Underhållsskyldighet

2010-02-22 i Underhåll
FRÅGA |Hej! I ett svar på en annan fråga (som jag inte har ställt) har Sara Olsson svarat: "Av 7:2 p. 2 Föräldrabalken (FB) framgår att en förälder är underhållsskyldig om den har vårdnaden gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor med den andra föräldern." Kan detta på något sätt betyda att man inte är underhållsskyldig om man inte har gemensam vårdnad? Feltolkar jag eller står det fel i svaret?
Andreas Vinqvist |Hej, Enligt 7 kap. 2 § Föräldrabalken (se https://lagen.nu/1949:381#K7P2S1) ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet i två situationer. Den första situationen är då föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet. Det andra fallet är vid gemensam vårdnad då barnet bor med den andra föräldern. Sara Olssons svar berörde således det andra alternativet och ska inte tolkas så att en förälder inte är underhållsskyldig om de inte har gemensam vårdnad. Vänligen,

Styvförälders underhållsskyldighet

2009-12-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej,jag är 18 år o går fortfarande på gymnasiet.Är min styvfar underhållskyldig?Har han rätt att lösa ut mig hemifrån som han hävdar? tack!
Emma Bengthsson |Hej! Underhållsskyldigheten kvarstår tills dess att du har fyllt 18 år alternativt har gått ut gymnasiet dock längst till du fyller 21 år. Detta framgår av 7 kap 1 § 2 st Föräldrabalken se https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1 här. Det är dina biologiska föräldrar som ska svara för ditt underhåll. Din styvfar är underhållsskyldig för dig om han varaktigt bor med din mamma. De måste också vara gifta eller ha ett barn ihop enligt 7 kap 5 § Föräldrabalken för att underhållsskyldighet ska uppstå. Om så är fallet ska han betala underhåll till den del som din biologiska pappa inte kan betala underhåll för dig. Din styvfar är alltså sekundärt underhållsskyldig och det beror på omständigheterna huruvida han verkligen ska utge underhåll eller inte. Hoppas svaret var till hjälp!Med vänlig hälsning

Underhållsskyldighet

2009-12-31 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en son (17 år) som jag betalar månatligt underhåll för (via FK). Modern har ensam vårdnad. Nu har modern och min son bestämt att han skall flytta hemifrån. Han är ff inskriven i skolan (IV-prg), och arb en del på helger. Enl Försäkringskassan upphör nu mitt krav på underhåll. Vad kan modern kräva att jag skall göra när det gäller pengar? Jag har aldrig blivit tillfrågad om flytten och det är inte helt säkert att min son blir helt självförsörjande. Vad kan hon kärva enl \"lagen\"
Linn Ahlvik Börjesson |Hej,Båda föräldrarna är underhållsskyldiga tills barnet har fyllt 18 år och därefter fram till barnet fyller 21 år, så länge barnet studerar på gymnasienivå. Detta gäller även om barnet flyttar hemifrån. Underhållets storlek ska avgöras av vad som är skäligt för att täcka barnets behov. Det finns schablonbelopp från Socialstyrelsen för vad barn behöver i olika åldrar. En bedömning görs även utifrån barnets egen förmåga att försörja dig, som din sons extrajobb kan vara, och barnets sociala förmåner, som kan utgöras av till exempel studiebidrag och bostadsbidrag, Detta kan göra att föräldrarnas underhållsskyldighet minskar. Fördelningen mellan dig och modern ska göras efter era inkomster. Detta regleras i Föräldrabalken 7 kapitlet, 1 §, som du hittar https://lagen.nu/1949:381. Modern kan som sonens vårdnadshavare fram till hans 18-årsdag kräva att du betalar underhåll och han kan därefter kräva det själv.Med vänlig hälsning,

