Beräkning av bostadens värde vid bodelning

2021-10-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Fråga angående övertagande och utköp av villa vid skilsmässa.Villan värderad till knappt 7 miljoner. De äger även en lägenhet värd ca 2400000.När villan värderas ska inte hänsyn tagas till reavinstbeskattningen och mäklararvode? Lån finns på båda bostäderna. Min som vill köpa ut sin exfru från villan, med hur mycket om hon övertar nyinköpt lägenhet?
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaJag kommer i mitt svar utgå ifrån att de inte har ett äktenskapsförord eller liknande.Utgångspunkten är att vid bodelningen ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftsrättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden din son eller hans fru ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas, och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som de har kvar läggas samman och delas lika.Någon exakt uträkning av skatt och mäklararvode krävs inte utan en förenklad beräkning görs utifrån det antagande att den part som tillskiftas bostaden genast ska realisera bostaden för det pris som motsvarar antaget marknadsvärdet. De belopp som framkommer i beräkningen är således baserade på en fiktiv försäljning som genom principen om likadelning och praxis ska tas hänsyn till då en framtida realisation av den tidigare gemensamma bostaden kommer att medföra extra kostnader för övertagande part. Tanken är att värdet av bostaden i bodelning ska anses uppgå till den nettosumma som erhållits om bostaden sålts omedelbart.I ditt fall så kommer din sons fru ta över lägenheten. För att komma fram till hur mycket din son måste köpa ut sin fru för så får man räkna fram lägenhetens och husets värde i enlighet med vad som har anförts ovan, det vill säga husets och lägenhetens marknadsvärde minus avdrag mäklarkostnader, den latenta skatten och det som är kvar på lånet. Det som är kvar av värdet på huset och lägenheten ska läggas samman och delas lika. Därefter ska från hans frus andel göras avdrag för lägenhetens värde (det vill säga lägenhetens marknadsvärde minus den latenta skatten, mäklarkostnader och det som är kvar på lånet). Det beloppet de får fram utgör beloppet din son ska köpa ut sin fru för. Behöver din son hjälp med bodelningen rekommenderar jag att han bokar tid hos en av våra jurister. Hon kan boka tid direkt på http://lawline.se/bokaOm du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Är bilen min enskilda egendom?

2021-09-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! När jag och min man skiljer oss undrar jag hur det blir med min bil. Jag vet att man ska dela på allt men min man köpte en begagnad bil till mig för några år sedan som jag använder dagligen, men jag står som ägare och betalar skatt och försäkring, anses bilen då vara min? Min man hävdar att det är hans bil.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid en äktenskapsskillnad ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna. All egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det enda sättet för makar att sinsemellan bestämma vad som ska vara någons enskilda egendom är genom äktenskapsförord (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Finns det inget äktenskapsförord som reglerar att egendomen i fråga ska vara någon av makarnas enskilda egendom så är det giftorättsgods och ska därmed delas lika. Av denna anledning spelar det ingen roll vem som har köpt egendomen eller vem som står som ägare. Sammanfattningsvis är bilen giftorättsgods och ska delas lika. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Ska andelar i utomlands belägna bostäder räknas med vid en bodelning?

