Rätt till bostad vid samboförhållandes upphörande.

2010-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag vill avsluta mitt samboförhållande,men min sambo vägrar flytta. Villan vi bor i äger jag sedan 15 år. vi har varit sambos i knappt 5 år, vi har inga gemensamma barn, vad gör jag?
Anna Eriksson |Hej, När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras endast om någon av parterna kräver det inom ett år från separationen, vilket framgår av 8§ Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376#P8S1. I bodelningen ska samboegendomen ingå. Som samboegendom räknas den gemensam bostad och gemensamt bohag, allt annat räknas som enskild egendom. Egendom som ena parten förvärvat före att samboförhållandet uppstod anses normalt inte som egendom förvärvad för gemensam användning, om inte förvärvet skett i nära anslutning till samlevnadens början och det finns en tydlig avsikt att den köpta egendomen var tänkt att användas för gemensamt bruk. Då du införskaffat ditt hus så pass lång tid innan du flyttade ihop med din sambo så räknas ditt hus som enskild egendom och ska alltså inte ingå i bodelningen. Enligt 28§ Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376#P28S1, kan domstolen, på begäran av någon av parterna, fatta ett beslut om vem som har rätt att bo i bostaden under tiden för handläggningen av målet. Min bedömning är att du har rätt till din villa och vill din sambo inte flytta frivilligt föreslår jag att du vänder dig till Tingsrätten på din bostadsort och begär att de förordnar en bodelningsförrättare. Om din sambo fortfarande inte vill flytta efter att tingsrätten fastställt bodelningen och vardera rätt till sin egendom så får du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om handräckning. Med vänliga hälsningar Anna Eriksson

Definition sambo

2010-07-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Är detta att räkna som sammanboende? En medlem i bostadrättsföreningen har varit borta i drygt ett år. Ingen i föreningen har alltså sett till honom sedan förra sommaren. För ca tre månader sedan dyker det upp en tjej som påstår att hon är hans flickvän och flyttar in i hans lägenhet och hävdar att de bor ihop. Men fortfarande tre månader senare (idag) har bostadsrättshavaren inte synts till. Dessutom så för ca tre veckor sedan dyker det upp en annan kille som nu också verkar bo i den här lägenheten. Enligt bostadsrättshavarens "flickvän" är det här bara en kompis. Vi i styrelsen tror att det i själva verket rör sig om en olovlig andrahandsuthyrning. Men hur bevisar vi det? Vilka konkreta regler gäller för att de skall räknas som sammanboende? Räcker det med att de påstår att de är ett par trots att den ena i "paret" inte har synts till på ca ett år?
Carina Persson |Hej! Enligt sambolagen är två personer sambos om de stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Uttrycket stadigvarande innebär att det inte skall vara fråga om en kortvarig förbindelse. Ett riktmärke är att parterna skall ha bott tillsammans i minst sex månader. Parterna skall ha en gemensam permanentbostad och ett gemensamt hushåll. Gemensamt hushåll innebär att parterna delar vardagliga sysslor och har gemensam ekonomi, eller i vart fall ett gemensamt ekonomiskt samarbete. Se 1 § sambolagen, https://lagen.nu/2003:376 I detta fall verkar det inte röra sig om ett samboförhållande. Vad jag förstår av frågan har de aldrig bott i lägenheten tillsammans. Lägenheten är alltså inte deras gemensamma permanenta bostad och då bostadsrättsinnehavaren inte har bott i lägenheten när flickvännen har varit där kan de heller inte anses ha ett gemensamt hushåll. Om de inte är folkbokförda på samma adress kan det vara en del av bevisningen på att de inte är sambos, även om detta inte är ett krav för att det skall vara fråga om ett samboförhållande. Det mest betydelsefulla beviset på att de inte är sambos är att bostadsrättsinnehavaren inte har bott i lägenheten tillsammans med flickvännen. Åtminstone inte tillräckligt lång tid eftersom ingen verkar ha sett bostadsrättsinnehavaren på ett år. Andrahandsuthyrning, eller andrahandsupplåtelse som lagen talar om, verkar föreligga. Det spelar ingen roll om personerna som nu bor i lägenheten betalar ersättning till bostadsrättsinnehavaren eller inte. En sådan upplåtelse kräver styrelsens godkännande. Om bostadsrättsinnehavaren endast hyr ut en del av lägenheten behövs inget godkännande men i detta fall verkar det som att lägenheten hyrs ut för självständigt bruk. Se 7 kap 10 § bostadsrättlagen, https://lagen.nu/1991:614 Vänliga hälsningar

