Ingår gräsklippare, grill och snöslunga i samboegendom och ska bodelas?

2017-03-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |ang sambo delning.Vid delning av gemensamma bohag. Det står i §6 att vi ska dela möbler hushållsmaskiner och annat inre lösöre. Innebär det att vi delar bara på det som finns inne i bostaden och ej sådant som står i garaget så som gräsklippare, grill och snöslunga?Mvh.
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du väljer att ställa din fråga till oss på Lawline.Först kommer en kort sammanfattning med svar på dina frågor och sen kommer en utförligare förklaring under rubriken "Utredning" som förklarar varför mitt svar blir så. Sammanfattande svar på dina frågor Egendom som står i garaget anses per definition inte som inre bohag och ingår därför inte i samboegendom enligt 6 § sambolagen. Om de är inköpta innan samboförhållandet eller för enbart den ene sambons bruk så undantas de dock redan med stöd av 3 § sambolagen. Eventuellt kan tillgång även vara enskild enligt 4 § sambolagen, men något sådant verkar inte aktuellt här eftersom du inte nämner det. Det finns väl viss möjlighet att argumentera för att en grill är en hushållsmaskin, jag skulle dock påstå att argumentationsmöjligheten är minimal och därför bör inte ens den omfattas av begreppet samboegendom. Framför allt inte om det är så att det enbart är den ena sambon som köpt den. När det gäller snöslunga eller gräsklippare så finns det här inte ens argumentationsmöjlighet anser jag, dessa är inte inre bohag och inte heller hushållsmaskiner, de kan alltså inte anses utgöra samboegendom. Om man köpt egendom tillsammans kan det i praktiken finnas en samäganderätt genom annan lagstiftning. Det är ju dock bara aktuellt om man faktiskt betalat gemensamt för egendomen. Utredning: Som du redan verkar känna till eftersom du hänvisar till paragraf så ska det ske en slags bodelning när ett samboförhållande upplöses. Denna bodelning är en variant som är mindre omfattande än den som sker inom ett äktenskap där i stort sett all egendom räknas in i ”giftorättsgodset”. Uttrycket ”samboegendom” är alltså ett klart mindre begrepp. Det framgår inte uttryckligen vad som ingår i begreppet samboegendom utan istället räknas vissa exempel upp, i 6 § sambolagen nämns mycket riktigt möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre. Frågan är alltså om sakerna du räknar upp kan ingå i denna lista. Samboegendom: Samboegendom är i första hand egendom man köper in under ett förhållande. Saker som köps in innan ett förhållande kan inte vara samboegendom om det inte är inköpt i väldigt snar anknytning till förhållandet. Exempelvis en bostad köps ju in innan man faktiskt bor tillsammans i den, men den blir alltså ändå samboegendom. Inte heller egendom som under samboförhållandet köps in för enbart en person blir samboegendom. Detta framgår inte av 6 § sambolagen utan istället av 3 § Sambolagen. Resultatet är alltså att exempelvis en dator, som kanske kan anses vara ”inre bohag” enligt 6 §, ändå inte ens utgör samboegendom om den är införskaffad av den ena sambon för att den personen älskar datorspel samtidigt som den andre aldrig använder datorn. Datorn som är införskaffad för exempelvis datorspelande skulle på det sättet alltså inte ingå i samboegendom som skall delas. Samboegendom som egentligen träffas av bestämmelserna i 6 § kan ändå vara enskild egendom enligt 4 § precis som i äktenskap där man kan skriva ett äktenskapsförord så kan man i samboäktenskap skriva ett samboavtal och där i bestämma att viss egendom, exempelvis bostaden eller andra dyra tillgångar, ska tillhöra den person som köpt dem. Sambolagen är på detta sätt helt dispositiv som det heter på juridiskt talspråk och man kan avtala bort nästan allting om man känner för det. ”Inre” bohag: Det finns ett uttryckligt krav på att det ska vara just ”inre” bohag. Detta är en stark indikator på att exempelvis tillhörigheter som i normalfallet finns utanför bostaden inte utgör bohag. Så har också i många fall angetts och är ett av skälen till att exempelvis bilar, husvagnar, fiskeutrustning och liknande inte omfattas av samboegendom. En fundering här skulle alltså kunna vara att bilar faller redan på begreppet ”bohag” eftersom en bil aldrig är i närheten av att likna en möbel eller liknande. Samtidigt kan en grill som används för matlagning kanske faktiskt anses vara ”bohag”, för grillens del faller det dock på att den helt enkelt inte är inre bohag. Grillen ska således anses tillhöra den person som faktiskt betalat för grillen. Inre bohag syftar på möbler och liknande saker som finns i ett hem. De sakerna du räknar upp är inte sådana saker som finns i ett hem och därför bör varken gräsklippare eller snöslunga räknas som inre bohag, de har helt enkelt inte med det inre hemmet att göra. Exempelvis hushållsmaskiner räknas ju upp, så en espressomaskin anses vara inre bohag även om det då inte skulle klassas som ”möbel”. Men en espressomaskin är också något som man har inom hemmets väggar, maskinerna du räknar upp har inte den karaktären och har inte heller karaktären av ”hushållsmaskin” eftersom de helt enkelt används utanför hushållet. Förslag om att utvidga samboegendom har aldrig genomförts: Det har funnits lagförslag om att inkludera motordrivna fortskaffningsmedel i samboegendoms-begreppet. I stort sett såg lagförslaget ut som 6 § i nuläget men med ändring till ”möbler, hushållsmaskiner, motordrivna fordon och annat inre lösöre”. Man valde att inte införa detta av flera skäl, ett är bland annat att samboförhållanden är kluriga rent juridiskt. Äktenskap är klart enklare, de har ett tydligt start- och slutdatum. Det är inte lika tydligt när man startar eller avslutar ett samboförhållande… Därför finns det alltså ett intresse av att inte utvidga samboegendoms-begreppet för stort eftersom det då medför omfattande oklarheter för inblandade personer ju mer egendom som ska hänföras till den otydligt definierade sambotiden. Detta är en av de huvudsakliga anledningarna till att just ”inre lösöre” och inte ”gemensamt lösöre” används. Om du behöver vidare hjälp: Om du behöver hjälp vid tvist eller med att skriva ett samboavtal för att undvika en senare tvist så kan du ta hjälp av Lawlines Juristbyrå för professionell rådgivning. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert. Jag hoppas att du fått svar på dina frågor och skulle dyka upp andra frågor gällande mitt svar här, om det är något som är otydligt eller behöver förklaras ytterligare så kan du även då kontakta mig på mailen ovan. Med vänliga hälsningar,

