Gåva mellan makar

2010-03-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min fru driver ett AB som växer och därför har behov av tillfällig kredit där banken vill ha motsvarande belopp (2,5 msek) i borgen. Vi har obelånade fastigheter (villa och fritidshus) som vi inte vill innefatta av borgensåtagandet varför vi fundera på bodelning, alternativt gåva, där jag skulle bli 100% ägare av fastigheterna. Samtidigt skulle vi vilja ha ett konstruktion, som vid en eventuell skillsmässa, ger min fru rätt till 50% av fastigheterna eller att jag ger henne pengar motsvarande dess marknadssvärde. Vad är er rekommendation
Elias Himsel |Hej, Som du så riktigt framhåller är det möjligt, såväl genom en bodelning under bestående äktenskap eller genom gåva, att låta äganderätten till fastigheterna övergå till dig och därigenom bli oåtkomliga för din frus borgenärer. Sedan gåvoskatten slopades har jag förstått det som att den enklaste lösningen är att använda sig av en gåva, i vart fall så länge som det bara är fastigheterna som berörs. Vid gåva mellan makar är det ett par saker ni bör känna till. För det första gäller vissa formkrav vid gåva av fast egendom (dvs. om ni också äger marken som husen står på). Dessa är de samma som vid köp av fast egendom och innebär enligt 4 kap. 1 § Jordabalken (JB) att båda parter skall skriva under en gåvohandling som skall innehålla fastighetens registreringsbeteckning och en förklaring av givaren att denne överlåter fastigheten. För att vara säkra på att din frus borgenärer inte kan ta fastigheterna i anspråk ska ni därefter först ansöka om registrering hos tingsrätten enligt 16 kap. Äktenskapsbalken (ÄktB), varefter du skall söka lagfart enligt 20 kap. JB. Om din fru redan är skuldsatt när gåvan registrerades kan regeln i 8 kap. 3 § ÄktB aktualiseras som innebär att du kan bli betalningsansvarig upp till gåvans värde om din fru inte kan betala sina skulder och hon saknar utmätningsbar egendom. Ni bör alltså genomföra gåvan innan din fru ingår borgensåtagandena för sitt bolag. Ert önskemål om att fastigheternas värde skall delas lika mellan er vid en eventuell skilsmässa kan i stora drag (beror på fördelningen av övriga tillgångar och skulder) redan vara tillgodosedda genom lagstiftningen. Att du blir ägare till fastigheterna medför att dessa, tillsammans med allt annat du äger, utgör ditt giftorättsgods. Vid en bodelning pga. skilsmässa kommer du i första hand få behålla den del av ditt giftorättsgods som motsvarar dina skulder. Det som därefter återstår av ditt giftorättsgods läggs samman med din frus återstående giftorättsgods och delas därefter lika mellan er. Att du fått fastigheterna i gåva förändrar inte denna ordning, såtillvida inte du och din fru uttryckligen gjort fastigheterna till din enskilda egendom genom att komma överens om att fastigheterna inte skall utgöra giftorättsgods. Sammanfattningsvis är det en god idé att genom gåva skydda fastigheterna från att kunna tas i anspråk av din frus borgenärer. Dessutom är det mycket möjligt att resultatet vid en bodelning pga. av skilsmässa, oavsett gåvan, innebär att din fru erhåller en del av värdet av fastigheterna. Genom att uppskatta era tillgångar och skulder kan ni räkna ut den ekonomiska effekten vid en bodelning av att fastigheterna utgör ditt giftorättsgods och inte din frus. Vill ni ha en så rättvisande bild som möjligt bör ni ta kontakt med en yrkesverksam jurist. Med vänliga hälsningar,

Äkta makar eller sambos?

