Faderskap när man inte är biologisk fader

2021-10-29 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo väntar tvillingar. Hon gjorde slut med sitt ex innan hon träffade mig. Och han uttryckte flera gånger att hon skulle göra abort etc och att han inte ville ha barnen vilket finns som bild bevis på sms. Eftersom de inte var gifta eller något sånt. Kan jag som bor med henne och är där vid förlossningen skriva på faderskap till barnen? Vet att hon får ensamvårdnan oavsett eftersom kvinnan alltid väljer då de inte var gifta. Vi vill båda att jag blir pappa då exet redan har ett barn som han inte har kontakt med dessutom så planerar vi på att gifta oss. Eller måste vi vända oss till en domstol?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån omständigheterna i din fråga så tolkar jag det som att du inte är biologisk fader till din sambos väntade tvillingar, jag kommer därför i mitt svar utgå ifrån det. För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB). Då ni inte är gifta så ska faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap 3 § FB). En sådan bekräftelse ska göras skriftligen och godkännas av socialnämnden om det kan antas att mannen i det aktuella fallet är far till barnen. Socialnämnden är skyldig att försöka utreda vem som är far till ett barn och se till att faderskapet fastställs (2 kap 1 § FB). Om det senare skulle visa sig att den som lämnat bekräftelsen inte är far till barnen så ska en domstol förklara att bekräftelsen saknar verkan mot honom, vilket innebär att faderskapet upphävs (1 kap 4 § 3 st FB). Detta innebär att om du skulle skriva på en bekräftelse om att du är biologisk fader när du inte är det så kan det leda till att det senare upphävs. Man har ansett att det är i ett barns intresse att det rättsliga och biologiska föräldraskapet överensstämmer och det är därför viktigt att faderskapet utreds ordentligt. Socialnämnden har en skyldighet att utreda faderskapet till ett barn och ska då inhämta upplysningar från modern och andra personer samt verka för blodundersökning, det vill säga DNA-prov.Om ni vill att du ska bli rättslig fader till barnen så kan du adoptera dina sambos barn. I så fall så görs en bedömning om barnets bästa samt lämplighet (4 kap 1-2 §§ FB). Som sökande så får du som är sambo med mamman till barnen adoptera barnen om hon samtycker ( 4 kap 6 § FB). Samtycke krävs också från barnets andra förälder om denna är vårdnadshavare (4 kap 8 § FB). Sedan så ska ansökan om adoption skickas till tingsrätten, domstolen kommer sedan begära ett yttrande från socialtjänsten som ska utreda om adoptionen är för barnens bästa (4 kap 11-15 §§ FB). Efter en adoption så ska barnen anses vara adoptivförälderns barn och inte barn till tidigare föräldern (4 kap 21 § FB). Det innebär att om du adopterar barnen så kan du vara far i rättslig mening utan att vara det biologiskt. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Umgängesrätten mellan barn och deras släkt

2021-08-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej.Min sambo har blivit osams med några i hennes familj (mamma, syster och bror).För vi har blockerat deras nummer, o vi har sagt att vi inte vill att dom ska träffa våra barn, men dom säger att dom har rätt till det.Jag undrar då om vi som föräldrar har rätt att neka dom umgänge med våra barn?Vem har rätt till vad?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Föräldrabalken (FB). UmgängesrättenUmgängesrätten är en rättighet som tillfaller barnet, det innebär att barnet har rätt till umgänge och inte tvärtom. Det innebär att mor och farföräldrar eller någon annan som står barnet särskilt nära inte har någon umgängesrätt tillskriven till sig. Barnets föräldrar har ett särskilt ansvar för att barnets behov av umgänge med andra som står barnet särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses (6 kap 15 § 3 st FB). Med andra som står barnet särskilt nära så menas bland annat mor och farföräldrar och även övrig släkt kan omfattas under förutsättningen att relationerna är tillräckligt nära. Syftet med bestämmelsen är att tillgodose ett barns behov att få umgås med närstående utöver föräldrarna. Principen om barnets bästa Det är alltid barnets bästa som är utgångspunkten vid alla situationer som rör barn, barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om bland annat vårdnad, boende och umgänge (6 kap 2 a § 1 st FB). Därmed, om det är barnets bästa att ha umgänge med släkt så ska detta behov tillgodoses av dess föräldrar, för att avgöra vad som är barnets bästa görs en bedömning i varje enskilt fall. Om ni som föräldrar motsätter en relation mellan ert barn och din sambos släkt så kan rätten på talan av socialnämnden besluta om sådant umgänge. Släkten till din sambo kan därmed få saken prövad i domstol, de har dock inte rätt att föra talan själva utan måste informera socialtjänsten som därefter avgör om de ska föra talan åt ditt barns vägnar (6 kap 15 a § 2 st FB). Socialnämnden gör en bedömning om de ska väcka en sådan talan och beaktar då barnets behov av umgänge med släkten samt en avvägning mellan de nackdelar som processen kan medföra. Detta är en svår avvägningsprocess och endast i sällsynta fall så har en sådan talan förts. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,