Registrering av samboavtal

2017-02-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Ett äktenskapsförord som tex innehåller uppgift om vad som utgör enskild skall registreras hos tingsrätten.Om man upprättar ett samboavtal som också anger vad som skall utgöra enskild egendom så undrar jag om även detta skall registreras vid tingsrätten eller om det räcker med ett undertecknat avtal med bevittnade namnteckningar?Med vänlig hälsningBo von Ekensteenbo.ekensteen@outlook.com
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Det stämmer att man måste registrera ett äktenskapsförord hos en tingsrätt. Gällande reglerna kring registrering av ett samboavtal, finns det inte några sådana. Det krävs således ingen registrering av ett samboavtal. Vidare är det enda formkravet på ett samboavtal att det ska vara skriftligt samt undertecknat av båda samborna. Det är dock bra att vara så exakt som mögligt vid upprättande av ett samboavtal, för att undvika ev. tvister i framtiden. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!Vänlig hälsningar,

Samboavtal och testamente

2016-12-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Att: Marie Gergy ang. Ditt svar till mig nr 38257..Ett stort tack Marie för ditt uttömmande och tydliga svar på min fråga ställd 2016-11-25 till Lawline i kategorin "Testamentets effekt i ett samboförhållande".Med anledning av vad du svarade mig har jag en kompletterande fråga till dig som jag också om möjligt skulle vilja få ett svar på....Jag och min andra fru lever alltså i ett samboförhållande sedan sju år tillbaka...Vi är nu inne på att upprätta ett inbördes testamente med i princip samma fördelningsmässiga profil som om vi hade varit gifta...Min fråga är vad som sker med den egendom som vi tillfört boet under den tid som vi varit sammanboende? Skall bodelning först ske av denna enligt sambolagens regler eller kan vi genom ett separat avtal förklara vilken egendom, möbler och konst, som skall vara respektive parts enskilda egendom..Frågan ställs eftersom min sambo har köpt den övervägande delen av den egendomen till ett inte obetydligt värde, ett värde som hon givetvis inte önskar skall ingå i den kvarlåtenskap som kan komma att tillfalla mig genom ett testamente för att efter mitt frånfälle ingå i den egendomsmassa att riskera till viss del även tillfalla mitt särkullbarn..Enklast är kanske att avtala bort sambolagen och upprätta en förteckning över vem av oss som äger vad av denna egendom?Ser tacksamt fram emot ett svar från dig på även denna fråga.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Vi på Lawline är mycket glada över att du är nöjd med vår rådgivning.Om ert samboförhållande upphör pga. separation eller dödsfall så innebär det att viss egendom i ert gemensamma hushåll ska delas lika mellan dig och din sambo eller din sambos arvingar (vid dödsfall) enligt sambolagen (2003:376) 8 §. Egendomen som ska delas lika kallas för samboegendom. Övriga tillgångar behåller var och en själv. Vad som utgör samboegendom framgår av sambolagen 3 §. Där sägs att bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att var och en äger sitt samt att egendomen som förvärvats i avsikt att användas gemensamt ska utgöra samboegendom. Tvister kring detta samt bevisbördan om vad som varit gemensamt och inte gemensamt uppstår ofta.För att vara på den säkra sidan, rekommenderar jag att ni upprättar ett samboavtal. I detta kan ni reglera att sambolagen inte ska gälla vid en eventuell bodelning mellan er pga. separation eller dödsfall. Ett samboavtal är ett avtal som liknar ett äktenskapsförord men gäller enbart för sambor. Detta avtal kan du kan upprätta mellan dig och din sambo och där ni tillsammans kan reglera ägandet över egendomen i ert gemensamma hushåll. Detta innebär att ni genom ett samboavtal kan bestämma att "all egendom som bara den ena sambon betalat för ska vara dennes egna och därför tillfalla den vid en eventuellt bodelning". Om ni vill att sambolagen ska gälla till viss del och att endast viss gemensam egendom ska hållas utanför bodelning, kan ni reglera vilken egendom som ska förbli er enskilda i samboavtal. Det finns inga särskilda regler kring vad ett samboavtal ska innehålla, ni kan därför troligtvis avtala om vad ni vill.Det finns samboavtalsmallar att ladda ned gratis från nätet (se exempelvis här) men om ni vill upprätta ett säkert och tydligt samboavtal så finns möjligheten att upprätta ett samboavtal med hjälp av en utbildad jurist hos oss på Lawline. Klicka här för mer info.Jag vill återigen nämna att sambor inte kan skapa samma rättigheter som för makar genom ett testamente eftersom en efterlevande sambo inte ärver framför gemensamma barn. En efterlevande sambo kan varken skydda sig emot gemensamma barns eller särkullbarns anspråk på kvarlåtenskapen vid dödsfall. Om det vid dödsfall skulle visa sig att ett samboavtal är upprättat på ett sådant sätt att det inskränker bröstarvingarnas laglottsskydd så skulle samboavtalet kunna jämkas till bröstarvingarnas fördel. Med anledning av detta rekomenderar jag att ni kompletterar testamentet som ni just nu håller på att upprätta med ett avtal som ska träffas mellan dig, din efterlevande sambo och övriga dödsbodelägare om sammanlevnad i oskiftat bo.Hoppas du fick svar på din fråga!

