Konsekvenser av att utelåsa min make från min bostadsrätt

2021-08-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi ska skiljas och min man vägrar att skriva under! Han vägrar också att flytta och att betala något för att bo. Vi har ett äktenskapsförord och jag äger lägenheten. Jag vet att han har lagen på sin sida men vad blir konsekvenserna om jag låser ut honom?
Linn Gustafsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler kring skilsmässa finns i 5 kap. äktenskapsbalken (ÄktB). I och med att din make inte vill skilja sig, så kommer en betänketid att föregås innan äktenskapet upplöses (5 kap. 2 § ÄktB). Regeln om betänketid gäller även om någon av er varaktigt bor med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad (5 kap. 1 § ÄktB). Som jag tolkar det kommer inte du och din make gemensamt lämna in en ansökan om skilsmässa eftersom han inte vill skilja sig. Detta innebär att betänketiden kommer börja löpa när ditt yrkande om äktenskapsskillnad meddelas till maken. När minst sex månader har löpt på betänketiden ska någon av er framställa ett särskilt yrkande till tingsrätten om att äktenskapet ska upplösas. Från och med att betänketiden har börjat löpa har ni ett år på er att yrka att äktenskapet ska upplösas (5 kap. 3 § ÄktB). Det är först när domen har vunnit laga kraft (dvs när den inte går att överklaga längre, 3 veckor efter meddelad dom) som äktenskapet är upplöst (5 kap. 6 § ÄktB). Trots att de är din bostadsrätt är det er gemensamma bostad eftersom ni har bott där gemensamt (7 kap. 4 § 3 p ÄktB). Om du låser din make ute så rubbar du hans besittning till sina saker i lägenheten och även till sin bostad, vilket kan innebära att du gör dig skyldig till egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB). Lagen föreskriver att man kan göra sig skyldig till brottet genom att byta lås eller på annat sätt rubba någon annans besittning som därigenom vållar skada eller olägenhet. Har du ytterligare funderingar eller kompletterande frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?

2021-07-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man och jag köpte en bostadsrätt tillsammans när vi blev sambos. Vi äger 50% var av bostaden, men han betalade hela kontantinsatsen vid köpet. Eftersom vi varken skrev ett samboavtal eller ett skuldebrev så vet jag att jag hade haft juridisk rätt till halva kontantinsatsen om vi hade separerat som sambos. Vi har dock gift oss sedan dess, och kommer nu genomgå en skilsmässa. Den totala tiden vi har levt tillsammans är kortare tid än 5 år, varför vår bodelning kommer jämkas enligt 5-årsregeln. Min fråga är dock om kontaktinsatsen han betalade när vi blev sambos hör till det giftorättsgods som han anses äga, eller om det ses som vårt gemensamma giftorättsgods och ska fördelas som det hade gjort om vi varit sambos istället för gifta?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I bouppteckningen ska kontantinsatsen redovisas som giftorättsgods. Nedan kommer en förklaring.SamboegendomTvå personer som lever stadigvarande tillsammans i ett parförhållande räknas som sambos enligt 1 § sambolagen. Det som räknas som samboegendom är den gemensamma bostaden och det bohag som hör till, det vill säga de möbler som är inköpta till lägenheten, se 3 § sambolagen. Eftersom ni köpte bostaden för att bo där tillsammans är bostaden samboegendom. Det spelar ingen roll vem av er som har betalat för lägenheten, se 3 § sambolagen. I ert fall har ni inget samboavtal, där det framgår att ni har avtalat bort sambolagen, eller att era tillgångar ska utgöra enskild samboegendom, se 9 § sambolagen.Samboförhållande upphörOm samborna ingår äktenskap upphör samboförhållandet att gälla, se 2 § sambolagen. Av ditt brev framgår det inte om ni skrev ett äktenskapsförord när ni ingick äktenskapet, men jag tolkar det som ni inte har ett avtal.GiftorättsgodsEr samboegendom (Bostaden) övergick till att bli giftorättsgods i och med äktenskapet eftersom det inte fanns några regleringar om att den skulle utgöra enskild egendom, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken.BodelningNu när ni ska skilja er ska ni göra en bodelning enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Där ska giftorättsegendomen ingå, se 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Alla tillgångar och skulder ska räknas in, därmed även kontantinsatsen, se 11 kap 2 § äktenskapsbalken.Jämkning av bodelningPrecis som du skriver finns det möjlighet att jämka bodelningen om äktenskapet upphört inom fem år enligt 12 kap 3 § äktenskapsbalken. Principen ger en möjlighet att jämka med en avtagande faktor om 20 % per år. Det vill säga om ni varit gifta i ett år, går det för den ena maken att jämka med 80 %, nästa år 60 % och så vidare.För att kunna tillämpa 12 kap 3 § äktenskapsbalken, är det viktigt att förstå bakgrunden till lagen. Möjligheten kom till för att ge ett skydd åt den ekonomiskt svagare parten i äktenskapet. Det vill säga om den ena maken exempelvis inte har arbetat, utan tagit hand om hemmet, eller om den part som vid äktenskapets ingående var den som betalade större delen av alla investeringar, men som senare har fått väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden, då ska en möjlighet att jämka ges till den som är i behov av jämkning. Regeln syftar även till att motverka möjligheten att gifta till sig pengar. Regeln tillämpas restriktivt, och tar sikte på om det finns äktenskapsförord som leder till skevdelning, utgångspunkten är att en bodelning ska ske enligt likadelningsprincipen, se 11 kap 3 § äktenskapsbalken.SammanfattningNi har inga avtal om att bostaden utgör enskild egendom, den är därför giftorättsgods. Även skulder och andra tillgångar är giftorättsgods om inget annat framgår av ett äktenskapsförord, därmed även kontantinsatsen. Allt giftorättsgods ska delas lika vid en bodelning efter äktenskapsskillnad. Möjligheten att jämka en bodelning med anledning av att förhållandet är kortvarigt finns om det föreligger starka skäl, eller om det blir en uppenbar skevdelning. Regeln tillämpas restriktivt, och utgångspunkten är att bodelning ska ske genom likadelning. Kontantinsatsen ska därför ingå i bodelningen utan jämkning. Om du behöver hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal, eller bestrida jämkningen är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?