Fördelning av egendom när ett samboförhållande upphör

2010-06-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag bor ihop med min sambo sedan 2,5 år. Om vi antar att vi väljer att gå skilda vägar vad händer med våra förmögenheter? Om jag har 200 000 kr på kontot har hon rätt till hälften av dessa då? Om hon har det hur kan jag skydda mig från detta? Mvh
Natalie |HejDu har ingen skyldighet att dela med dig av dina bankmedel om samboförhållandet tar slut. När ett samboförhållande upphör och någon av samborna begär bodelning ska samboegendomen fördelas genom bodelning, 8 § första stycket sambolagen. Samboegendom består av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3 §. Endast denna egendom blir föremål för likadelning och detta oavsett vem av samborna som äger egendomen. En bostad eller bohag som ena sambon köpt innan samboförhållandet inletts ingår också i en bodelning om avsikten var att egendomen skulle användas av de blivande samborna gemensamt.Att bodelning ska ske endast efter begäran av en sambo innebär att det är möjligt att komma överens om att var och en ska behålla sin egendom. Det är även möjligt att genom ett samboavtal avtala att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i en framtida bodelning, 9 §.Med bohag avses möbler och annan lös egendom avsedd för hemmet, 6 §. Övrig egendom, såsom bankmedel utgör inte samboegendom och din sambo kan således inte göra anspråk på dina kontanta medel om ni separerar. Sambolagen hittar du här, https://lagen.nu/2003:376.Med vänlig hälsning

Uppdelning av samboegendom

2010-06-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag separerade förra året från min sambo, efter 5 år. Vi ägde ett hus tillsammans som jag la in 700' och han 200' när vi köpte det. Banken värderade huset till ca 200' högre än vad vi hade lån på, när vi separerade. Pga olika omständigheter vid tillfället, så krävde inte jag min del av insatsen. Eller att vi skulle sälja huset till högstbjudande, utan vi skrev helt enkelt bara över lånen på honom och jag gick därifrån med 0 kr. Nu, när jag känner mig starkare igen, så ångrar jag mig så oerhört. Finns det något jag kan göra så här i efterhand?
Emelie Gärde |Hej! När ett samboförhållande upphör har var och en rätt att få halva samboegendomen. Den gemensamma bostaden och bohaget utgör samboegendom, om egendomen har förvärvats för gemensam användning vilket framgår av 3 § sambolagen. Som samboegendom räknas bland annat fast egendom som samborna eller någon av dem äger, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål samt möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas dock inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk eller egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. Se även 4 § sambolagen för ytterligare undantag. I 8 § sambolagen stadgas att när ett samboförhållande upphör skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Begäran skall ske _inom ett år_ från det att samboförhållandet upphörde. När bostad eller bohag anskaffats av den ena parten men för sambornas gemensamma användning, är det vanligast att anskaffningen sker när samboendet redan inletts. Ingenting hindrar dock att även egendom som förvärvas dessförinnan skall medtas i bodelningen, om det kan utrönas att avsikten varit att egendom skall begagnas gemensamt under den kommande samlevnaden. Det har heller ingen betydelse vem som har betalat vad av samboegendomen, det som räknas är om egendomen har införskaffats för gemensamt bruk. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Det som återstår av samboegendomen, sedan avdrag gjorts för att skulderna skall täckas enligt 13 § sambolagen, skall läggas samman och därefter delas lika mellan samborna. I den mån en likadelning skulle vara oskälig med hänsyn till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, skall bodelning dock i stället göras så att sambo med störst behållning får behålla mer av sin egendom, se 15 § sambolagen. Se https://lagen.nu/2003:376 Med vänliga hälsningar

