Villkor om enskild egendom undantar från bodelning

2010-02-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag håller på med en segsliten bodelning sedan nov-06. Anledningen till att det dragit ut på tiden är att min f.d man tog ut 100.000 kr från ett gemensamt konto straxt innan den kritiska tidpunkten, och undanhållit värde av pensionsförsäkringar m.m. Vi har varit tillsammans i 33 år och varit gifta i 23 år. Nu till min fråga. Vad gäller vid bodelning om min f.d. man fick hälften av en bostadsrätt av sin mor för ca 10 år sedan. Det kan skrivits på ett papper att den skulle vara enskild egendom. Nu har jag läst i en bok av Margareta Brattström att ett visst värde av denna egendom ändå skall tas med vid bodelning, förutsatt att det inte är skrivet något äktenskapsförord. Vad är det egentligen som gäller?
Carl-Henrik Brännberg |Hej, Inledningsvis kan sägas att, såvida din f.d. makes mor +i samband med+ gåvan angav att den skulle vara din makes enskilda, ska den också vara det, och följaktligen ska +hela+ dess värde undantas från er bodelning. Möjligheterna att göra egendom till enskild med följd att den inte ska ingå i en framtida bodelning anges i 7 kap 2 § Äktenskapsbalken (se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Föreligger det inget äktenskapsförord (som är det första alternativet enligt 1 punkten i nämnda lagrum) kan egendom också göras till enskild genom villkor när egendomen överlåts - av en givare som inte är den andre maken, eller en testator - att den ska vara just enskild. Då detta som sagt verkar vara fallet vad gäller den aktuella bostadsrätten ska +hela+ dess värde undantas från bodelningen (enligt 10 kap 1§ Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Skulle det emellertid inte finnas något villkor, eller om din f.d. makes mor ställt upp det efter att hon givit bort bostadsrätten, är egendomen att betrakta som giftorättsgods (all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods) vilken ska ingå i er bodelning. Vad Brattström syftar på är svårt att säga när jag inte vet exakt vilket avsnitt du hänvisar till, men jag kan inte tänka mig att hon skulle avse något annat. Makars enskilda egendom kan visserligen i vissa fall _påverka_ bodelningen, men då handlar det om fall där en make som har betydligt mer giftorättsgods än den andre maken vill slippa ifrån en exakt likadelning genom så kallad _jämkning_. Det finns då en möjlighet till detta om den andre maken har betydande egendom som är enskild och det därigenom skulle anses oskäligt att maken som bara har giftorättsgods skulle behöva dela med sig fullt ut av detta (12 kap 1 § Äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1). Märk dock att den enskilda egendomen inte heller i detta fall tas med i bodelningen, utan endast att den andre maken, om den har betydligt mer giftorättsgods får undanta en del av detta. Av din fråga verkar det dock inte som att denna situation är för handen. Vänliga Hälsningar

Gåva/förskott på arv

2010-01-18 i Bodelning
FRÅGA |Vi är ett gift par. Min frus föräldrar har givit oss gåvor / förskott på arv vid två tillfällen. När gåvorna gavs fanns inget vilkor om enskild egendom i föräldarnas testamente, ej heller skrevs gåvobrev. När vi nu skall skiljas har min fru fått tillstånd en ändring i svärföräldrarnas testamente där arvet skall vara enskild egendom. Svärföräldrarna är äldre och har i viss mån tvingats till denna ändring. Vad gäller nu? Är gåvan min frus enskilda egendom eller gäller det som gällde då gåvorna gavs?
Andreas Vinqvist |Hej, En gåva eller förskott av arv kan innehålla villkor om att den givna egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Ett sådant villkor ska dock ställas när egendomen lämnas och har inte ansetts kunna föreskrivas i efterhand. Gåvan är således inte din frus enskilda egendom. Vänligen

