Arv utan erkänt faderskap?

2017-11-19 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min pappas far skrev aldrig under faderskapserkännande. Min pappa och han hade aldrig kontakt och vi i vår familj kände inte alls till eventuell släkt på pappas sida. Min pappas far dog tidigt för över 40 år sedan.För några år sedan tog min pappas kusiner (från hans pappas sida) kontakt och ville träffas. Vi umgås nuförtiden med viss delar av den sidan av släkten. Min pappas far testamenterade stora markområden till sin bror, min pappa fick ingenting (inte heller arvslott). Hela släkten på fars sida vet om vem som är min pappas far eftersom han sagt det till dem tidigare.Min fråga är om det retroaktivt går att få sin arvslott trots att det inte finns ett skriftligt bevis på faderskapet?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är tyvärr nej. Om din farfar inte skrev under faderskapserkännandet innebär det att faderskapet inte är fastställt. Det i sin tur innebär att ett arv inte kan utgå till din far eftersom han rent rättsligt inte anses vara din farfars bröstarvinge (barn). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Behövs äktenskapsförord gällande egendom som tillkommit via testamente med villkor om enskild egendom?

2017-11-17 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej !Jag undrar om vi skriver i vårt testamente att våra 2 döttrar skall ha våra kvarlevendskaper som enskilda egendommar efter oss. Måste då även våra döttrar som är gifta skriva något äktenskaps förord om detta?Med vänlig hälsning,
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I 7 kap. 2 § 3 punkten Äktenskapsbalken framgår det att egendom som en make har mottagit genom testamente med villkoret att den skall vara enskild egendom, ska utgöra enskild egendom och inte ingå i eventuell bodelning. Alltså behöver era döttrar inte skriva något äktenskapsförord, om ni skriver i testamentet att egendomen ska vara deras enskilda.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem ärver efter min avlidne mans faster?

2017-11-15 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Min man är avliden och vi har två gemensamma barn. Han har en bror kvar i livet samt en faster utan bröstarvingar eller make, dvs min avlidne mans pappas syster. När hon avlider, ärver då mina barn henne ( deras gammelfaster) och går in i sin pappas ställe (han är ju syskonbarn och de är syskonbarns barn). Eller ärver min avlidne mans bror allt efter deras faster och mina barn anses för avlägsna? Är osäker på om de ingår i tredje arvsklassen? Deras farbror vill nu att den gamla fastern skall ge hela sin fastighet med tillhörande mark till honom som gåva och jag är osäker på om mina barn i så fall mister eventuellt framtida arv - förutsatt att inget testamente finns.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! När din avlidne mans faster går bort så går arvet till hennes föräldrar eftersom hon inte har bröstarvingar eller make. Om hennes föräldrar inte är vid liv så ska arvet gå till hennes syskon, dvs. din mans far. Lever inte din mans far (eller andra syskon) heller när fastern går bort så ska syskonbarnen till fastern ärva, dvs. din man och hans bror. Eftersom din man har gått bort så ska hans del av fasterns arv gå till era barn, förutsatt att det inte finns något testamente. Detta framgår av 2 kap. 2 § Ärvdabalken. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Behöver syskonbarnbarnen godkänna testamentet?

2017-11-12 i Testamente
FRÅGA |Om testamente finnes och tillfaller ett av syskonbarnen. Behöver avlidna syskons nu levande barnbarn godkänna testamentet?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Testamentet ska delges och godkännasTestamentet ska delges arvingarna genom att en bestyrkt kopia (här kan du läsa vad det innebär) av testamentet överlämnas enligt 14 kap. 4 § Ärvdabalken (ÄB). Eftersom syskonbarnbarnen är arvingar till den avlidne (2 kap. 2 § ÄB) ska testamentstagaren (syskonbarnet) delge syskonbarnbarnen testamentet, och ett godkännande från dem ska ges. Om testamentet redan godkänts av arvingarna behövs ingen delgivning. En arvinge som inte godkänner testamentet och menar att det är ogiltigt, kan ogiltigförklara det genom att klandra testamentet. En klandertalan måste väckas inom sex månader efter att arvingen delgavs testamentet. Detta framgår av 14 kap. 5 § ÄB.Kort sagt ska syskonbarnbarnen ta del av testamentet och godkänna det. En arvinge som godkänt ett testamente har genom godkännandet avsagt sig rätten att klandra testamentet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur ser arvsfördelningen ut mellan syskon och halvsyskon?

