Kan bank neka ansökan om lån till följd av makars underhållsskyldighet?

2020-06-13 i Underhåll
FRÅGA |Hej vi har funderingar på att köpa hus men då jag har låg skattepliktig inkomst pga studier och andra saker samt skuld har tanken varit att han tar eget lån för huset men det är ju inget banken är med på iom att vi är gift och dom då ser det som att jag har en del i huset så min fundering är om det inte går att inskaffa en enskild egendom när vi är gift via köp? Dvs att vi skriver in ett äktenskapsförord om att huset är hans enskilda, att jag inte har någon som helst rätt till detta? Då kan väll heller banken inte neka honom pga att vi är gifta? Mvh sanna
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du skriver i din fråga är det möjligt att skriva ett äktenskapsförord där detta hus blir enskild egendom. Även om ni skulle upprätta ett äktenskapsförord så är sannolikheten fortfarande stor att banken nekar ansökan om lån. Detta med anledning av makars underhållsskyldighet. Underhållsskyldigheten stadgas i 6 kap. äktenskapsbalken. Bestämmelserna innebär att makar ska leva med ungefär samma ekonomiska standard. Om en make har mer pengar än den andre ska denne alltså som utgångspunkt skjuta till en del för att denne ska kunna ta del av välståndet. Till följd av detta innebär det i förlängningen att banken bedömer att din make inte har en god återbetalningsförmåga då han är juridiskt underhållsskyldig gentemot dig. Slutligen vill jag poängtera att banken inte har någon som helst skyldighet att bevilja en ansökan om lån, trots att den sökande uppfyller samtliga kriterier. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Underhållsskyldighet under bestående äktenskap

2019-02-03 i Underhåll
FRÅGA |HejVi har varit gifta i 25 år. Har äktenskapsförord sedan före giftermålet och har inte haft gemensam ekonomi. Nu ska maken in på ett (tillfälligt?) särskilt boende. Har jag försörjningsskyldighet gentemot honom? Ska jag dela kostnaderna för detta med honom?Mvh
Sofie Falk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår av din fråga att du är gift, samt att du i samband med ändrade boendeförhållanden mellan dig och din make har du har stött på funderingar rörande rörande underhållsbidrag. Av din fråga framgår det inte om du och din man har flyttat ifrån varandra på grund av äktenskapsskillnad eller på grund av annan omständighet. Jag kommer därför utgå från att ni inte flyttat isär på grund av äktenskapsskillnad. Tillämplig lag är äktenskapsbalken (ÄktB). Underhållsskyldighet under bestående äktenskap: Enligt 6 kap. 1 § ÄktB ska makar "var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses". Grunden för en underhållsskyldighet mellan dem som är gifta med varandra är tanken att makarna bör leva på samma ekonomiska standard. Skyldigheten ses som en påbyggnad på de allmänna anvisningarna i 1 kap att makar skall samarbeta för vård av hem och barn. Som ett led i detta regleras i 6 kap. 2 § ÄktB att om en make inte har tillräckligt med pengar för att kunna bidra ekonomiskt, måste den andra maken skjuta till de pengar som behövs. Av 6 kap 6 § ÄktB framgår att om makarna inte varaktigt bor tillsammans, skall den ena maken fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till den andra maken. Den här bestämmelsen gäller främst när makar flyttar ifrån varandra därför att de planerar att skilja sig, men det är inte uteslutet att den kan användas även i andra fall. Att en av makarna numera bor på ett särskilt boende betyder dock inte nödvändigtvis att makarna inte längre "bor ihop". Det är upp till dem att avgöra om de fortfarande bor ihop eller inte.I vilket fall som helst finns det en försörjningsskyldighet. Om den ena maken vägrar att hjälpa den andra maken ekonomiskt, kan tingsrätten bestämma att maken ska betala underhållsbidrag, 6 kap. 5 § ÄktB. Möjlighet att reglera genom avtal: Som jag redogjort för ovan är en viktig utgångspunkt i frågan är att en make har underhållsplikt mot den andra maken under äktenskapet. Omfattningen av skyldigheten att betala underhållsbidrag kan regleras genom avtal, när frågan aktualiseras. Avtal är alltså en möjlighet. SammanfattningsvisDu har en underhållsskyldighet mot din make under äktenskapet, det faktum att han bor på ett särskilt boende påverkat inte det. Ni kan möjligen reglera hur ni vill att det genom ett avtal, viktigt att tillägga är att 6 kap. ÄktB om underhållsskyldighet mellan makar är tvingande. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen

Underhållsskyldighet mellan makar

2018-03-31 i Underhåll
FRÅGA |Jag ska skilja mig men min man vill inte det, så jag ska skicka in en ansökan till tingsrätten om stämning angående äktenskapsskillnad. Problemet är att min man som är Engelsk medborgare har hand om ALLA våra/hans pengar och investeringar/fonder osv. Jag får bara pengar sporadiskt insatta på mitt konto för att röra mig med. Inga äktenskapsförord finns. Är för närvarande arbetslös och alltså helt utan inkomst. Då pengarna av honom anses som sin egen egendom kommer jag inte kunna försörja mig innan bodelningen är klar. Så min fråga är: Hur lång tid efter jag begärt bodelningsförättare av domstolen kommer jag kunna ta del av min lagstadgade del av den?Är han på något sätt enligt lag skyldig att se till att jag får pengar av honom under tiden processen pågår så jag klarar mitt uppehälle?Tacksam för svar Elisabeth
Gustav Daun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Frågan om hur lång tid det kommer ta innan den slutliga bodelningen är förrättad kan jag tyvärr inte svara på. Däremot kan jag bekräfta att din make är skyldig att bidra till din försörjning fram tills dess att skilsmässan har gått igenom. Skyldigheten stadgas i 6 kap. äktenskapsbalken. Bestämmelserna innebär i korthet att makar ska leva med ungefär samma ekonomiska standard. Om en make har mer pengar än den andre ska denne alltså som utgångspunkt skjuta till en del för att denne ska kunna ta del av välståndet. Din mans skyldighet att bidra till din försörjning gäller hela vägen fram till skilsmässan. Under förutsättning att ni inte bor ihop finns en uttrycklig bestämmelse (6 kap. 6 § äktenskapsbalken) om att din make ska betala just underhållsbidrag till dig. Även om ni bor ihop har han dock en skyldighet att bidra till din försörjning. Om ni inte bor ihop och din make vägrar betala ut underhållsbidraget kan du väcka talan inför domstol och där yrka på underhållsbidrag (6 kap. 9 § äktenskapsbalken). Med vänliga hälsningar,

Underhåll till make vid äktenskapsskillnad

2014-04-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag undrar för min mors skull vad hon kan få ut vid en skilsmässa. Dom har varit gifta i 16 år och tillsammans 25 år. Mannen har ett hus som av ett äktenskapsförord är bara hans. Nyligen har han ärvt flera miljoner som enskild egendom. Dom har även flera bilar. Min mor har ingenting och inga pengar. Kan det verkligen stämma att hon inte får någonting vid en skilsmässa. Med vänlig hälsning, anna
|Hej, och tack för din fråga!Vid äktenskapsskillnad ska som huvudregel varje make svara för sin försörjning, enligt 6 kap. 7§ Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). Det finns dock möjlighet för en make att få underhåll av den andre antingen under en övergångstid eller under långvarig tid om denne har behov av detta, enligt 6 kap. 7§ 2-3 stycket. I första hand bör din mor kunna få underhåll under en övergångstid för att t.ex. genomgå en yrkesutbildning (om sådan uteblivit pga. äktenskapet) eller förbättra inkomsterna för att få möjlighet att skaffa sig ekonomisk självständighet och klara av omställningsperioden.Om det rör sig om mer långvariga problem med självförsörjning efter ett långvarit äktenskap (som det ju här är frågan om) eller om det finns synnerliga skäl, kan din mor ha möjlighet att få ett långtvarit underhållsbidrag. Grund för detta föreligger bl.a. om den ena maken har ägnat all tid åt att ta hand om barn och hushåll, och därför får svårt att komma ut i förvärvslivet. Ålder och sjukdom kan också spela in. Detta är dock en bestämmelse som tillämpas strikt.I vissa fall är det möjligt att jämka ett äktenskapsförord om det är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid dess tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, 12 kap. 3§ Äktenskapsbalken. Även detta är en möjlighet som tillämpas (ytterst) restriktivt. Enligt propositionen till lagrummet nämns som exempel på "oskälighet" skulle kunna vara att egendom i större omfattning har gjorts till enskild som har bidragit till en påtaglig snedfördelning och detta skulle leda till att en make efter ett långvarigt äktenskap skulle riskera att stå ”helt eller nästan helt utan egendom” efter bodelningen. Hur stora skillnader som kan tolereras måste bero på makarnas ekonomiska situation.Hoppas att du fick svar på dina funderingar! Vänligen,

När måste jag betala underhåll till min make efter äktenskapsskillnad?

