Faderskap upphävt

2011-01-02 i Faderskap
FRÅGA |Hur upphävs ett juridiskt faderskap, när DNA-test visar, att annan man är far?
Mathias Gunnervald |Hej, Enligt 3 kap. 1 § föräldrabalken (FB) kan en man som enligt lag anses vara ett barns fader få detta upphävt om något förhållande i 1 kap. 2 § FB är uppfyllt. Detta görs genom att väcka talan mot barnet eller om barnet avlidit, dennes arvingar. I 1 kap. 2 § FB finns följande omständigheter uppräknade: det är utrett att modern har haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre, det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader eller barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det ej är sannolikt att makarna ha haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara avlat. Om barn vill vinna förklaring att en person inte är dennes fader görs detta med stöd av 3 kap. 2 § FB. Paragrafen hänvisar, precis som ovan nämnda, till 1 kap. 2 § FB och samma bedömning, som då en far vill upphäva faderskapet görs. En talan som den aktuella skall enligt 3 kap. 3 § FB väckas vid tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist. Finns det inte någon behörig domstol, skall målet tas upp av Stockholms tingsrätt. Det bör i sammanhanget nämnas att det ställs mycket höga krav på bevisningen för att det skall anses styrkt att bekräftelsen av faderskapet är oriktig, se t.ex. rättsfallen NJA 1977 s. 545 och NJA 1979 s. 408. Om det genom DNA fastställts att en annan person än barnets far är dennes biologiske far finns det troligtvis goda möjligheter att lyckas få detta upphävt. Föräldrabalken hittar du här: https://lagen.nu/1949:381 Vänligen,

Registrering av faderskap för utländsk medborgare

2010-10-31 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande faderskap. Jag är svensk medborgare och väntar barn, barnets pappa är rysk medborgare och har inte uppehållstillstånd i Sverige och inte heller något personnummer. Kan han när han är på besök här registreras via socialnämnden som barnets pappa? Är det möjligt? Om ja, hur går man tillväga?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! Ja, det kan han göra. Detta sker genom en så kallad faderskapsbekräftelse (enligt 1 kap 4§ Föräldrabalken, se https://lagen.nu/1949:381#K1P4S1). Denna ska vara skriftligen undertecknad av pappan och bevittnad av två personer (dvs två personer skriver +samtidigt+ under och vidimerar pappans underskrift). Dessutom ska den skriftligen godkännas av dig som mamma, och av socialnämnden. Visserligen kan man göra en faderskapsbekräftelse redan innan barnets födelse, men vanligast är att det sker därefter. I praktiken tar socialnämnden i den kommun du bor i, efter det att barnet är fött, kontakt med dig för att boka en besökstid för dig och barnets pappa. Ni får då möjlighet att underteckna alla dessa handlingar. För att få mer information, kan du gå in på din kommuns hemsida. Under kategorin "omsorg" eller liknande brukar det både finnas kortare information om just detta, liksom kontaktuppgifter till de personer inom socialnämnden som handhar sådana här ärenden. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänliga Hälsningar

Hur gå till väga vid felaktigt faderskap?

2010-02-05 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag vore tacksam för ett konkret svar på hur jag går tillväga vid ett faderskap som är felaktigt. Flickan är nu 20 år och både hon och jag vet att jag ej är fadern. Ville tro att hon var mitt barn trots att mamman hade en annan under konceptionstiden, vilket gjorde att jag skrev på faderskapet. Kan jag själv lämna in en stämningsansökan och/eller hur gör jag rent konkret. Tack på förhand
|Hej! Ett faderskap upphävs genom en domstols dom. En sådan talan initieras precis som du säger genom att du ansöker om stämning. Vill du att faderskapet ska upphävas ska du _ansöka om stämning mot barnet och yrkar att domstolen ska upphäva faderskapet_. Det blir i så fall en fråga mellan dig och barnet. Det är ni som blir parter i målet. Modern ska emellertid höras som vittne i målet om det kan ske. Talan ska väckas vid den tingsrätt där barnet har sitt hemvist. På Sveriges domstolars hemsida finns en sökfunktion där du kan ta reda på vilken tingsrätt du ska vända dig till. Se http://www.domstol.se/templates/DV_Search____156.aspx?tab=postalcode Barnets samtycke eller medverkan är inte nödvändigt för att starta en process för upphävande av faderskap. Du kan alltså göra det här helt själv, men jag rekommenderar att du tar kontakt med en verksam familjerättsjurist för att vara säker på att allt går rätt till. Eftersom du skriver att du bekräftat faderskapet genom underskrift utgår jag ifrån att du och barnets mor inte var gifta vid barnets födelse. Därför krävs det att det _visas_ att du inte är far till barnet för att rätten ska upphäva faderskapet. Jag vet inte vilken bevisning som är tillräcklig för att uppnå detta beviskrav men en verksam jurist borde kunna hjälpa dig med det. Läs mer i föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 . Se särskilt 1:4 st 3 och 3:3 st 2 Med vänlig hälsning

