Rysk arvsrätt

2020-08-31 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Arvsrätt i Ryssland. Min fru är ryska och hennes mor dog i februari och hon behöver en generalfullmakt till sin dotter som bor kvar i Ryssland. Är det något ni kan hjälpa till med?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom din fråga besvaras genom de ryska reglerna gällande arv och fullmakt kan jag dessvärre inte hjälpa dig. Jag kommer anta att din frus mor var bosatt i ryssland, varför den ryska arvsrätten är tillämplig. Sedermera är kunskap om de ryska fullmaktsreglerna avgörande för att kunna skriva en juridiskt korrekt generalfullmakt.Jag rekommenderar att du kontaktar en jurist som är verksam i Ryssland eller som har insyn i den ryska rätten för att få ett tillfredsställande svar. Jag önskar dig lycka till, tveka inte på att höra av dig om du skulle komma på fler frågor.

Hur upprättar man en handling för avstående av arv med annan förmånstagare (en son)?

2020-06-29 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej!Hur upprättar man en handling för avstående av arv med annan förmånstagare (en son)?
Aram Shokor |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Ett skriftligt intygande på att du avsäger dig arvet ska framställas senast vid dödsboets bouppteckningsförrättning, och bouppteckningen ska innehålla en handling eller ett intygande från dig om att du avsäger dig arvet. Detta för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till avsägningen i bouppteckningsärendet, vilket framgår av Skatteverkets vägledning gällande avsägelse av arv.Det finns inga formkrav på hur denna avsägelsehandling ska se ut - den bör dock vara tydligt formulerad (och för säkerhets skull daterad och undertecknad). Därefter kommer arvlåtarens egendom fördelas som om den som avsagt sig arvet gått bort innan arvlåtaren, så i ditt fall hade din son stått näst på tur till arvet efter dig. Har du fler barn än ett så tar de lika lott ur den del du skulle fått. Det går inte att välja vem som ska ärva ens lott om man avsäger sig arvet, vad som händer är alltså att den legala arvsordningen avgör vem som ärver den avsagda lotten eftersom den arvingen som avgivit en avsägelsehandling betraktas som död vid fördelningen av kvarlåtenskapen. Om du avsäger dig arvet kommer alltså ditt/dina barn att ärva vad du skulle ärvt, eftersom de är näst på tur enligt arvsordningen. Jag hoppas detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om det finns någonting som är oklart eller om du skulle ha fler frågor.

Kan make göras arvlös?

2020-06-12 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga. Ska ställa upp ett scenario.Person A är gift med Person B. Person A har tillgångar värda 400 000 kr och Person B har tillgångar värda 600 000 kr. Person A har inga bröstarvingar utan bara en broder, Person B har barn sedan tidigare med en annan person. (kalla den Person C). Min fråga är om Person A får testamentera bort alla sina 400 000 kr till en person eller om Person B kommer ärva 50% av arvet eftersom dem är gifta?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Inledningsvis regleras frågan dels i äktenskapsbalk (1987:230) och dels i ärvdabalk (1958:637).Eftersom person A inte har några bröstarvingar så finns det ingen som kan göra laglottsreglerna gällande, dvs att denne ska få ut hälften av sin arvslott oavsett vad som står i eventuellt testamente. A och B har tillsammans egendom värd 1 miljon kronor, och vi kommer göra ett antagande om att all egendomen är giftorättsgods eftersom inget annat framkommit av uppgift i frågan. En make har ingen laglottsskydd, men det finns ändå ett motsvarande skydd i 3 kap. 1 § 2 st ÄB. Vid en makes bortgång ska den efterlevande maken så långt kvarlåtenskapen räcker erhålla 4 gånger det gällande prisbasbeloppet (år 2020: 47 300 kronor) dvs 189 200 kronor. Vid beräkningen av beloppet enligt regeln ovan så tar man även hänsyn till vad person B i det här fallet skulle fått genom bodelning. Eftersom bodelningen resulterar i att person B får 500 000 kronor så är den så kallade "stora basbeloppsregeln" oinskränkt, och resten av de 500 000 som utgör person A:s kvarlåtenskap kan fritt testamenteras. A:s broder kan alltså göras arvslös genom testamentet. Återigen vill jag understryka att detta förutsätter att all egendom är giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB i förening med 7 kap. 1 § ÄktB. Jag hoppas detta besvarar din fråga, du är välkommen att höra av dig om någonting är oklart eller om du har andra frågor.

