Vad avses med bohag respektive lösöre?

2021-02-17 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!! Jag hade en moster som när hon dog hade skrivit mig i sitt testamente vad gällde b.la. smycken.Hon var sambo och nu har han avlidit. Står även i testamente att jag ska erhålla allt bohag och lösöre som finns i deras gemensamma bostad.. Vad ingår i det??Tacksam för svar!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Begreppen bohag och lösöre utgör två kategorier inom begreppet lös egendom. Begreppet lös egendom innefattar allting som inte är fast egendom. Fast egendom definieras i 1 kap 1 § jordabalken (1970:994) som jord (fastigheter). Bohag definieras i 7 kap 4 § äktenskapsbalken (1987:230) som möbler, hushållsmaskiner och annat som är avsett för hemmet. När det gäller lösören eller lösa saker så finns det inte någon lagfäst definition av begreppet. Man brukar dock säga att lösöre är saker som man kan ha i sin besittning. Begreppet lösöre är ett vidare begrepp än bohag eftersom det rymmer allting som ingår i begreppet bohag och även annat. Möbler, husgeråd och liknande omfattas alltså av begreppet lösöre. Utöver detta ingår kläder, bilar, elektronik, böcker, smycken och andra fysiska saker i begreppet lösöre. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man ärva skulder?

2020-12-17 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej, min mamma har väldigt mycket skulder och jag blir lite orolig över om dessa kan ärvas. Hur fungerar det?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulder kan, enligt svensk lag, inte ärvas. Det som sker när någon avlider är att dödsboet efter denne, övertar skulderna. Dessa betalas av med hjälp av de tillgångar som finns tillgängliga i dödsboet. Om tillgångarna som finns i dödsboet är otillräckliga kommer skulderna att förbli obetalda. Det är således inte möjligt att ärva skulder från sina föräldrar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller när en testamentstagare avlider före en testator?

2020-10-18 i Testamente
FRÅGA |Vad gäller om gåvomttagen avlider före testatorn. Arvsrätt?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att du syftar på vad som gäller om en testamentstagare avlider före en testator. När det gäller testamenten så är huvudregeln att de ska tolkas utifrån testatorns vilja vid upprättandet, vilket anges i 11 kap 1 § Ärvdabalk (1958:637). I 11 kap 6 § Ärvdabalken regleras vad som ska gälla om en testamentstagare avlider innan dennes rätt har inträtt. Där anges att testamentstagarens avkomlingar, i en sådan situation, ska träda i dennes ställe och ärva istället för denne. Detta förutsätter dock att avkomlingarna är arvsberättigade efter testatorn, enligt den legala arvsordningen. Om så inte är fallet så ska testamentet tolkas utifrån testatorns vilja. Det innebär att man kommer att utgå från hur man tror att testatorn hade önskat att arvet skulle fördelas vid en sådan situation, och därefter bestämma vem som ska ärva istället för den avlidne testamentstagaren. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem ärver vid en testamentstagares död?

2020-09-07 i Testamente
FRÅGA |Hej. Jag och min avlidna hustru har två gemensamma barn (A och B) samt ett barn (C) som varit familjehemsplacerat hos oss hela sitt unga liv. Alla är nu vuxna. När min hustru avled upprättade jag ett testamente (med hjälp av jurist) för att C skulle ärva så lika A och B som möjligt när jag går bort.A och B ärver ju sitt morsarv samt sin laglott från min del. C ärver resten, är det tänkt. Så långt är nog allt väl.Men nu kom jag att tänka på vad som händer om C inte längre är i livet när jag går bort. Vad händer med hans arv om han inte har några barn? Jag vill absolut inte att hans biologiska föräldrar ska få detta.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är vem som ska ärva istället för en testamentstagare som har gått bort. Det finns inte någon bestämmelse som reglerar hur arvet ska fördelas i en sådan situation. Det finns dock en bestämmelse i 11 kap 1 § Ärvdabalken som anger att ett testamente ska tolkas utifrån testatorns, i detta fall, din vilja. Detta innebär alltså att man kommer att utgå från vad man tror din vilja var när du angav C som testamentstagare och därefter avgöra hur arvet ska fördelas. Utifrån vad du har angett ovan, så har testamentet upprättats för att C ska få ärva så likt dina biologiska barn som möjligt. Detta tyder på att du ser alla tre som jämlikar. Om C skulle gå bort före dig och har egna barn, bör de då träda i hans ställe som testamentstagare eftersom det är vad som hade skett om dina barn A eller B hade gått bort. Om C inte har några barn bör arvet istället delas lika mellan A och B. När det gäller C:s biologiska föräldrar så bör de inte kunna ärva istället för honom om man ska ta hänsyn till din vilja och syftet med testamentet. Jag tycker dock att det kan vara av vikt för dig att förtydliga din vilja i testamentet för att undvika att oklarheter uppstår. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Kan en bröstarvinge avsäga sig sin arvsrätt?