2021-07-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejHar upptäckt att min fru har en massa kontoskulder och tagit lån utan min vetskap.Hur blir det vid en eventuell skilsmässa? Blir jag delaktig i dessa då ?Med vänlig hälsning
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?Huvudregeln är att varje person ansvarar över sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Vid en eventuell skilsmässa kommer en bodelning att ske där makarnas giftorättsgods ska fördelas lika mellan dem. Giftorättsgodset är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom exempelvis testamente, gåva eller äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). När bodelningen sker ska makarnas eventuella skulder avräknas (11 kap. 2 § ÄktB). Alltså är du inte skyldig att ta över eller betala din makes skuld vid en skilsmässa. Däremot ska din makes skulder täckas av dennes giftorättsgods. Efter denna skuldtäckning läggs ert giftorättsgods ihop och delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB). Om din makes skulder överstiger dennes giftorättsgods innebär det att den maken bidrar med 0 kr i giftorättsgods och får då hälften av ditt giftorättsgods i andelsberäkningen. Resten av skulden behåller din make och delas inte vid bodelningen. Värt att tillägga är att det inte spelar roll om din make skuldsatte sig innan eller under eftersom det är den egendom makarna har på brytdagen som ingår i bodelningen. Brytdagen är den dag då ni lämnar in skilsmässoansökan till Tingsrätten. SlutsatsDu blir inte delaktig i och övertar inte din makes skulder vid en eventuell skilsmässa utan dessa ansvarar din make själv för. Skulderna kan trots detta påverka dig och innebära att du får ut mindre av er gemensamma egendom (giftorättsgods) vid en bodelning. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och lycka till! Jag kan rekommendera att du tar hjälp av en jurist som kan företräda dina intressen vid bodelningen. Lawline kan hjälpa dig med detta och du kan kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Hur säkras enskild egendom som tillkommit genom gåvobrev respektive testamente vid äktenskapsskillnad?