2021-09-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Bodelningen började i feb/2018, vi var gifta, kan inte komma överens om huset i Sverige, vi har varsin advokat och Bodelningsförrätare.Men, det kom ett problem till, två lägenheter utomlands (Makedonien). Den första lgh fram tom år 2013 var på mammas o pappas namn 50/50%, dem var gifta. Min pappa gick borta år 2021, min mamma bor kvar i lgh-en. År 2013 jag fick hennes 50% av lgh-en som en gåva, med skriftligt överenskommelse. Idag det står 50/50%, mitt namn och pappas namn.1. Har min ex rätt att kräva 50% av mina 50% av lgh-en, i bodelningen i Sverige?? Vi har dubbla medborgarskap, Svensk och Makedonisk.Den andra lgh, hennes pappa gick borta 1983, dem fick som arv, idag det stå 4 namn som ägare, min ex, hennes mamma och två syskon.25% varsin del av lgh-en. 2. Har jag rätt att kräva 50% av hennes 25%??Jag vill ha gärna skriftlig information/svar.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är äktenskapsbalken (ÄktB). Det måste dock redan nu framhållas att jag inte på något sätt kan redogöra för vad som gäller enligt makedonsk äktenskapsrätt varför alla frågor kopplade till detta får lämnas därhän. Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Men eftersom du inte nämner något om äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev som föreskriver att viss egendom ska utgöra enskild egendom utgår jag ifrån att några sådana tillgångar inte finns, jfr 7 kap. 2 § ÄktB. I 9 kap. 1 § 1 st. ÄktB anges att när ett äktenskap ska upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. En sådan behöver dock inte göras om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Men så är ju inte fallet här varför ni också, såvitt jag förstår, redan har initierat en bodelningsprocess.Den egendom som sedan ska ingå i bodelningen är egendom som inte är enskild, dvs. allt giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB. Under vissa förutsättningar kan i och för sig även enskild egendom adderas till övrig egendom som omfattas av bodelningen, vilket exempelvis kan bli fallet vid en överenskommelse mellan makarna, 10 kap. 4 § 1 st. ÄktB. Men om era andelar i respektive bostad utomlands inte är eller av annan har gjorts till enskild egendom utgör dessa giftorättsgods, vilket med hänsyn till ovanstående innebär att andelarna i de här bostäderna, eller rättare sagt värdet på andelarna, ska räknas med i bodelningen.Bodelningen utförs sedan i etapper och först upprättas en bouppteckning där en genomgång av era tillgångar och skulder görs. De tillgångar och skulder som tagits upp i bouppteckningen ska sedan värderas eftersom varje make har rätt att först använda så mycket av sin egendom som krävs för att täcka eventuella skulder, 11 kap. 2 § ÄktB. Därefter görs en hälftendelning, 11 kap. 3 § ÄktB. Bouppteckningen ska för övrigt upprättas med utgångspunkt i egendomsförhållandena vid den tidpunkt då makarna, eller någon av makarna, ansökte om äktenskapsskillnad, dvs. skilsmässa, 9 kap. 2 § ÄktB. Sedan sker den s.k. lottläggningen i vilken du och din hustru rent konkret bestämmer hur tillgångarna ska fördelas mellan er så att värdet av era respektive lotter blir lika stort, 11 kap. 7 § ÄktB. Slutligen ska bodelningen och lottläggningen fastslås i ett bodelningsavtal, vilket bör registreras hos Skatteverket. Det sistnämnda är dock inget krav, men brukar ändå vara en fördel i bevishänseende, 13 kap. 6 § ÄktB. Avslutande ord och ytterligare rådgivningDet korta svaret på dina två frågor lyder således att du och din hustru har rätt att kräva del i varandras andelar i de bostäder som är belägna utomlands. I praktiken betyder detta att andelarnas värde utgör giftorättsgods och därför ska tas med i bouppteckningen.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på måndag den 6/9 kl 18.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vad gäller vid bodelning efter kortvarigt äktenskap?

