. Då blir det dom som får sälja bostaden? Men kan den äldre mannen skriva över till en okänd kvinna hans lägenhet? Varför jag undrar är att min pappa har råkat ut för en bedragerska och jag är nu orolig om hon kan ta över min pappas lägenhet när han går bort? Jag har pratat med min pappa han vägrar anmäla till polisen att han har blivit bedragen och dom fortsätter bedrar han på pengar. Jag har anmält till polisen om detta men dom kan inte göra nått, för det är min pappa som måste anmäla detta. Är det ingenting jag kan göra? Har försökt så att han ska få tillsyn genom kommunen men han vägrar det med. Jag är rädd att bedragerskan ska få min pappas lägenhet. Finns det inget jag kan göra för att sätta stopp för detta? Med vänlig hälsning
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt för dig att förklara ett testamente ogiltigt. Om din och din brors rätt till arv kan förhindra din far från att testamentera lägenheten till annan. Precis som du skriver har den avlidnes barn legal arvsrätt (2 kap. 1 § ÄB). Det är dock möjligt att genom ett testamente att förfoga över sin kvarlåtenskap och frångå den legala arvsordningen (9 kap. 1 § ÄB) .Rätten att förfoga över sin kvarlåtenskap är dock inte oinskränkt. Varje bröstarvinge (barn) har en legal rätt till sin laglott, det innebär att du och din bror har rätt till 25 procent var av din fars kvarlåtenskap (7 kap 1 § ÄB). Ni har då rätt att utfå denna del även om er far har testamenterat det till någon annan (7 kap. 3 § ÄB). Det betyder alltså att er far endast kan förfoga över 50 procent av sin totala kvarlåtenskap i sitt testamente. Dock är det möjligt att bostadsrätten ryms inom 50 procent av kvarlåtenskapen det går då inte att stoppa er far från att testamentera lägenheten till annan på denna grund. Därför tänkte jag redogöra lite kort för hur du ska gå till väga om du vill hävda att testamentet är ogiltigt. Ogiltigförklara ett testamente. Det finns ett antal formkrav för hur ett testamente ska upprättas däribland att det ska ske skriftligt i närvaro av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Om det inte upprättas i laga form är testamentet ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB). Det är också möjligt att ogiltigförklara ett testamente om någon har förmått testator att upprätta testamentet genom att utnyttja dennes oförstånd eller viljesvaghet (13 kap. 3 § ÄB). Man måste då visa att den som upprättar testamentet (i detta fall din far) vilja har varit begränsad eller baserad på felaktigheter. För att kunna göra ett testamente ogiltigt krävs det att du som arvinge väcker en klandertalan inom 6 månader från det att testamentet delgavs dig. Väcker du inte talan inom denna tid går din talerätt förlorad. (14 kap. 5 § ÄB)Vad betyder det här för dig? Det betyder till en början att du och din bror alltid, oavsett om testamentet i sig är ogiltigt, har rätt till 25 procent vardera av kvarlåtenskapen från din far. Det finns sedan möjlighet att ogiltigförklara testamentet genom att det inte är upprättat i laga form. Utöver det går det möjligen att mena att ett testamente skulle kunna bli ogiltigt på grund av att någon har utnyttjat din far vid upprättandet av det (jag kan egentligen inte säga något säkert då jag inte vet om samtliga omständigheter). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen

Om rätten att bo kvar i sambos bostad

2021-03-21 i Sambo
FRÅGA |Hej!Min sambo köpte ett hus som enskild egendom men vi bor där som sambo. Var sambo innan husköpet. Valet på enskild egendom pga historik med skilsmässa tidigare och tvingad husförsäljning. Betalar kostnader tillsammans. Hon har två döttrar och jag en dotter, inga gemensamma. Hur ser det ut vid ev dödsfall (sambon). Hur står jag i möjlighet att kunna bo kvar? Kan min sambo skriva ngt? Vi har inget samboavtal ännu. Jag skulle ju vilja kunna bo kvar, antar att hennes barn ärver som bröstarvingar direkt. Jag kan väl då ta ett lån för att köpa huset och betala dem. Kan sambon skriva ngt för att begära att det ej blir marknadsvärde utan den faktiska summan som hon köpte huset inkl belåning?
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag tolkar din fråga som att din sambo har ett hus som är inköpt innan ni två blev sambos och att du nu undrar om det finns någon möjlighet för dig att bo kvar där efter att din sambo avlider. Som sambo har man ingen legal arvsrätt. Det finns dock enligt 18 § sambolagen en möjlighet för den efterlevande sambon att begära bodelning. I en bodelning ingår då samboegendomen enligt 8 § sambolagen. Enligt 3 § sambolagen är samboegendom sambors gemensamma bostad och bohag om det har förvärvats för gemensamt bruk. Så som jag tolkar din fråga så har din sambo förvärvat huset innan ni två träffades, det skulle då betyda att det inte är förvärvat för ert gemensamma bruk. Men om så inte är fallet finns det alltså en möjlighet för dig att begära bodelning och därmed få del av huset. I ett samboavtal kan man enligt 9 § sambolagen endast skriva vad som inte ska ingå i en bodelning. Andra alternativ. Det finns dock andra alternativa lösningar på ditt problem. Din sambo kan upprätta ett testamente i enlighet med 10 kap ärvdabalken där hen tillskriver dig huset. Det finns dock vissa begränsningar i testamentsrätten. Din sambo får inte testamentera bort så stor del av sin egendom att det inskränker hens bröstarvingarnas laglott enligt 1 § 7 kap. ärvdabalken. Eftersom din sambo har två döttrar har de vardera skyddat ¼ av din sambos totala kvarlåtenskap, alltså ½ är skyddat totalt. Det betyder alltså att din sambo kan testamentera bort hälften av sin totala kvarlåtenskap. Det betyder alltså att om huset inte utgör mer än hälften av hennes kvarlåtenskap kan hon testamentera hela huset till dig. Tex om vi antar att den totala kvarlåtenskapen uppgår till 100 så är döttrarna berättigade till 25 vardera därmed om huset är värt mindre än 50 är det möjligt att testamentera in det som en helhet till dig. Det finns också en möjlighet att i testamente skriva hur en viss egendom ska användas oberoende äganderätten till den egendomen. Det är därmed ett alternativ för din sambo att testamentera en rätt för dig att bo kvar i huset men att den faktiska äganderätten tillkommer hennes döttrar. Av NJA 1990 s. 18 framgår det att det är möjligt att ställa upp ett förköpsförbehåll vid arv eller gåva. Det betyder alltså att det bör vara möjligt för din sambo att uppställa ett förbehåll i sitt testamente som avser att du ska ha möjlighet att köpa huset om döttrarna väl väljer att sälja det. Hoppas du har fått svar på dina frågor. Vänligen

Finns det möjlighet att ge sin make rätt att bo kvar i bostadsrätten efter att man har avlidit?

2021-04-18 i Make
FRÅGA |Jag är gift och äger ensam min och min makes gemensamma bostadsrätt som enskild egendom. Om jag dör vill jag att hela mitt arv ska tillfalla mina särkullbarn (vi har inga gemensamma barn). Går det ändå att göra så att om jag dör före min make, nu i förväg bestämma att min make ska få rätt att bo kvar i bostadsrätten några månader tills han har hittat nytt boende? Vill inte att mina barn ska avstå sin rätt till till arvet i ända till dess att min make skulle gå bort.
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Jag tolkar din fråga som om att du undrar om du har någon möjlighet att försäkra dig om att din make får bo kvar i din bostadsrätt även efter din död. Arvsrätt. Precis som du skriver så krävs det att dina barn avstår sin del av arvet för att din make ska ha en legal arvsrätt (3 kap 1 § ÄB). Det betyder alltså att din make inte har någon egen arvsrätt. Testamente. Du har rätt att förordna över din kvarlåtenskap i form av ett testamente (9 kap 1 § ÄB). Det betyder att du kan frångå den legala arvsordningen ifråga hur din kvarlåtenskap ska fördelas. Det finns dock vissa begränsningar i din rätt här. Dina barn har rätt att få ut sin laglott vilket är hälften av deras arvslott (7 kap 1 § ÄB). Barnen har rätt att jämka ett testamente som inskränker på denna rätt (7 kap 3 § ÄB). En arvslott är ett barns del av din kvarlåtenskap och är alltså hälften av din kvarlåtenskap om du har två barn. Förenklat betyder detta att du har rätt att fritt förordna över hälften av din kvarlåtenskap i ett testamente. Det är fullt möjligt att i ett testamente tillskriva en person nyttjanderätt och en annan person äganderätten. Man ska då följa det som framgår av 12 kap 3-9 §§ ÄB om inte annat följer av testamentet (12 kap. 2 § ÄB) Utgångspunkten när man tolkar ett testamente är att man ska ge den innebörden som antas överensstämma med testators vilja (11 kap 1 § ÄB).Vad betyder det här för dig? Utifrån detta är min tolkning att det är fullt möjligt för dig att i ett testamente förordna endast en tidsbestämd nyttjanderätt till din make medan dina barn därmed erhåller äganderätten. Hoppas att detta har givit dig svar på din fråga! Vänligen

Hur ska man förhålla sig till ett icke påskrivet testamente?

2021-03-28 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min svägerska har avlidit och i ett ej påskrivet testamente står det att jag ska ärva hennes bohag och avveckla hennes kvarlåtebskap. Alla kvarvarande pengar efter begravning och bouppteckning ska till tillfalla cancerfonden.Bor 40 mil bort och ska besöka lägenheten i morgon. Får jag börja tömma den eller ska jag vänta på något?Vore toppen med snabbt svar så jag gör rätt.Stort tack för hjälpen!
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först och främst beklagar jag sorgen. Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad det betyder att testamentet ej är påskrivet och vad det betyder för hur du fortsatt ska agera.Enligt 9 kap. 1 § ärvdabalken är det möjligt att frångå den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente. Kvarlåtenskapen ska då fördelas i enlighet med testamentet. I 10 kap. 1 § ärvdabalken föreskrivs vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Det krävs då att det är skriftligt, att testator (den som testamenterar bort sin egendom) har undertecknat handlingen och att det sker i närvaro av två stycken vittnen. Uppfyller inte testamentet dessa formkrav är det ogiltigt enligt 13 kap. 1 § ärvdabalken. Om en arvinge vill göra klander av ett testamente dvs klandra dess giltighet så krävs det sker inom 6 månader från det att det testamentet har delgivits enligt 14 kap. 5 § ärvdabalken. Det betyder alltså att om ingen klandrar inom den utsatta tiden så kommer ett testamente som inte uppfyller formkraven ändå att vara giltigt. Om samtliga arvingar kommer överens, eller av annan anledning inte klandrar, blir testamentet giltigt. Vad betyder det här för dig? I ditt fall har det alltså inte upprättats ett formenligt testamente då det saknas en underskrift. Det betyder alltså att det finns en grund för andra arvingar att klandra dess giltighet och därmed få testamentet ogiltigt. För dig betyder det alltså att det du bör avvakta med att agera på testamentets innehåll innan du vet om det finns någon arvinge som kommer att klandra det. Alternativt kan du avvakta i 6 månader tills att det inte längre är möjligt att klandra testamentet. Hoppas att detta gav dig svar på dina frågor.Vänligen