2019-09-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo funderar på om vi ska gifta oss eller inte. Finns det någon risk att den ena partnern måste betala underhållsbidrag till sitt ex om man skulle skilja sig i framtiden?Det låter så enligt äktenskapsbalken (6 kap. §7, 2 & 3 st.), och att man inte kan avtala bort det i ett äktenskapsförord, men den är lite svårtydd. Vad är t ex "andra synnerliga skäl"?
Hanna Stenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du konstaterat är det äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar underhåll mellan makar. Regeln är mycket riktigt tvingade och går inte att avtala om i förväg, detta för att man inte genom avtal ska kunna skydda sig från en framtida bidragsplikt. Huvudregeln i 6 kap. 7 § ÄktB är att varje make efter äktenskapsskillnad ska stå för sin egen försörjning och därmed vara i princip ekonomiskt oberoende av varandra. I prop. 1978:79:12 s. 138 ff. diskuterade lagstiftaren undantagen till detta, där de vill se att underhåll mellan makar ska tillämpas restriktivt. Om ena maken ska betala underhåll till den andra, ska detta helst endast röra sig om en omställningsperiod. Det förekommer dock situationer där särskilda försörjningssvårigheter ändå kan uppstå efter ett långvarigt äktenskap. Om det redan vid äktenskapsskillnaden går att förutse att den make som varit mest delaktig i hemmet, inte heller efter en omställningsperiod, kan skaffa sig en rimlig försörjning, bör underhållsbidrag kunna dömas ut för längre tid. I mål NJA 1998 s. 238 diskuterade HD vad som anses vara "synnerliga skäl". I målet påpekade HD, med hänvisning till prop. 1978/79:12, att maken som yrkade på underhåll inte hade något förvärvsarbete. Dock hade denne fortfarande en inkomst i form av förtidspension och därför valde HD att befria den andra maken från underhållsskyldighet. Sammanfattningsvis är det inte helt fastställt vad som menas med "synnerliga skäl". Det framstår dock från både lagstiftarens och HD:s sida att underhåll ska kunna utdömas i situationer där ena maken mestadels ägnat sin tid åt hus och hem, vilket har gjort att äktenskapet begränsat möjligheterna för denne att försörja sig på egen hand även efter äktenskapets upplösning.Med vänlig hälsning

Min make och jag ska kanske skiljas, har han rätt att bo kvar tills dess att han hittar eget boende trots att jag vill att han flyttar ut nu?

2018-06-30 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min man skall ev. Skilja oss.Jag äger ensam huset och vi har äktenskapsförord. Inga problem med detta. Inga gemensamma barn.Men min fråga är att om jag vill att han flyttar ut omgående så säger han att han har rätt att stanna kvar i huset tills han finner ett eget boende, stämmer detta?
Beatrice Krig |Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. De regler som ligger närmast till hands för att besvara denna fråga återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB) och främst dess 6:e kapitel som handlar om makars ekonomiska förhållanden samt 14:e kapitel som handlar om skilsmässemål. Även regeln i ÄktB 7 kap. 4 § 1 p är relevant här eftersom den stadgar att huset är att betrakta som er gemensamma bostad, även om du ensamt äger det. En domstolsprövning om vem som får bo kvar i den gemensamma bostaden kräver att ansökan om skilsmässa gjorts En domstol kan i ett skilsmässemål till exempel besluta om vem av makarna som får bo kvar i den gemensamma bostaden till dess att skilsmässan gått igenom och bodelning sker. För att domstolen ska kunna pröva vem som får bo kvar i den gemensamma bostaden krävs: att ni väckt talan om skilsmässa och att någon av er har yrkat på en sådan prövning. (ÄktB 14 kap. 5 §)Eftersom du säger att ni eventuellt ska skiljas tolkar jag det som att ni i nuläget inte väckt talan om skilsmässa (= ansökt om skilsmässa). Därmed kan inte en domstol besluta om detta, och följden blir att ni båda har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden tills vidare. Makars skyldighet att tillgodose varandras gemensamma och personliga behov Det ovannämnda stämmer också överens med de skyldigheter makar har gentemot varandra enligt 6:e kapitlet. Där stadgas att makar bör leva efter samma ekonomiska standard och att de har ett ansvar att tillse varandras gemensamma och personliga behov, ÄktB 6 kap. 1 §. I enlighet med detta har ni i egenskap av makar exempelvis ett ansvar för att se till att båda har någonstans att bo. Saknar han annan bostad ska han därmed ha rätt att bo kvar i huset tills han hittar eget boende eller i alla fall någon annanstans att bo, förutsatt att ni alltså ännu inte väckt talan om skilsmässa och yrkat på att domstolen ska pröva vem som får bo kvar. Sammanfattningsvis är svaret att han har rätt att bo kvar tills dess att han hittat ett eget boende. Detta gäller utefter de förutsättningar du givit och min tolkning att ni ännu inte har väckt talan om skilsmässa. Då finns ingen möjlighet för rätten (efter yrkande från någon av er) att pröva vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden fram tills bodelning sker, ÄktB 14 kap. 5 §. Ni har därmed en fortsatt skyldighet som makar att tillgodose varandras gemensamma och personliga behov, såsom att ha någonstans att bo, ÄktB 6 kap. 1 §. Vänligen,

