Efterlevande sambos rätt

2010-10-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |vem ärver katten efter min fars död. Katten köptes under tiden som han var gift med en kvinna. Han betalade hon stod som ägare då hon kontaktade säljaren. Paret separerade och skiljdes. Eftersom katten i realiteten var pappas stannade den hos honom. Paret flyttade efter ett par år ihop igen och levde som sambos. Nu är pappa död och frågan är vem som ärver katten? Kan vi som barn hävda rätten till katten? Vi är oroliga för att den här kvinnan inte är i skick att ta hand om katten hon kan knappt ta hand om sig själv.
Ulrika Lundgren |Hej, Då din far och hans respektive inte var gifta vid den tid han gick bort återfinns de aktuella bestämmelserna i Sambolagen. Då en sambo avlider kan den efterlevande sambon begära att bodelningen skall göras. Detta sker enligt 18 § Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376#P18S1. 8 § Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376#P8S1, fastslår att det endast är samboegendom som skall ingå i bodelningen. Samboegendom utgörs enligt 3 § Sambolagen av sambors gemensamma bostad och bohag. Som bohag räknas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre avsett för det gemensamma hemmet. En katt ingår således inte här. I och med att er far tilldelats katten efter det att paret tidigare skiljt sig bör denna räknas som hans. Då den inte skall ingå i bodelningen sambona emellan kan ni antagligen som bröstarvingar ärva katten enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1. Vänliga hälsningar

När ingår bostadsrätt i bodelning mellan sambor och vilken betydelse har en ombildning?

2010-10-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag införskaffade min lägenhet 2003. Samma lägenhet ombildades till bostadsrätt sommaren 2005 och inledde en relation på hösten 2005. Efter avslutad relation har denne man nu ansökt om bodelning. Om jag har förstått det rätt så ska inte bostadsrätten inte blir samboegendom. Då bostaden fanns med från början och inte förvärvad för gemensamt användande, även om den ändrar upplåtelseform till bostadsrätt. Stämmer detta? Och var kan jag isåfall hitta denna källa, lagrum edyl?
Sofie Bjärtun | Hej, Om vid ett samboförhållandes upphörande någon av samborna, som i ditt fall, begär bodelning ska samboegendomen fördelas mellan samborna, se 8 § Sambolagen. En bostad utgör samboegendom endast om den förvärvats för gemensam användning, se 3 § Sambolagen. Som jag förstår ditt fall så fanns det vid ditt införskaffande av (hyres)lägenheten ingen plan på att du och din sambo skulle bo där tillsammans. I detta avseende ska således lägenheten inte ingå i bodelningen, oavsett om ni sedermera bott i den tillsammans. Vad gäller ombildningen till bostadsrätt föranleder dina tidsangivelser en något mer ingående bedömning. Jag tolkar det nämligen som att du vid tidpunkten för ombildningen ännu inte träffat din sambo och att det därför rimligtvis inte heller då fanns någon plan på gemensam användning. Är så fallet, ska lägenheten inte ingå i bodelningen i enlighet med det ovan anförda. I det fall denna min tolkning är fel, och ombildning alltså skedde (eller rättare sagt avslutades) efter det att du träffat in sambo, blir frågan om själva ombildningen skall betraktas som ett nytt förvärv och i så fall om detta nya förvärv gjordes med syftet att ni skulle använda bostadsrätten gemensamt. Frågan är inte lagreglerad och även om spörsmål med vissa beröringspunkter uppkommit till prövning så finns det ingen klockren ledning att hämta i domstolspraxis. Enligt min bedömning medför inte ombildningen ett förvärv för gemensam användning. Bostaden fanns från början och det är detta som bör tillmätas avgörande betydelse. Även om denna tolkning av dina tidsangivelser skulle vara den rätta är således mitt svar att lägenheten inte ska ingå i bodelningen. Med vänlig hälsning,

