Ska arvsavståendet inges till rätten tillsammans med bouppteckningen?

2018-04-26 i Arvsavstående
FRÅGA |Formkrav vid arvsavstående.I Lawlines svar januari 2017 anges att arvsavståendet ska inges till rätten tillsammans med bouppteckningen. Är detta verkligen riktigt?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Arvsavstående innebär att man tackar nej till arvet i sin helhet och att man då avstår arvet till förmån för någon annan. Vid arvsavståenden gäller formkrav enligt 17 kap. 2 § ärvdabalken som stadgar att ett arvsavstående ska ske genom en skriftlig viljeförklaring. Om arvskifte inte har skett ska dödsboet meddelas om arvsavståndet, underrättelsen ska med andra ord ske till boutredningsmannen eller testamentsexekutorn. Saknas boutredningsman ska dödsbodelägarna underrättas istället. Arvsavståendet ska antecknas i bouppteckningen. Bouppteckningen ska därefter sändas in till Skatteverket tillsammans med bestyrkta kopior eller original av arvsavståenden och liknande. Svaret på din fråga är alltså att arvsavståendet ska inges till Skatteverket tillsammans med bouppteckningen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan efterlevande maka ärva bostad genom inbördes testamente om den avlidne maken var ägare?

2018-03-24 i Testamente
FRÅGA |Hej !Vi är gifta. Kan efterlevande maka ärva bostad den avlidne make om det finns inbördes testamente med full äganderätt och den avlidne make var ägare och fick lån på huset?
Anduena Krasnigi |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Om efterlevande maka ska ärva allt från den avlidne maken genom ett inbördes testamente så inkluderar det även bostaden. Makan kommer alltså genom testamentet även att ärva bostaden trots att maken var ägare och fick lån på huset. Ifall du är i behov av kontakt med en jurist kan du boka tid här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Testamente och laglott

2018-02-02 i Testamente
FRÅGA |Hej ni förstod frågan fel jag menade att min man hade halvsyskon vi har en son tillsammans om sonen skulle dö före mig kan jag testamentera till vem jag vill eller hör hälften till min mans halvsyskon min man har dött för 4år sen.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om er son går bort innan dig kan du testamentera bort allting till vem du vill. Det är endast bröstarvingar (dvs. din son) som har rätt till att få sitt arv (kallas laglott, se 7 kap. 1 § Ärvdabalken) även om du testamenterar allt till någon annan, men om din son går bort för dig finns det ingen kvar som har rätt till arv. Då det endast är bröstarvingar som har rätt till laglott är det fritt fram för dig att testamentera bort hur mycket du vill och till vem du vill, om din son går bort före dig! Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Arv och testamente

2018-01-09 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag har en syster och en bror som nyligen avlidit. Han hade inga barn. Våra föräldrar avlidna. Vad jag förstår är vi i andra arvsklassen.1. Har jag och min syster rätt till ngn slags laglott eller kan vår avlidne bror testamentera sina tillgångar fritt?2. Har jag som arvtagare rätt att ta del av testamentet och bouppteckning innan ärendet avslutas (arvsskifte)?3. Är jag dödsboägare även om min avlidne bror testamenterat allt till sin syster?4. Kan en bouppteckning överklagas?5. Måste ett testamente vara bevittnat?6. År det boupptecknarens skyldighet att bedöma testamentets giltighet?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!1. Rätt till laglott tillfaller endast bröstarvingar (den avlidnes barn), se 7 kap. Ärvdabalken (ÄB). Eftersom din bror inte hade några barn kan han testamentera sina tillgångar fritt. 2. Testamentet ska delges legala arvingar (dödsbodelägare) och legala efterarvingar, se 14 kap. 4 § ÄB. Då du enligt lag skulle ha ärvt efter din bror (om inte testamentet existerat) anses du vara legal arvinge och testamentet ska delges dig. Till bouppteckningen ska även här legala arvingar och legala efterarvingar kallas, 20 kap. 2 § ÄB. Du ska alltså delges testamentet samt kallas till bouppteckning vilket innebär att du får ta del av både testamente och bouppteckning. 3. Dödsbodelägare är både legala och testamentariska arvingar, 18 kap. 1 § ÄB. Då du är legal arvinge och din syster är testamentarisk arvinge är ni båda dödsbodelägare. Värt att påpeka är att om du godkänner ett testamente som gör dig arvslös så utgår du som dödsbodelägare. Alltså om du godkänner testamentet innan bouppteckning så behöver inte du kallas till bouppteckning.4. När bouppteckning har upprättats ska den skickas in till Skatteverket för registrering. Skatteverket får inte registrera en insänd bouppteckning om den har gått till på felaktigt sätt eller i övrigt är bristfällig, 20 kap. 9 § ÄB. Anser du att bouppteckningen har gått till på felaktigt sätt har du 3 veckor på dig att överklaga Skatteverkets beslut att registrera bouppteckningen. En felaktighet kan till exempel vara att inte alla dödsbodelägare har blivit kallade till bouppteckningen. 5. Ja, ett testamente måste vara bevittnat av två personer för att det ska vara giltigt enligt 10 kap. 1 § ÄB. Kraven för att få vara testamentsvittne hittar du i 10 kap. 4 § ÄB.6. Nej, du själv kan bedöma testamentets giltighet och om du anser att testamentet är ogiltigt kan du klandra det. Grund för klander föreligger vid formfel, psykisk störning samt obehörig påverkan och motivvillfarelse, 13 kap. 1-3 §§ ÄB. Om talan inte väcks inom sex månader från delgivningen är testamentet giltigt även om det föreligger en grund för ogiltighet, 14 kap. 5 § ÄB. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Vänligen,

Hur formulerar vi våra önskemål i ett testamente?