Underhållsskyldighet

2017-10-23 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min son ska skilja sig och de har ansökt om skilsmässa. De har två barn på 1 och 2 år så betänketiden är 6 månader. Min son lämnade hela bohaget och har fått skaffa allt. Han tar även med sig skulder som de tagit men son han står på. Är han ändå underhållsskyldig jämtemot fd frun? Hon studerade först med CSN men har nu fått jobb. Min son jobbar men hans ekonomi är knaper. Mycket tacksam för svar.
Julia Gustafsson |Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Gällande gemensamma barn och underhållsfrågor så finns reglerna kring det i föräldrabalken. När det gäller underhållsskyldighet så kommer det att bestämmas i samband med äktenskapsskillnads domen, där kommer ett belopp att räknas ut som ska betalas varje månad avseende barnen. Den summan kommer att bestämmas med hänsyn till barnens ålder, hur mycket tillgångar barnen har samt hur den ekonomiska situationen ser ut för föräldern som ska betala underhållet. Är det så att barnen primärt bor hos sonens före detta så kommer den part där barnen inte bor att få betala underhåll. Du skriver även att din son har lämnat allt bohag och även tagit med sig skulder som de tagit på sig gemensamt. Gällande egendomen och hur den ska fördelas efter äktenskapsskillnad finns det regler i äktenskapsbalken. Där står det att vid äktenskapsskillnad så ska en bodelning ske. Vid den här bodelningen kommer din son att få rätt till hälften av allt som inte är förskrivet som enskild egendom eller undantaget bodelning genom ett äktenskapsförord. Det betyder att din skulder som är att hänföra till egendom som är gemensam och giftorättsgods ska stås för av båda parter. Här bör alltså din son kunna bli av med en del av skulderna samt få en del av bohaget. Sammanfattning: Underhållsfrågan är alltså skild från frågan angående annan egendom i äktenskapet. Det betyder att föräldrar är skyldiga att betala underhåll till den summa som bestämts varje månad. Har ena föräldern brustit i betalningen eller betalat för lite har man rätt att kräva ut dessa pengar. Då jag inte har alla omständigheter är det svårt att säga exakt om din son är skyldig hans före detta mer pengar eller om han gett ut för mycket. Han kommer dock vara tvungen att utge den summa som är bestämt. Gällande bohaget och skulderna blir det alltså en fråga vid bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Bodelning och underhållsbidrag vid skilsmässa

2013-09-29 i Underhåll
FRÅGA |Mina föräldrar ska skiljas och det jag undrar är vad min mamma har rätt att få ut. Min pappa (och hans 3 bröder) har ärvt skog och mark av min farfar och sedan så har pappa fått åkermarker i gåva av sin farbror. Jag vet att mina farbröder skrev äktenskapsförord men det gjorde inte pappa. Hur vet jag om markerna som han fick i gåva räknas som enskild egendom? Min mamma inte har haft någon jobb pga hon jobbat heltid på gården sen min pappa fick ta över den, så hon har inte haft någon inkomst. Pappa har ett heltidsjobb. Jag vill bara vara säker på att han inte lurar henne så hon får ut mindre än vad hon ska, han pratat om att han "ska sköta" detta..
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln vid en äktenskapsskillnad är att man delar all makarnas egendom på hälften, förutom den egendom som utgör enskild egendom enligt föreskrift i äktenskapsförord, gåvobrev, testamente eller förmånstagarförordnade (10:1, 7:1 och 7:2 äktenskapsbalken).För att ta reda på om markerna som din pappa fick är enskild egendom råder jag dig därför att undersöka om det står något om saken i t.ex. gåvobrevet. Om sådan föreskrift saknas utgör markerna inte enskild egendom.Utöver de ovan nämnda reglerna om bodelning finns en möjlighet för den "fattigare" maken att få underhållsbidrag från den "rikare" maken efter äktenskapets slut (6:7 äktenskapsbalken). Möjligheten till underhållsbidrag tar främst sikte på just situationen då den ena maken stannat hemma och jobbat under äktenskapet, och därför kommer få det svårare att ställa om då äktenskapet upphör.Underhållsbidrag medges dock endast i undantagsfall. Vanligen utdöms bidrag endast för en övergångsperiod så att den behövande maken får en chans att utbilda sig, skaffa jobb och försörja sig själv. Om det finns synnerliga skäl kan dock bidrag utdömas även för en längre tidsperiod. Med synnerliga skäl menas främst att äktenskapet varit långvarigt och därför orsakat permanenta försörjningssvårigheter. Någon fullständig utjämning av makarnas levnadsstandard ges dock inte.Jag råder er i denna del att ta kontakt med någon kunnig jurist på familjerättsområdet (förslagsvis Familjens Jurist) för att närmare utreda er mammas möjligheter till underhållsbidrag.