Kan man avsäga sig sitt arv till förmån för en annan arvtagare?

2020-05-17 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag bor på ett lss boende och har ingen nytta av ett kommande arv. Kan jag som bröstarvinge avsäga mig arv till förmån för min bror. Är ogift och har inga barn
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kan man avsäga sig sitt arv?Det finns inga hinder mot att avsäga sig sitt arv. Det finns inga lagregler kring arvsavsägenlse efter det att arlåtaren gått bort. Däremot finns en bestämmelse i ärvdalbakens 17 kap. 2 §, men den reglerar de fall då en arvtagare vill avsäga sig arvet innan det att arvlåtaren gått bort. Med tanke på att du framhåller att du väntar arvet så kommer jag anta att arvlåtaren gått bort.Hur avsäger man sig sitt arv?Ett skriftligt intygande på att du avsäger dig arvet ska framställas senast vid bouppteckningsförrättningen, och bouppteckningen ska innehålla en handling eller ett intygande från dig om att du avsäger dig arvet. Detta för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till avsägningen i bouppteckningsärendet, vilket framgår av Skatteverkets vägledning gällande avsägelse av arv. Kan en arvtagare avsäga sig arv till förmån för en annan arvinge?Om en arvinge avsäger sig sitt arv så fördelas den delen av kvarlåtenskapen mellan övriga arvingar, och arvingen är inte längre en dödsbodelägare. Arvingen kan alltså inte välja hur den delen han eller hon avsagt sig ska fördelas.Om det finns fler arvingar än dig och din bror och du vill avsäga dig din arvsrätt enbart till förmån för din bror så är mitt råd till dig vara att vänta på att utfå arvet och sedan ge det till din bror i gåva. Om ni är de enda arvingarna så räcker det med att du avsäger dig arvet så kommer den delen att tillfalla honom. Detta kan du göra genom att senast vid bouppteckningen lämna in ett skriftligt intygande om att du vill avsäga dig ditt arv. Tveka inte på att höra av dig igen om någonting är oklart eller om du har fler frågor!

Vad skriver jag i bouppteckning vid arvsavsägelse?

2020-08-31 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag vill avsäga mitt arv efter min pappa så att mina barn får det istället.. vad skriver jag på bouppteckningen?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kan man avstå sitt arv?Det finns inga hinder mot att avsäga sig sitt arv. Om du vill avstå ditt arv till förmån för dina närmsta legala arvingar kan du göra ett arvsanstående. Det finns olika sätt att avstå från arv, men om du vill avstå ett arv till förmån för din son kan du göra ett arvsavstående. Hur avstår man sig sitt arv?Ett skriftligt intygande på att du avsäger dig arvet ska framställas senast vid dödsboets bouppteckningsförrättning, och bouppteckningen ska innehålla en handling eller ett intygande från dig om att du avsäger dig arvet. Detta för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till avsägningen i bouppteckningsärendet, vilket framgår av Skatteverkets vägledning gällande avsägelse av arv.Det finns inga formkrav på hur denna avståendehandling ska se ut - den bör dock vara tydligt formulerad (och för säkerhets skull daterad och undertecknad). Därefter kommer arvlåtarens egendom fördelas som om den som avsagt sig arvet gått bort innan arvlåtaren, så i ditt fall hade dina barn stått näst på tur till arvet efter dig. Har du fler barn än ett så tar de lika lott ur den del du skulle fått. Om du avstår dig arvet kommer alltså ditt/dina barn att ärva vad du skulle ärvt, eftersom de är näst på tur enligt arvsordningen.Jag hoppas detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om det finns någonting som är oklart eller om du skulle ha fler frågor.

Kan man göra föräldrar och syskon arvslösa?

