SAMBO - SAMBOEGENDOM

2011-03-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag är sambo och ska nu köpa ett hus,min sambo har stora skulder sen tidigare så jag ska köpa huset ensam.Om jag ensam står för lån lagfarter kontrakt är huset mitt då? Eller måste det skriva ett avtal? kan min sambos skulder bli en risk för huset? Kan jag bli tvungaen att betala min sambos lån? pengarna är använda innan vi blev ett par.
Lovisa Hellqvist |Jag tolkar det här som två olika frågor. Den första gäller huruvida en sambo kan köpa och äga en fastighet själv. Den andra frågan handlar om huruvida en sambo kan bli betalningsansvarig för den andra sambons skulder. Bestämmelserna angående sambor finns i Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376 Enligt 3§ utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Om du skulle köpa huset för att ni båda ska bo där skulle huset utgöra samboegendom. Huset skulle under samboförhållandet fortfarande vara din egendom, men vid ett eventuellt upphörande skulle din sambo kunna begära bodelning och då, med avräknandet av skulder, ha rätt till halva fastigheten. Enligt 9§ är detta dock möjligt att avtala bort genom att ni skriver ett avtal som stadgar att bodelning inte ska ske (sambolagen avtalas bort) eller att viss egendom (i detta fall fastigheten) inte ska ingå i bodelningen. Detta är ett så kallat samboavtal och de formkrav som finns är att det ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter. Var och en svarar för sina egna skulder och en sambo kan inte bli betalningsskyldig för ett lån taget av den andre sambon. Vid en eventuell utmätning kan det å andra sidan ligga svårigheter att bevisa vem som äger vad om man bor tillsammans, se 4:19 utsökningsbalken, https://lagen.nu/1981:774. Sambos har ingen försörjningsplikt gentemot varandra.

Bil och lån vid samboegendom

2011-02-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, En bekant ska separera och är troligen i en ekonomiskt jobbig sits. Hon är sambo. De har två gemensamma barn. Hon står på ett lån och betalar ca 2600 kr/mån. För lånet har köpts en tv och en bil under deras samboende. Bilen står på sambon. Han vill ha bilen och anser att hon ska stå kvar på lånet efter separationen. Vad säger lagen om lånet som tagits för att köpa bilen bla? Jag vet inte om lånet är ett "billån" eller vanligt banklån. Är det verkligen så att han kan ta bilen då han står som ägare och hon ska stå för "sina" skulder i denna situationen? Mycket tacksam för svar, Marie Karlsson
Louise Modin |Hej! Eftersom din bekant är sambo finns reglerna om vilken egendom som ska delas mellan dem när de separerar i sambolagen (https://lagen.nu/2003:376). Den egendomen som ska ingå vid en bodelning är den gemensamma bostaden och bohaget, alltså möblerna. Bostaden och bohaget måste dock ha inhandlats för att de ska ha det gemensamt, alltså under tiden som de var sambos, 3 och 5-6 paragraferna sambolagen. En bil ingår tyvärr inte i samboegendomen enligt 7 paragrafen sambolagen och då inte heller lånet till den. Lånt som är taget för att köpa in egendom som hör till den gemensamma bostaden eller bohaget ska vara med i uppdelningen mellan dem. Kan hon bevisa att lånet var till att köpa saker som ska vara med i samboegendomen så ska lånet också delas upp. Vad det gäller bilen så kan hon påstå att hon har dolt samägarrätt, alltså att de egentligen äger den tillsammans. Det borde hon kunna bevisa om lånet som hon har tagit vad det som betalade bilen. Det är lagen om samäganderätt (https://lagen.nu/1904:48_s.1) som ska användas och de anses då tillsammans vara ägare till bilen. Det är hon som måste bevisa att det föreligger dold samäganderätt. Skulle inte han ha betalat något för bilen så kan hon försöka få det till att det bara är hon som är ägare men det är mycket svårare speciellt om han står som ägare. Med vänlig hälsning

Inbördes testamentes upphörande vid separation

2011-02-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi vill ogiltigförklara ett inbördes testamente enl 11:8 då samboförhållandet upphörde för 10 år sedan. Vem betalar ev rättegångskostnader?
Mathias Gunnervald |Hej, Då ett samboförhållande upphör finns en presumtion i 11 kap. 8 § ärvdabalken för att ett inbördes testamente inte längre skall gälla. Du behöver med andra ord inte vidta några rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara testamentet utan då förhållandet upphört saknar testamentet verkan. Vänligen,