Bodelning sambor

2009-12-20 i Bodelning
FRÅGA |Min sambo krävde att jag skrev på en skuldsedel i samband med att han köpte en bil åt mig för gemensamt bruk. Tyvärr skrev jag på den men min fråga är den är inte bevittnad. Den skall återbetalas vid en separation där är vi nu. Hur giltig är denna? Min snart ex sambo vill heller inte dela på gemensamt bohag som införskaffades under gemensam tid 18år, han menar att eftersom han betalat för det mesta så är det hans men så säger ju inte lagen eller hur? Jag har arbetat deltid i 10år pga våra två gemensamma barn därav var vi i behov av bilen som jag nu måste sälja pga. detta.
Andreas Vinqvist |Hej, Vad angår skuldebrev så finns det egentligen inga formkrav för dess giltighet, varför det är giltigt även utan bevittning. Vad gäller gemensamt bohag som införskaffats för gemensamt bruk ska det på begäran av endera av er delas mellan er, oavsett vem som stått för kostnaden. Kan ni inte enas om bodelningen kan du ansöka om en bodelningsförrättare till tingsrätten. Vänligen,

Bodelning av fastighet

2009-11-30 i Bodelning
FRÅGA |min exman ärvde en tredjedel av en sommarstuga medans vi var gifta .vi köpte ut övriga syskon med ett gemensamt lån nu när vi ska dela så påstår exet att han inte måste göra någon bodelning på stugan då han står för lagfarten ensam???
Martin Ågren |Hej. En bodelning skall omfatta s.k. giftorättsgods som är all egendom som makarna äger individuellt eller gemensamt. men som inte utgör s.k. enskild egendom. Huvudregeln är att all egendom som makarna äger individuellt eller gemensamt är giftorättsgods. För att egendom skall vara enskild måste den göras enskild genom äktenskapsförord eller genom villkor i gåvobrev eller testamente som endera make har erhållit. Vad gäller fastigheter så har det ingen betydelse vem av makarna som är lagfaren ägare. Fastigheten skall ingå i bodelningen och därmed delas lika såvida makarna inte gjort egendomen enskild genom ett äktenskapsförord eller om fastigheten erhållits av endera make genom gåva eller arv och det i gåvobrev eller i testamente framgick att fastigheten skulle vara enskild. I Ditt fall skulle det kunna vara så att Din exman ärvde tredjedelen av fastigheten som enskild egendom, om det framgick i ett eventuellt testamente. Men den resterande delen kan endast bli enskild egendom om Ni upprättat ett äktenskapsförord. Finns inget sådant stadgande i testamentet och har Ni inte upprättat äktenskapsförord beträffande den resterande delen skall fastigheten ingå i bodelningen och delas like Er emellan. Med vänlig hälsning

Äktenskapsförord, bodelning och arv

2010-01-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag är lite nyfiken på vad som händer med egendom vid en makes död. Och blir det någon skillnad om makarna hade tecknat äktenskapsförord? Om makarna hade tecknat äktenskapsförord innan giftermålet, och den ena sedan avlider, vad händer då med den avlidnes egendom? Och vad kommer att hända om den som avled inte har några barn eller andra släktingar? Och i fall den efterlevande maken har ett barn, har det barnet någon ärvsrätt? Dessa tre frågor hänger samman. Och hur påverkas allt av ett äktenskapsförord?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! För att försöka besvara samtliga av dina frågor så bra som möjligt ska jag dela upp svaret lite nedan. Till att börja med är all egendom som makar äger antingen så kallat giftorättsgods, eller enskild egendom. Skillnaden mellan dessa slag är att giftorättsgods ingår i bodelningen mellan makarna när ett äktenskap upplöses, exempelvis vid ett dödsfall (10 kap 1§ Äktenskapsbalken, förkortad ÄktB, sehttps://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Det är här äktenskapsförordet kommer in i bilden. Genom ett äktenskapsförord kan man nämligen komma överens om att viss egendom ska vara den ene makens enskilda och därmed inte behöva ”delas” i en framtida bodelning (7 kap 2 § 1 st ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Sådan enskild egendom kan även uppkomma om någon utomstående person, ger eller testamenterar egendom till den ene maken med ett villkor att egendomen ska vara den makens enskilda (enligt 7 kap 2§ 2st ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Dör en make ska alltså bodelning ske enligt huvudregeln (9 kap 1§ ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Det giftorättsgods som finns (det vill säga allt som inte är enskild egendom) läggs då efter skuldavräkning samman och delas sedan lika mellan makarna. (Dock finns en möjlighet för en efterlevande make som har mer giftorättsgods än den avlidne att begära att vardera sidan behåller detta och att någon delning inte sker, enligt 12 kap 2§ ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K12P2S1) Den efterlevande maken får alltså hälften av giftorättsgodset plus sin enskilda egendom, och samma sak gäller för den avlidnes dödsbo. Säger äktenskapsförordet att all egendom är enskild, finns det inget giftorättsgods att dela och var och en behåller då sin egendom. Efter att bodelning skett återstår arvsdelen och fördelningen av den dödes tillgångar. I detta läge spelar det ingen roll om det tidigare har existerat något äktenskapsförord eller inte eftersom äktenskapet är upplöst och egendomen därur redan fördelad. Enligt 3 kap 1§ 1st Ärvdabalken (förkortad ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) ska den dödes tillgångar tillfalla den efterlevande maken. Detta gäller såvida den avlidne inte har några så kallade _särkullbarn_, det vill säga barn tillsammans med någon annan än den efterlevande maken. Beträffande din fråga där den avlidne inte har varken barn eller andra släktingar går således all egendom till den efterlevande maken, och som sagt spelar det ingen roll i detta läge om egendomen tidigare under äktenskapet var enskild eller giftorättsgods. Vad gäller den sista frågan, har ett barn till den efterlevande maken (som inte är den avlidnes barn) ingen arvsrätt i den avlidnes egendom. Emellertid har det såklart arvsrätt efter den efterlevande när denne dör (2 kap 1 § ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Slutligen bör tilläggas att fördelningen av arvet givetvis påverkas av om det finns något testamente, eller om det finns föräldrar, syskon eller syskonbarn till den avlidne. Hoppas att du fick svar på det du undrade. Vänliga Hälsningar

