Vad gäller vid särkullbarns efterarv?

2020-08-31 i Särkullbarn
FRÅGA |Har varit gift och så gick min man bort så det finns två särkullebarn jag har också två barn.När jag dör så ska särkullebarn ha efterarv efter sin pappa vad är det som gäller då.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör efterarv kommer vi kika närmare på ärvdabalken (ÄB).Du får särkullbarnens arv med fri förfoganderättHuvudregeln är att särkullbarnen har rätt att ta ut sitt arv direkt vid deras förälder bortgång, men de kan välja att frivilligt avstå sin rätt till förmån för den efterlevande maken eller makan, som i det här fallet är du (3 kap. 9 § ÄB).En första viktig sak att veta då är att du får deras arv med fri förfoganderätt, men inte äganderätt, och vad innebär då det? Jo, det innebär att du är fri att använda pengarna under din livstid, men du får däremot inte exempelvis ge bort stora gåvor eller annars testamentera bort pengarna till nackdel för den avlidne makens efterarvingar.Skulle du minska arvet medvetet exempelvis genom att ge bort en stor gåva kan efterarvingarna under vissa givna förutsättningar begära kompensation, exempelvis genom att "ta" pengar som egentligen skulle tillfallit dina barn, eller om det inte finns tillräckligt med pengar, tvinga mottagaren av en gåva att lämna tillbaka den eller dess värde (3 kap. 3 § ÄB).När du går bort får särkullbarnen ett efterarvSom du själv nämner har särkullbarnen rätt till efterarv när du går bort (3 kap. 2 § ÄB).Nu känner inte jag till några belopp och jag vet inte heller hur fördelningen har sett ut, men särkullbarnen har rätt till samma kvotdel som du ärvde med fri förfoganderätt. Om ni inte hade någon enskild egendom och allt var giftorättsgods och du fick hälften av boet, så har särkullbarnen som regel rätt till hälften av allt det du äger den dag du avlider och dina två barn har rätt till den andra hälften av dina tillgångar.Fördelningen kan bli annorlunda om du ökar boets värdeEn andra viktig sak att veta är att om du till skillnad från att minska boets värde i stället ökar dess värde, så kan det bli så att, beroende på hur du ökat boets värde, hela eller en del av ökningen går till dina barn, och inte kommer den avlidne makens efterarvingar tillgodo. Det gäller om du ökat boets värde på grund av arv, gåva, testamente eller eget förvärvsarbete, det vill säga pengar som du tjänat in efter den andre makens död, men däremot inte pensionspengar eller avkastning på kapital (3 kap. 4 § ÄB).Några avslutande ordDetta var en kort redogörelse för vad som "gäller" förutsatt att förhållandena står sig den dag det är dags för arvsdelning.Jag hoppas att du känner att du fick klarhet i frågan, och önskar dig en trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om arvlåtaren ger bort en gåva till en av bröstarvingarna strax innan sin bortgång?

2019-12-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Är det juridiskt korrekt.att min bror får mamma att ge han sommarstuga 0kr utan min vetskap.nu är mor död sen en månad.har jag inte rätt att veta juristens namn som sköter bouppteckningen.bouppteckning äger rum datum X.mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå frågan rör din rätt till arv så kikar vi närmare på ärvdabalken (ÄB).Omständigheten kan utgöra ett förskott på arvFörst vill jag inleda med att beklaga sorgen.Sedan bör nämnas att din mamma inte haft någon skyldighet att berätta om gåvan för dig.Utan att ha några mer ingående detaljer kring gåvan kan däremot sägas att omständigheten som regel är att anse som förskott på arv, som i sådana fall ska avräknas från din brors del av arvet när arvet fördelas er emellan (6 kap. 1 § första stycket ÄB).Undantag kan dock förekomma, exempelvis om din bror fått ett gåvobrev där det uttryckligen står att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv.Detta är något du bör ta upp med juristen i samband med bouppteckningen.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett gott nytt år!Med vänliga hälsningar

Får särkullbarn ut sin del av arvet omedelbart vid förälders bortgång?