2020-06-27 i Arvsordning
FRÅGA |Hej Jag har ingen relation med min far eller med mina syskon. Idag om jag dör kommer min far eller mina syskon ärva det jag äger osv? Jag är inte gift eller har barn än. i så fall vad kan jag göra så att inget går till de dvs till min far eller till mina syskon. Jag vill heller inte ha något från min far. Finns det något jag kan göra för att bevisa att jag är inte längre en del i deras familj enligt lag? Tack
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer anta att du vill lämna din familj arvslös, så mitt svar kommer för det mesta bygga på det antagandet. Vid frågor om arv och testamente så är ärvdalbalken (1958:637) tillämplig lag. Ärvdabalken förkortas nedan; ÄB. Ärver föräldrar och syskon? Om du varken är gift, har barn eller skrivit testamente ärver i första hand dina föräldrar dig,se 2 kap. 2 § 1 st ÄB. Har en av dina föräldrar gått bort så ärver dina syskon vad den föräldern skulle fått, och om ett syskon är avlidet så ärver dennes barn, det vill säga dina syskonbarn, se 2 kap. 2 § 2 st ÄB. Vem kan göras arvslös? Alla förutom bröstarvingarna (ens barn) kan göras arvslösa genom ett testamente. Barn har en laglott (se 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten är hälften av arvslotten). som utgör ett hinder för arvlåtaren att lämna barnet arvslöst. Barnet kan dock avsäga sig laglotten eller förlora rätten till den om barnet exempelvis skulle mörda arvlåtaren, se 15 kap. 1 § ÄB. Föräldrar och syskon har dock inte någon sådan rätt och kan därför göras arvslösa. Detta gör du genom att testamentera din kvarlåtenskap till en person, organisation, förening eller dylikt. Observera då att formkraven för testamentet ska vara giltigt. Vad är formkraven för testamenten? Enligt 10 kap. 1 § ÄB ska testamentet upprättas inför två vittnen. Testator (den som skriver testamentet) ska skriva under handlingen i vittnenas närvaro. Dessa ska också skriva under testamentet. De behöver inte veta vad testamentet innehåller, men de måste veta att det är ett testamente de bevittnar. Kom ihåg att vittnena inte får vara någon som gynnas av ett förordnande. Så om du testamenterar bort din bil till en kompis som också bevittnar testamentet så är testamentet ogiltigt avseende bilen. Utöver detta finns det inga krav på registrering eller dylikt. Det viktigaste är att du är tydlig och klar i ditt testamente, daterar och undertecknar handlingen, samt att du väljer två vittnen som inte får någonting genom testamentet.Kan du avsäga dig arvet från din far?Det finns inga hinder mot att avsäga sig sitt arv. Det finns inga lagregler kring arvsavsägenlse efter det att arlåtaren gått bort. Däremot finns en bestämmelse i ärvdalbakens 17 kap. 2 §, som reglerar de fall då en arvtagare vill avsäga sig arvet innan det att arvlåtaren gått bort. Där framgår att en börstarvinge har rätt till sin laglott, men eftersom du enligt mitt antagande inte vill göra anspråk på den så kommer den saken inte lyftas fram ytterligare. Ett skriftligt intygande på att du avsäger dig arvet ska framställas senast vid dödsboets bouppteckningsförrättning, och bouppteckningen ska innehålla en handling eller ett intygande från dig om att du avsäger dig arvet. Detta för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till avsägningen i bouppteckningsärendet, vilket framgår av Skatteverkets vägledning gällande avsägelse av arv.Det finns alltså inget formkrav på hur en arvsavsägele ska formuleras, så det bör räcka att du är klar och tydlig i din formulering, samt att du daterar och signerar handlingen innan du skickar den (eller överlämnar den personligen) till arvlåtaren (din far). Kan man avsäga sin familj?Nej, man kan inte avsäga sig sin familj, men man kan däremot låta sig adopteras och därigenom bryta sig ur arvsordningen. Även vuxna kan adopteras. Kraven för adoption av vuxen framgår av 4 kap. 4 § föräldrabalken (1949:381). Det enklaste i ditt fall vore nog att om ett eventuellt arv kommer in till dig som du inte vill ha, så kan du avstå från det, och det kommer fördelas mellan övriga dödsbodelägare. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig om det finns någonting jag behöver förtydliga eller om du har andra frågor!

Måste man betala skatt efter dödsbo?

2020-05-21 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Måste man betala skatt efter dödsbo?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis är inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, tillämplig.Det är dödsbodelägarna som är ansvariga för dödsboets deklaration. Deklarationen finns digitalt på skatteverkets hemsida och du hittar den här. Dödsboet är enligt 4 kap. 1 § IL skattskyldigt för den dödes och dödsboets skulder. Den eventuella vinst som dödsboet gör ska deklareras och skatten ska betalas av dödsbodelägarna i förhållande till deras andelar i boet.Skattskyldighet gäller alltså för dödsboet, och inte dödsbodelägarna. Detta eftersom det är dödsboet i egenskap av juridisk person som gjort den eventuella vinsten, men en delägare i ett dödsbo får betala viss skatt på den vinsten. Arv beskattas i övrigt inte i Sverige sedan 2005. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Hör gärna av dig om någonting är oklart eller om du har fler frågor!