2021-08-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Låt oss teoretiskt sett säga att jag gifter mig med en man som äger mycket mer än vad jag äger och sedan så får jag kalla fötter och skiljer mig med honom någon månad efter. Kommer jag fortfarande ha rätt till hälften av allt han äger om det INTE finns något äktenskapsförord inkluderat?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid en bodelning efter ett kortvarigt äktenskap, när det inte finns något äktenskapsförord. Regler om detta finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Detta gäller vid bodelning mellan makarSom huvudregel gäller att giftorättsgods ska delas lika mellan makarna vid en bodelning (11 kap. 3 § ÄktB). Det finns dock undantag från denna huvudregel. Om det med hänsyn till bland annat äktenskapets längd samt makarnas ekonomiska förhållanden anses oskäligt att giftorättsgodset ska delas på hälften, kan bodelningen jämkas. Detta kallas för giftorättstrappan och finns uttryckt i 12 kap. 1 § ÄktB. Som kortvarigt räknas äktenskap som inte varat längre än 5 år, med samboende innan äktenskapet inräknat. Att ena maken har en större förmögenhet än den andra är ett skäl som talar för jämkning vid bodelningen. Så fungerar giftorättstrappanGiftorättstrappan fungerar så att för varje år som paret har varit gifta, så kommer 20 % av giftorättsgodset att ingå i bodelningen. I ditt fall innebär detta att inget giftorättsgods kommer att ingå i bodelningen om ni skiljer er efter en månad. SammanfattningOm ett äktenskap har varat under en kortare period och den ena maken har en större förmögenhet än den andra, kan det finnas skäl att jämka bodelningen. Då avviker man från huvudregeln som säger att giftorättsgods ska delas på hälften mellan makar. Istället kommer 20 % av giftorättsgodset att läggas in i bodelningen efter varje år som makarna varit gifta. Detta innebär att inget giftorättsgods delas mellan makar som varit gifta i en månad, om giftorättstrappan är tillämplig. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Hälftendelas min hustrus pengar vid en skilsmässa?

2021-10-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur fördelas tillgångarna som gifta vid skilsmässaMin uppfattning är att allt vi äger blir våra gemensamma tillgångar, utom eventuellt sådant som kan styrkas som personlig egendom, och delas lika vid en eventuell skilsmässa. Anledningen till frågan är att när vi träffades så hade vi ungefär lika mycket i tillgångar men för att få upp volymen tillgångar på bankkontot (aktier och fonder) för att erhålla bättre boränta så har vi sparat på hustruns konto gemensamt varje månad. Så nu tio år senare så är tillgångarna på hustruns konto 30 gånger större än på mitt konto. Jag behöver veta att om vi skulle hamna i skilsmässa äger jag då 50% av våra tillgångar (gäller i princip bara bankkonton) eller tilldelas man det man har på eget konto, för i så fall så äger jag i princip ingenting av det som vi egentligen äger tillsamman.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är äktenskapsbalken (ÄktB).Under äktenskapet gäller den äktenskapsrättsliga principen om särförvaltning, vilken kommer till uttryck i 1 kap. 3 § ÄktB. Där sägs att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Till skillnad från vad många tror föreligger det alltså ingen egendomsgemenskap inom ett äktenskap. Men makar kan naturligtvis också, precis som alla andra, äga saker gemensamt.Vid en äktenskapsskillnad (skilsmässa), dvs. när ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå och med giftorättsgods avses sådan egendom som inte är enskild, 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom är egendom som exempelvis till följd av äktenskapsförord har gjorts till enskild, 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. ÄktB. Under vissa förutsättningar kan i och för sig även enskild egendom adderas till övrig egendom som omfattas av bodelningen, vilket kan bli fallet vid en överenskommelse mellan makarna, 10 kap. 4 § 1 st. ÄktB.Bodelningen utförs sedan i etapper och först upprättas en bouppteckning där en genomgång av era tillgångar och skulder görs. De tillgångar och skulder som tagits upp i bouppteckningen ska sedan värderas eftersom varje make har rätt att först använda så mycket av sin egendom som krävs för att täcka eventuella skulder, 11 kap. 2 § ÄktB. Därefter görs en hälftendelning, 11 kap. 3 § ÄktB. Sedan sker den s.k. lottläggningen i vilken du och din hustru rent konkret bestämmer hur tillgångarna ska fördelas mellan er så att värdet av era respektive lotter blir lika stort, 11 kap. 7 § ÄktB. Slutligen ska bodelningen och lottläggningen fastslås i ett bodelningsavtal, vilket bör registreras hos Skatteverket. Det sistnämnda är dock inget krav, men brukar ändå vara en fördel i bevishänseende, 13 kap. 6 § ÄktB.Om du och din hustru skulle gå isär har du således rätt att använda så mycket av ditt giftorättsgods som krävs för att kunna reglera eventuella skulder. Övrig egendom som är giftorättsgods ska som sagt läggas samman med din hustrus giftorättsgods för att sedan hälftendelas. Du nämner inget äktenskapsförord i din ärendebeskrivning varför jag utgår ifrån att något sådant inte finns. Pengarna på din hustrus konto blir därför att betrakta som giftorättsgods och ska därmed räknas med vid en bodelning. Du har med andra ord fog för din uppfattning. Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Om ena maken köpta bostaden innan giftermålet, ska denna ändå delas lika vid skilsmässa?