Möjligheten att upprätta samboavtal

2011-02-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag och min sambo köpte gemensamt en bostadsrätt. I köpeavtalet står vi som hälftenägare, dvs 50% var. Men iom att jag gick in med en större kontantainsats än min sambo gjorde så vill vi avtala att var och en får tillbaks sin ursprungliga kontantinsats vid ev. försäljning. Lånen skall delas lika. Kan man avtala bort sambolagen i detta fall? Och hur gör man i så fall?
Mathias Gunnervald |Hej, Är man sambor tillämpas sambolagen (2003:376) (SamboL) istället för äktenskapsbalken som blir aktuell då man är gift. (https://lagen.nu/2003:376) Att upprätta ett samboavtal är ett bra och förhållandevis smidigt sätt att kontrollera hur det ska bli vid en eventuell separation. Möjligheten till samboavtal regleras främst i 9 § SamboL. Där stadgas att avtalet skall vara skriftligt och att det skall undertecknas av båda parter. Det finns inget krav på registrering. För upprättande av samboavtal är det som alltid, då man upprättar avtal, viktigt att vara så tydlig som möjligt för att undvika att avtalet kan tolkas på ett icke önskvärt vis. Ett vanligt avtalsinnehåll är att man avtalar om att SamboL regler inte gäller de båda parterna och att egendom som var och en av samborna införskaffat är dennes enskilda. För en exakt formulering vill jag dock hänvisa till en verksam jurist. För att komma billigare undan går det självklart att använda någon av de färdiga mallar som finns att tillgå på Internet. För att vara helt säker på dess giltighet skulle jag välja ett alternativ som hålls tillhanda av en advokatbyrå. Vänligen,

Samboavtal

2011-02-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska köpa en bostadsrätt, han kommer att stå för hela lånet, och vi delar på hyran. Finns det något sätt att skriva ett kontrakt som innebär att min sambo har rätt till alla pengar vid eventuell säljning av lägenheten, men att jag ändå står som en av ägarna, så att jag inte skulle kunna bli "utkastad" och därmed vara utan bostad?
Frida Larsson |Enligt 9§ Sambolagen kan ni innan eller ni blir sambo skapa ett samboavtal som anger att viss egendom inte ska utgöra samboegendom eller att bodelning överhuvudtaget inte ska göras. På detta sätt kan ni avtala om att lägenheten inte kommer vara med i en framtida (eventuell) bodelning. Ett samboavtal ska vara skriftlig och vara underskrivet av båda parterna. Hur ni utformar avtalet är självklart upp till er. Om du tycker att det är skäligt att du inte, vid ett eventuellt uppbrott, kommer få ta del av bostaden även fast du betalar för boendet under ert samboende kan ni göra det. Förstår inte hur du menar med utkastad... Om ni inte har ett samboavtal utan att lägenheten ses som samboegendom kommer, vid samboendets (eventuella) upphörande, delning göras av den gemensamma egendomen, inklusive lägenheten. Om din pojkvän har ett lån på lägenheten kommer detta att räknas av enligt 13§ sambolagen. Han kommer således inte förlora på att ha ett lån. Enligt 16§ Sambolagen får den som har bäst behov av ett boende ta över detta, men en av er kommer bli "utkastad". Ni bör fundera på hur ni egentligen vill reglera erat samboende. Antingen kan ni avtala om att vissa saker inte ska anses som samboegendom och därmed aldrig ingå i bodelning eller så låter ni allting räknas med som samboegendom och kommer finnas med i bodelningen, men avdrag för de eventuella lån som finns på egendomen.

