Äktenskapsförord under pågående äktenskap

2010-07-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi köpte hus där jag betalade ca: 500.000:- i kontantinsats. Dessa pengar skänkta av min mor med krav såsom enskild gåva. Efter att vi bott i huset i ungefär 2år skrevs i samförstånd ett äktenskapsförord om just denna gåvan. Någon sade att om detta skrivits efter vi tillträtt huset så spelar äktenskapsförordet ut sin roll och blir sammanblandat. Detta kan väl inte stämma !
Frida Larsson |Din magkänsla stämmer mycket bra! Äktenskapsförord kan ingås både före och under pågående äktenskap. Ska äktenskapsförordet gälla all egendom är det lättare att göra det före ingången av äktenskapet, annars måste man göra en förteckning av all egendom. I ert fall gäller det dock endast den del av huset som betalades med gåvan. Denna kan ni utan problem göra till din enskilda egendom genom äktenskapsförord. För att det ska bli gällande måste det registreras hos domstolen; från och med dagen för registrering kan det göras gällande; 7:3 Äktenskapsbalken.

Äktenskapsförord beträffande specifika saker

2010-05-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi har ett äktenskapsförord som säger att allt vi äger skall vara enskild egendom. Dessutom har vi inbördes testamente. Detta gjort för att undvika konflikter mellan barnen, som alla är särkullbarn, när någon av oss dör. I praktiken har vi gemensam ekonomi och gör inköp m m från ett gemensamt konto. Vid ett dödsfall har den efterlevande av oss svårt att visa med exvis kvitto vad som tillhör vem. Kan vi göra en förteckning över vad som är gemensamt och vad som är den enes egendom. Blir det juridiskt giltigt?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! Förteckningen du syftar på, och lösningen på din fråga är helt enkelt ett nytt äktenskapsförord (se 7 kap 3§ Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1). Därigenom kan ni inte bara föreskriva att all egendom som ni äger var för sig ska vara enskild egendom, utan ni kan även peka ut vilka specifika saker som ska vara vems enskilda egendom. Ni kan exempelvis också lägga till att all egendom som förvärvas på ett visst sätt i framtiden (t.ex. genom arv eller testamente) ska bli den mottagande makens enskilda egendom. Dessa varianter kan kombineras ganska fritt med egentligen bara två inskränkningar. Dels kan man inte avtala att all egendom ska vara enskild vid skilsmässa och giftorättsgods vid dödsfall, och dels kan man inte göra sådan egendom till enskild för make 1, som den make 2 fått från en utomstående person med villkoret att den ska vara just make 2:s enskilda. Sammanfattningsvis bör ni alltså skriva ett nytt äktenskapsförord där ni avtalar om vilka saker som ska vara vems enskilda egendom. Det blir juridiskt bindande. Vänliga Hälsningar

Makes samtycke vid försäljning av fast egendom

2010-05-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Är gift. Är ensam ägare till fritidshusfastighet. Normalt gäller krav på makas godkännande vid en försäljning. Gäller detta krav även om fastigheten via äktenskapsförord är enskild egendom?
Georg Dellborg |Hej. Precis som du själv påpekar är huvudregeln att fast egendom inte får säljas av en make utan den andra makens samtycke. Denna regel finns i 7:5 2.st Äktenskapsbalken. Där framgår det också att regeln gäller fast egendom som är giftorättsgods. Giftorättsgods är all makarnas egendom som inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Detta innebär alltså att om din fritidsfastighet är enskild egendom genom äktenskapsförord, får du lov att sälja den utan din makas samtycke. Jag skall också påpeka att om en fastighet används som makarnas gemensamma bostad, så får den inte säljas utan andre makens samtycke även om den enligt äktenskapsförord är enskild egendom. Den enda situation då en gemensam bostad får säljas mot en av makarnas vilja är om bostaden är enskild egendom genom gåva, arv eller testamente. Detta framgår om man läser 7:5 2st. ÄktB och jämför med 7:2 p.2-4. Äktenskapsbalken finns här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870230.htm Vänligen,

Hur gör man förskott på arv till enskild egendom?