Samboavtal

2016-09-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Planerar att bli sambo med min partner i hans hus. Jag har ingen avsikt att köpa in mig i nuläget. Hur gör vi med investeringar i huset så som rust? Kan jag betala hälften av det och sedan skriva ett avtal där jag får tillbaka mina pengar om vi separerar? Hur löser man annars denna fråga? Med vänlig hälsning Elin
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Det absolut enklaste sättet för er att på ett smidigt sätt lösa situationen är att upprätta ett samboavtal, eftersom sambor inte har samma rättigheter som gifta när det kommer till en eventuell separation. Lagen som reglerar detta förhållande kallas Sambolag (2003:376), SL, se här: https://lagen.nu/2003:376. Er gemensamma egendom i ett samboskap kallas samboegendom, SL 3 §, samboegendom är sådan egendom som förvärvats för gemensam användning. Egendom som någon av er får genom gåva, arv eller tetstamente med villkoret att den ska vara er enskilda ingår inte i samboegendomen, vidare ingår inte heller egendom som ni väljer att göra enskild genom ett samboavtal. Genom ett samboavtal klargör ni vad som är och inte är samboegendom, förenklat kan man säga att ett samboavtal är som ett äktenskapsförord är för gifta. Dock, viktigt att komma ihåg är att om det inte finns något samboavtal så har sambor inte samma rätt till bostad och bohag om partnern skulle gå bort såsom gifta människor har. Enligt 9 § SL måste båda två skriva under samboavtalet för att det ska vara giltigt, ni kan senare genom ett nytt avtal ändra innehållet i det första om det skulle bli aktuellt. Sammanfattningsvis kan ni alltså upprätta ett samboavtal där alla investeringar som görs i den gemensamma bostaden ingår såsom samboegendom, vilket gör att om det skulle bli aktuellt med en separation mellan er så kommer där här avtalet att se till att det bohaget som ingår i avtalet måste delas upp enligt premisserna ni har satt upp. Vi här på Lawline erbjuder tjänsten att upprätta samboavtal om ni skulle behöva hjälp med att göra det. På startsidan så går ni bara in på juridisk rådgivning och klickar vidare in på våra tjänster och så till avtal. Lycka till och hoppas att du har fått svar på din fråga!

Skriva in fastighet som enskild egendom i köpeavtalet med bindande verkan?

2017-03-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag planerar att köpa en fastighet. Idag har jag bott tillsammans med min flickvän så pass länge att vi räknas som sambos, vi har dock inte skrivit något samboavtal. Jag kommer stå för hela köpet inklusive kontaktinsatser, lagfart, pantbrev etc. Det är för tidigt att säga om vi kommer leva livet ut tillsammans, men läget för mig att köpa är perfekt.Är det möjligt att i köpekontraktet skriva in att fastigheten ska vara min enskilda egendom, ifall förhållandet av någon anledning skulle spricka? Jag ser det ofta vid tal om gåvor och testamenten, men inte vid köp. Går det inte att göra så vid just köp? Vill ogärna påverkas negativt av det faktum att jag råkar ha en partner när jag köper en fastighet.Tack på förhand!
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom ni är sambor blir Sambolagen (2003:376) (SamboL) här tillämplig. I 3 § SamboL https://lagen.nu/2003:376#P3S1 står det att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Bostad och bohag som har förvärvats efter samboförhållandets inledande blir normalt att betrakta som förvärvade för gemensam användning. Fastigheten som du köper kommer därför att bli samboegendom eftersom ni är sambor vid köpets ingående. I 4 § SamboL https://lagen.nu/2003:376#P4S1 föreskrivs vad som inte ingår i samboegendom. Det är till exempel egendom som en sambo har erhållit genom gåva, testamente eller arv med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. När ett samboförhållande upphör, av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska bodelning ske på begäran av någon av dem, se 8 § SamboL https://lagen.nu/2003:376#P8S1 . I bodelningen är det samboegendom som ska ingå. Om fastigheten, som du har tänkt köpa, då är samboegendom kommer denna att tas med i en eventuell bodelning och fördelas lika mellan er. Sambor kan emellertid, liksom makar, reglera att egendom ska vara enskild. För makar sker detta genom äktenskapsförord, medan det för sambor sker genom samboavtal. I 9 § SamboL https://lagen.nu/2003:376#P9S1 stadgas att sambor kan upprätta ett skriftligt avtal om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Detta medför att egendomen, som omfattas i avtalet, förlorar sin egenskap av samboegendom och därmed blir enskild. Samboavtalet ska undertecknas av båda samborna och kan upprättas av blivande eller nuvarande sambor. Som jag skrivit ovan kan sambor reglera sin egendom genom samboavtal, medan makar kan göra detta genom äktenskapsförord. Det är således inte möjligt att med bindande verkan reglera om enskild egendom i ett köpeavtal vid fastighetsköp. Ni bör därför upprätta ett skriftligt samboavtal som stadgar att fastigheten ska utgöra din enskilda egendom, vilket ni båda sedan ska skriva under. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Lycka till!Med vänlig hälsning

Samboavtal och äktenskapsförord

2017-02-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |hej,jag har två frågor om vad som gäller om man blir sambo eller gifter sig:1. Om jag blir sambo någon gång och vi inte köper något nytt tillsammans, utan han flyttar hem till mig till min lägenhet som står skriven på mig och där jag har ett litet lån kvar på banken, om vi i framtiden skulle separera, delar vi då allt 50/50 eller får jag behålla allt mitt som enskild egendom? Eller - när går saker från att vara enskild egendom till delad vid sambo om vi skulle separera?2. Om jag redan nu vill säkra allt jag äger som enskild egendom vare sig jag i framtiden blir sambo eller gifter mig (var det sig jag får barn eller ej), vad ska till? jag tänkte att jag skulle vilja göra det redan nu innan något av detta händer så slipper man eventuella diskussioner i framtiden med sin framtida partner, utan då har jag redan fixat allt. Vilka alternativ har jag? Det gäller framför allt min lägenhet och besparingar/gåvor/arv.
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!1. Enligt Sambolagens 3§ framgår att samboegendom är gemensam bostad och bohag (möbler och sådant som ingår i hemmet) om egendomen har förvärrats för gemensam användning. Har egendomen antingen blivit köpt innan ni blev sambos, eller köpt endast för personligt bruk, gäller som huvudregel att egendomen inte blir samboegendom. Vid eventuell bodelning är det endast samboegendom som delas på. Alltså: för att det ska handla om samboegendom måste det handla om antingen bostad eller bohag som ni har köpt tillsammans. 2. För tillfället kan du inte göra någonting. Om du senare går i gifte kan du skriva ett äktenskapsförord, där du föreskriver att allt du äger ska vara enskild egendom. Allt du föreskrivit som enskild egendom kommer vid en eventuell bodelning därför senare inte ingå. Gör du inte detta, kommer all din egendom bli giftorättsgods, vilket senare kommer ingå vid en eventuell bodelning där man som huvudregel lägger ihop båda makarnas giftorättsgods, och sedan delar lika makarna emellan, Äktenskapsbalken 11 kap. 1-3§§.För att skydda dig vid en eventuell bodelning om du blir sambo med någon, kan ni upprätta ett avtal där ni föreskriver att bodelning inte ska ske, eller att viss egendom inte ska ingå vid bodelningen, Sambolagen 9§. Hoppas att svaret hjälpte dig och ha en fortsatt trevlig dag!

Sambos rätt till något utom samboegendomen

2016-10-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Bor i ett hus idag tillsammans med min sambo där vi äger hälften var. Han har en annan skogsfastighet som han vill att vi renoverar och flyttar in i. Jag har sagt att vi måste skriva något avtal eller att jag blir delägare i huset och marken till huset. ( jag vill inte äga skogen, han vill inte att jag skall äga skogen, så där är det lungt ) Dock vill han inte stycka av fastigheten. Finns det något annat juridiskt som man kan göra, som håller ifall någon av oss dör eller flyttar isär.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni är sambor, så är det sambolagen (SamboL) som blir aktuell för din fråga. Den kan du hitta här. Jag kommer också gå in i lagen om samäganderätt (du hittar den här) och ärvdabalken (ÄB) som du kan läsa här. Inledningsvis beskriver jag vad som gäller för egendomen i en bodelning mellan sambor och vilka konsekvenser det får för fastigheten. Därefter kommer jag ge råd om vad ni kan göra och vad ni bör tänka på inför framtiden.Samboförhållandet upphör – vad sker med fastigheten?Ett samboförhållande kan upphöra genom att en av parterna avlider, eller genom att de separerar. Vid en separation kan någon eller båda parter begära en bodelning enligt sambolagen om de inte ingått ett samboavtal där de kommit överens om att bodelning inte ska ske. Om relationen upphör till följd av ett dödsfall kan den efterlevande sambon begära bodelning (SamboL 8 § och 18 §). I en bodelning ingår det som kallas samboegendom. Samboegendom utgörs av gemensamt bohag och bostad som förvärvats för gemensam användning (SamboL 3 §). Gemensamt bohag är inre lösöre som hör till det gemensamma hemmet och som inte är till för endast den ena sambons användande (SamboL 6-7 §§). Det gemensamma bohaget utgörs vanligen av möbler och andra inredningsartiklar, köksmaskiner och liknande. Den gemensamma bostaden kan utgöras av olika saker, men bland annat kan det röra sig om fast egendom varpå det finns en byggnad som är avsedd för sambornas gemensamma hem (SamboL 5 §). Avgörande är om bohag och bostad har skaffats för gemensam användning. Detta brukar bestämmas utifrån när de skaffades. Om viss egendom förvärvades inför att samborna ska flytta ihop eller under deras tid som sambor, så anses det som regel vara förvärvat för gemensam användning. Om egendom förvärvades av någon av samborna innan deras samborelation inleddes, så ingår den inte samboegendomen.Jag tolkar din beskrivning som att din partner ägde fastigheten sedan innan er relation, eller att den i vart fall inte skaffades med avsikten att den skulle bli ert gemensamma hem. Om så är fallet, så ingår den inte i samboegendomen och den skulle inte ingå i en bodelning om ni separerar eller om någon av er avlider. Detta förändras inte av att du exempelvis bidrar till en renovering av fastigheten innan ni flyttar in. Ett sådant bidrag till renovering kommer sannolikt ses som en gåva till din sambo och fastighetens eventuella värdeökning tillfaller honom så som fastighetsägare. Det går inte heller att skriva ett samboavtal för att inkludera fastigheten i bodelningen, eftersom samboavtal endast kan användas för att undandra all eller viss egendom från en bodelning.Vad gäller om en sambo avlider?Till skillnad från makar har sambor inte någon arvsrätt enligt ärvdabalken och om en sambo avlider kommer den efterlevande sambon inte få någon del av kvarlåtenskapen. Den efterlevande sambon kan begära en bodelning och på så sätt tillgodogöra sig hälften av samboegendomen på så sätt som beskrevs ovan, men i övrigt kommer allt som den avlidne sambon lämnar efter sig tillfalla dödsboet.Om din sambo avlider så kommer du alltså inte kunna tillgodogöra dig mer än vad du skulle kunna tillgodogöra dig genom en bodelning med anledning av en separation. Fastigheten skulle tillfalla din sambos arvingar.SamägandeDin sambo kan överlåta en del av fastigheten till dig genom ett överlåtelseavtal, så att ni blir samägande. Detta får ett antal konsekvenser som det är viktigt att ni tänker på. När två personer äger något tillsammans, så måste de förfoga över saken i samtycke enligt lagen om samäganderätt 2 §. Detta innebär ni inte kan ta några beslut angående fastigheten om hur den ska skötas, om den ska säljas eller liknande utan att ni båda är överens. Ibland leder detta till att förvaltningen av samägd egendom försvåras till följd av samarbetssvårigheter och i vissa fall blir läget så komplicerat att