2019-10-10 i Arvsordning
FRÅGA |Jag är son till min far som nu är gift med en ny kvinna som han har två barn med. Om min far bortfaller, hur mycket ärver då jag? Jag borde ju rimligtvis ärva 1/3 av honom.Som jag förstått det så ärver min fars fru mina syskon, men ärver hon även min del?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör arv kikar vi närmare är ärvdabalken (ÄB).Du kan få ut din del av arvet direkt vid din fars bortgångHuvudregeln är, som du själv skriver, att din fars kvarlåtenskap tillfaller din fars fru, men det finns ett undantag, och det gäller särkullbarn.Din fars fru har endast rätt till din del av arvet, som du riktigt påpekat är 1/3 i det här fallet, om du väljer att avstå din rätt till arvet till förmån för din fars fru, för att sedan få ut din del av arvet vid hennes bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB).Några avslutande ordSvaret på din fråga är alltså ja, du kommer att få 1/3 av din fars kvarlåtenskap vid hans bortgång, om du inte väljer att avstå din del av arvet till förmån för din fars fru.Notera att detta gäller utifrån det fall att det inte finns ett testamente. I det fallet skulle din rätt till arv kunna komma att ändras, även om det aldrig kan bli noll på grund av något kallat laglottsskydd (7 kap. 1 § ÄB).Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt trevlig vecka!Med vänliga hälsningar

Uppfyller en underskrift med initialer formkravet för ett vittnes namnunderskrift i ett testamente?

2019-09-27 i Testamente
FRÅGA |hej jag väntar nu på domen från en tvist ang ett testamente vittne har bara skrivit ett j och ett p som sin namnunderskrift.jag undra det står i lagen att vittnena skola bestyrka testatorn underskrift med sina namn.jag undra hur strikt är det?godkänner domaren initialer som namnunderskrift ang vittnena så då följs inte lagen.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagRegeln du citerar återfinns i ärvdabalkens 10 kapitel 1 §.Förmodligen vidhålls kravet striktMig veterligen har din fråga aldrig prövats specifikt i rätten, varför jag inte kan svara på om namnkravet vidhålls strikt eller inte.Däremot brukar övriga formkrav vidhållas mycket strikt, varför även namnkravet rimligtvis också bör göra det.Det är svårt för mig att säga hur rätten kommer att döma i det specifika fallet, men utifrån en bokstavstolkning av lagregeln anser jag personligen inte att en underskrift med initialer uppfyller formkravet.En möjlig öppning jag ser till varför underskriften skulle kunna godkännas är om "JP" ifråga vanligtvis skriver under handlingar med denna signatur, exempelvis på ID-handlingar, men jag ställer mig ändå tveksam till att det skulle uppfylla formkravet.Några avslutande ordI nuläget får vi helt enkelt vänta och se vad domstolen kommer fram till i ärendet.Jag hoppas att det går vägen för dig, och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Kan jag ge sommarstället till ett av mina barn utan att det sedan kommer att räknas som förskott av arv? Kan jag skriva testamente att ett barn skall ärva allt av mina tillgångar utan att det blir krav på laglotten från andra barn?

2020-03-02 i Testamente
FRÅGA |Kan jag ge sommarstället till ett av mina barn utan att det sedan kommer att räknas som förskott av arv? Kan jag skriva testamente att ett barn skall ärva allt av mina tillgångar utan att det blir krav på laglotten från andra barn.Vänligen
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer att kika närmare på ärvdabalken (ÄB).Ja, du kan ge bort sommarstället utan att det betraktas som förskott på arvEn gåva till en bröstarvinge presumeras alltid utgöra ett förskott på arv, om inte något annat skrivits eller blivit på annat sätt överenskommet (6 kap. 1 § ÄB).Genom att skriva ett gåvobrev i vilket du uttrycker din önskan att gåvan till ditt barn inte ska ses som ett förskott på arv bryter du alltså presumtionen.Nej, du kan inte testamentera bort laglottenEtt testamente kan aldrig frånta en bröstarvinges rätt till laglott, vilket är hälften av dennes arvslott (7 kap. 1 § ÄB).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på dina frågor, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar

Uppfyller en underskrift med initialer formkravet för ett vittnes namnunderskrift i ett testamente, och vad kan jag göra om tingsrättens bedömning går mig emot?