2021-07-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag har två frågor angående "enskild egendom". A: Min fru och jag har skänkt en gåva (1,0 mnkr) till vår dotter som är 25 år. I gåvobrevet har vi bl a skrivit "Gåvan jämte framtida avkastningen därav, samt allt som kan träda i dess ställe skall vara gåvotagarens enskilda egendom, dock med rätt för gåvotagaren att genom äktenskapsförord annat förordna." B: I testamente har vi skrivit bl a följande text: "Efter bådas vårt frånfälle ska följande tillgångar xxxx tillfalla vår dotter som legat och som enskild egendom."Nu till de två frågorna: 1. Vår dotter och hennes kille har nu för avsikt att gifta sig. Hur kan den enskilda egendomen säkras för vår dotter? Krävs det att dottern skriver ett äktenskapsförord eller räcker det med ovanstående texter i gåvorbrev och testamente?2. Troligtvis kommer paret på sikt att köpa en bostadsrätt där vår dotter troligtvis sätter in ett större belopp. Hur säkrar man den enskilda egendomen vid en eventuell separation?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Fråga 1:Ni har i ett gåvobrev samt i testamente avgett en önskan om att egendom som er dotter erhåller från er genom dokumenten skall vara hennes enskilda egendom. Vad gäller fördelning av enskild egendom och giftorättsgods och liknande vid giftermål återfinns reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB).Frågan gäller hur egendomen kan säkras som enskild för er dotter. Uppdelning i enskild egendom och giftorättsgods blir endast aktuell vid eventuell äktenskapsskillnad. Under tiden som personerna är gifta ansvarar de själva och råder ensamma över deras egendom, se 1 kap. 3 § ÄktB.Det är först om er dotter vill skilja sig från sin make som enskild egendom respektive giftorättsgods blir relevant. I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå, se 10 kap. 1 § ÄktB. All egendom är giftorättsgods, om det inte är enskild egendom, se 7 kap. 1 § ÄktB.Enskild egendom är all egendom som tillkommit genom gåva (från annan person än make, dvs. er), och genom testamente. Både gåvobrevet och testamentet kräver dock att det uttryckligt anges att det ska tillfallas som enskild egendom, se 7 kap. 2 § ÄktB.Kriterierna är uppfyllda för att egendomen ska anses som enskild för er dotter, både vad gäller gåvobrevet och testamentet, och er dotter behöver alltså inte vidta några ytterligare åtgärder vid händelsen av en skilsmässa. Egendomen kommer att förbli enskild.Fråga 2:Om er dotter köper en bostadsrätt tillsammans med hennes make, där hon står för den större delen av insättningen kommer det anses vara ett samägande makarna emellan. Vid en äktenskapsskillnad kommer bostadsrätten som utgångspunkt att vara giftorättsgods, se ovan och specifikt 7 kap. 1 § ÄktB tillsammans med 7 kap. 2 § ÄktB. Gåvan på 1 000 000 kr kommer fortfarande att anses vara enskild egendom även om den summan har använts för köpet av bostadsrätten, detta följer av att ni i gåvobrevet angett att allt som träder i dess ställe också ska anses vara enskild egendom, se också 7 kap. 2 § 6p. ÄktB.Vid en äktenskapsskillnad kommer den summa på 1 000 000 kr alltså fortfarande anses vara enskild egendom.Med vänlig hälsning!

Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?

2021-07-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man ska skiljas. Jag ägde ett hus när vi träffades som han flyttade in i . Han står ej som ägare eller med i lånen.Jag har lån på 750k på huset och det är värderar till 1 miljon. Inga äktenskapsförord är skrivna.Han har mycket skulder hos kronofogden. Förutom huset har jag ca 300k i blanco lån.Tanken är att jag ska behålla huset, behöver jag lösa ut honom med något och hur räknar man isf?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar din fråga äger du ett hus värt 1 000 000 kr och du har skulder på 1 050 000 kr. Din man äger ingen del av huset och du undrar om du måste lösa ut honom när ni skiljer er. Svaret hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad ingår i bodelningen?I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Eftersom att du inte skriver något om ett äktenskapsförord eller enskild egendom utgår jag från att all egendom är giftorättsgods. Makarnas andelar av egendomen ska beräknas och varje parts skulder räknas av på dennes andel innan andelarna slås ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 1 §, 11 kap. 2 § samt 11 kap. 3 § ÄktB). Om huset är det enda giftorättsgodsetJag har ingen information om huruvida det finns annat giftorättsgods än huset men om det skulle vara så skulle du inte behöva lösa ut din man eftersom att dina skulder är större än värdet på huset. Om det finns annat giftorättsgodsDet är troligt att det utöver huset finns annat giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Med ledning av de andelar som beräknas enligt ovan skall giftorättsgodset fördelas på lotter och varje make har då rätt att i första hand få sin egendom på sin lott (11 kap. 7 § ÄktB). En make, vars giftorättsgods i värde överstiger den makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar (11 kap. 9 § ÄktB). Detta innebär att om du har mer giftorättsgods kvar än din man efter att era skulder räknats av måste du antingen lämna dina egendomar eller motsvarande värde i pengar så att ni får lika mycket. Om t,ex du skulle ha 100 000 kr mer än din man i giftorättsgods efter att skulder avräknats ska du lämna egendom för 50 000 kr eller motsvarande i pengar. SammanfattningHuruvida du måste köpa ut din man beror på hur mycket giftorättsgods som finns utöver huset. Du har rätt att få din egendom vid bodelningen men om du skulle ha mer giftorättsgods än din man när skulderna avräknats ska du lämna hälften av detta antingen i egendom eller motsvarande belopp i pengar. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?