det måste tillsättas en god man som kan hjälpa till med förvaltningen (3 §). Ibland kan svårigheterna också leda till att delägarna tvingas sälja egendomen och dela på köpeskillingen (6 §).För att undvika den här typen av svårigheter kan delägare skriva avtal som reglerar deras samägande. I avtalet kan de till exempel göra upp om vad var och en får göra utan den andres samtycke, vad som ska gälla vid försäljning av fastigheten mm.Om du och din sambo blir delägare i fastigheten kommer ni vid en separation antingen vara tvungna att fortsatt äga fastigheten och sköta förvaltningen gemensamt, eller låta den ena köpa ut en andra sambon för att få överta hela fastigheten. Om ni blir delägare och en av er avlider, så kommer den avlidnes andel att tillfalla dödsboet. Frågorna om att förvalta fastigheten gemensamt och att köpa ut den andra parten aktualiseras i stället mellan den efterlevande sambon och dödsboet. TestamenteEftersom en sambo inte har någon arvsrätt, så kan ett testamente ibland användas för att säkra en efterlevande sambos rätt. Även om din sambo skulle förbli ensam ägare av fastigheten, så kan han testamentera den till dig och du skulle då få den om han avlider. Om du går in som delägare, så kan ni testamentera era respektive andelar i fastigheten till varandra, så att en efterlevande sambo får rätt till hela fastigheten och slipper de svårigheter som kan komma av att dödsboet tar över den avlidnes andel.När testamente ska upprättas är det viktigt att tänka på formkraven i ÄB 10:1 för att det ska bli giltigt. Ett testamente måste vara skriftligt och underteckans av två vittnen.GiftermålEtt sätt att kringgå de många problem som orsakas av sambors begränsade bodelning och avsaknad av arvsrätt är att ingå äktenskap. Eftersom all egendom som inte görs till enskild egendom i ett äktenskapsförord anses som giftorättsgods och därmed ingår i en bodelning, så kommer till exempel den berörda fastigheten att delas mellan er om äktenskapet upphör. Du skulle även få rätt till makesarv enligt ÄB 3:1, vilket innebär att kvarlåtenskapen efter din partner tillfaller dig framför andra arvingar.SammanfattningEn avgörande faktor kring vad som gäller din sambos fastighet är när och varför den förvärvades. I mitt svar har jag utgått från att den inte skaffades av honom för att just ni två skulle använda den som gemensamt hem. Därmed ingår den inte i er samboegendom och skulle inte ingå i en bodelning vid separation eller dödsfall. Du har inte heller rätt till arv efter din sambo och kan inte på den vägen göra anspråk på fastigheten om han avlider.Ett sätt att säkerställa att du får rätt till en del i fastigheten är samägande. Din sambo kan överlåta en andel av fastigheten till dig. Ni måste då sköta fastigheten tillsammans och alla åtgärder som rör den ska ske i samtycke. För att undvika samarbetssvårigheter kan det vara bra att reglera era respektive ansvar och befogenheter i ett avtal. Om din sambo avlider i detta fall, så blir dödsboet delägare och ni måste i samråd sköta förvaltningen av fastigheten. För att få överta bostaden kommer du behöva köpa ut dödsboet. I händelse av att du avlider, så kommer ditt dödsbo bli delägare tillsammans med din sambo. För att säkerställa att en efterlevande sambo får rätt till hela fastigheten kan ni skriva testamenten där ni testamenterar era andelar till varandra.Slutliga rådEtt juridiskt enklare sätt att komma till samma resultat är att ingå äktenskap, vilket skulle ge dig och din sambo en större trygghet både i händelse av separation och i händelse av dödsfall. Fastigheten skulle som utgångspunkt ingå i en bodelning och den skulle även ingå i makesarv. Om äktenskap inte är ett alternativ för er av känslomässiga eller andra personliga skäl, så är alltså en kombination av samägande och testamente det säkraste sättet att uppnå någon form av skydd både i händelse av separation och dödsfall.Eftersom det gäller något så viktigt som bostad och en fastighet med skog, så är det viktigt att alla avtal i fråga om överlåtelse och förvaltning av den samt testamenten blir korrekt utformade. På Lawline erbjuder vi en avtalstjänst online där ni kan hitta både testamente och samäganderättsavtal. För att vara ännu säkrare på att allting blir precis som ni vill rekommenderar jag också att ni bokar tid med en jurist för rådgivning och hjälp med att utforma lämpliga avtal och testamenten.Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp och att ni kan hitta en lösning som känns bra för er.Vänliga hälsningar,