2018-04-07 i Testamente
FRÅGA |Vi är gifta, min fru har tre egna barn och jag har två egna barn. Vi har inget äktenskapsförord, men vi har tänkt att skriva ett testamente. Det är ett sätt för oss att försäkra oss om att respektive barn får det de har rätt till, enligt vårt sätt att se det. Dels har vi en del saker i hemmet som hör till den ena eller den andra släkten, dels har jag och min bror ärvt ett fritidshus efter våra föräldrar. Allt det här är sådant som vi vill reglera via ett testamente. Hur formulerar vi det här i ett testamente? Finns det något exempel som vi kan utgå ifrån?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När du skriver ett testamente bör du hålla språket enkelt och tydligt så det inte går att misstolka. Det är svårt att ge mer konkreta förslag på formuleringar inom ramen för denna tjänst. Det finns olika mallar att följa på nätet men det bästa är självklart att ta hjälp av en jurist som vet hur olika önskemål ska formuleras samt ser till att all formalia blir rätt. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en av våra jurister här för att få hjälp med att upprätta ett testamente.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur ska arvet fördelas mellan syskon och syskonbarn till den avlidne?

2018-02-02 i Arvsordning
FRÅGA |Jag har en broder som är gammal 93 år om han skulle gå bort. Hur fördelas arvetEnda systern som lever 4 st syskonbarn
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Om din bror går bort utan att lämna barn eller föräldrar efter sig ska arvet gå till din brors syskon. Syskonen ska dela på arvet och när det gäller de syskon som inte är vid liv kommer arvet att gå vidare till deras barn, dvs. dina syskonbarn. Alltså ska du och dina syskonbarn dela på arvet efter din bror. Detta framgår av 2 kap. 2 § Ärvdabalken.Vi tar ett exempel:Antag att du utöver din bror har två syskon med två barn vardera. Din bror lämnar 90 000kr i arv som ska fördelas mellan dig och syskonbarnen. 30 000kr går till dig, 30 000kr får två av syskonbarnen dela på och resterande 30 000kr får de två andra syskonbarnen dela på. Syskonbarnen får alltså 15 000 kr vardera och du får 30 000kr.Detta är bara ett exempel men det tydliggör hur arvet ska fördelas mellan dig och syskonbarnen, givet att det inte finns något testamente.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har jag som make automatisk del i arvet min maka ärver av sin mor?

2018-01-11 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!Om min maka ärver sin avlidna mor. Har jag då som make automatisk del i det arvet? Eller spelar det någon roll vart pengarna tar vägen, om det sätts på makans konto eller det gemensamma kontot, t ex.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du i din fråga syftar på om du har rätt till någon del av arvet vid en eventuell bodelning.Om arvet tillkom din maka med villkor om att det ska vara din makas enskilda, kommer arvet inte att ingå i bodelningen och du kommer således inte få ta del av det. Om arvet inte tillkom med något sådant villkor kommer arvet att utgöra giftorättsgods och fördelas mellan er vid en eventuell bodelning (oavsett vilket konto pengarna ligger på). Detta förutsätter dock att ni inte har något äktenskapsförord som säger annat. Äktenskapsbalken 7 kap. 1-2 §§ samt 10 kap. 1 § berör detta.Huruvida du får ta del av arvet eller inte vid en eventuell bodelning beror alltså på om arvet tillkom med villkor om att det ska vara din makas enskilda.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan vi skriva i testamentet att överlevande maken ärver allt och att barnen inte får något förrän vi båda är döda?

2018-01-09 i Testamente
FRÅGA |Hej. Vi är två gifta makar med två gemensamma barn. Tänker nu skriva testamente. Vi vill att överlevande maken ärver allt och att barnen inte får något förrän vi båda är döda. Är detmöjligt att skriva så. Hälsn
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!3 kapitlet 1 § Ärvdabalken säger att efterlevande make ärver efter den avlidne maken, med förtur framför gemensamma barn. De gemensamma barnen får sedan ut det de skulle ärvt efter första makens död, först när den efterlevande maken också har gått bort, se 3 kap. 2 § Ärvdabalken.Det innebär att efterlevande make ärver efter den avlidne maken och era två gemensamma barn kommer enligt lagen att få sitt arv först när båda är döda. Ni behöver alltså inget testamente för att reglera just detta.Jag hoppas att du fick svar på er fråga!Vänligen,