2019-10-14 i Testamente
FRÅGA |jag ställde en fråga tidigare om initialer skulle vara en giltig namnteckning vid bevittna av testamente.ni sa att initialer inte borde räcka.men det visar sig att 10 kap 1 paragrafen att man ska underteckna med sitt namn saknar helt värde i detta fallskriva under med initialer är fullt godtagbart enligt Luleås tingsrätt.jag förlorade målet om att testamentet är inte giltig ang initialer som namnunderskrift.vad kan jag göra?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du återkommer till oss med din fråga!Namnteckningskravet är en bedömningsfrågaI vårt tidigare svar försökte vi framhäva att det var högst osäkert hur domstolen skulle komma att döma i det enskilda fallet, men vi ber om ursäkt om vi på något sätt förmedlat budskapet att ingen annan bedömning än vår egen skulle kunna göras av domstolen.Juridik handlar till stor del om bedömningar och avvägningar, och det är sällan som samtliga inblandade parter är överens om hur en fråga bör bedömas. Därutöver ska tilläggas, vilket vi också försökte lyfta fram i föregående svar, att vi sitter på begränsade uppgifter i ärendet och därför inte kan göra en fullgod bedömning av förutsättningarna för framgång i ditt konkreta ärende.Du kan överklaga beslutet i en högre instansOm du inte är nöjd med beslutet och bedömer att du fortfarande kan vinna framgång med din talan, så kan du överklaga beslutet till högre instans.Då vi som sagt inte har särskilt stor inblick i ditt specifika ärende rekommenderar vi dig att i första hand ta kontakt med ett juridiskt ombud, om du inte redan har gjort det, så kan förhoppningsvis denne göra en mer grundlig bedömning av omständigheterna i ditt fall.Med vänliga hälsningar

Ärver syskons barn i ett avlidet syskons ställe?

2019-10-02 i Arvsordning
FRÅGA |HejI en familj finns tre syskon (A B OCH C) Föräldrar och uppåt är döda. Två av syskonen (A OCH B) har barn. Ett avdessa (A) är dock avilden. Om det tredje syskonet (C), som inte har vare sig maka eller barn, avlider. Vem ärver då? Enbart det syskon som är i livet (B)? Eller har barnen till det avlidna syskonet (A)rätt till del i arv?hälsningar
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör arvsordning kikar vi närmare på ärvdabalken (ÄB).Barnen till det avlidna syskonet har rätt till del i arvDå C inte har vare sig maka, barn eller föräldrar kvar i livet ärver i första hand dennes syskon, men eftersom syskon A också avlidit, träder dennes barn i hans eller hennes ställe i rätten till arv (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar

Kan man avstå sitt arv för att undvika utmätning hos Kronofogdemyndigheten?

2019-09-26 i Arvsavstående
FRÅGA |Finns det något hinder att avsäga sig ett arv från en bror om man har skulder hos Kronofogden?Vi är tre bröder som ärver vår äldsta bror, enbart en bostadsrätt som vi avser att sälja. Nr 3 har skulder hos Kronofogden (ca 40 000) + ett antal mindre skulder, och vill avsäga sig sitt arv så att inte KF ska utmäta direkt och krångla till hanteringen av avyttringen av lägenheten som kan ta ett antal månader; tömma lägenheten, hitta mäklare etc. Vi bor alla långt ifrån hans bostad och kan bara åka dit kortare pass då och då.När allt är klart avser vi andra två att betala hans skulder och ge honom en del om det blir något över.Är det något som hindrar att vi gör på detta vis, kan KF kräva att han inte får avsäga sig arvet? Avsägelsen kommer inte att ha något villkor eller avtal angående att vi ska betala hans skulder etc., vi är överens och sams och litar på varandra.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer kikare närmare på ärvdabalken (ÄB) och ett aktuellt rättsfall.Den skuldsatte brodern kan inte göra en arvsavsägelseDå en arvsavsägelse endast är möjlig medan arvlåtaren fortfarande är vid liv, så är en arvsavsägelse utesluten i detta fall, då jag utifrån omständigheterna förstår det som att arvlåtaren redan har gått bort (17 kap. 2 § ÄB).Däremot kan brodern göra ett arvsavståendeEtt arvsavstående är i regel detsamma som en arvsavsägelse, men det aktualiseras först sedan arvlåtaren gått bort. Den skuldsatte brodern bör snarast möjligt meddela till dödsboet att han avser att avstå från sin del av arvet, alternativt att han uppger detta vid bouppteckningen. Arvsavståendet bör alltid vara oåterkalleligt och villkorslöst, som du själv är inne på, eftersom Kronofogdemyndigheten annars kan angripa avståendet som en gåva och återvinna (återföra) arvet till brodern.När den skuldsatte brodern avstått sin del av arvet tillkommer inte egendomen honom, och Kronofogdemyndigheten har endast möjlighet att utmäta hans egendom. Då han aldrig får egendomen kan de heller inte utmäta den (NJA 1993 s. 34).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar