Vad händer med den avlidna makens skulder?

2021-03-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag undrar vad som gäller när den ena av ett gift par avlider. Om den som avlider har skulder på tex kreditkort. Blir den andra betalningsansvarig? Även om kortet är i den andras namn. Eller är skulderna personliga och skrivs av då?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor kring äktenskap och skulder däromkring regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln i ett äktenskap är att vardera make svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att ifall den ena maken avlider med skulder ska de främst räknas av från dödsboet. Om maken däremot inte har tillräcklig enskild egendom för att täcka skulden ska en bodelning upprättas; i den mån maken inte har enskild egendom som täcker skulden ska den istället täckas utifrån det som kan tas från bodelningen. Hoppas detta inbringade mer klarhet i situationen, om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,

Vilka befogenheter ingår i den fria föräldraförvaltningen?

2021-02-05 i Barnrätt
FRÅGA |HejJag har två barn i under tonåren som har varsitt bankkort med pengar som såklart är derasDär sätter jag och mitt ex in månadspeng och dom brukar få julklappspengar och födelsedagspengar, samt av mig också en liten peng när dom hjälper till här hemmaTyvärr har mitt ex tagit för vana att tömma barnens konto utan att fråga dom, för att "han behöver" vilket också betyder att barnens konto ibland är tomma när dom själv behöver dom. Dom blir såklart väldigt ledsna och såklart så tappar dom tilltron till sin pappa när han beter sig såJag har sagt till flera gånger att han inte får göra det men han fortsätter i alla fallJag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till, som jag förstår så kan jag inte starta ett eget konto som bara jag och barnen, alternativt bara barnen har tillgång till förrän dom är 16 år?Vad säger juridiken om det? Har deras pappa rätt att tömma deras konton hur som helst?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller barns tillgångar för tiden då de är minderåriga appliceras föräldrabalken (FB) och mer specifikt 10 kap. FB om förmyndare. Detta då ett barns vårdnadshavare är förmyndare för barnet, och därigenom även är skyldig att förvalta barnens tillgångar och företräda dem i angelägenheter som rör tillgångarna (12 kap. 1 § FB). Vilka befogenheter har förmyndaren? En förmyndare ska alltid beakta barnets bästa och endast genomföra de åtgärder som bäst kan gagna barnet (12 kap. 3 § FB). Dock finns särskilda regler avseende just föräldrars förmyndarskap i 13 kap. FB. Där stadgas bl.a. att föräldrarna bestämmer över hur tillgångarna ska användas och placeras - den s.k. fria föräldraförvaltningen. Kort sagt innebär detta att föräldrar generellt sett har ett mycket mer fritt åtagande än förmyndare som inte är föräldrar, och de står inte heller under samma kontroll från överförmyndaren som förmyndare i övrigt (jfr 12 kap. 9 § FB). Vad händer när barnen fyllt 16 år? När barnen fyllt 16 år kan de ex. börja förvärvsarbeta genom sommarjobb eller dylikt. Den egendom som barnen då tjänar in i samband med förvärvsarbetet undantas från den fria föräldraförvaltningen, vilket innebär att det som barnet då själv satt in på ett konto inte får förflyttas utan barnets godkännande. Barnet har även rätt att bli underrättad vid viktigare frågor eller åtgärder efter det att denne fyllt sexton (12 kap. 7 § FB). Vad kan du göra? Det som du skulle kunna göra i det här fallet är att begära hjälp från överförmyndaren. Överförmyndaren skulle då kunna begränsa uttagsrätten från barnens konton till ett visst belopp alternativt spärra kontot helt, om så behövs för att trygga förvaltningen. Överförmyndaren skulle även kunna förelägga förmyndarna att upprätta en årsräkning där de redogör för sin förvaltning, om så anses berättigat.Sammantaget har både du och ditt ex fri föräldraförvaltning över barnens egendom så länge de är omyndiga, men om de är en uppenbart okontrollerad situation skulle du kunna kontakta överförmyndaren för vidare hjälp. Det är vanligt att vårdnadshavare som flyttat isär men fortfarande gemensamt utövar förvaltningen inte alltid är ense. Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,

Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?

2021-01-09 i God man
FRÅGA |Hej!Min bror har en utvecklingsstörning och har förvaltare. Han bor på vårdinrättning men vill nu plötsligt flytta till annan kommun. Det kommer att bli dåligt för honom. Han kan inte ta såna beslut själv. Hans förvaltare påstår att han får bestämma själv var han ska bo. Stämmer det att någon utan konsekvenstänk kan bestämma hur som helst?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller förvaltarskap så regleras det i 11 kap. föräldrabalken (FB) där det framgår av dess 7 § att det främsta syftet med ett förvaltarskap är att förvaltaren ska vårda den enskilde och dess egendom i den mån den enskilde själv inte är kapabel till att göra det. Av samma regel framgår det även att förvaltarskapet kan begränsas till att avse en viss egendom eller angelägenhet eller i övrigt särskilt anpassas till den enskildes behov. Av 11 kap. 8 § FB stadgas att den enskilde trots förvaltarskapet är berättigad att sluta avtal om tjänst eller arbete, förfoga över vad hon eller han förvärvat genom eget arbete samt förfoga över det han eller hon förvärvat genom arv, gåva eller testamente. Det framgår inget av din fråga om att förvaltarskapet över din bror är ägnat att avse viss egendom eller anpassat på ett sådant sätt att förvaltaren har befogenhet att förordna över personliga saker såsom var din bror ska bosätta sig och inte. En motsatsvis tolkning av det skulle isåfall vara att förvaltaren inte har några befogenheter att motsätta sig din brors beslut, för förvaltaren har ingen beslutanderätt inom sådana områden. Däremot, ska en förvaltare såklart alltid beakta den enskildes bästa vilket innebär att ifall en sådan flytt enbart skulle medföra problematik som din bror kanske inte är helt införstådd med som du beskriver det, är givetvis den bästa lösningen ifall förvaltaren försöker nå någon slags överenskommelse med din bror angående detta, just utifrån hans eget bästa. Sammantaget, har förvaltaren inga befogenheter att fatta beslut åt din bror inom det området, men de skulle givetvis kunna försöka nå någon slags överenskommelse med beaktande av samtliga intressen och främst din brors eget bästa. Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,

När föreligger dold samäganderätt i samboförhållande?

2020-11-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag har varit sambo i 20 år innan vi träfades så ägde jag en stuga som vi har rustat upp lite bad rum möbler mmhar min sambo rätt att vilja ha pengar av mej för det nu när vi separerar har haft delad ekomomi
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Samboförhållanden regleras i sambolagen (2003:376) (SamboL). När sambor separerar kan någon av parterna begära bodelning (8 § SamboL). Till grund för bodelningen ligger samboegendomen, det vill säga ert gemensamma bohag och er gemensamma bostad, som införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Som du nämner i din fråga har du ägt din stuga sedan innan du ingick samboförhållandet, det vill säga stugan har inte införskaffats för gemensamt bruk och huvudregeln i sådana fall är att den därmed inte är föremål för bodelning. Dock, kan det i vissa fall vara en tolkningsfråga, om skäl föreligger att anta att det rör sig om s.k. dold samäganderätt. För att kunna hävda dold samäganderätt måste tre kriterier vara uppfyllda;1. Den ena parten står på köpet med avsikt att den ska brukas av båda samborna,2. Båda parterna ska ha bidragit ekonomiskt vid förvärvet,3. Förvärvet ska ske för gemensamt bruk.I och med att du införskaffat stugan före du ingick samboförhållandet, förutsätter jag att din f.d. sambo inte bidragit ekonomiskt vid förvärvet. Trots att ni gemensamt rustat upp stugan, är dold samäganderätt inget som kan förvärvas över tid utan det ekonomiska tillskottet måste ske vid det huvudsakliga förvärvstillfället. Min slutsats utifrån detta är att din sambo inte kan kräva dig på pengar för det nu vid en eventuell bodelning i samband med separationen. Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Ingår dina bankmedel i bodelningen?

2021-02-08 i Bodelning
FRÅGA |HejJag har varit gift 18 månader men vi har aldrig bott tillsammans eftersom min partner bor i ett annat land.Vi har inte heller gemensamma barn. Jag har ett barn (16 år) från min tidigare äktenskap med en annan man. Min fråga är så: Jag har sparat barnets pengar (barnbidrag och underhållstöd). Ca 100 tusen kronor. måste jag dela pengarna med honom vid skilsmässan.? Han har aldrig varit här och aldrig tjänat pengar. tack för svaret :)
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglering avseende skilsmässa och bodelning återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB). Som jag uppfattar det så undrar du huruvida de 100 tkr som du numera har som din kontobehållning (besparingar hänförda till barnbidrag och underhållsstöd) ska ingå i en framtida bodelning mellan dig om din partner som du varit gift med i 18 månader. Jag kommer vidare utgå från att så är fallet, om jag skulle ha missuppfattat din fråga är du som alltid varm välkommen att återkomma. Vilken egendom ingår i en bodelning? Vilken egendom som ska ingå i en bodelning regleras huvudsakligen i 10 kap. ÄktB. Där framgår det att makarnas giftorättsgods ska ingå i en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Vad som utgör giftorättsgods respektive enskild egendom återfinns i 7 kap. ÄktB, och i 7 kap. 1 § ÄktB stadgas det att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vidare fastslås att bl.a. sådan egendom som maken erhållit genom testamente eller gåva med förbehåll om att den ska vara mottagarens enskilda utgör enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Det finns inget uttryckligt undantag för barnbidrag och dylikt som enbart är att hänföra till den ena makens särkullbarn.Innebär detta att pengarna ska ingå i bodelningen? I stora drag, ja. Det utgör inte enskild egendom och presumeras därmed vara giftorättsgods och huvudregeln är då att det ska ingå i bodelningen. Dock är bodelningen i sig ett slags avtal där det råder stor avtalsfrihet, varför du och din partner skulle kunna upprätta ett avtal om att egendomen inte ska ingå i bodelningen - ett s.k. äktenskapsförord (se 7 kap. 3 § ÄktB). Sammantaget innebär detta att pengarna per automatik inte blir dina enskilda men så går att föreskriva genom ett äktenskapsförord där ni undantar den egendomen från en framtida bodelning. Hoppas detta inbringade viss klarhet i situationen, och om jag missförstod din fråga eller ifall du undrar över något mer är du som sagt varmt välkommen att höra av dig igen. Bästa hälsningar,

Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.