Bodelning mellan sambos

2010-07-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag har en son som är sambo och de har gemensamt köpt en bostadsrätt. Nu ska de separera o ha delad vårdnad om deras lilla son. Min fråga är hur man går till väga om min son vill köpa ut sin sambo, hur räknar man? kan den ena partnern vägra detta?
Louise Albertson - Witting |Tack för din fråga! Det är sambolagen som skall tillämpas på din fråga ( läs här: https://lagen.nu/2003:376 ) När ett samboförhållande upphör är det enligt 8 § SamboL den s.k. samboegendomen som skall fördelas lika mellan parterna genom bodelning. I 3 § SamboL stadgas att det är sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom, om egendomen ifråga förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 § eller 9 § SamboL. Inget av de undantagen är tillämpliga i ert fall, varför bostadsrätten och bohaget skall gå till delning. Bostadsrätten skall enligt praxis värderas utifrån prisläget vid själva bodelningsförrättningen, inte på grundval av vad lägenheten köptes för. I 12 § SamboL anges att sambornas andelar i samboegendomen skall beräknas och att man från andelarna vid sådan beräkning skall avräkna så mycket så att det skulder som respektive sambo hade då samboförhållandet upphörde blir täckta. Det som återstår av samboegenomen efter avräkning skall läggas samman och sedan skall värdet av det delas lika. Detta stadgas i 14 § SamboL. Med ledning av de andelar som har beräknats skall samboegendomen enligt 16 § SamboL sedan fördelas mellan parterna. I samma paragraf anges vidare att den part som bäst behöver bostaden har rätt att få den egendomen i avräkning på sin lott. Ett övertagande av bostad måste dock bedömas vara skäligt och hänsyn tas bl.a. till vem som skall ha vårdnaden om barnen . I 17 § SamboL stadgas att en sambo har rätt att istället för lämna egendom till den andra sambon betala motsvarande belopp i pengar. Därmed har en part alltså viss möjlighet att motsätta sig ett övertagande av bostadsrätten. Detta dock, som sagt, under förutsättning att värdet i pengar kan utges istället. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Kostnader vid samboförhållande

2010-07-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag är sambo där han äger huset vi har delad ekonomi som slår hårt för mig då jag har knappt hälften av vad han har i lön men jag betalar hälften av alla kosnader de löpande alltså.Finns där någon tummregel på vad man ska betala i %av sin inkomst? För min del innebär det att när jag betalt finns där inget utrymme till annat han vill egentligen att jag också ska betala hälften av räntorna men där har jag sagt nej för jag äger inte något av huset.Vi var iväg och fick ett gåvobrev upprättat med att jag skulle ha hälften av fastigheten mot att jag ansökte om lagfart men när det skulle göras tyckte han det inte var lönt eftersom jag vart arbetslös. så vad gäller mellan sambos rent allmänt ekonomiskt alltså
Andreas Vinqvist |Hej, Rent juridiskt finns inga regler om hur man ska fördela utgifterna vid ett samboförhållande, utan det får man komma överens om själva. Däremot finns regler i Sambolagen om hur man fördelar samboegendom mellan varandra vid en eventuell separation. Den egendom som vardera sambo hade redan innan samboförhållandet kan dock aldrig bli föremål för bodelning. Vänligen,