2021-09-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej om man har köpt sin bostad själv innan man gift sig, har partnern ändå rätt till hälften vid separation?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om två personer som har varit gifta har rätt till hälften vardera av bostaden vid separation, även om den ena parten själv köpte bostaden innan giftermålet.Regler om vad som gäller vid separation/skilsmässa återfinns i äktenskapsbalken, som förkortas ÄktB. Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga.Vilken egendom ska delas på vid skilsmässa?Vid skilsmässa ska makarna genomgå en bodelning, som innebär att makarnas egendom delas upp mellan makarna (9 kap. 1 § ÄktB). Den egendom som ingår i bodelningen, är makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). En makes giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär, att makarna ska vid skilsmässa och bodelning dela upp deras giftorättsgods. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods, och ska då ingå i bodelningen.Enskild egendom är:1. Egendom som enligt äktenskapsförord är enskild för ena maken,2. Egendom som make fått i gåva av annan än den andre maken med villkor om att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom,3. Egendom som make fått genom testamente med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda egendom,4. Egendom som make har ärvt och enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagande makes enskilda egendom,5. Egendom som make fått genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande som tecknats av annan än den andre maken med villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom, eller6. Egendom som har trätt i stället för egendom som avses i punkt 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.(7 kap. 2 § ÄktB).För att en makes egendom ska vara enskild, måste den alltså klassificera in under någon av ovanstående punkter. Är egendomen enskild, är det alltså endast maken med denna egendom som har rätt till den och den ingår inte i bodelningen. Skulle egendomen inte vara enskild, är den giftorättsgods och ska delas lika mellan makarna.Din fråga rör en bostad som en av makarna har köpt innan makarna gift sig, och om denna ska delas lika mellan makarna vid skilsmässa. I bodelningen ska alltså makarnas giftorättsgods ingå. Om det inte står skrivet i äktenskapsförord att bostaden är ena makens enskilda egendom, så kommer bostaden att räknas som giftorättsgods och ska delas lika mellan makarna.SammanfattningDen egendom som ska ingå vid en bodelning vid en skilsmässa är makarnas giftorättsgods, och detta ska delas lika mellan makarna. Om någon egendom är en makens enskilda egendom, exempelvis genom äktenskapsförord, så ska denna inte ingå i bodelningen. Det betyder att även om ena maken köpt en bostad innan giftermålet, och det inte står att bostaden är enskild egendom, så är bostaden giftorättsgods och makarna ska dela lika på denna vid bodelning.Jag hoppas jag har uppfattat din fråga rätt, och att jag kunnat besvara denna. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!Vänligen,

