Avsättning till pensionsförsäkringar, samboförhållande

2010-02-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vad säger sambolagen om avsättningar till pensionsförsäkringar? Skall pensionen delas vid separation?
Gustav Nittby |Hej, Sambolagen tar enbart sikte på samboegendom, vilket är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, se SamboL 3§. Pensionsförsäkringar omfattas därmed inte av lagen. Vid sidan av SamboL kan samäganderätt uppkomma, Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt blir då relevant att undersöka, jfr. NJA 1995 s. 478. Med vänlig hälsning, Gustav Nittby

Sambos rätt att ta över bostadsrätt när förhållandet tar slut

2010-02-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan Jag är innehavare av en bostadsrätt sedan 3 år tillbaka. Min tjej planerar att flytta in i lägenheten. Nu undrar jag om jag borde skriva något samboavtal som förhindrar att bostadsrätten delas/ skrivs över till henne utifall vårt förhållande skulle ta slut. Eller är detta redan implicit? Dvs om vi gör slut, så får jag behålla min bostads som tidigare, utan att behöva betala någon kompensation eller dylikt. Vi är båda barnlösa så rätten till överta en bostad borde inte gälla?
|Hej! Att bli sambo är många gånger en stor och viktig händelse i livet. Det är bra att ni tar reda på vad som gäller innan ni blir sambo. Om din tjej flyttar in till dig kommer ni att bli sambo om ni lever i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. När ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, deras *samboegendom* delas mellan dem i en *bodelning*. *Vad som utgör samboegendom* är bostad och bohag, men den måste ha förvärvats för gemensam användning. Det är möjligt för er att avtala att bodelning inte ska ske och att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Avtalet måste vara skriftligt och undertecknat av er men det behöver inte vara bevittnat för att vara giltigt. Om du bott i din bostadsrätt sedan tre år tillbaka kan det vara svårt att hävda att den införskaffats för att ni skulle bo i den. (Läget kan dock vara annorlunda om det är så att ni var tillsammans redan när du köpte bostadsrätten och hennes inflytt har blivit försenat i tre år pga speciella omständigheter, men jag tolkar din fråga som att så inte är fallet.) Bostadsrätten kommer därför inte att utgöra samboegendom om ni inte avtalar om att den ska utgöra det. Utan avtal kommer bostadsrätten därför inte att ingå i en eventuell bodelning när samboförhållandet upphör. Om ni inte avtalar om att bostadsrätten ska utgöra samboegendom har din tjej, om samboförhållandet upphör, rätt, enligt *22§ sambolagen*, att överta bostadsrätten _om hon bäst behöver den_ och, eftersom ni inte har några barn tillsammans, _synnerliga skäl_ talar för ett övertagande. Hon måste i så fall _ersätta dig för hela bostadsrättens marknadsvärde_ vid övertagandet. Frågan om hennes rätt att överta bostadsrätten med stöd i 22 § sambolagen prövas av domstol och kan inte avtalas bort. Hoppas svaret gav dig lite mer klarhet om vad som gäller Sambolagen kan du läsa här: https://lagen.nu/2003:376 Med vänlig hälsning

Fördelning av kostnader på samägd fastighet

2010-01-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äger tillsammans med min före detta sambo ett fritidshus som jag reparerat och byggt till + att jag uppfört 3 andra byggnader på tomten. Jag har bekostat detta för min sambo ville inte vara med och betala. "du får ta ur egen börs" var alltid hennes kommentar. Nu har vi separerat och hon kräver hälften försäljningssumman när vi säljer. Kan det vara rätt? Borde inte jag få tillgodoräkna mig de kostnader som jag haft? Tacksam för svar.
|Hej, vid en sambodelning ska bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk delas lika mellan samborna. Det räcker med att någon av samborna begär detta inom ett år från från förhållandets upphörande för att en sådan ska genomföras. Fast egendom som någon av samborna äger omfattas av begreppet bostad under förutsättning att byggnaden på egendomen innehas huvudsakligen för ändamålet att vara sambornas gemensamma hem (SamboL 5 §, se även 7 § som utesluter egendom som huvudsakligen använts för fritidsändamål). Om jag tolkar din situation rätt är detta ett fritidshus som inte använts som bostad och i den meningen faller den inte inom tillämpningsområdet för sambolagen. Den ska därmed inte omfattas av sambodelningen. Istället kan fastigheten behandlas så som en samäganderätt i fast egendom. Bestämmelser härom finns i Lag (1904:48 s 1) om samäganderätt. Om inget annat sägs, till exempel i fastighetsregistret, äger parterna lika del i egendomen (1 §). Vid såväl förfogande över egendomen (försäljning och pantsättning) som förvaltning (vård) krävs i regel samtycke från samtliga ägare (2 §). Enbart det förhållandet att du stått för kostnaden bör inte medföra att samtycke till reparationerna i sig saknas. En kostnad som delägare haft för förvaltning av egendomen fördelas proportionellt i förhållande till andelarna (15 §). Alltså bör kostnader för reparationer som är nödvändiga för bevarandet av byggnaderna delas mellan er. Vad gäller uppförandet av ytterligare byggnader bör inte den kostnaden falla inom begreppet förvaltning varför denna kostnad inte kan fördelas mellan er. mvh

Bodelning för efterlevande sambo

2010-01-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo har nyligen avlidit. Mina barn vill att jag skall ha fri förfoganderätt till hus och lösöre (som om vi var gifta). Hur löser man detta?
Bo Olsson |Hej! En efterlevande sambo har inte någon arvsrätt efter den döde. En efterlevande sambo kan dock få egendom efter den döde genom testamente. Det finns däremot en rätt för den efterlevande sambon att begära bodelning. I bodelningen ska samboegendomen ingå, denna utgör av gemensam bostad och bohag. Förutsatt att den är införskaffad för gemensamt bruk. Vem som betalat den spelar inte någon roll utan det som är relevant är avsikten att den skulle användas tillsammans. Samboegendom stadgas i 3-7 §§ sambolagen. Se https://lagen.nu/2003:376 . Vid bodelning fördelas samboegendomen lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet. Du som efterlevande sambo har möjlighet att begära att få den gemensamma bostaden och bohaget på din lott. Det krävs dock att detta är skäligt och att dödsboet ersätts för den halva som tillkommer dem (16, 18 §§ sambolagen). Skulle bostaden inte utgöra samboegendom, till exempel för att den inte införskaffats för gemensamt bruk, så finns det en möjlighet för dig som efterlevande sambo att ta över en bostadsrätt eller hyresrätt. 22§ sambolagen. Även här ska det anses skäligt och dödsboet ska få ersättning för bostadens värde. Vänligen

Uppehållstillstånd och arbetstillstånd för amerikansk medborgare.