Omprövning av underhållsbidrag

2010-01-24 i Underhåll
FRÅGA |Hur beräknas underhållsbidrag när en förälder har valt att bli egen företagare med mycket liten inkomst jämfört med tidigare? Finns det några vägledande rättsfall?
Louise Albertson - Witting |Tack för din fråga! Underhållsbidrag regleras i 7 kapitlet Föräldrabalken(hädanefter FB). I det fall en förälder inte har vårdnad om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, anger 7:2 FB att föräldern ifråga fullgör sin underhållskyldighet genom att betala underhållsidrag.För att fastsälla underhållsbidragets storlek beaktar man enligt 7:1 FB dels vardera förälderns ekonomiska förmåga, dels barnets behov. Från den bidragsskyldige förälderns nettoinkomst avräknas ett förbehållsbelopp enligt 7:3 FB, se https://lagen.nu/1949:381#K7 .Det är socialstyrelsen som fastställer schablonbelopp för hur stort ekonomiskt bidrag barn i olika åldersgrupper är i behov av. Från detta schablonbelopp kan avsteg göras, såsom exempelvis minskning av beloppet i de fall att sociala förmåner betalas ut utan föregående behovsprövning, exempelvis barnbidrag och studiestöd. Barntillsynskostnader är en sådan omständighet som kan innebära avsteg i ökande riktning från schablonbeloppet. Enligt motiven till FB anges att det undehållsbidrag som betalas ut alltid måste vara skäligt, både i förhållande till barnet och i förhållande till den om skall utge bidraget. I 7:10, 1 stycket FB stadgas att underhållsbidraget kan omprövas om ändrade förhållanden föranleder det. Likaså kan rätten enligt 3 stycket samma paragraf efter 6 år ompröva bidaget utan att skäl enligt 1stycken föreligger, dvs "automatisk omprövning". Se vidare https://lagen.nu/1949:381#K7.Huruvida byte av yrke kan utgöra en sådan omständighet som kan anses föranleda en ändring i förhållandena som avses i 7:10 FB är svårt att säga.En prövning i det enskilda fallet behövs. Generellt kan sägas att det måste föreligga beaktansvärda skäl för att man skall ta hänsyn till bytet av jobb. Skälen måste vara av viss styrka för att man skall godta att de påverkar barnets underhållsbehov. Ett ledande rättsfall är NJA 1985 s. 768. Lycka till! Med vänlig hälsning, Louise Albertson - Witting

Frågan rörande underhåll och barns egen försörjning

2009-11-13 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag betalar underhåll för min 17 åriga dotter då hon för nuvarande bor hos sin mor. Min dotter är nu gravid och har bestämt sig för att flytta hemifrån och bosätta sig tillsammans med sin pojkvän. Är jag fortfarande underhållsskyldig då min dotter \"står på egna ben\", dvs inte bor hos varken mig eller sin mor utan själv med sin pojkvän? Hon kommer ju att försörja sig själv senare.. (åtminstone få föräldrapenning). Hoppas på snabbt svar..
Erik Osmark |Hej,En förälder har underhållsskyldighet mot sitt barn fram tills dess att barnet blir myndigt (fyller 18 år). Går barnet i skola på grundutbildningsnivå eller gymnasienivå gäller underhållsskyldigheten så länge skolgången pågår eller barnet fyller 21 år.Detta gäller oavsett om barnet bor hemma hos någon av föräldrarna eller i eget boende.Underhållet skall betalas efter vad som är skäligt. Detta innebär att hänsyn tas till barnets egna inkomster, sociala förmåner och tillgångar.Jag tolkar detta som att underhållsskyldigheten minskar i förhållande till hur barnets förmåga till egen försörjning ökar. Skulle barnet genom eget arbete eller allmänna bidrag vara helt självförsörjande så torde ingen underhållsplikt föreligga.Märk dock att underhållsskyldigheten inte kan "övervältras" på barnets eventuella sambo.Lagstödet för detta finner man i föräldrabalken 7 kap. 1 §. Se https://lagen.nu/1949:381#K7 .Med vänliga hälsningar