2021-07-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Min dotter har skickat in ansökan om skillsmässa. Inget större i värde i boet idag. Boende hyresrätt. Barn under 16 årMin fråga: om hon köper ett bostadsrätt nu före bodelning, tas detta i bodelning eller hennes enskild egendom?MVH undrande
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad ska ingå i bodelningen?Äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Med andra ord ska all egendom ingå i bodelningen, såvida den inte är enskild egendom. Enskild egendom är till exempel egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild (7 kap. 2 § ÄktB).Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?Bodelningen ska göras utifrån hur egendomsförhållandena ser ut den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (den s.k. "kritiska tidpunkten") (9 kap. 2 § ÄktB). Ansökan om äktenskapsskillnad ska inges till tingsrätten i den ort där en av makarna har sitt hemvist (14 kap. 3 § ÄktB). Därmed ska inte egendom som förvärvats efter att ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in till tingsrätten ingå i bodelningen trots att den egentligen utgör giftorättsgods.Slutsatsen är därför att bostadsrätten inte kommer att ingå i bodelningen eftersom den köptes efter att ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätten.Ytterligare rådgivningOm något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp från en av våra duktiga jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänlig hälsning,

Vad händer om jag säljer bostaden innan skilsmässan?

2021-07-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag undrar över hur det fungerar om ett gift par har ett gemensamt hus tillsammans och huset säljs innan skilsmässan och även en bostadsrätt köps innan skilsmässan. Jag undrar om hustrun har rättighet att få halva summa av försäljningen av huset när detta skett inom äktenskapet och och så även när bostadsrätten säljs efter skilsmässan? Har hustrun även efter skilsmässan rättighet till halva summa av försäljningen och försäljningen av bostadsrätten när ett äktenskapsförord ej skrivits inom äktenskapet och huset var gemensamt och ej enskild egendom?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga. När det kommer till bodelning till följd av skilsmässa talar man om något som kallas för den kritiska tidpunkten. Den kritiska tidpunkten är den dag då äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det är utifrån egendomsförhållandena denna dag som egendomen mellan dig och din hustru ska fördelas. Har ni sålt eller köpt bostäder innan den kritiska tidpunkten har inträffat kommer denna egendomen, förutsatt att det inte finns något som talar för att det ska vara enskild egendom att fördelas lika mellan er. Egendom kan vara enskild till följd av exempelvis äktenskapsförord eller arv med särskilt villkor (se 7 kap. 1-2 § § äktenskapsbalken) . Om du säljer ert gemensamma hus och köper en bostadsrätt innan den kritiska tidpunkten inträffat kommer det ingå vid bodelningen. Detta förutsatt att ni inte upprättar ett äktenskapsförord som säger annat. Oberoende av när fastigheten säljs har din fru rätt till hälften av dess värde. Detta eftersom den utgör er gemensamma egendom. Vid äktenskapsskillnaden så kommer all gemensam egendom, även kallad giftorättsgods, att delas lika mellan dig och din fru. Detta sker genom att egendomen fördelas på lotter. Om du får bostäderna på din lott kommer hon ha rätt till annan egendom av motsvarande värde. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig. Är det något ytterligare du funderar på är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.Vänliga hälsningar,

Äktenskapsskillnad

2021-07-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Min man och jag går i tankarna på att separera.VI är gifta.År 2001 köpte vi vår villa. Den har vi byggt om och till och den är nu värd flera miljoner. Min man står som ägare för att jag studerade när vi köpte huset. År 2014 gifte vi oss. Min fråga blir nu, delas huset lika mellan oss vid en skilsmässa?Eller behöver vi göra något mer innan?
Amanda Laulumaa |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så länge ni är gifta så råder ni över er egen egendom och svarar för era egna skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken [1987:230] [ÄktB]). Med andra ord äger han för nuvarande hela fastigheten. Vid en äktenskapsskillnad förändras emellertid den ekonomiska situationen (1 kap. 5 § ÄktB). Det totala giftorättsgodset räknas då samman, varefter värdet delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Med "giftorättsgods" inräknas all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Eftersom ni inte har skrivit något äktenskapsförord så betraktas all er egendom som giftorättsgods, bortsett ifrån vissa typer av försäkringar, gåvor eller testamenten med krav om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Det faktum att han ursprungligen köpte fastigheten är således irrelevant vid en skilsmässa. Fastigheten, såväl som övriga tillhörigheter, delas lika mellan er. Med vänliga hälsningar