2010-04-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min fru (gifta) har precis köpt ett hus och min mamma ger mig pengar till kontantinsatsen, lagfarten och pantbreven som ett förskott i mitt arv. Hur skall man gå till väga för att det skall bli rätt vid en skiljsmässa så att jag inte mister den delen som jag har satsat vid husköpet. Skall man skriva något äktenskapsförord?
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Lämpligt i denna situation är att din mamma gör ett skriftligt förbehåll att gåvan, d.v.s. pengarna, ska utgöra din enskilda egendom. Då gåvan skall användas för att finansiera ett husköp är det viktigt att din mamma inkluderar att även vad som trätt istället för gåvan och avkastning av densamma ska utgöra din enskilda egendom, se Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap 2§, https://lagen.nu/1987:230#K7. Du och din hustru bör också upprätta ett äktenskapsförord, i vilket man avtalar att egendom som tillhör eller tillfaller den ena av makarna ska utgöra dennes enskilda egendom. Ni kan välja att formulera äktenskapsförordet som att den summa du betalat för handpenning etc, eller att den ägarandel av fastigheten som din insats motsvarar, utgör din enskilda egendom. Fördelen med det senare är att då täcks också en ev. värdeökning av fastigheten in. Verkan av ett äktenskapsförord är att egendomen som omfattas av detta, inte kommer att ingå i en ev. framtida bodelning. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs enligt ÄktB 7 kap 3§ att det upprättats skriftligt och undertecknats av båda makarna. Det måste dessutom registreras hos domstol och enligt ÄktB 16 kap 2§ görs detta hos tingsrätten. Hoppas svaret varit till hjälp, Med vänlig hälsning

Äktenskapsförord

2010-06-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag är skild sedan många år....vi glömde att avregistrera äktenskapsförordet. Hur gör vi det!? Skriver till Tingsrätten eller SCB?
| Hej och tack för din fråga! Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar där det fastställs om egendomen ska registreras som enskild egendom det vill säga egendom som endast tillfaller ena maken om det blir en skilsmässa och boet delas upp, den så kallade bodelningen. Ett äktenskapsförord kan upprättas när som helst under ett äktenskap och ska inges till tingsrätten. Det är först vid en skilsmässa som ett äktenskapsförord fyller sin funktion. Eftersom ni redan har skilt er utgår jag från bodelningen skedde i enlighet med äktenskapsförordet eller på det sätt ni önskade om ni gemensamt valde att bortse från äktenskapsförordet. Eftersom äktenskapet har upplöst och bodelning redan har skett fyller ert tidigare äktenskapsförord ingen funktion längre. Det finns alltså ingen anledning att avregistrera något som inte längre fyller någon funktion. Med vänliga hälsningar

Köp ska bli till enskild egendom

2010-05-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi är ett gift par som är överens om att ett köp som jag ska göra och vill ha det som enskild egendom.Vilka åtgärder måste vi vidtaga? Vi har inte äktenskapsförord och det finns särkullebarn. Tack.
Bo Olsson |Hej! Huvudregeln är att all makars egendom är giftorättsgods. Enda sättet makar sinsemellan kan bestämma vad som är enskild egendom är genom ett äktenskapsförord. I annat fall kan egendom bli enskild ex. genom gåva eller testamente med villkor att egendomen ska vara enskild. Ni måste alltså skriva ett äktenskapsförord där ni uttrycker er vilja att detta ska vara din enskilda egendom. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det registreras av tingsrätten. Vänligen,

Äktenskapsförord - Internationellt förhållande

2010-04-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Ska gifta mig i Thailand med en thailänska vill skriva äktenskapförord här i Sverige behövs personbevis även för henne? Hon är ej skriven i Sverige inget svensk personnummer eller räcker hennes thailänska id uppgifter?
Carina Persson |Hej! Det går bra att använda sig av födelsedatumet och identitetshandling från Thailand alternativt passet. I äktenskapsförordet bör ni avtala om vilket lands regler som skall gälla för era förmögenhetsförhållanden, annars gäller lagen i den stat där ni efter giftermålet bosätter er, 4 § Lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (https://lagen.nu/1990:272) Med vänlig hälsning

Registrering av utländskt äktenskap

2010-03-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min man har gift oss i USA men vi har inte registrerat giftemålet i Sverige. Vi bor nu i USA men om vi flyttar hem till Sverige och inte har giftemålet registrerat där och vi separerar vilka regler gäller då? Kan jag då räknas som sambo dvs. bli lottlös eller räknas jag som gift med alla rättigheter det innebär fastän äktenskapet bara är registrerat i USA? Tack!
Sandra Helgadottir Ingolfsson |Hej! Om ni flyttar till Sverige ska ni i samband med folkbokföringsprocessen ansöka hos Skatteverket om registrering av ert äktenskap. Skatteverket gör då en hindersprövning för att säkerställa att äktenskapet kan godkännas enligt de svenska reglerna. Om så är fallet folkbokförs ert äktenskap. Ett i utlandet ingått äktenskap som uppfyller kraven på äktenskap i det landet anses dock gällande även i Sverige oavsett om det folkbokförts. Om ni ingår skilsmässa efter flytten till Sverige men innan äktenskapet folkbokförts anses ni således ändå gifta om ni kan uppvisa giltigt vigselbevis som styrker äktenskapet. Du kan läsa mer https://lagen.nu/1987:230, samt på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se. Lycka till! Vänliga hälsningar,