Upprättande av samboavtal

2016-09-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har två barn födda 00 och 02, är nyskild och köpt bostadsrätt. Äger en bil samt har köpt allt nytt i lägenheten (dyr media, sängar, kristallkrona, möbler mm). Jag har fått barn med en ny man i juli i år. Han har tre barn sedan tidigare. Han är arbetslös, bostadslös (sover hos mig) och har skulder - bland annat hos kronofogden. Vi vill flytta ihop, men kronofogden säger att de ska utmäta mina saker i så fall. Jag vill skydda mig, vi vill skydda mig - och har skrivit ut ett samboavtal och letar kvitton, men det känns osäkert att göra detta avtal själv känner jag. Skulle behöva hjälp. Kan ni hjälpa till? Hur? Pris?Om vi sedan gifter oss, ska man skriva om/skriva ett nytt avtal då (jag har ju gått in med pengar från skilsmässan i detta boende).Mvh Anna
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Jag förstår din situation och det låter som en bra idé att skydda din egendom med ett samboavtal. Ett sådant kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, här, till det fasta priset av 695kr. Du kan även välja att boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på just samboskap genom att klicka på knappen till höger http://lawline.se/boka. Om ni sedan gifter er kommer ert upprättade samboavtal inte automatiskt att övergå till ett gällande äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord måste nämligen registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Se 7 kap 3 § Äktenskapsbalken (1987:230). Det krävs med andra ord ett nytt avtal vid giftermål. Detta kan upprättas på samma sätt som ovan, alternativt genom att ni kontaktar en jurist, förslagsvis Familjens Jurist.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar