Bodelning vid sambos död - rätt till tidigare investering i gemensam bostad

2010-03-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo har gått bort. Vi har inga gemensamma barn. Han har två barn och jag har ett. När vi träffades hade jag en bostadsrätt och han flyttade in till mig. Vi bestämde oss för att köpa ett friliggande hus. Sålde min bostadsrätt, la in pengarna i huset. Han hade inga pengar att lägga in. Inga papper är skrivna på denna summa. Finns det någon möjlighet för mig att få tillbaka dessa pengar? Tycker ni att det kanske är läge för mig att anlita en advokat? Tacksam för tips och svar.
Carl-Henrik Brännberg |Hej! När ett samboförhållande upphör är utgångspunkten att den del av er egendom som utgör så kallad samboegendom genom bodelning ska delas lika mellan er (detta enligt 12-14 §§ sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P12S1 - all annan egendom hålls utanför bodelningen och du behåller således dina övriga saker och din sambos övriga egendom tillfaller hans dödsbo). Till samboegendom räknas er gemensamma bostad (dvs huset) och ert gemensamma bohag (dvs möbler, hushållsmaskiner och annan ”grundläggande” inredning i ert gemensamma hem enligt 3§ respektive 7§ sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P3S1). För att räknas som samboegendom krävs även att egendomen införskaffats för er gemensamma användning. Det gör att din tidigare bostadsrätt exempelvis inte var att anse som samboegendom, medan huset som ni köpte med avsikt att bo i tillsammans blev det. Som efterlevande sambo har du emellertid frihet att avgöra om bodelning alls ska ske (enligt 18§ första stycket sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P18S1). Du kan alltså istället välja att ni var för sig ska behålla era respektive saker. Om du till exempel köpt huset själv med pengarna från bostadsrätten och sedan inte begär bodelning, behåller du huset i sin helhet (trots att detta alltså är att klassa som samboegendom om du köpt det för er gemensamma användning). Jag tolkar dock frågan som att ni båda stod som ägare till huset, och eftersom ni inte skrivit ett så kallat ”samboavtal” (och där angett till exempel att din insats i huset skulle reserveras för dig) ska värdet av huset tillsammans med ert gemensamma bohag läggas samman för att slutligen delas lika mellan dig och din sambos dödsbo (om du alltså väljer att begära bodelning). Således har du tyvärr ingen förtur till de pengar du investerade i huset. För det fall att er samboegendom skulle ha ett ganska lågt värde, efter att ni dragit av för skulder, finns dock en skyddsregel för dig som efterlevande sambo. Enligt 18§ andra stycket sambolagen, har du nämligen (så långt det räcker) alltid rätt att före din sambos dödsbo, säkra en summa motsvarande två basbelopp (42 400 kr * 2 = 84 800 kr). Skulle således er samboegendom efter att ni dragit av för skulder hänförliga därtill, vara värd 120 000 kr, har du rätt till 84 800, och dödsboet får då nöja sig med 35 200 kr. Såvida du inte står som ägare till den övervägande delen av samboegendomen (bostad eller bohag som är införskaffat för er gemensamma användning), och således skulle tjäna på att utnyttja din rätt att helt avstå från en formell bodelning, finns tyvärr inte så många möjligheter att få behålla den aktuella investerade summan. Beroende på hur omfattande och invecklade era egendomsförhållanden är och hur säker du är på regelsystemet kan det vara klokt att ta kontakt med en advokat eller annan juridiskt kunnig person som kan hjälpa dig mer i detalj. Det kan även vara till hjälp om din sambo skrivit något testamente. Vänliga Hälsningar

Att avtala bort rätten till värdemässig likadelning av bostadsrätt

2010-03-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äger och betalar en bostadsrätt. Om jag säljer denna och köper ny och står för lån men då blir sambo, innebär det att den skaffas gemensamt? Förvirrande uppgifter säger att man kan avtala bort besittningsrätten i sambolagen och vissa att man ALDRIG kan avtala bort besittningsrätten när det gäller BOSTADSRÄTT? Kan jag avtala bort hans rätt att kräva hälften om vi separerar fast jag stått för insats lån räntor mm ensam.Läste att det aldrig går att avtala bort? Jag menar inte möbler bla bla utan rätten att lösas ut med bostadens halva värde??? kan man avtala bort en besittningsrätt eller ej ang bostadsrätt
Natalie |Hej,I en bodelning mellan sambor ingår sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensamt bruk, 3 § sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P3S1. Om du köper en bostadsrätt med avsikten att denna ska vara ett gemensamt hem för dig och din partner, anses bostaden anskaffad för gemensamt bruk och ingår därmed i en eventuell framtida bodelning. Det har ingen betydelse att du ensam finansierar köpet. Man kan avtala om att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning, 9 §, se https://lagen.nu/2003:376#P9S1. Denna egendom utgör då inte samboegendom. Du kan alltså genom ett skriftligt och gemensamt undertecknat avtal hindra att din sambo framställer krav på bostadsrättens halva värde. Detta hindrar dock inte att den andre sambon enligt 22 § kan ha rätt att överta den gemensamma bostaden om sambon bedöms bäst behöva den, se https://lagen.nu/2003:376#P22S1. Om samborna inte har gemensamma barn gäller denna rätt endast om det finns synnerliga skäl, vilket innebär att särskilt starka skäl måste finnas för ett övertagande i detta fall. Den som övertar bostaden ska ersätta den andre sambon för bostadens värde.Man kan alltså genom ett samboavtal avtala att en bostadsrätt inte ska anses som samboegendom och därmed åsidosätta rätten till ekonomisk likadelning. Undantagsvis kan ett övertagande av bostaden bli aktuellt, men den övertagande sambon ska då fullt ut ersätta den andre sambon bostadsrättens värde.  Med vänlig hälsning

Avsättning till pensionsförsäkringar, samboförhållande

2010-02-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vad säger sambolagen om avsättningar till pensionsförsäkringar? Skall pensionen delas vid separation?
Gustav Nittby |Hej, Sambolagen tar enbart sikte på samboegendom, vilket är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, se SamboL 3§. Pensionsförsäkringar omfattas därmed inte av lagen. Vid sidan av SamboL kan samäganderätt uppkomma, Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt blir då relevant att undersöka, jfr. NJA 1995 s. 478. Med vänlig hälsning, Gustav Nittby

Sambos rätt att ta över bostadsrätt när förhållandet tar slut

2010-02-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan Jag är innehavare av en bostadsrätt sedan 3 år tillbaka. Min tjej planerar att flytta in i lägenheten. Nu undrar jag om jag borde skriva något samboavtal som förhindrar att bostadsrätten delas/ skrivs över till henne utifall vårt förhållande skulle ta slut. Eller är detta redan implicit? Dvs om vi gör slut, så får jag behålla min bostads som tidigare, utan att behöva betala någon kompensation eller dylikt. Vi är båda barnlösa så rätten till överta en bostad borde inte gälla?
|Hej! Att bli sambo är många gånger en stor och viktig händelse i livet. Det är bra att ni tar reda på vad som gäller innan ni blir sambo. Om din tjej flyttar in till dig kommer ni att bli sambo om ni lever i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. När ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, deras *samboegendom* delas mellan dem i en *bodelning*. *Vad som utgör samboegendom* är bostad och bohag, men den måste ha förvärvats för gemensam användning. Det är möjligt för er att avtala att bodelning inte ska ske och att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Avtalet måste vara skriftligt och undertecknat av er men det behöver inte vara bevittnat för att vara giltigt. Om du bott i din bostadsrätt sedan tre år tillbaka kan det vara svårt att hävda att den införskaffats för att ni skulle bo i den. (Läget kan dock vara annorlunda om det är så att ni var tillsammans redan när du köpte bostadsrätten och hennes inflytt har blivit försenat i tre år pga speciella omständigheter, men jag tolkar din fråga som att så inte är fallet.) Bostadsrätten kommer därför inte att utgöra samboegendom om ni inte avtalar om att den ska utgöra det. Utan avtal kommer bostadsrätten därför inte att ingå i en eventuell bodelning när samboförhållandet upphör. Om ni inte avtalar om att bostadsrätten ska utgöra samboegendom har din tjej, om samboförhållandet upphör, rätt, enligt *22§ sambolagen*, att överta bostadsrätten _om hon bäst behöver den_ och, eftersom ni inte har några barn tillsammans, _synnerliga skäl_ talar för ett övertagande. Hon måste i så fall _ersätta dig för hela bostadsrättens marknadsvärde_ vid övertagandet. Frågan om hennes rätt att överta bostadsrätten med stöd i 22 § sambolagen prövas av domstol och kan inte avtalas bort. Hoppas svaret gav dig lite mer klarhet om vad som gäller Sambolagen kan du läsa här: https://lagen.nu/2003:376 Med vänlig hälsning

Muntliga avtal

2010-03-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har just genomgått en separation från ett samboförhållande. I början av den bestämde vi att han skulle få ta hyresrätten vi bodde i eftersom att jag kunde flytta till ett rum på min skolas internat och tyckte att det var schystast så då han inte hade någonstans att ta vägen. Vi kom då överens om att jag skulle få förvara mina saker i förrådet som han ändå inte använder fram tills det att jag skaffar en egen lägenhet i maj och har plats för möbler och dylikt. Nu har han dock fått veta att jag har en ny pojkvän och vägrar därför låta mig ha kvar sakerna och kräver att jag ska flytta dem redan sista mars. Annars tänker han behålla sakerna som sina eller sälja dem. Kan det vi kommit överens om tidigare räknas som ett muntligt kontrakt? Eller har jag några andra rättigheter att få ha kvar sakerna där tills det att jag fått nycklarna till mitt nya boende? Han hävdar även att han har rätt till hälften av de möbler som mina föräldrar köpte till mig när vi flyttade in. De sa till oss redan då att möblerna var en gåva till mig, och att vid en ev. separation så skulle de tillhöra just mig. Han hävdar dock att de instruktionerna från mina föräldrar inte spelar någon roll, då vi inte heller har det skriftligt. Stämmer detta?
Elias Himsel |Hej, Du och din f.d pojkvän har kommit överens om att du ska ha rätt att förvara dina saker i förrådet fram till dess att du skaffat en ny lägenhet i maj och därmed kan du också kräva detta, att ni inte skrivit ned avtalet spelar ingen roll i juridisk bemärkelse eftersom ett muntligt avtal är bindande i normalfallet. Att man ändå många gånger väljer att upprätta ett skriftligt kontrakt beror på att det ur bevissynpunkt kan vara betydligt lättare att bevisa vad man kommit överens om genom att hänvisa till ett skriftligt kontrakt. Om din f.d pojkvän begår ett kontraktsbrott och säljer dina saker riskerar han, förutom skadeståndsanspråk, att göra sig skyldig till förskingring eller olovligt förfogande vilket båda är brott som kan ge upp till 2 års fängelse. Även din f.d pojkväns invändning att han har rätt till hälften av dina möbler är felaktig. Enligt Samolagen är viserliggen sådant bohag som förvärvats för gemensam användning samboegendom och skall vid en bodelning delas mellan samborna. Från denna huvudregel kan man göra undantag och det skall då göras genom ett skriftligt samboavtal. I ditt fall har du emellertid fått möblerna i gåva av dina föräldrar med förbehållet att de skall vara dina enskilda och för att detta förbehåll skall vara giltigt uppställs inget skriftligt formkrav, även om det givetvis även här är att föredra ur bevissynpunkt. Faktum är att förbehållet innebär att även om du (av någon obegriplig anledning) skulle vilja att möblerna blev samboegendom så går inte det utan dina föräldrars samtycke. Förbehållet innebär ur detta perspektiv en faktisk inskränkning i din rätt att fritt disponera över möblerna som du och din f.d pojkvän inte kan ändra på egen hand. Sammanfattningsvis har din f.d pojkvän därmed fel i alla sina påståenden, även om skriftliga överenskommelser givetvis hade gjort det lättare för dig att i en tvist bevisa din sak. Stå på dig och lycka till,

Gemensam bostad

2010-03-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Kan han tvinga mig att flytta? Jag bor i bostadsrätt med mina 3 barn, jag står inte som ägare utan det gör mina barns pappa, hans mor står med i lånet men inte på lgh:en Han flyttade för ca 2 år sedan, ändrade adress för ca 1,5 år sedan. Idag fick jag ett brev att han ville att jag skulle köpa lägenheten Problemet är att jag kan få lån pga bet.anmärkning. Jag betalar hyran samt halva lånesumman. Försöker få en annan lägenhet men har blivit nekad flera gånger på grund av bet.anmärkningarna Kan han kasta ut sina egna barn? Har delad vårdnad
Saga Wolgers |Hej, Det framgår inte om ni är gifta eller sambor, men av de uppgifter du lämnat så verkar det som ni har varit sambor. Isåfall blir sambolagen tillämplig. Eftersom ni har flyttat isär har samboförhållandet enligt sambolagen upphört (2§). Sambors gemensamma bostad utgör samboegendom om den förvärvats för gemensam användning, och den inte utgör den ena sambons enskilda egendom eller något annat avtalats emellan er. Utgör bostaden samboegendom så ska värdet fördelas på er genom en bodelning. Det finns en rätt till att överta bostaden i vissa fall, i synnerhet om ni har barn tillsammans. Dock behöver du då ersätta den andra sambons del. Tyvärr är det så att det krävs du begär bodelning inom ett år efter att ert samboförhållande upphörde (9 §). När det gäller övertagandet av bostaden så är gränsen tre månader efter att den ena sambon flyttade (22 §). I ditt fall har det enligt din uppgift gått 2 år sedan upphörandet och flytten. Hoppas att svaret hjälper, Med vänlig hälsning Saga

Uppehållstillstånd och arbetstillstånd för amerikansk medborgare.

2010-02-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan! Min pojvänn som är amerikanare planerar att komma till sverige och jobba i 6-12 månader, jag undrar om han måste skaffa ett jobbvisa för att kuna göra det eller om det räcker med att få ett uppehållstillstånd och sedan söka jobb när han väl kommer hit. Läste om sambolagen och undrar om han kan få någon form av ett visa genom att bli sambo med mig? /Tack Malin
Anna Gustafsson |Hej Malin, Det finns två vägar att gå för Din pojkvän om han vill stanna i Sverige en längre period än tre månader. Dels så kan han söka arbetstillstånd som ges för en viss tid, exempelvis 12 månader. Dels så kan han söka uppehållstillstånd på anknytning till Dig, om ni planerar att bli sambos så fort han kommer till Sverige. Det är Utlänningslagen https://lagen.nu/2005:716 som reglerar hur en person skall göra för att få arbeta eller bo i Sverige. Det första Din pojkvän skall tänka på är att ha ett pass som är giltigt under hela den period som han vill stanna i Sverige enligt Utlänningslagen 2 kapitlet 1 §. Har han inte det måste han skaffa ett nytt pass innan han reser hit. Sveriges ambassad i USA ligger i Washington, och det är till den ambassaden Din pojkvän skall vända sig (http://www.swedenabroad.com/Start____6989.aspx). För att få arbetstillstånd skall han fylla i formulär #149011 och skicka in, exakt beskrivning hittar ni på hemsidan. Räkna med att handläggningstiden tar ca 2-3 månader och att det kostar ca 300 USD. Enligt Utlänningslagen 2:7 § och 6:4 § måste han ha arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige, det räcker inte med uppehållstillstånd, och ansökan skall ha godkänts innan Din pojkvän reser in i Sverige. Din pojkvän kan även söka uppehållstillstånd för att bli sambo med Dig. Han får då gå in på samma ambassads hemsida och fylla i formulär #115021, räkna med 6-8 månaders handläggning och en kostnad på ca 70 USD. Blir han beviljad tillstånd så kommer Ni att bli intervjuade av Migrationsverket i Sverige när han reser hit, för att kontrollera att Ert förhållande är seriös. För mer information om en sådan intervju, se www.migrationsverket.se. Notera att han måste söka även arbetstillstånd om han vill arbeta här. Även ett uppehållstillstånd skall vara beviljat innan inresa till Sverige. Fördelen med att söka uppehållstillstånd på anknytning till Dig som svensk sambo är att han då kan få tillstånd att stanna i Sverige i 2 år direkt, något som sedan kan förlängas om ni fortfarande är sambos efter att de två åren löpt ut. I Utlänningslagen 3:1 § står mer detaljerat vad som krävs för att få uppehållstillstånd, exempelvis en reseförsäkring och en del pengar för uppehället. I 5:17 § står exempel på när Migrationsverket inte ger uppehållstillstånd trots anknytning, exempelvis på grund av tidigare brottslig verksamhet. Vänliga hälsningar

Samboavtal - skydd för en sambos investeringar

2010-01-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har köpt hus och nu ska köpekontrakt skrivas. Jag säljer min bostadsrätt och lägger in ca 1 miljon i vårt nya hus vilke innebär att jag står för kontantinsatsen, lagfart, pantbrevskostnad, besiktningskostnad och renoveringar. Han lägger inte in någonting. Vi vill dela lika på lånen men inser att jag måste ha större äganderätt i huset? Hur skyddar jag mina investerade pengar så jag får igen dem vid en eventuell separation?
Carl-Henrik Brännberg |För att skydda den överskjutande del som du investerat i huset krävs att ni skriver ett så kallat samboavtal (enligt 9§ Sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P9S1). Det förhåller sig nämligen så att då huset förvärvas för er gemensamma användning blir det därigenom så kallad ”samboegendom” vilken enligt utgångspunkten ska delas lika mellan er vid en eventuell senare separation, och detta oavsett vem som stått för betalningen vid köpet (3§ resp 12-14§§ Sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P3S1). I praktiken spelar det vid ett upphörande av förhållandet, alltså ingen roll vem som är den egentlige ägaren till bostaden och bohaget, så länge detta ”anskaffats för gemensamt bruk”. Vill ni således inte att nämnda likadelning ska ske och att ”din miljon” ska undantas från en eventuell framtida bodelning er emellan, ska ni upprätta ett skriftligt avtal där ni uttryckligen anger detta, och som sedan undertecknas av er båda (9§ Sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P9S1). På så sätt har du skyddat din investering. Vänliga Hälsningar