Sambo - bodelning 2.5 år efter förhållandets slut

2011-02-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och mitt ex köpte en lägenhet för gemensamt boende. Jag betalade ca 85% och mitt ex 15% men vi står båda på den till 50%. Vi bodde gemensamt i den under ca 6 månader då båda var skrivna på adressen. Mitt ex började därefter studera utomlands och skrev sig där, jag har därefter stått för kostnaderna för vår gemensamma lägenhet. Vi är nu ifärd med att sälja och jag tycker att vi ska få ut samma procentsats som vi la in. Min sambo har inte varit skriven på adressen på 2,5 år. Är det sambolagen som gäller rakt av eftersom vi köpte den för gemensamt bruk eller är något annat tillämpligt då vi inte var sambor i juridisk mening under dom senaste 2,5 åren?
Mathias Gunnervald |Hej, Samboförhållanden regleras i sambolag (2003:376) (SamboL) (https://lagen.nu/2003:376) . Enligt 8 § SamboL ska när ett samboförhållande upphör, av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider, 2 § SamboL. Eftersom din sambo flyttade för 2.5 år sedan har ert samboförhållande varit upplöst sedan dess. Din sambo har därmed inte möjlighet att påkalla bodelning och inte heller få ut ett värde som motsvarar halva lägenhetens värde. Min bedömning är av det ovan att din sambo bör få ut den andel hon bistod med vid anskaffandet av bostaden. Vänligen,

Bodelning gemensam bostad

2011-02-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en yngre släkting som just köpt ett bostadsrättshus tillsammans med sin blivande sambo. Släktingen har gått in med mycket mer pengar som insats medans blivande sambon bara gått in med en liten summa. Båda står som ägare till bostadsrättshuset, 50% var. Om de separerar, delar de då lika på försäljningssumman?
Lina Hjorter |Hej, Eftersom det handlar om sambor blir Sambolagen https://lagen.nu/2003:376 tillämplig. Vid ett samboskaps upphörande kan bodelning ske om någon av parterna begär det, enl 8§. Vid en bodelning skall samboegendomen delas upp. Enligt 3§ utgör samboegendom gemensam bostad och bohag som införskaffat för gemensamt bruk. Vid en eventuell bodelning har samborna således rätt till halva värdet var av bostadsrättshuset efter att lån kopplade till huset täckts, oavsett parternas insatser vid förvärvet. Sambolagen är dispositiv, dvs den går att avtala bort. För att undvika en oönskad delning vid ett samboskaps eventuella upphörande kan enligt 9§ ett avtal om att bodelning inte skall ske eller att exempelvis bostaden inte skall medräknas tecknas, ett sk samboavtal. Avtalet skall vara skriftligt och undertecknas av båda parter. Med Vänlig Hälsning,

Samboavtal och rätten att bo kvar

2011-02-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag vill skilja mig från min sambo men min sambo vill inte. Vi bor i lägenheten som jag köpte när vi började bo tillsammans och jag äger 100% av den. Vi har redan samboavtal som inte gällar sombolagen (2003:376). Hur kan jag tvinga min sambo att flytta ut från min lägenheten? Vi har ett gemensamt barn mellan oss.
Lan Le Huong |Hej! Om jag förstått din fråga rätt så har ni ett samboavtal som sambolagen inte ska tillämpas för avtalet. Jag har inte uppgifter om detta avtal men enligt sambolagen 9§ kan man avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Om ni redan avtalat om att vid bodelning ska du få ta över lägenheten då har inte din sambo rätt att bo kvar där. Om det inte står så i avtalet då ska reglerna i sambolagen (2003:376) tillämpas. Angående din fråga om hur du kan tvinga din sambo att lämna lägenheten så gäller först och främst ditt samboavtal om vem som har rätt att bo kvar i lägenheten. Det är dock värt att märka att ni har ett gemensamt barn. Om barnet bor hos din sambo så är det stor sannolikt att din sambo får ta över lägenheten. Din sambo ska i så fall betala motsvarande belopp till dig för att få bo kvar i lägenheten (17§ sambolagen). Om det är hos dig barnet bor hos då har du rätt att bo kvar i lägenheten. Detta regleras i 22§ sambolagen och man kan inte avtala bort 22§ sambolagen. Syftet med 22§ är att skydda den som fått vårdnaden om barnet inte ska stå utan bostad för sig själv och för sitt barn. Om ni inte kan komma överens om detta, så föreslår jag att ni vänder er till tingsrätten där ni bor och begära ett beslut om vem som ska ha rätt att bo kvar i lägenheten. Har rätten beslutat om detta, är den andra skyldig att lämna lägenheten genast enligt 29§ sambolagen. Om du har rätt att bo kvar i lägenheten och din sambo vägra att flytta ut då kan du gå till polisen och be om hjälp med detta. Hoppas att jag besvarat din fråga. Återkom gärna om du har flera funderingar! Med vänlig hälsning