Studieskuld tas med i bodelning?

2010-01-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min man har bestämt oss för att separera, under vårt 15-åriga äktenskap har jag studerat och tagit studielån, pengar som har täckt kostnader för hushållet, barnomsorg etc. undrar nu om dessa skulder ska ingå vid en bodelning? Tack på förhand.
Anton Strandberg |Huvudregeln är att studieskulder ska tas med i bodelningen som en skuld och avräknas från den gemensamma egendomen men det kan ha betydelse om studielånen togs före samboendet och skulderna inte står i proportion till boet i övrigt. Generellt ska de dock tas med och därutöver gäller bara de vanliga jämkningsreglerna som du hittar https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1.Med vänlig hälsning,

Likadelning vid bodelning

2009-11-26 i Bodelning
FRÅGA |Min vän har varit sambo i 25 år och ska nu separera. Han och sambon flyttade gemensamt in i ett hus hon hade köpt för att de skulle bo i det tillsammans med sina barn. Han har lagt ner massor av arbetstimmar på huset och allt annat däromkring för att öka värdet på fastigheten. Kan denna arbetsinsats vara något han kan hävda vid en bodelning? Det är han som skött hushållet och barnen medan hon har fått ägna sin tid åt sitt egna företag.Kan han som sagt hävda denna arbetainsata vid en bodelning?
Andreas Vinqvist |Hej,Vid en bodelning mellan sambor delas samboegendomen lika parterna emellan. Att den ena parten betalat mer eller att någon av dem utfört förbättrande arbeten som höjer värdet på egendomen påverkar inte likadelningen vid en senare bodelning. Din vän kan således inte hävda hans arbetsinsats. Vänligen,

Pensionsrätt vid bodelning

2009-11-03 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en traditionell privat pensionsförsäkring hos Nordea och får dra av 12000 när jag deklarerar. Jag är gift och det finns barn, men inga gemensamma. Om min make dör ingår min pensionsförsäkring vid bodelningen. Som jag förstått av banken så skall den inte ingå. Tack på förhand!
Linn Ahlvik Börjesson |Hej,En pensionsförsäkring av den typ som du har hålls utanför en bodelning på grund av dödsfall om den som har pensionsrätten är den efterlevande maken, enligt Äktenskapsbalken 10:3, 2 stycket. Äktenskapsbalken hittar du http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870230.htm.Om din make avlider kommer din pensionsförsäkring alltså inte att tas med i bodelningen, utan du kommer att ha kvar hela rätten till den. Med vänlig hälsning,