Värdering av sambobostad

2010-09-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo & jag har gått i sär & jag ska nu sälja min andel i vår gemensamma bostadsrätt till honom. Min fråga är hur vi ska kunna "räkna" ut summan som min andel är värd. Köpeskillingen är 360 000 kr, anskaffningsvärdet 280 000 kr, befintligt lån är 230 000 kr. Tack på förhand.
Frida Larsson |När ett samboförhållande upphör och någon av parterna begär bodelning ska detta ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde, 8§ Sambolagen. Vid bodelningen som görs kommer avräckning göras för de lån som varje person har som är kopplade till samboegendomen (avräkning för skulder som inte härrör sig till samboegendom ska bara dras av från samboegendomen om de inte kan täckas av den enskilda egendomen) 13§ Sambolagen. Det värde av samboegendomen (egendom som är anskaffat för gemensamt bruk) som kvarstår är det som ska delas lika mellan er. Här blir frågan således beroende på vilken annan egendom som finns. Om vi endast räknar på bostaden ska således skillnaden mellan värdet på lägenheten och det lån som finns delas mellan er (jag antar att ni har löst det så att du tar över lånet på lägenheten). Värdet på er samboegendom är således 130 000 kr (360'-230'). Av denna summa ska ni ha hälften var, dvs. 65 000 kr. Enligt 17§ Sambolagen har en part rätt att betala den andra denna summa i pengar istället för att samboegendom av det värdet ska överföras till partnern. Du kan alltså ge honom denna summa pengar eller, om annan samboegendom finns, låta han ta det så att ni får lika stor del av värdet på samboegendomen.

Ansvar för sombos lån vid bodelning

2010-08-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska separera, vi skaffade lägenheten för att bo i den tillsammans så jag kommer att få hälften, men strax efter att vi köpte lägenheten så skaffade min sambo ett lån på 100 000, dels för att lösa lägenhetslånet på 30 000 och köpa bil och lite fritidssaker för. I dagsläget är det kvar 70 000. Måste jag vara med att betala det som är kvar då det har gått till bil och saker till honom (kan tillägga att jag inte har körkot)? han tog lånet för ca 4 år sedan så lägenhetslånet är redan avbetalt.
Andreas Vinqvist |Hej, Om lånet inte hänför sig till samboegendom behöver du inte vara med och betala det, vilket framgår av 13 § Sambolagen. En förutsättning är dock att sambon har täckning av skulden från annan egendom, vilket han kommer ha nu när det finns en bostad. Då varken bil eller fritidssaker hänför sig till samboegendom kommer du inte behöva stå för den delen av lånet. Kan du visa att den delen av lånet som var hänförliga till lägenheten är betalda, slipper du således stå för någon del av lånet. Vänligen,

Gäller sambolagen för mig och min pojkvän?

2010-10-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Gäller sambolagen för mig och min pojkvän trots att jag var skriven på annan ort när vi köpte bostadsrätt?: Lång historia kort: 2005 flyttade jag in i killens hyresrätt, 2006 blev jag skriven på annan ort pga studier men bodde hos han på helger och sommarlov, 2008 köpte han en bostadsrätt där vi båda har bott tills nu, jag var dock skriven på annan ort fram till 2009 men bodde hos honom (oss) på helgerna. Vi har gemensam ekonomi men han har betalat bostadsrätten. Vad gäller för oss? Tack för svar!
Dennis Carlsson |Hej! Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett partsförhållande och har ett gemensamt hushåll. Detta innebär att kravet för att räknas som sambor är ni skall ha bott tillsammans under en längre tid samt ha en gemensam ekonomi och dela vardagliga sysslor. Vad jag förstår har ni i alla fall bott tillsammans sedan 2009 och ni har en gemensam ekonomi och därmed gäller sambolagen se https://lagen.nu/2003:376 mellan er. Dock behöver det nödvändigtvis inte innebära att bostadsrätten ingår vid en eventuell bodelning då en bostad endast utgör samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning vilket följer av 3 § sambolagen se https://lagen.nu/2003:376. Eftersom du endast bodde där relativt sporadiskt innan köpet av bostadsrätten och även efter köpet torde det vara svårt att påvisa att en intention om gemensam användning existerade. Mvh