2010-02-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan! Min pojvänn som är amerikanare planerar att komma till sverige och jobba i 6-12 månader, jag undrar om han måste skaffa ett jobbvisa för att kuna göra det eller om det räcker med att få ett uppehållstillstånd och sedan söka jobb när han väl kommer hit. Läste om sambolagen och undrar om han kan få någon form av ett visa genom att bli sambo med mig? /Tack Malin
Anna Gustafsson |Hej Malin, Det finns två vägar att gå för Din pojkvän om han vill stanna i Sverige en längre period än tre månader. Dels så kan han söka arbetstillstånd som ges för en viss tid, exempelvis 12 månader. Dels så kan han söka uppehållstillstånd på anknytning till Dig, om ni planerar att bli sambos så fort han kommer till Sverige. Det är Utlänningslagen https://lagen.nu/2005:716 som reglerar hur en person skall göra för att få arbeta eller bo i Sverige. Det första Din pojkvän skall tänka på är att ha ett pass som är giltigt under hela den period som han vill stanna i Sverige enligt Utlänningslagen 2 kapitlet 1 §. Har han inte det måste han skaffa ett nytt pass innan han reser hit. Sveriges ambassad i USA ligger i Washington, och det är till den ambassaden Din pojkvän skall vända sig (http://www.swedenabroad.com/Start____6989.aspx). För att få arbetstillstånd skall han fylla i formulär #149011 och skicka in, exakt beskrivning hittar ni på hemsidan. Räkna med att handläggningstiden tar ca 2-3 månader och att det kostar ca 300 USD. Enligt Utlänningslagen 2:7 § och 6:4 § måste han ha arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige, det räcker inte med uppehållstillstånd, och ansökan skall ha godkänts innan Din pojkvän reser in i Sverige. Din pojkvän kan även söka uppehållstillstånd för att bli sambo med Dig. Han får då gå in på samma ambassads hemsida och fylla i formulär #115021, räkna med 6-8 månaders handläggning och en kostnad på ca 70 USD. Blir han beviljad tillstånd så kommer Ni att bli intervjuade av Migrationsverket i Sverige när han reser hit, för att kontrollera att Ert förhållande är seriös. För mer information om en sådan intervju, se www.migrationsverket.se. Notera att han måste söka även arbetstillstånd om han vill arbeta här. Även ett uppehållstillstånd skall vara beviljat innan inresa till Sverige. Fördelen med att söka uppehållstillstånd på anknytning till Dig som svensk sambo är att han då kan få tillstånd att stanna i Sverige i 2 år direkt, något som sedan kan förlängas om ni fortfarande är sambos efter att de två åren löpt ut. I Utlänningslagen 3:1 § står mer detaljerat vad som krävs för att få uppehållstillstånd, exempelvis en reseförsäkring och en del pengar för uppehället. I 5:17 § står exempel på när Migrationsverket inte ger uppehållstillstånd trots anknytning, exempelvis på grund av tidigare brottslig verksamhet. Vänliga hälsningar

Samboavtal - skydd för en sambos investeringar

2010-01-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har köpt hus och nu ska köpekontrakt skrivas. Jag säljer min bostadsrätt och lägger in ca 1 miljon i vårt nya hus vilke innebär att jag står för kontantinsatsen, lagfart, pantbrevskostnad, besiktningskostnad och renoveringar. Han lägger inte in någonting. Vi vill dela lika på lånen men inser att jag måste ha större äganderätt i huset? Hur skyddar jag mina investerade pengar så jag får igen dem vid en eventuell separation?
Carl-Henrik Brännberg |För att skydda den överskjutande del som du investerat i huset krävs att ni skriver ett så kallat samboavtal (enligt 9§ Sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P9S1). Det förhåller sig nämligen så att då huset förvärvas för er gemensamma användning blir det därigenom så kallad ”samboegendom” vilken enligt utgångspunkten ska delas lika mellan er vid en eventuell senare separation, och detta oavsett vem som stått för betalningen vid köpet (3§ resp 12-14§§ Sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P3S1). I praktiken spelar det vid ett upphörande av förhållandet, alltså ingen roll vem som är den egentlige ägaren till bostaden och bohaget, så länge detta ”anskaffats för gemensamt bruk”. Vill ni således inte att nämnda likadelning ska ske och att ”din miljon” ska undantas från en eventuell framtida bodelning er emellan, ska ni upprätta ett skriftligt avtal där ni uttryckligen anger detta, och som sedan undertecknas av er båda (9§ Sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P9S1). På så sätt har du skyddat din investering. Vänliga Hälsningar