2021-02-16 i Bröstarvinge
FRÅGA |HejVi är 3 syskon i familjen, pappa och mamma är i liv. Pappa vill att endast en utav barnen skall ärva hela arvet,hur kan man gå tilllväga ? Kan de andra 2 barnen avsäga sin rätt till arv självmant om de inte funkar ?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bröstarvinge är den primära arvtagaren enligt den legala arvsordningen, vilket följer av 2 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Med bröstarvinge avses avkomlingar i nedstigande led, dvs. barn och barnbarn. En bröstarvinge har enligt huvudregeln rätt till att ärva i första hand. Detta kan begränsas med hjälp av ett testamente, enligt 9 kap ÄB. Det finns dock ett lagstadgat skydd för bröstarvingars rätt till arv, vilket stadgas i 7 kap 1 § ÄB. Där anges att bröstarvingen ska ha rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av det arv denne skulle ha rätt till om det inte fanns något testamente. Om ett testamente står i strid med detta kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Detta enligt 7 kap 3 § ÄB. Det går alltså inte att testamentera bort bröstarvingars arvsrätt helt och hållet, utan det går enbart att begränsa den.En arvinge kan avsäga sig sin arvsrätt när arvlåtaren fortfarande är vid liv, vilket följer av 17 kap 2 § ÄB. Detta går till genom att en avsägelse görs skriftligen eller genom att arvtagaren godkänner ett testamente där det anges att denne inte längre har arvsrätt. Arvtagaren måste vara myndig för att detta ska vara giltigt. När det gäller bröstarvingar ser regleringen dock lite annorlunda ut. En bröstarvinge kan enligt huvudregeln inte frånsäga sig sin arvsrätt till fullo, eftersom de alltid ska ha rätt till sin laglott. En bröstarvinge kan dock avsäga sig sin laglott om denne får en skälig kompensation för det. Om ingen skälig kompensation har getts blir arvsavsägelsen inte giltig.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en förälder göra sitt barn arvslöst?

2020-11-26 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Jag har bråkat med mina föräldrar vilket fick mig att tänka på vad om det är möjligt för dom att göra mig arvlös. Är det möjligt att göra något sådant? Eller har man alltid rätt till någonting av det enligt lag. Tack på förhand!!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bröstarvinge är den primära arvtagaren enligt den legala arvsordningen, vilket följer av 2 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Med bröstarvinge avses avkomlingar i nedstigande led, dvs. barn och barnbarn. En bröstarvinge har enligt huvudregeln rätt till att ärva i första hand. Detta kan begränsas med hjälp av ett testamente, enligt 9 kap ÄB. Det finns dock ett lagstadgat skydd för bröstarvingars rätt till arv, vilket stadgas i 7 kap 1 § ÄB. Där anges att bröstarvingen ska ha rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av det arv denne skulle ha rätt till om det inte fanns något testamente. Om ett testamente står i strid med detta kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Detta enligt 7 kap 3 § ÄB. Av ovannämnda bestämmelser följer alltså att en förälder inte kan göra sina barn helt arvlösa. De kan visserligen testamentera bort pengar och egendom till andra, men inte i vilken utsträckning som helst. Barnen ska alltid ha rätt till sin laglott, dvs. hälften av arvet de skulle ha haft rätt till utan ett testamente. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem har arvsrätt när en bröstarvinge har avlidit före sin förälder?

2020-09-17 i Arvsordning
FRÅGA |Person X var gift vid sin bortgång, Han hade inga gemensamma barn med sin "nya" fru, men Person X hade en dotter sedan ett tidigare äktenskap (inga barnbarn). Om dottern hade varit vid liv vid faderns bortgång hade dottern fått ärva efter sin fader, men vad är det som gäller om dottern var avliden sedan tidigare? Dottern hade inga barn men var gift och efterlämnade en änkling. Dotterns moder lever.Vem ärver efter Person X - hans nya fru, den avlidna dotterns make eller den avlidna dotterns moder? Vi vet inte om det finns något testamente.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken så är det bröstarvingar (avkomlingar) som ska ärva i första hand. Om en bröstarvinge går bort före sin förälder och denne hade egna barn så får dessa träda i sin förälders ställe och ärva istället för sin förälder (2 kap 1 § 2 st Ärvdabalken). Rätten att träda i någons ställe och ärva kallas för istadarätt och gäller endast avkomlingar till den arvsberättigade. I andra hand är det arvlåtarens föräldrar och syskon som har arvsrätt (2 kap 2 § Ärvdabalken) och i tredje hand dennes mor- och farföräldrar (2 kap 3 § Ärvdabalken). En make har arvsrätt enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken och ärver med fri förfoganderätt, och inte med full äganderätt. Detta innebär bl.a. att maken inte får testamentera bort arvet. Vid den efterlevande makens död har den först avlidne makens släktingar rätt till efterarv. I detta fall har person X inga bröstarvingar vid liv. Hans dotter gick bort före honom och hade inga egna barn. Jag tolkar det som att han inte heller har några andra arvsberättigade släktingar vid liv eftersom det inte har nämnts ovan. När det gäller dotterns mor och make så har de ingen rätt att ärva istället för henne eftersom istadarätten endast gäller avkomlingar. Detta innebär alltså att X maka kommer att ärva allting, såvida det inte finns någon annan arvsberättigad enligt testamente.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,