Formkrav vid bodelningsavtal och skulder mellan makarna vid bodelningen

2021-08-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hejsan, Jag och min fru genomgår en skilsmässa nu och skall genomföra en bodelning. Vi undrar om:1: kan bodelningsavtal träffas via mail (där båda bekräftar att dom godkänner bodelningen) eller skall dessa skrivas under på ett fysiskt papper av båda parter för att uppfylla formkravet (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). 2: jag har ett enskilt skuldebrev som är min enskilda egendom enligt äktenskapsförord. Skuldebrevet gäller en summa pengar som min fru ska betala till mig. Frågan är om frun får dra av denna skulden från giftorättsgodset.
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB.Kan bodelningsavtal träffas över mail?Ett bodelningsavtal måste upprättas skriftligt och undertecknas av båda parterna för att vara giltigt (9 kap. 5 § ÄktB). Det finns numera inte något vittneskrav för bodelningsavtal. Utifrån bestämmelsen framgår endast att avtalet ska vara skriftligt. Något krav på att avtalet ska vara fysiskt finns alltså inte. Underskrifterna på bodelningsavtalet behöver inte heller tillkomma samtidigt. Att bodelningsavtalet skickas över mail för underteckning faller således enligt min bedömning inom formkravet. För själva underteckningens giltighet räcker dock troligtvis inte enbart en bekräftelse eller underteckning via mail, skulle bodelningsavtalet bli föremål för jämkning kan det ifrågasättas om en sådan underskrift verkligen ger uttryck för partsviljan. Vill ni skicka bodelningsavtalet över mail istället för att posta det skulle jag råda er att skriva ut avtalet, signera det och scanna in det igen.Ska ett skuldebrev ena maken har på den andra maken avräknas från den sistnämna makens giftorättsgods?I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Från en makes giftorättsgods sker avräkning för skulder, i den mån skulderna inte är direkt hänförliga till viss enskild egendom, då avräkning istället sker direkt mot den enskilda egendomen så långt som möjligt (11 kap. 2 § ÄktB).Du skriver att skuldebrevet för din del är enskild egendom. Det ska då alltså inte medräknas som en del av ditt giftorättsgods vid bodelningen. Vad gäller skulden din fru har till dig framgår inte av din fråga om den använts för förvärv av vad som för henne är enskild egendom. Om så inte är fallet ska skulden avräknas mot din frus giftorättsgods innan det slås ihop till ert gemensamma giftorättsnetto.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Make köpte en lägenhet innan vi gifte oss, vem får lägenheten vid en eventuell äktenskapsskillnad?

2021-08-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Innan 2010 köpte min dåvarande pojkvän (idag man) lägenhet för sina egna pengar, jag betalde ingenting, och vi bodde där tillsammans (som sambos). Vi gifte oss 2010 och har haft lägenheten tills sommaren 2021 såldes lägenheten, och vad händer vid separation/skilsmässa. Delas vi på lika, eller får min man mer då han köpte lägenheten innan vi gifte oss, eller får jag ingenting? Vi har två gemensamma barn. Med vänliga hälsningar,Celine
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Som gift kan ett äktenskap upplösas på två sätt. Det ena sättet är att den ene maken avlider. Det andra sättet är att makarna ansöker om, och genomgår, äktenskapsskillnad (skiljer sig), se 1 kap. 5 § ÄktB.Ni är nu gifta. I äktenskapet svarar var make för sina egna tillgångar och skulder, se 1 kap. 3 § ÄktB. Det är först vid en eventuell äktenskapsskillnad som frågan om fördelning av egendom uppkommer.Vid äktenskapsskillnad upplöses äktenskapet, se ovan. Vid äktenskapsskillnad ska bodelning mellan makarna förrättas. Det är här som giftorättsgodset och enskild egendom blir relevant. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB ska i bodelningen makarnas giftorättsgods ingå.Giftorättsgodset kommer att delas lika mellan er två vid en skilsmässa, se 11 kap. ÄktB. Frågan blir då om din makes lägenhet kommer att ingå i giftorättsgodset? Det korta svaret, med utgångspunkt i den information du givit, är ja. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Att din make har köpt lägenheten innan ni gifte er spelar i det här läget inte någon roll. Annorlunda hade det varit om ni fortfarande varit sambor, vilket då inneburit att lägenheten inte ingått i samboegendomen (jfr. 3 § SamboL).Såvida du och din make inte skrivit ett äktenskapsförord rörande lägenheten och där bestämt att den ska vara din makes enskilda egendom, kommer ni att dela lika på lägenhetens värde vid bodelningen av en eventuell äktenskapsskillnad.Med vänliga hälsningar!