Sambors ersättningsskyldighet mot varandra

2010-01-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Blev sambo i somras m en kille som har bil. Jag har ej körkort o använder ej bilen såklart :). Är jag skyldig att betala allt som bilen kostar? Det tycker min sambo men inte jag??
Linus Jonson |Hej! Kort sagt; nej det är du inte. I sambolagen finns inga bestämmelser om hur inkomster och utgifter skall fördelas mellan samborna under samboförhållandets bestånd. Däremot föreskrivs i äktenskapsbalken 1 kap. 3-4 §§ att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder samt att de skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. Motsvarande regel saknas för sambor. Du är alltså *inte skyldig att betala för din sambos utgifter för sin bil*. Skulle du utnyttja bilen (genom att köra den eller bli skjutsad i den) kan emellertid din sambo kräva betalt av dig för den tjänsten, precis som han kan göra om han hyr ut bilen/skjutsar vem som helst. I ett fungerande samboförhållande torde emellertid utgifter och sysslor fördelas hållbart och rättvist mellan parterna på ett naturligt sätt, och inte p.g.a. juridiska skäl. Men detta ligger utanför frågan! Med vänliga hälsningar

Verkan av samboavtal

2009-12-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo har ett samboavtal där vi avtalat bort sambolagen.Efter att vi blev sambos har jag köpt flertalet varor som jag betalat för själv och det är jag som står på kvitton mm. (exempelvis soffa, tv mm)Min fråga är: Vad har min sambo rätt till när vi avtalat bort sambolagen vid en eventuell framtida separation?Tack på förhand.
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga!Då ett samboförhållande upphör har parterna rätt att begära bodelning inom ett år, enligt sambolagen 8§. I bodelningen ska samboegendomen ingå och denna utgörs enligt 3§ av sambornas gemensamma bostad och bohag om detta har anskaffats för gemensamt bruk. Dock finns det en möjlighet att, som ni har gjort, avtala bort sambolagen genom ett samboavtal, se sambolagen 9§ https://lagen.nu/2003:376#R4 Genom ett sådant kan samborna överenskomma om att bodelning inte ska genomföras, eller att viss egendom inte skall ingå i en ev. framtida bodelning. För att avtalet ska vara giltigt krävs att det upprättats i skriftlig form samt att det undertecknats av båda parter. Ett samboavtal kan dock jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt med hänsyn till bl.a. omständigheterna vid dess tillkomst eller p.g.a. senare inträffade omständigheter. Om ett giltigt samboavtal föreligger kan din sambo alltså inte begära bodelning vid en ev. separation och vardera parten behåller sina ägodelar. Det bör dock påpekas att det finns en tvingande bestämmelse i sambolagen som inte går att avtala bort. Det gäller 22§ som stadgar att ena parten i vissa fall har rätt att överta bostad som den andra parten innehar med hyres- eller bostadsrätt. Det görs då en bedömning av vem av parterna som bäst behöver bostaden och om ett övertagande kan anses skäligt. Har parterna inte barn tillsammans krävs det synnerliga skäl för att ett övertagande skall vara möjligt. Detta kan ex. vara att kvinnan är gravid då samboskapet upphör. Ytterligare en fråga som kan aktualiseras vid en separation är om det föreligger s.k. dold samäganderätt till egendom. Dold samäganderätt regleras inte i några särskilda lagregler, utan har utvecklats i Högsta domstolens praxis. Under vissa förutsättningar har HD godtagit att samäganderätt förelegat trots att det enbart är den ena parten som gjort förvärvet. De förutsättningar som HD ställt upp i sin praxis för dold samäganderätt kan kort beskrivas som:1. Den ena sambon har förvärvat egendomen för sambornas gemensamma användning2. Den andra sambon har underlättat eller möjliggjort förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott, ex. betalat en mindre del av priset3. Det kan antas att den sambo som förvärvat egendomen har insett att syftet med det ekonomiska tillskottet varit att uppnå samäganderätt, samt4. Det kan påvisas att det förelegat en gemensam partsvilja att den förvärvade egendomen ska vara samägd. Sammanfattningsvis har din sambo alltså inte rätt till någon del av din egendom under förutsättning att det föreligger ett giltigt samboavtal. Dock kan det beaktas om det föreligger dold samäganderätt till någon del av egendomen, p.g.a. den nära ekonomiska gemenskap som normalt utvecklas i ett samboförhållande.Hoppas svaret varit till hjälp!Med vänlig hälsning