2017-11-19 i Arvsordning
FRÅGA |HejHur ser arvsfördelningen ut i delar mellan syskon och halvsyskon ??Bakgrund:syskon 1 + 2 är helsyskon och syskon 3 är halvsyskonanta att helsyskon 1 avlider, hur ser arvsfördelningen ut mellan de efterlevande ??MVH /
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Arvsordningen hittar du i 2 kapitlet Ärvdabalken. Den bestämmelsen jag berör särskilt är 2 kap. 2 § Ärvdabalken.Min tolkning av omständigheterna: - Syskon 1 och 2 är helsyskon- Syskon 3 är halvsyskon med syskon 1 och 2 Syskon 1 går bort När syskon 1 avlider så ska dennes arv tillfalla dennes barn. Om denne inte har några barn ska arvet fördelas mellan dennes föräldrar. Skulle någon av syskon 1:s föräldrar vara avliden, fördelas den förälderns del av arvet mellan den förälderns barn. D.v.s. arvet delas lika mellan modern och faderns sida, och är någon av föräldrarna avliden delar den förälderns barn på förälderns del av arvet.Det innebär att om föräldern som syskon 2 och syskon 3 har gemensamt är avliden, ska den förälderns del av arvet fördelas lika mellan syskon 2 och syskon 3. Detta eftersom de båda är barn till föräldern. Om det är den andre föräldern (som inte är förälder till syskon 3) som är avliden, ska den förälderns del av arvet tillfalla endast syskon 2. Detta eftersom det endast är syskon 2 som är barn till föräldern. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hur stor del får syskonen i arv om pappan testamenterat bort allt till ett av syskonen?

2017-11-15 i Laglott
FRÅGA |Hej! Min mamma dog för några år sedan. Min pappa avled för en tid sedan och efterlämnar ett testamente som säger att all hans kvarlåtenskap ska gå till ett av tre syskon. Det finns inget äktenskapsförord och hans tillgångar uppgår till 1800000. Hur stor del får var och en av de tre syskonen?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!LaglottÄven om testamentet säger att allt ska gå till en av er syskon så har de två andra syskonen rätt till sin laglott. Laglotten motsvarar hälften av arvslotten. Om testamentet inte hade funnits hade ni delat lika på 1 800 000 och fått 600 000 kr vardera (arvslott). Laglotten motsvarar hälften av det, 300 000 kr. Detta framgår av 7 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). För att få ut laglotten måste dessa två syskon jämka testamentet inom sex månader från att de fått ta del av testamentet, 7 kap. 3 § ÄB. Detta gör syskonen genom att meddela sitt anspråk till syskonet som skulle få allt (testamentstagaren) Väljer det syskonet att inte acceptera begäran om jämkning har de andra två syskonen inte något annat val än att vid domstol väcka talan om jämkning för att få ut sin laglott.Om de två syskonen begär ut sin laglott får de 300 000 kr vardera och det ena syskonet får 1 200 000 kr.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du behöver mer hjälp kan du kontakta våra jurister här.Vänligen,

Hur ska arvet fördelas?

2017-11-14 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej jag undrar följande: A är gift med B och de har ett gemensamt barn C. B har även två barn sedan tidigare D och E. Ärver D och E också från A (ej adopterade) eller ärver endast C från A? Vad händer om A går bort först?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!A går bort förstOm A går bort först ärver dennes barn (C) allt enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). B som är efterlevande make ärver dock med förtur framför det gemensamma barnet C. C får sin del (som B fick med förtur) när B går bort. Detta framgår av 3 kap. 1-2 §§ ÄB. Av barnen är det alltså endast C som ärver efter A. D och E som inte är barn till A, ärver ingenting efter A. B går bort förstOm B går bort först ärver dennes barn allt (C, D, E). A som är efterlevande make ärver dock med förtur framför det gemensamma barnet C. C får sin del (som A fick med förtur) när A går bort. D och E kan få ut sitt arv direkt efter B:s död eller avstå och få sitt arv när A går bort. För att D och E ska få ut sitt arv direkt efter B ska efterlevande make A ha kommit upp till 4x prisbasbeloppet (179 200kr) efter bodelning och arvskifte som görs till följd av B:s död. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan äktenskapsförord och testamente gå emot varandra?

2017-11-10 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag skulle bara vilja ha ett svar på en fråga jag har angående äktenskapsförord och testamente, blir äktenskapsförordet ogiltigt vid dödsfall? Det är så att min pappa gått bort och han har både och förord och testamente och saken e lite den att de verkar gå emot varandra testamentet säger en sak och förordet en annan, hur funkar det då, har hört att förordet inte räknas?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din frågaÄktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det reglerar inte hur kvarlåtenskapen ska fördelas utan snarare bara kvarlåtenskapens storlek. Ett testamente däremot är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död. Dessa två kan alltså inte gå emot varandra då de reglerar två olika saker.När din far gick bort så upplöstes hans äktenskap och bodelning lär förmodligen ha skett. Det är vid bodelningen som äktenskapsförordet blev aktuellt och som avgjorde vad som skulle ingå i bodelningen eller inte. Efter bodelningen genomförs arvskifte och då träder testamentet in gällande hur arvsfördelningen ska se ut.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,