Äktenskapsförords påverkan på samägd egendom

2021-08-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Vi har äktenskapsförord som säger att min mans egendom ska ingå i giftorätten men min egendom ska vara enskild. Hur är det då med gemensamma egendomar som hus vi har (bägge står som ägare).
Eles Karahalilovic |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga !Jag tolkar det som att du undrar över vila effekter en äktenskapsförord har på samägd egendom t.ex. vid en eventuell bodelning.Formkraven för ett äktenskapsförord måste uppfyllasViktigt att tänka på när man skriver ett äktenskapsförord är först och främst att egendomen man avser ska ingå i äktenskapsförordet är individualiserad. Med detta menas att man måste kunna peka ut egendomen i bestämd form som ska ingå. Ett exempel på vad som inte skulle kunna ingå i ett äktenskapsförord är en makes tillgodohavande på ett bankkonto som denne själv kan bestämma mängden pengar på. Kom ihåg att båda parter behöver skriva under samt att det måste skickas in till och registreras av skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Eftersom all egendom makarna äger är giftorättsgods om inte annat följer av lagen, är det egentligen inte nödvändigt att påpeka i äktenskapsförordet att den ena makens egendom ska anses vara giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB).Bara värdet av den andelen av egendomen som tillhör den som låtit sin egendom vara giftorätt kommer ingå i en eventuell bodelningOm formkraven uppfyllts för hur och vad som kan ingå i ett äktenskapsförord, så kommer din egendom inte att ingå i bodelningen då den är enskild. Detta sträcker sig även till egendom som ni samäger. Vad det innebär är att enbart din mans ägda andel av den samägda egendomen kommer ingå i underlaget vid en bodelning, då den som huvudregel är att anse som giftorättsgods. Om du och din make exempelvis innan bodelningen ägt huset hälften var, skulle det kunna innebära att du efter bodelningen kan ha äganderätt till ¾ av huset medans han äger resterande ¼. Alltså: din hälft som inte ej ingick i bodelningen pga att den är enskild egendom + hälften av makens hälft som är giftorättsgods vars värde kommer delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Du skulle alltså då bara behöva ersätta maken med ¼ av husets värde för att kunna köpa ut egendomen. (11 kap. 9 § ÄktB). Hoppas det var svaret på din fråga !

Jag vill skydda min make från mina skulder vid skilsmässa, kan detta göras med hjälp av äktenskapsförord?

2021-08-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag är gift och funderar på att skilja mig, jag vill skydda min make från mina skulder i en bodelning, kan vi skriva ett äktenskapsförord så att alla konton, bilen, stugan mm blir enskild egendom och som inte omfattas i bodelningen?Måste man ta upp skulder och tillgångar i bodelningen om man är överens om att våra personliga skulder och tillgångar inte ska ingå i bodelningen? Utan att vi bara delar på lös egendom i hushållet?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad skall bodelning förrättas mellan makarna, se 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna, se 10 kap. 1 § ÄktB.Du skriver att du vill skydda din make från dina egna skulder vid en bodelning. Som utgångspunkt gäller enligt 11 kap. 2 § ÄktB att vid fördelning av giftorättsgodset ska makars skulder först skrivas av innan likadelning tar vid av det som finns kvar som egendom. Detta innebär att de skulder som du eventuellt har inte kommer att föras över på din make vid skilsmässa, detta eftersom det som delas lika som giftorättsgods inte omfattar dina skulder.Varje make svara för sina egna skulder, det anges i 1 kap. 3 § ÄktB. Det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord reglera sina skulder, även med den andre makens medgivande, detta eftersom det kommer att tas hand om vid bodelningen, då skulderna räknas av. Ni behöver alltså inte vidta några extra åtgärder i er situation, utan låta det tas om hand av bestämmelserna i Äktenskapsbalken.Med vänlig hälsning!

enskild egendom och testamente

2021-07-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift och vi har inga barn. Vi har äktenskapsförord. Kan jag testamentera bort hela eller delar av min kvarlåtenskap? Det vill jag helst. Om inte, kan jag då skänka bort pengar innan jag dör och finns det regler runt detta? (Har obotlig cancer och får ingen hjälp från hustrun) Tack för svar. Hon är pensionär, jag är sjukskriven till jag fyller 65
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I svensk rätt finns en uppdelning mellan giftorättsgods och enskild egendom. Varje make äger sina saker, men makar har giftorätt i den andra makens egendom. Giftorätten innebär att en make har rätt till halva värdet av allt giftorättsgods som tillhör den andre när äktenskapet upplöses. En makes egendom utgör giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom ( 7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är däremot egendom som inte ingår i bodelning vid skilsmässa eller ena makens dödsfall. Enligt 7 kap. 2 § ÄktB är enskild egendom till exempel egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild. Av bakgrundsinformationen framgår att ni har signerat ett äktenskapsförord trots att innehållet är okänt. Vanligen utgör ett äktenskapsförord ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Vad som utgör enskild egendom sätter gränsen för vad som kan fritt förfogas av den ena maken, t.ex. kan enskild egendom testamenteras bort eller bortskänkes utan den andra makens samtycke. Regler om upprättande av testamente kan hittas i 10 kap. Ärvdabalk (ÄB). I 10 kap. 1 § ÄB anges formkravet för att testamentet ska vara giltigt. För att testamentet ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av testatorn. Undertecknandet måste bevittnas av två vittnen och de båda vittnena måste närvara samtidigt. Vittnena behöver ha kännedom om det det är ett testamente som upprättas men de behöver inte ta del av innehållet i testamentet. Ett testamente behöver inte registreras på något sätt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan ett äktenskapsförord tecknas under pågående äktenskap? + hur behandlas pensionssparande vid bodelning?

2021-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Jag och min fru är gifta och har inga planer på att skilja oss. Vi gick in i äktenskapet på lika villkor och äger gemensamt boende 50/50. Min fru tjänar nästan dubbelt så mycket som mig vilket gör att hon överlag har mer pengar och ett betydligt bättre pensionssparade etc. Problemet är att min fru gillar att spendera sin lön (hon vet att hon en dag kommer få ett större arv från sina föräldrar som är skyddade för henne) och har därför inte sparat något på egen hand och vi har inte enats om att sätta upp ett gemensamt sparande. Jag har därför sedan 2013 regelbundet sparat för att dels täcka upp min sämre framtida pension och att kunna klara mig om exempelvis min fru skulle gå bort i förtid. Detta har nu resulterat i att jag har ca 1,5 miljoner investerade som fram till pensionen (25 år framåt) mycket väl kan ha växt till +10 miljoner. Då jag känner att jag utifrån min sämre löneposition inte är sugen på att dela med mig av dessa pengar vid en eventuell framtida separation vill jag skydda dem med ett äktenskapsförord. När jag tagit upp detta sätter sig min fru på tvären och tycker att jag undanhållit detta för henne. Tänker att det här borde vara ett vanligt förekommande fall, hur ska jag resonera för att komma vidare? Är det för sent att kräva nu och något jag borde tänkt på tidigare? 50% av min del av insatsen i nuvarande boende är en personlig gåva från mina föräldrar, dock finns inget skrivit mellan mig och min fru om detta, är det ett kort jag ändå kan använda?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om det är för sent att upprätta ett äktenskapsförord under pågående äktenskap, samt om det finns något man rent juridisk kan göra för att förmå den andra maken att underteckna ett äktenskapsförord. Reglerna om bodelning finns äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB. Jag kommer inledningsvis gå igenom hur pensionssparande behandlas vid en bodelning om inget äktenskapsförord finns.Pensionssparande i bodelningSom jag tolkar din fråga har du ett privat pensionssparande medan din fru framförallt pensionssparar genom sin tjänstepension. Rättigheter som inte kan överlåtas och är av personlig art ska inte ingå i bodelningen (10 kap. 3 § ÄktB). En tjänstepension undantas därav som huvudregel från bodelning men kan ibland ingå beroende på hur pensionsavtalet ser ut i det enskilda fallet.Vad gäller privat pensionssparande ska det däremot som huvudregel ingå i bodelningen. Dock finns en jämkningsregel som anger att privat pensionssparande helt eller delvis ska undantas från bodelningen om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick (10 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Denna regel är dock avsedd som en undantagsregel och ska därför tillämpas restriktivt (prop. 1997/98:106 s. 43). Att den ena maken har sitt pensionssparande genom en tjänstepension och den andra maken genom privat pensionssparande är dock en sådan omständighet som bör föranleda att jämkning blir aktuellt, om makarna i övrigt är relativt jämbördiga i ekonomiskt hänseende (prop. 1997/98:106 s. 64 f.). Skulle det vara så att din fru framförallt har sitt pensionssparande genom sin tjänstepension medan du pensionssparar privat och ni anses vara relativt ekonomiskt jämbördiga finns alltså möjlighet att jämka så att ditt pensionssparande undantas från bodelningen även om ni inte upprättat ett äktenskapsförord.ÄktenskapsförordEtt äktenskapsförord är ett skriftligt avtal där makarna kan fördela egendom och göra egendom till enskild (7 kap. 3 § ÄB). Äktenskapsförordet kan tecknas både inför förestående äktenskap och under äktenskapet. Det är alltså inte för sent för din fru och dig att teckna ett äktenskapsförord. För att äktenskapsförordet ska beaktas vid en bodelning krävs dock att det registrerats hos skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB), senast då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § första stycket ÄktB).Äktenskapsförordet ska undertecknas av båda makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Det krävs alltså att båda makarna samtyckt till avtalsinnehållet. Dessvärre finns det inte något man kan göra för att förmå den andra maken att ingå ett äktenskapsförord, utan liksom för andra avtal gäller avtalsfrihet. Att er gemensamma bostad delvis finansierats genom gåva från era föräldrar påverkar inte heller detta.Om du och din fru inte kommer vidare i diskussionerna kring ett äktenskapsförord finns alltid möjlighet att kontakta en jurist och diskutera fördelningen av era tillgångar vidare. Om du skulle vilja komma i kontakt med våra jurister hittar du dem här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Dold samgäld/substitut för enskild egendom

2021-08-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min man har inget äktenskapsförord. Jag har dock fått ett halvt sommarhus i gåva av min mor som enskild egendom. Om jag och min moster ( som äger andra halvan) nu säljer huset och jag använder pengarna till att tex betala av lån eller renovera mitt och min mans nya hus är de pengar jag lagt in fortfarande enskild egendom vid eventuell skilsmässa? Mvh
Gustav Ottebo |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Pengarna från en eventuell försäljningEnligt 7 kap. 2 § p. 2 Äktenskapsbalken (ÄktB) är egendom som ges till en make av någon annan än den andre maken enskild egendom om gåvan kom med en föreskrift om det. Vad sker då om den enskilda egendomen säljs eller på annat sätt byts ut? Enligt 7 kap. 2 § p. 6 ÄktB är även det som trätt i stället för den ursprungliga enskilda egendomen att anse som enskild egendom om inte annat har föreskrivits i gåvobrevet. Med andra ord kommer de pengar du får för en eventuell försäljning av huset att anses som enskild egendom. Viktigt att notera i sammanhanget är att om de pengarna du får för försäljningen vid något tillfälle sammanblandas med pengar som är giftorättsgods, t.ex. genom att de sätts in på ett konto som innehåller pengar som inte är enskild egendom, så tappar de karaktären av enskild egendom och blir istället att anse som giftorättsgods. Därför rekommenderar jag att du öppnar ett nytt konto eller tömmer ett konto och där placerar pengarna som kommer av en eventuell försäljning.Om du efter den eventuella försäljningen får pengarna insatta på en nytt/tomt konto och de därmed är att fortsatt anse som enskild egendom, vad sker om du använder de för betalning av lån och/eller förbättring av er fastighet?Förbättring av er fastighetGenom att använda dina pengar, som är enskild egendom, för att rusta upp er fastighet, som jag utgår från är giftorättsgods, kommer pengarna ha omvandlats till exempelvis byggmaterial som sammanfogats med fastigheten och därmed blivit del av densamma, alltså en del av giftorättsgodset. Därmed kommer den enskilda egendomen du hade i form av pengar ha gått förlorad vid en upprustning av er fastighet. Men för att du som betalar för renoveringen inte ska behöva bära en för stor ekonomisk börda för något som ni båda vinner på kan något som kallas "dold samgäld" uppstå. Enligt det av HD avgjorda rättsfallet NJA 2016 s. 1057, gäller att om en av två delägare med den andres samtycke och med egna medel genomför en förkovringsåtgärd så är utgångspunkten att kostnaden ska fördelas i proportion till ägarnas andelar. Det presumeras alltså att kostnaden för en åtgärd som någon av samägarna med den andres samtycke vidtar för förbättring av den samägda egendomen ska delas mellan ägarna i förhållande till deras ägda andelar. Om du alltså med dina ägda pengar från försäljningen av sommarhuset renoverar din och din makes fastighet gäller enligt den allmänna rättsprincipen om dold samgäld att din make ska betala för renoveringen i proportion till hans andel, t.ex. om han äger hälften ska han betala hälften. För att undvika strul med hur betalning av skulden ska ske vid en eventuell skilsmässa är det att rekommendera att kräva av din make att han betalar sin del omgående. För att de pengarna du sedermera får av din make som kompensation för dina utlägg ska vara enskild egendom krävs att ni avtalar om det då de inte automatiskt anses som sådana. Detta eftersom det inte finns en direkt länk, utan endast en indirekt länk, mellan pengarna din make ger dig och de pengarna du la ut för renoveringen. En sådan direkt länk torde vara nödvändig då kravet på samband mellan den enskilda egendomen och dess substitut traditionellt har varit strängt enligt äktenskapsbalkens förarbete, prop. 1986/87:1 sid. 268.Betalning av lånEnligt 1 kap. 3 § ÄktB svarar varje make för sina skulder. Om en make har tagit ett lån som bara denne står på och sedan inte kan betala detta kan alltså kreditgivaren inte kräva den andre maken på pengarna. Den andre maken kan om denne så vill genomföra en så kallad "intervenering", alltså ingripa på den skuldsattes sida och betala skulden. Om så skulle ske tar den maken över kreditgivarens fordran mot den skuldsatta maken. Om lånet i fråga alltså enbart är din makes och du bestämmer dig för att betala hans skuld ska han återbetala dig enligt allmänna fordringsrättsliga principer. De pengarna din make betalar till dig kommer dock inte automatiskt vara enskild egendom, utan giftorättsgods i enlighet med vad som sägs ovan i förarbetena. Därmed får ni i efterhand avtala om att de pengarna han ger dig som ersättning ska vara enskild egendom.Om lånet däremot tagits gemensamt och det inte vid tagandet av lånet hade beslutats om delad ansvarighet för betalningen kan kreditgivaren kräva att den av låntagarna som är solvent ska betala hela lånet enligt 1 kap. 2 § Skuldebrevslagen (SkbL). Den som betalat lånet kan sedan kräva att övriga låntagare betalar sin del till denne enligt 1 kap. 2 § st. 2 SkbL . Även här gäller att de pengarna som din make i en sådan situation ger dig inte automatiskt blir enskild egendom. Således behöver ni även här avtala om att pengarna din make givit dig ska vara enskild egendom.Med vänlig hälsning,

Vad innebär äktenskapsförordet?

2021-07-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Min pappa är gift (ej min mamma) och har skrivit under ett äktenskapsförord (år 2018) där "den tillhörande fastigheten ska vara hennes (hans fru) enskilda egendom vari NN (min pappa) inte ska ha någon giftorätt."Vad innebär det när min pappa lever? Kan hon sälja fastigheten själv och behålla alla pengarna?Vad innebär det när min pappa dör? Ärver vi bröstarvingar någon del av fastigheten?(de har inga gemensamma barn - men hon har ett barn)Min pappa bor sedan en kortare tid tillbaka på ett demensboende och jag tror inte att han förstod vad han skrev under. Jag vet dock inte när han fick sin demens diagnostiserad. Dessutom har han under de senaste 20 åren fått både hjärnblödning samt flera strokes. Hur kan man bevisa att han inte var vid sitt sinnes fulla bruk?Har man rätt att få veta om det finns ett testamente skrivet? Kan ett sådant ogiltigförklaras om min pappa kan påvisats blivit lurad att skriva under?Vänliga hälsningar/Anna
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline!Äktenskapsförord spelar ingen roll under din pappas liv, om han och hans fru inte ska skilja sig. Han fru kan alltså sälja huset och behålla alla pengar själv, då hon äger huset. Med tanke på att huset är enskild egendom skulle även de pengar hon får vid en försäljning bli enskild egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Eftersom din pappa inte bor i huset, och det därför inte är deras gemensamma bostad, krävs inte heller hans samtycke för att hon ska få sälja den, vilket hade krävts annars (7 kap. 5 § ÄktB).Om din pappa avlider medan han fortfarande är gift ska det ske en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Den efterlevande maken får dock välja att behålla sitt giftorättsgods, och på så sätt förhindra en likadelning av giftorättsgodset (12 kap. 2 § ÄktB). Oavsett så kommer ni som bröstarvingar till den ena maken inte ha rätt till den andra makens enskilda egendom.Äktenskapsförord och testamenten är båda exempel på avtal, och som för avtal i allmänhet gäller att de inte är giltiga om de har ingåtts under påverkan av en psykisk störning (lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning). Om det kan visas att din pappa gått med på avtal på grund av sin demens är det alltså möjligt att få avtalen ogiltigförklarade.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad gäller för bostadstillägg vid giftemål?

2021-07-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Jag ska gifta mig. Han har ett boende jag ett med min dotter. Får jag ha kvar mitt bostadsbidrag fast vi gifter oss? Eller blir det delad ekonomin? Hur fungerar det. Sen om man skiljer sig hur fungerar det? Det jag betalar och köpt kan jag min man ta det?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga framgår det inte huruvida du och din blivande make har för avsikt att flytta ihop i en gemensam bostad eller inte. Om ni väljer att flytta ihop och stadigvarande bo med varandra så kommer din makes inkomst att beaktas när möjligheten att få bostadstillägg utreds av Försäkringskassan. Är det däremot så att ni inte har för avsikt att bo ihop efter giftermålet så finns det en bestämmelse i 100 kap. 4 § Socialförsäkringsbalken som säger att en person som är gift men inte lever stadigvarande med sin make ska likställas med en ogift person. Det innebär alltså att så länge ni inte flyttar ihop permanent bör giftermålet inte påverka ditt nuvarande bostadstillägg. I paragrafen står det dock att regeln inte gäller om det finns "särskilda skäl som talar emot det". Det innebär att även om ni bor åtskilda så kan bostadstillägget påverkas om ni trots det t ex har helt gemensam ekonomi eller om ni bor i båda bostäderna växelvis men tillsammans.När det gäller din andra fråga så tolkar jag den som att du undrar om ni måste ha delad (gemensam) ekonomi på grund av att ni gifter er. Så är inte fallet, utan det är helt upp till er att avgöra hur ni vill göra med er ekonomi. Som utgångspunkt råder du och din make över era tillgångar och ansvara dessutom för era egna skulder. Det framgår av 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Det innebär att du och din make själva väljer hur ni vill fördela och spendera de tillgångar ni båda har. En del fortsätter att ha en uppdelad ekonomi, en del väljer att ha helt gemensam ekonomi och vissa väljer något däremellan.Det som giftermålet innebär rent juridiskt för ekonomin blir aktuellt först vid en eventuell skilsmässa. Då blir allt som ni äger så kallat giftorättsgods vilket innebär att det ska ingå i bodelningen. Det här går att utläsa i 7 kap. 1 § ÄktB. I praktiken innebär det alltså att allt som du äger har din make rätt till vid en skilsmässa, och tvärtom. Det finns dock undantag från det så kallade giftorättsgodset och det är något som heter enskild egendom. Om makarna i ett par har valt att skriva ett äktenskapsförord där det framgår vilken egendom som inte ska utgöra giftorättsgods utan vara enskild egendom kommer denna inte att ingå i en bodelning vid en skilsmässa utan tillfalla den make som hade egendomen från början (7 kap. 2 § ÄktB). Egendom kan även vara enskild genom t ex att den testamenterats av någon till den ena maken. Så om det finns något som du själv äger och som inte vill ska ingå i en eventuell framtida bodelning så bör du skriva ett äktenskapsförord där det framgår att egendomen ska vara enskild.Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Måste ett äktenskapsförord vara registrerat hos Skatteverket?

2021-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Måste ett äktenskapsförord registreras även när ingen av makarna är folkbokförd i Sverige ? (en är svensk medborgare men båda är bosatta utomlands)
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om äktenskapsförord finn si äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln är att ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt i Sverige (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Huruvida äktenskapsförordet kommer att gälla utomlands, där ni är bosatta beror på reglerna i det landet. Ni kan, i äktenskapsförordet, avtala om vilket lands lag som tillämpas vid bodelning till följd av separation eller dödsfall. Om ni avtalar om att svenska lagar och regler ska gälla så krävs det att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,