2021-01-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag vill fråga om mitt barn som är 13 år gammal, pappan har ensamvårdnad och barnet är folkbokförd hos honom, men för en månad sedan hämtade jag henne hos mig (mamma) hon har alltid haft små problem med honom om allt möjligt, hon bor nu hos mig sedan dess. Hon vill absolut inte gå mer till honom då hon säger själv att hon vill vara hos mig då hon mår bättre. Jag har sagt till pappa att han ska ge mig vårdnaden då jag kan skriva henne i skolan, men han vägrar och vill att hon ska tillbaka ditt vilket gör henne stressad och orolig för att hon vill absolut inte träffa honom. Han har hotat oss att anmäla det till social tjänsten om att jag har tagit henne mot hans vilja men jag vill inte tvinga henne till något sådant det skadar henne psykiskt. Kan han tvinga henne med lagen att gå tillbaka till honom? Och jag är säker på att det är mot mänskligheten speciellt i sånt ålder. Hur kan vi göra för att jag ska få hennes vårdnad så snart som möjligt? Är tacksam för svaret!
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller vårdnad om barn regleras det i 6 kap. föräldrabalken (FB). Det framgår av 6 kap. 1 § FB att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran, samt av 6 kap. 2 a § FB att barns bästa ska vara avgörande i alla frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av sådana frågor ska även barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad vägas in. Enligt 6 kap. 5 § FB ska rätten besluta om gemensam vårdnad eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna i det fallet barnet står under vårdnad av båda- eller ena föräldern och enbart ena föräldern vill åstadkomma en ändring i vårdnaden. I ett sådant sammanhang skulle din dotters vilja kunna vägas in - speciellt med hänsyn till hennes ålder då hon är över 12 år, och vid ex. adoptionsfrågor anses barnets åsikt och samtycke väga tungt i de fall barnet överstiger den åldern, vilket skulle kunna ha viss analog tillämpning på sådana här situationer (jfr. 4 kap. 7 § FB). Rätten skulle därmed kunna förordna om att du som mamma får överta vårdnaden om grund för det föreligger och kanske särskilt med hänsyn till om det utgör barnets bästa. Det bör betraktas som tveksamt att några goda förutsättningar för att utöva vårdnaden gemensamt föreligger då det i princip förutsätter ett konfliktfritt samarbete vårdnadshavarna sinsemellan, vilket jag uppfattar det som att det inte gör. Enligt 6 kap. 7 § FB framgår även att ifall en förälder vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller försummelse av vårdnaden eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, ska rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensamt. Om det skulle vara så att de "småproblem" dottern haft med pappan samt anledningen bakom att hon vill hon bo hos dig istället grundar sig i något som går att hänföra till 6 kap. 7 § FB skulle det kunna tala ytterligare för att rätten skulle anförtro vårdnaden åt dig. Den anmälan dotterns pappa hotar med skulle kunna röra sig om s.k. egenmäktighet med barn, ett slags egenmäktigt förfarande som regleras i 7 kap. 4 § brottsbalken (BrB). Brottsrubriceringen förutsätter att någon obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som har vårdnaden om barnet. Något som utifrån ordalydelsen skulle kunna passa in på den här situationen. Frågan har dock prövats i HD i bl.a. fallet NJA 2017 s. 557 där de kom fram till slutsatsen att det i första hand är situationer där barnet hålls dolt som träffas av bestämmelsen samt att barnets vilja måste beaktas i frågan om de har uppnått sådan ålder och mognad att deras inställning går att fastställa. Ett förfarande enligt 6 kap. 5 § FB handläggs som tvistemål (se 6 kap. 17 § andra stycket FB). Rätten ska se till att situationen blir tillbörligt utredd, och i de fall en utredning krävs ska utredningen bedrivas skyndsamt. Rätten får även besluta om vem som ska ha vårdnaden etc. fram tills dess att frågan är utredd (se 6 kap. 19-20 §§ FB). Om du och din dotters pappa skulle kunna tänka er att försöka nå någon slags enighet eller överenskommelse i frågan (med utgångspunkt i vad er dotter vill), har ni rätt till samarbetssamtal samt medling som hjälp för att nå en samförståndslösning (se 6 kap. 18-18 a §§ FB).Sammantaget, innebär detta att för att åstadkomma en ändring i vårdnaden om din dotter måste du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten som därefter handlägger ärendet som tvistemål vilket innebär att rätten kommer höra både dig och din dotters pappa. Ibland kan rätten besluta om att höra barnet i frågan men det torde enbart vara i undantagsfall och i sådana fall måste barnet gå med på att framträda inför rätten. Domstolen kommer därefter att göra en bedömning och deras slutgiltiga ställningstagande kommer att grunda sig i vad som är bäst för barnet, vilket innebär att barnets inställning visserligen är av tyngd i de fall den går att fastställa. Vad gäller hotet om en anmälan för egenmäktighet med barn så skulle dotterns pappa förvisso kunna utfärda en anmälan avseende det men det är vidare tveksamt om den skulle vinna framgång men hänsyn till dotterns vilja och inställning. Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen.Bästa hälsningar,

Ska en sommarstuga ingå i en bodelning?

2020-12-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag är sambo sen ett halvår tbx och nu vill min sambo köpa en sommarstuga. Det är hon som ensam köper stugan, hon tar själv ett lån. Jag har inget med köpet att göra. Nu undrar vi hur det skulle bli ifall jag skulle avlida. Hon vill ju inte att mina arvingar ska få del i hennes stuga. Jag har en dotter sedan ett tidigare förhållande. Måste vi skriva nåt juridiskt papper för att sambon kan vara säker på att behålla stugan ifall jag dör.
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid samboförhållanden är tillämplig lag sambolagen (2003:376) och frågan om dina arvingar skulle få del i hennes stuga regleras delvis i ärvdabalken om bröstarvingars arvsrätt, men huvudsakligen i 8 § SamboL om bodelning vid samboförhållandes upphörande. Ett samboförhållande anses upphöra när någon av samborna avlider, och vid ett sådant skede kan den efterlevande sambon begära bodelning (2 § & 8 § SamboL). Vid en eventuell bodelning ingår enbart samboegendom, dvs sambors gemensamma bostad och bohag som införskaffats för gemensam räkning. Från bodelningen undantas egendom som används för fritidsändamål, som exempelvis en sommarstuga. Sommarstugan i sig utgör med andra ord inte samboegendom, och skulle inte ingå i en eventuell framtida bodelning (3-7 §§ SamboL). I vissa fall kan en sambo göra anspråk på att dold samäganderätt föreligger i viss egendom, för att kunna få ut en del av egendomens värde vid en bodelning (Lag (1904:48 s. 1 om samäganderätt). Så bör dock inte fallet anses vara här heller, med hänsyn till att du direkt frånsäger dig någon koppling eller samäganderätt till sommarstugan. Vid fall där någon part åberopar dold samäganderätt måste dessutom tre kriterier vara uppfyllda; 1) egendomen ska ha inköpts för gemensamt bruk, 2) den dolde ägaren ska ha bidragit ekonomiskt vid förvärvet av egendomen, 3) syftet med det ekonomiska bidraget ska ha varit att bli samägare i egendomen. Inget av de tre kriterierna är till synes uppfyllda i det här fallet, varpå ett anspråk om dold samäganderätt hur som helst inte skulle kunna vinna framgång. Det är fullt möjligt att avtala om att viss egendom inte ska ingå i en framtida bodelning genom s.k. samboavtal. Något som inte är nödvändigt vad gäller just sommarstugan med hänsyn till det ovan anförda, men skulle ni vilja avtala om att undanta någon annan egendom är det som sagt fullt möjligt (9 § SamboL). Så sammanfattningsvis, skulle dina arvingar inte ärva del i sommarstugan. Detta på grund av att den inte anses utgöra samboegendom som skulle vara föremål för en eventuell bodelning vid ena sambons bortgång. Det skulle inte heller vara möjligt att föra någon talan om dold samäganderätt avseende egendomen.Hoppas detta besvarade din fråga och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,

Hur beräknas skulder vid bodelning för sambos?

2020-11-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äger ensam vårt gemensamma hus, vi är sambo och det finns inget testamente. Nu gick min sambo bort för några veckor sedan. Han hade stora skulder hos KFM och därvid en utmätning varje månad. Alla fasta avgifter på fastigheten har betalats av mig eftersom jag stått som ensam ägare. Vi hade dock ett gemensamt lån som vi fick som ett hypotekslån på 80-talet. Det berodde på att jag inte hade så höga inkomster när lånet togs, därför fick vi båda stå som låntagare. Då till min fråga, vad händer nu med sambons skuld, kan den skrivas av eller kräver banken mig på hans del, eller flyttas lånet över till mig. Vad säger sambolagen här?Tack på förhand!
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du själv nämner är detta en fråga som härrör till sambolagen (2003:376) (SamboL). Precis som vid ett äktenskap, svarar den enskilda sambon själv för sina skulder (jfr. 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB)). Detta innebär att din sambos skuld inte flyttas över på dig. Däremot, ifall skulden är att hänföra till viss samboegendom, skulle din sambo ha rätt till avräkning på skulden vid en bodelning (13 § SamboL). Detta innebär att ifall du som efterlevande sambo väljer att begära bodelning i enlighet med 8 § SamboL, ska skulden räknas av från den samboegendom som skulle komma att ingå i den kommande bodelningen. Hoppas att du fick svar på din fråga, och om inte så är du varmt välkommen att höra av dig igen. Med vänlig hälsning,