Samboegendom

2010-09-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Är sambo och skall separera. Hon har en bil som står i hennes namn men vi båda har betalat på bilen och anser därmed att vi är samägare av bilen och skall därför dela den mellan oss. Hon behåller bilen men skall köpa ut mig. Bilens värde 153 000. skuld på 100000 kvar på bilen. Hur mycket skall hon ge mig i pengar om hon vill behålla bilen?
Frida Larsson |Enligt 3§ Sambolagen utgör sambos gemensamma bostad och bohag samboegendom. Den gemensamma bohagen består enligt 6§ Sambolagen av möbler, hushållsmaksiner och annat "inte lösöre" som är avsett för det gemensamma hemmet. Sådant som är avsett _uteslutande _för den ena sambons bruk ingår inte i samboegendomen. En bil ingår inte i samboegendomen varför din f.d. sambo inte har någon skyldighet att köpa ut dig. Enligt 9§ Sambolagen kan man vid samboförhållandets upphörande avtala om att saker som egentligen är samboegendom inte ska vara det. Det ni vill är tvärtom, att ta med saker som inte är samboegendom i delningen. Ni är självklart fria att avtala om att du ska köpas ut ur bilen, men det sker då på avtalsrättslig och inte familjerättslig grund.

Fråga om gemensamt köpt TV

2010-09-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som skulle gälla om jag och en vän som jag bor hos gemensamt köpt en TV, men att jag betalade hela tv:n... måste jag då dela med mig av värdet på den om jag flyttar?
Joel Dahlquist |Hej! Svaret på din fråga beror på vilken relation du har till din "vän". Om ni bara är just vänner finns det ingen juridisk skyldighet för dig att dela med dig av värdet på en TV som du själv har betalat för. Det finns en långsökt väg för din vän att hävda det, genom att påstå att ni underförstått avtalat att TV:n var för gemensamt bruk och att du betalade den i utbyte mot att vännen betalade annat. Detta är dock troligtvis en svår väg. Den enda solklara grunden för att du skall "dela med dig" vid en utflyttning är om ni så att säga är mer än vänner. Kravet enligt Sambolagen (https://lagen.nu/2003:376) är då att ni haft ett "parförhållande och har gemensamt hushåll" samt att TV:n köpts för gemensamt bruk, vilket verkar ha varit fallet här. Tidigare talades det om att man skulle leva under "äktenskapsliknande förhållanden", men det gäller alltså inte längre. Vad det egentligen innebär att vara sambo i juridisk mening är därför inte alldeles självklart och man får göra en bedömning i varje fall för sig. Har ni haft en sexuell relation? Har ni i övrigt en gemensam ekonomi? Om svaret på båda dessa frågor är nej, behöver du inte oroa dig. Om du svarar ja på någon eller båda, finns det åtminstone en viss risk för att ni är sambo i juridisk mening och att ni därför skall dela gemensamt anskaffade saker mellan er vid din utflytt. Jag hoppas att detta hjälpt dig, ställ gärna följdfrågor!

Samoförhållande?

2010-08-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan Jag har en svensk bekant som flyttade till Estland för ca 3 år sedan för att bli estländsk medborgare, men som träffade en svensk tjej som han nu bor hos i ett inofficiellt samboförhållande (han ska ju egentligen bo i i Estland). Denne bekant har under deras förhålland e köpt precis allt till deras bohag till ett värde av 100 000 kr plus. Han har betalat i kontanter och även betalat henne halva hyran i kontanter. Hur ser bodelningen ut om dom skulle separera? Har han rätt till nånting alls med tanke på två viktiga frågeställningar: 1. Han bor ju inte där officiellt 2. Han har betalt allt i kontanter
Andreas Vinqvist |Hej, Det avgörande vid bestämmande om ett samboförhållande föreligger är om paret stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Att de inte är sambor "officiellt" påverkar inte denna bedömning. Rent lagtekniskt skulle de således ses som sambor i lagen mening och omfattas av sambolagen. Det bohag de köpt för gemensam användning ska då bli föremål för bodelning vid en separation om någon av samborna begär det, oavsett vem som betalat vad. Problemet i denna situation är att lyckas visa att de verkligen bott tillsammans då han officiellt bott i Estland, men kan han visa det har han rätt till bodelning vid en eventuell separation. Vänligen,