2010-03-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag, 57 år, och min tjej, Lisa 40 år, har bott ihop i fyra år och vi väntar vårt första barn. vi har en bostadsrätt i Backa som vi har köpt tillsammans. Det mesta av bohaget har vi också köpt tillsammans. Den enda skillnaden är att jag råkade få ett antal aktier som nu är värda fyra miljoner kronor. Jag har dessutom tre odågor till barn från tidigare äktenskap. Vad ska jag göra? Ska vi vara sambos eller ska vi gifta oss direkt?
Cajsa Hansen |Hej! Rättsverkningarna som följer av ett äktenskap/samboskap skiljer sig åt. Nedan följer en redogörelse av de största och viktigaste skillnaderna vilka förhoppningsvis kan hjälpa er i ert beslut. Äktenskapsbalken (ÄktB) reglerar äktenskap medan Sambolagen (SL) reglerar samboförhållanden, se https://lagen.nu/1987:230#K1P1S1 och https://lagen.nu/2003:376#P1S1. *Vad gäller under själva samlevnaden?* Inom ett äktenskap finns en underhållsplikt enligt bland annat 6:1 ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K6P1S1. Denna går ut på att båda makarna efter förmåga skall bidra till det underhåll som krävs för att tillgodose varandras gemensamma och personliga behov. Sambor har ingen dylik plikt. *Vad som gäller vid en separation/skilsmässa?* Ett samboförhållande upphör direkt genom att den ene maken flyttar ut medan en skilsmässa krävs för att upplösa ett äktenskap enligt 1:5 ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K1P5S1. För att en skilsmässa skall gå igenom krävs även att en betänktid om sex månader beaktas då det finns barn under 16 år med i bilden enligt 5:1 ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K5P1S1. Om ett samboförhållande upphör genom att parterna går skilda vägar sker en bodelning om så begärs inom ett år från separationen enligt 8 § SL, se https://lagen.nu/2003:376#P8S1. Enligt samma paragraf är det endast den såkallade samboegendomen som ingår i bodelningen, se https://lagen.nu/2003:376#P8S1. Samboegendomen utgörs endast av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget enligt 3 § SL (aktierna ingår alltså ej!), se https://lagen.nu/2003:376#P3S1. Inom ett samboförhållande kan ett samboavtal upprättas. Detta kan reglera vem som äger vad och hur egendomen skall delas vid en eventuell separation. Avtalet kan även reglera huruvida en bodelning skall göras eller ej enligt 9 § SL, se https://lagen.nu/2003:376#P9S1. Det skall uppmärksammas att vissa regler i SL betraktas som tvingade, det vill säga, dessa regler går inte att avtal bort genom ett samboavtal. Ett belysande exempel utgörs av 16 § SL vilken redogör för vem av parterna som har rätt till bostaden vid en eventuell bodelning och enligt vilka grunder, se https://lagen.nu/2003:376#P16S1. Vid en skilsmässa sker en obligatorisk bodelning enligt 9:1 ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1. Det som skall delas är det så kallade giftorättsgodset enligt 10:1 ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods enligt 7:1 ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1. Till enskild egendom hör t ex gåvor som den ene maken fått med förbehåll om att egendomen skall vara enskild (kanske är detta fallet med dina aktier). Makar kan även avtala om vad som skall ingå i bodelningen genom att upprätta ett äktenskapsförord enligt 7:3 ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1. Äktenskapsförordet reglerar då i vilken mån egendom skall anses vara enskild respektive giftorättsgods. En make kan även efter en skilsmässa bli underhållsskyldig i förhållande till den andre maken enligt 6:7 2-3 st ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K6P7S2. Sambos kan ej bli underhållsskyldiga gentemot varandra. *Vad gäller om någon av er avlider?* Sambos har ingen generell arvsrätt. Dock finns en såkallad prisbasbeloppsregel i SL vilken garanterar den efterlevande sambon en rätt att behålla egendom till ett värde som motsvarar två gånger det vid dödsfallet gällande prisbasbeloppet enligt 18 § SL, se https://lagen.nu/2003:376#P18S1. Denna egendom skall tas ut samboegendomen. Sambos kan även reglera arvsrätten genom att testamentera till varandra enligt 9:1 Ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K9P1S1. Makar ärver varandra enligt 3:1 ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1.

äktenskapsförord

2010-02-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag kom till sverige det är 5år sedan och kunde inte svenska språk. Min man tåg mig till banken för att öppna ett konto och gjorde tolk, idag fick jag veta att jag har signerat äktenskapsförord i banken den dagen. Kan jag stämma honom?
Niklas Karlsson |Hej. Det går att stämma din man, men det är inte säkert att det är den bästa vägen att gå. Om du vill stämma din man bör du kunna visa att du har lidit någon ekonomisk skada på grund av äktenskapsförordet. Om du inte har lidit någon ekonomisk skada än, kan ett lämpligare alternativ vara att få äktenskapsförordet ogiltigförklara i enlighet med 30 § Avtalslagen, se https://lagen.nu/1915:218#P30. Mvh

Äktenskapsförords giltighet gentemot testamente

2010-02-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! När min man och gifte oss 1973 upprättade vi ett äktenskapsförord. Vi har nu annullerat detta, trodde vi, genom att skriva ett testamente. När jag genom en kreditupplysning fic se att äktenskapsförordet fanns kvar blev jag väldigt förskräckt, då jag trodde att att äktenskapsförordet var upphävt. Min make hävdar att ett testamente går före ett äktenskapsförord. Stämmer det? Med vänlig hälsning B Sjögren
Natalie Lindgren |Hej, Nej ett testamente går inte före ett äktenskapsförord. Vid en makes eventuella bortgång upprättas först och främst en bodelning i vilken fördelningen av tillgångarna beror på ert äktenskapsförord. De tillgångar som finns kvar efter bodelningen tas upp i bouppteckningen för dödsboet. Det är bouppteckningen man därefter utgår ifrån när arvet skiftas dvs. tillgångarna fördelas enligt testamentena i första hand och den legala arvsordningen i andra hand. För att ändra den egendomsordning ni föreskrev i ert senaste äktenskapsförord måste ni upprätta ett nytt äktenskapsförord, se 7 kapitlet 3 paragrafen i äktenskapsbalken. Detta ska registreras hos tingsrätten. Med vänlig hälsning

Gäller ett äktenskpskontrakt om mahr enligt muslimsk rätt i Sverige?

2010-03-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |hej! om man gifter sig i enighet med ett muslimskt äktenskapkontrakt och bestämmer en viss mahr (hemgift) osv. vid eventuell skilssmässa, gäller det muslimska kontraktet eller kan man begära att den svenska lagstiftningen (äktenskapsförordningen) träder in? dvs om man skiljer sig, kan man begära att dela 50/50 enligt svensk lag eller får man enbart det som avtalats enligt det muslimska kontraktet? och är isåfall ett muslimskt äktenskapskontrakt erkänt i svensk lag? Tacksam för ett svar
Lina Radovic |Det finns flera väsentliga omständigheter som saknas för att du skall kunna få ett fullständigt svar. Tveka inte att skicka in en fråga igen. Svara gärna då på följande: Vilka medborgarskap har du och din man? I vilket land bor ni och hur länge har ni bott där? Var ingick ni äktenskapet och äktenskapskontraktet med mahr? Svensk domstol får ta upp äktenskapsmål om båda makarna är svenska medborgare eller om någon av makarna har svensk hemvist, vilket innebär att de skall stadigvarande bo i Sverige. Detta framgår av 3 kap. 2§ lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). Se https://lagen.nu/1904:26_s.1 Det finns dock ett undantag från denna regel. Talan om äktenskapsskillnad kan ändå tas upp till prövning, trots att makarna inte är svenska medborgare eller har svensk hemvist, om makarna inte kan få talan prövad i den stat där de är medborgare. Enligt 3 kap. 4§ IÄL gäller att om svensk domstol är behörig att ta upp målet, skall svensk lag tillämpas i processen.Se https://lagen.nu/1904:26_s.1 Enligt 1§ lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF) skall domstolen tillämpa LIMF på frågor om makars förmögenhetsförhållanden när det finns anknytning till en främmande stat. I detta fall är detta oklart om ni har anknytning till främmande stat då du inte angivit vilka medborgarskap ni har eller var ni är bosatta. Om ni har någon anknytning till ett främmande land, kommer era förmögenhetsförhållanden (bodelningen) att regleras enligt lagen i det land där ni bosatte er efter att ni gift er. Om ni båda senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, tillämpas istället den statens lag. Detta innebär att trots att ni har anknytning till ett annat land så kommer svensk lag att tillämpas på era förmögenhetsförhållanden om ni varit bosatta i Sverige sedan två år. Bodelningen kommer då utföras enligt svenska regler. Se https://lagen.nu/1990:272 Vad gäller mahr så saknas motsvarighet till detta i den svenska rättsordningen. Att mahr är ett typfrämmande rättsinstitut har i praxis inte ansetts utgöra ett hinder för svensk domstol att tillämpa det. Hovrätten har i mål RH 2005:66 tillämpat iransk rätt i fråga om mahr, trots att mahr inte har motsvarighet i den svenska rättsordningen. Enligt 5§ LIMF, är ett äktenskapskontrakt mellan makar avseende deras förmögenhetsförhållanden (t.ex. mahr) giltigt, om det stämmer överens med den lag som är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden när rättshandlingen företogs. Detta innebär att om ni gifte er och bosatte er i en stat där äkenskapskontraktet med mahr är giltigt, så är det också giltigt i Sverige. Om ni gifte er i Sverige gäller dock att äktenskapskontraktet måste registreras i tingsrätten för att bli giltigt. Sammanfattningsvis kan sägas att både svenska och utlänska regler kan komma att aktualiseras vid en eventuell process. Ett kontrakt om mahr erkänns inte per automatik i Sverige men kan komma att beaktas i en process. Utgångspunkten är dock att svenska regler om bodelning skall tillämpas om parterna har bott i Sverige sedan två år, dock kan äktenskapskontraktet med mahr komma att tillämpas i kombination de svenska reglerna.

jämkning bodelning

2010-02-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |"Äktenskapsförord för ett tryggt förhållande" kan man läsa i rubriker. För mig innebar det motsatsen. Bakgrund i korthet: 1984 köper jag o min sambo ett hus för 300 000 kr. Sambon får ihop t kontantinsats på runt 20 000 kr resten tar vi lån på där jag står som medlånetagare. Jag står dock ej på lagfarten. Vi betalar solidariskt för husets lån och amorteringar och andra omkostnader. Vi får 2 barn och efter 6 år gifter vi oss. Min man kom då med ett äktenskapsförord där det kort o gott stod att var och en ägde sitt. Ingenting preciserat. Jag tyckte inte alls om det där och förstod inte riktigt innebörden men skrev på utan att rådfråga. Vi bor sammanlagt i 11 år i huset innan jag vill skiljas. Min man kommer då och viftar med äktenskapsförordet och någon bodelning gjordes aldrig. Min man ansåg att allt var hans. Så bodelningen bestod i att jag fick i princip ta mina kläder och gå. Efter nåt år kom jag över chocken men nu har det väckts till liv igen. Min fd ringer o säger att han sålt huset och behöver min underskrift till inskrivningsmyndigheten. Han säger att det är några nya regler men förklarar inte närmare. Han har väldigt brått och vill att mäklaren ska komma förbi mig med pappren. Nu har jag lärt mig att inte skriva på något som jag inte förstår eller vet konsekvenserna av. Jag kontaktar inskrivningsmyndigheten som säger att de saknar en bodelning. De bryr sig inte om att han står ensam på lagfarten eller äktenskapsförord. De säger att det är vår gemensamma bostad och den ingår inte i det här fallet. Det är heller inget särskilt nytt utan sen 1998 blev det så här. Det tänds ett hopp för mig nu!! Vad ska jag göra? Begära bodelningsman? Söka jämkning för avvittring och hävda oskäligt resultat? Det är ju ett högst oskäligt resultat. I 11 års tid är jag med och finansierar husets ekonomi, skötsel mm och sen får jag bara gå. Vem kan hjälpa mig att komma vidare?
Klas Eklund |Hej För att belysa juridiken i fallet så ger jag dig även en kort genomgång av det grundläggande vid skilsmässa och äktenskapsförord. Vid bodelning så delas egendom upp i giftorättsgods samt enskild egendom. Rättsverkan eller innebörden av att egendom är giftorättsgods är att den skall ingå i bodelning enligt äktenskapsbalken 10 kapitlet 1§ se här (https://lagen.nu/1987:230). Enskild egendom är sådan egendom som inte skall ingå i bodelningen det vanligaste sättet att omvandla giftorättsgods till enskild egendom är genom att skriva ett äktenskapsförord ÄktB 7 kap 1§. För äktenskapsförord så återfinns formkraven i ÄktB 7 kapitel 3§ 2 st. Möjligheterna att jämka vid bodelning finns i 12 kapitlet ÄktB och när det gäller äktenskapsförord så är det 3§ som berör ämnet. Avgörande vid bedömning om ett äktenskapsförord är oskäligt är dess villkor. Om ett villkor är oskäligt med hänsyn till sitt innehåll (att du går lottlös ut från ett äktenskap där du står på lån för huset och har betalt lika med din föredetta), omständigheter vi förordets tillkomst samt senare inträffade omständigheter. Jämkning enligt 12 kap 3§ ÄktB skall enligt förarbeten tillämpas restriktivt och utgångspunkten kommer vara att avtalet är ett uttryck för er gemensamma vilja som makar. Här verkar dock äktenskapsförordet vara fullkomligt snedvridet och lämna dig lottlös. Jämkning skall enligt doktrin (juridisk litteratur)särskilt komma ifråga om oskäligheten i äktenskapsförordet förelåg redan då det upprättades. Samt då förordet missgynnar en part i väsentlig mån (som i dit fall) och det leder till en betydande snedfördelning av egendomen. Regeln är särskilt utformad för att hindra att en make skall bli helt lottlös pågrund av förordet (som i ditt fall). (se proposition 1986/87:1 s192 ff samt LU 1986/87:18 s 19 ff) Paragrafen prövades första gången i rättsfallet: NJA 1993 s 583 _där makar med två barn varit gifta i elva år och sedan skilde sig. Mannen hade föreslagit att äktenskapet skulle fortsätta men med äktenskapsförord om fullständig skillnad på egendom (som i dit fall) Tillslut förlorade kvinnan i högsta domstolen men Justitieråden var oeniga och det blev rösterna 3 mot 2 som fällde avgörandet. anledningen till att det blev detta resultat var att förordet ej var oskäligt då det skrevs. Sammanfattningsvis tycker jag att du skall försöka att få förordet ogiltigförklarat eller jämkat samt att du skall skaffa en advokat som kan företräda dig och ge en mer rutinerad bedömning av situationen. det jag kan konstatera är att det i vartfall är värt att söka en advokat. lycka till ! med vänliga hälsningar

Äktenskapsförords giltighet

2010-02-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Min far har gift om sig med en annan kvinna än min mor. Han gifte sig 2001 och i samband med giftermålet skrev ett testamente samt äktenskapsförord. De skilde sig 2005 för att igen gifta sig 2006. Inget nytt äktenskapsförord har skrivits. Har det någon verkan?
|Hej! I och med att äktenskapet upplöstes genom dom som vann laga kraft år 2005 så upphörde även de rättsverkningar som äktenskapet förde med sig, däribland äktenskapsförordet. Äktenskapsförordet är alltså inte längre gällande mellan makarna, de får upprätta ett nytt om de vill ha ett gällande äktenskapsförord sig emellan. Reglerna om detta finns i äktenskapsbalken 7 kap 3 § se https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1 här. Det ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna, därefter ska det lämnas in till Tingsrätten. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning, Emma Bengthsson

Makars förfoganderätt över fast egendom

2010-02-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Makar vardera ½ lagfarna ägare till jordbruksfastighet. Kan en av dessa låna pengar för egen räkning med ½ fastigheten som säkerhet? Den andre ½ ägaren står ej med som låntagare och betalningsansvarig.
|Hej, huvudregeln är att var och en som har del i samägd egendom får förfoga fritt över sin del (framgår av (Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt 2 § motsatsvis). Detta gäller om inget annat särskilt stagas i andra bestämmelser (19 §). I fråga om makars förfoganderätt till egendom finns vissa begränsningar i Äktenskapsbalken, ÄktB 7:5. Finns det en byggnad som används som gemensamt hem på fastigheten krävs samtycke även om fastigheten är enskild egendom på grund av ett äktenskapsförord som makarna själva har upprättat. Är fastigheten enskild egendom på grund av annan omständighet, till exempel på grund av ett villkor i ett testamente, krävs inget samtycke (se ÄktB 7:5 st 2). Används ingen byggnad på fastigheten huvudsakligen som gemensamt hem får ena maken inte förfoga över fastigheten utan den andra makens samtycke om den utgör giftorättsgods, dvs om egendomen inte är enskild. Är fastigheten enskild egendom krävs alltså inte samtycke (ÄktB 7:5 st 3). Här godtas även de fall då egendomen är enskild på grund av äktenskapsförord. I många fall krävs alltså ett samtycke. Detta ska vara skriftligt men behöver inte vara bevittnat (ÄktB 7:5 st 4). Trots att samtycke ska inhämtas finns slutligen undantag även från dessa situationer, till exempel om ett samtycke inte kan inhämtas ”inom rimlig tid”. Detta bör rimligtvis tolkas mycket snävt. Då makarna under äktenskapet svarar för sina egna skulder (ÄktB 1:3) kan en make stå som ensam låntagare. Fastigheten kan dock utmätas i sin helhet, även om den andra maken har rätt till betalning för sin del (Utsökningsbalken, UB 8:8). mvh