Samboegendom

2010-06-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga! Det är nämligen så att jag och min dåvarande pojkvän köpte en lägenhet tillsammans(han stod för hela lånet då jag inte var fast anställd och kunde ta lån). Vi bodde tillsammans i tre år, efter det valde vi att separera. Jag tog med mig mesta delen av mina saker som vi båda ansåg var mina. Dock bestämde vi att han skulle bo kvar eller hyra ut lägenheten i andra hand. han skulle alltså inte sälja lägenheten än. Vi kom då fram till att när han väl sålde lägenheten att jag skulle få ta en del av vinsten. I och med att vi hade delad ekonomi när vi bodde tillsammans och jag stod för en del renoveringar kände vi båda att jag hade rätt till detta. Nu har det gått ca tre år sedan jag flyttade där i från men har fortfarande en del saker på vinden. Han ska nu flytta in med sin nya tjej och vill att jag hämtar mina grejer på vinden. Nu när detta har hänt har jag krävt att få en del pengar som vi hade kommit överens om att jag skulle få. Vi har inte kommit överens om någon summa och jag undrar vad jag har rätt till, om jag har rätt till något överhuvudtaget? Och hur räknar man ut detta/tar man reda på det? Med vänliga hälsningar Madelene
Frida Larsson |Eftersom du inte skrivit någonting om att ni var gifta antar jag att det rör sig om ett samboförhållande. Lagreglering om samboförhållanden återfinns i Sambolagen (SFS 2003:376). Enligt 3§ Sambolagen utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning och det inte är fråga om enskild egendom eller om något särskilt har avtalats. Något sådant undantag kan jag inte utläsa ur din fråga. Avgörande för om det är samboegendom är om det har anskaffats för gemensamt bruk. Sådant om förvärvats före samboskapet anses som regel inte utgöra samboegendom, om det inte är så att syftet med anskaffandet var att det skulle användas gemensamt. Enligt 8§ Sambolagen ska bodelning göras när samboförhållandet upphör om någon begär det. En sådan begäran måste göras inom ett år. Om denna tidsfrist inte följs kommer ingen bodelning komma till stånd och parten förlorar sin rätt. Er överenskommelse borde kunna ses som en sådan överenskommelse. Som jag tolkar din berättelse har allt skett muntligt mellan er. Det är den som åberopar att en överenskommelse har kommit till stånd som normalt har bevisbördan för detta. Muntliga överenskommelser medför dock den nackdelen att det är svårt att bevisa att de kommit till stånd. Om man bortser från den problematiken så är det möjligt att istället för hälften av egendomen få motsvarande värde i pengar (17§ Sambolagen). Den sambo som inte har framställt begäran om bodelning är skyldig att medverka till att bodelning genomförs. Om det inte sker kan bodelningsförrättare förordnas enligt 26§ Sambolagen. Mitt råd till dig är att begära att bodelningen görs och att du ska få din del i pengar. Det spelar ingen roll om det enbart var han som betalade för lägenheten, men innan bodelning görs dras de skulder som parterna har av. Om din tidigare sambo inte vill medverka kan det bli nödvändigt med en bodelningsförrättare.

Giltighet av samboavtal

2010-06-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har bott med min sambo i tio års i bostadsrätt som han står på. Han har äganderätt och alla lån står på honom. För ett par veckor sedan kom min sambo hem och ville att jag skulle skriva på ett samboavtal, det enda jag överhuvudtaget registrerade i detta avtal var att det upphör den dagen sambor ingår äktenskap varför jag skrev på utan några betänkligheter. Vi hade planerat giftemål till hösten i år. För en vecka sedan kommer han hem och säger att han vill separera. Kan detta avtal ogiltigförklaras då jag skrev under under falska premisser? Vi har även en dotter tillsammans på tre år som jag varit mammaledig med. Mvh
Carl-Henrik Brännberg |Hej! Utifrån din fråga verkar det antingen som att: 1. samboavtalets +enda+ bestämmelse säger att _samboavtalet_ upphör när ni skulle ingått äktenskap, eller 2. att samboavtalets +enda+ bestämmelse säger att _samboförhållandet_ upphör vid ett giftermål. Om avtalet inte innehöll något mer när du skrev under det (oavsett vilket av alternativen ovan som gäller), fyller det överhuvudtaget ingen funktion eftersom samboavtal handlar om att reglera vilken egendom som ska ingå i en framtida bodelning, och finns ingen sådan reglering påverkar det inte bodelningen mellan er. Skulle det däremot innehålla andra "fördelningsbestämmelser" och den bestämmelse du nämnde var att _samboavtalet_ upphör vid ett eventuellt äktenskap, är utgångspunkten att avtalet gäller vid er stundande separation. Giltigheten beror dock på hur avtalet som sådant är utformat och omständigheterna både när du skrev under det, och som har inträffat därefter. Visste du till exempel vad avtalet innehöll? var din sambo påstridig för att få dig att skriva under? innebär avtalet en väldigt ojämn fördelning? Detta är faktorer som kan göra att avtalet antingen bör jämkas till en mer jämn fördelning, eller förklaras ogiltigt i sin helhet (enligt 9§ 3 stycket sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P9S3). Slutligen i fråga om alternativ 2 ovan, gäller enligt 2§ sambolagen just att ett samboförhållande upphör när någon av samborna ingår äktenskap, så en sådan bestämmelse fyller ingen funktion överhuvudtaget. Vänliga Hälsningar