Faderskapstest

2009-12-31 i Faderskap
FRÅGA |hejsan jag undrar om man kan göra ett faderskapstest långt efter barnets födsel? min dotter är 8 månader och jag är ganska säker på vem som är pappan, men en kille jag hade samlag med innan vill testa sig och barnet för att vara på säkra sidan, tro sig att barnet kan vara hans. båda är vi under 20 år och jag undrar om man kan göra testet gratis någon stans utan att blanda in hennes \"pappa\" för papprerna om faderskapstest är påskriva med \"pappan\" killen ärg tror är papppan.
Linn Ahlvik Börjesson |Hej,Det finns ingen tidsgräns för att göra faderskapstest. Faderskapet för ett barn med en ogift mamma fastställs genom bekräftelse eller dom, enligt Föräldrabalken 1 kapitlet, 3 §. Tingsrätten ska fastställa att en man är far till barnet om ett genetiskt test visar att han är fadern, enligt Föräldrabalken 1 kapitlet, 5 §. Om en annan man tidigare har skrivit på en bekräftelse om att han är barnets far som har godkänts av modern och socialnämnden, ska denna bekräftelse då förklaras ogiltig av rätten, enligt Föräldrabalken 1 kapitlet, 4 §. Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381. Faderskapet kommer alltså att ändras om DNA-testet visar att den andre killen är barnets pappa och det kommer killen som har skrivit på bekräftelsen i så fall att få veta. Socialtjänsten i kommunen kan göra en utredning om faderskapet och utföra ett DNA-test. Det bästa är att du börjar med att kontakta dem för mer information.Med vänlig hälsning,

Upphävande av faderskap

2010-12-13 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag är 43 år och min far är 72 år, nu vill han häva sitt faderskap! Jag är född inom äktenskapet. Hur kan han tvinga mig att bevisa att jag inte är hans dotter även om jag inte vill det?
Angelica Hage |Ett faderskap upphävs genom en domstols dom. En talan om upphävande av faderskap kan väckas antingen av fadern eller barnet i fråga genom en ansökan om stämning. Barnets samtycke eller medverkan är inte nödvändigt för att starta en process för upphävande av faderskap. Fadern kan alltså välja att göra detta själv genom en stämningsansökan mot barnet om upphävande av faderskapet. Då du är född inom äktenskapet utgår jag ifrån att faderskapet fastställdes genom antagande om att den man som din mor vid födseln var gift med också var din far. Därmed krävs det att det visas att du inte är barn till denna man för att rätten ska upphäva faderskapet. Angående detta se kap 1 § 2 Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 Med vänliga hälsningar

Faderskap och arv över gränser

2010-03-26 i Faderskap
FRÅGA |faderskap över gränser--arv.arv över gränserna?? ärver jag min far som bor i ett annat land han är alltså inte svensk medborgare.jag har x antal halvsyskon i min fars hemland.har ett registrerat faderskap i sverige men vet ej om jag är registrerad i min faders land som hans barn.om han går bort kommer jag att ärva??
Maria Holme |Hej, Varje land har sina egna internationella regler om arv och andra gränsöverskridande frågor, såsom erkännande av utländskt faderskap. I Sverige regleras erkännande av utländskt faderskap i Lag om internationella faderskap, se https://lagen.nu/1985:367. Hur arvsfrågorna ska bedömas i internationella sammanhang regleras i Lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo, se https://lagen.nu/1937:81. Men detta är som sagt den svenska regleringen och regleringen i andra länder kan se annorlunda ut. Detta är för övrigt ett område som inte harmoniserats inom EU, varför inte ens EU:s medlemsstaters lagstiftning behöver se likadan ut. Tyvärr kan jag alltså inte ge dig någon vägledning i frågan hur faderskap och arv kommer bedömas efter din fars bortgång. Med vänliga hälsningar

Föräldrars ansvar för resekostnader vid umgänge

2009-11-13 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Pappan till min dotter har umgänge varannan helg och begär nu pengar utav mig för att hämta lämna.. Kan han göra det då han själv valt att flytta? Det är ganska exakt 10 mil emellan oss. Tack på förhand.
Daniel Jessen-Winbo |Hej!Vad jag förstår så bor barnet endast hos dig och inte hos sin fader (som barnet i och för sig har umgänge med). Vid en sådan här situation stadgas det i 6 kap 15b§ föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381#K6, att ni båda ska dela på resekostnaderna. Dock ska det här ske en helhetsbedömning av situationen. Denna ska främst ta sikte på era ekonomiska förhållanden. Skulle du inte ha förmåga att betala dessa kostnader har du ingen lagstadgad skyldighet att ersätta fadern. En övrig omständighet som kan beaktas är det att det är fadern som har flyttat iväg. Detta kan tillmätas viss hänsyn men utgångspunkten är som sagt att kostnaderna ska delas. Dock är det så att kostnaderna för resorna ska vara av någon betydelse för att de ska fördelas er emellan. Av ett fall från hovrätten (RH 1993:30) framgår det att resan för att vara av någon betydelse måste vara minst 10 mil enkel väg mellan föräldrarna. Vilket i ditt fall betyder att någon skyldighet för dig att bistå i kostnaderna inte föreligger om nu sträckan inte överstiger 10 mil. Dock är detta som sagt inte hugget i sten utan omständigheter i det enskilda fallet kan leda till en annan bedömning.Skulle ni nu inte själva kunna lösa denna fråga utan att konflikt uppstår finns det enligt 3 kap 6§ Socialtjänstlagen möjlighet att av socialnämnden få förordnat kontaktperson som får hjälpa till med konfliktlösningen, se https://lagen.nu/2001:453#K3. Skulle ni ändå inte komma överens kan du vända dig till domstol enligt 6 kap 17§ st.2 FB för att få saken prövad.