Ska arv ingå i bodelning?

2021-09-29 i Bodelning
FRÅGA |Hur kan mitt arv från föräldrarna ingå i bodelningen när maken ej ärvt sina skiljer vi oss får ju jag inte del av hans arv.skev orättvisa.
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över hur egendom den ena maken erhållit genom arv kan ingå i en bodelning när den andra maken ännu inte erhållit sitt arv. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB.Arv i bodelningI en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild bland annat om ena maken fått ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § första stycket punkt tre och fyra ÄktB).Egendom som någon av makarna fått i arv räknas som huvudregel som giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen om inte maken ärvt egendom med förbehåll att egendomen ska vara enskild. Att den andra maken inte ärvt någon närstående ännu eller inte alls kommer att göra det är inget som påverkar bedömning av huruvida den första makens giftorättsgods ska ingå i en bodelning eller ej, vilket jag förstår kan upplevas som orättvist för den make som måste dela med sig av sitt arv.Möjlighet att jämka bodelningenVid en bodelning ska makarna som huvudregel dela lika på giftorättsgodset enligt något som kallas likadelningsprincipen (11 kap. 3 § ÄktB). Man beräknar alltså vad vardera maken har i giftorättsgods, adderar makarnas giftorättsgods och dividerar det totala giftorättsnettot med två. På så sätt får man fram vardera makes andel i det totala giftorättsnettot.I vissa fall kan en sådan likadelning av makarnas giftorättsgods vara oskälig och det finns därför viss möjlighet att jämka bodelningen. En jämkning kan ske om det med hänsyn framförallt till äktenskapets längd, men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning ska lämna egendom till den andra maken i den omfattningen som följer av reglerna om likadelning (12 kap. 1 § ÄktB). I så fall ska bodelningen istället göras så att den maken bodelningen anses oskälig för får behålla mer av sitt giftorättsgods.En tillämpning av denna jämkningsregel kan aldrig medföra att en make får mer av den andra makens egendom än vid likadelning, utan innebär bara att en make får behålla mer av sin egendom än vad som skett vid likadelning. Att den ena maken fått ett arv kan vara en omständighet som i vissa fall kan medföra att en jämkning kan bli aktuell. Vid en bedömning av om en jämkning kan göras eller inte kan det ha betydelse om arvet har tillfallit maken i början av äktenskapet eller precis innan bodelningen, samt om arvet utgör en relativt stor del av den aktuella makens giftorättsgods. En faktor av avgörande betydelse för om jämkning kan bli aktuellt eller inte är äktenskapets längd. Kortvariga äktenskap, som man brukar säga är kortare än fem års tid, talar för att jämkning är möjligt. Även makarnas förmögenhetsförhållanden i övrigt spelar in.SammanfattningSom huvudregel ska arv som en make erhållit ingå i en bodelning. Ett undantag från detta är dock om egendomen från arvet gjorts enskild av arvlåtaren, i så fall ska egendomen inte ingå i bodelningen. I vissa fall finns möjligt att jämka en bodelning så att man kan undanta en del av ett arv om det anses oskäligt att det ska ingå. Jag har tyvärr inte möjlighet att bedöma om det vore möjligt med en jämkning av bodelningen i ditt fall eller inte, då jag inte känner till några omständigheter kring äktenskapets längd eller era förmögenhetsförhållanden. Jag hoppas dock att du känner att du fått lite vägledning kring vilka omständigheter som kan vara av betydelse så du kan göra en egen bedömning!Om du skulle vilja få närmare rådgivning och få hjälp av någon av våra jurister att se över vilka möjligheter som kan finnas till jämkning kan du komma i kontakt med dem här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

2021-08-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Min dotter på 17 år bor heltid hos mig (mamma) hon får underhåll från sin pappa. Men ska hon gå skola på annan ort vilket innebär en hyra på lägenhet och busskort. Det anser hennes pappa att underhållet ska räcka till. Det hör är ju något utöver underhållet kan jag tycka. Hur ska jag tänka, ska jag betala allt förutom det pappan ger i underhåll?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om din dotters underhållsbidrag från hennes far kan utökas då hon har nytillkomna kostnader för busskort och andra boendekostnader än tidigare. Reglerna om underhåll finns i föräldrabalken, fortsättningsvis kallad FB. Jag kommer inledningsvis få igenom hur skyldigheten att betala underhållsbidrag kan förändras då barnet flyttar hemifrån, sedan kommer jag gå igenom hur underhållsbidraget beräknas.UnderhållFöräldrar ska svara för underhåll av sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och deras samlade ekonomiska förmåga. Det är det individuella barnets behov av försörjning som ska tillgodoses. Ju större behov ett barn har, desto högre underhåll (7 kap. 1 § FB). Om båda föräldrarna inte bor tillsammans med barnet ska den förälder som inte varaktigt bor med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. (7 kap. 2 § FB).Jag förstår din fråga som att din dotter tidigare har bor hos dig men nu ska flytta hemifrån. Om du har ensam vårdnad över din dotter ska barnets far fortsatt betala underhållsbidrag även om hon inte bor hemma hos dig längre (7 kap. 2 § FB). Om ni däremot har gemensam vårdnad över er dotter är situationen annorlunda. Underhållsskyldigheten kommer i så fall fortfarande kvarstå för både dig och din man, föräldrar är alltid skyldiga för sina barns underhåll, men faderns skyldighet att fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag kommer då upphöra.Skulle det vara så att barnets far inte är skyldig att betala underhållsbidrag längre då barnet flyttar och då underlåter att uppfylla sin underhållsskyldighet finns dock möjlighet för en domstol att ålägga fadern att betala underhållsbidrag till din dotter även om hon inte bor hemma (7 kap. 6 § FB).Barnets behovBeräkningen ska som ovant nämnt utgå från barnets behov. Hänsyn bör tas till särskilda kostnader som det enskilda barnet kan ha, såsom kostnader för barntillsyn eller kostnader pga. sjukdom eller allergier. Barnets behov beräknas av socialstyrelsen på grundval om uppgifter från konsumentverket som har tagit fram schabloner över ett barns behov. Du skriver att din dotter är 17 år gammal. I så fall ska barnets behov anses vara 95 % av aktuellt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet är år 2021 47 600 kr, 95 % av detta är 45 220 kr. Detta är alltså barnets behov per år.Från barnets behov avräknas sedan barnbidrag som utgår enligt socialförsäkringsbalken. Barnbidraget är 1250 kr i månaden. Detta avräknas enligt följande: (45 220 /12) – 1250 = ca 2518 kr. Utifrån barnets behov ska även eventuellt flerbarnstillägg som utgår räknas av.Föräldrarnas samlade ekonomiska förmågaBeräkningen av underhåll utgår även efter föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.Föräldrarnas överskott räknas ut enligt följande: Inkomst – skatt – boendekostnad – levnadskostnad = överskott. Denna beräkning görs för vardera föräldern. Vid beräkningen av förälderns överskott får förbehåll göras för förälderns eget underhåll. (7 kap. 3 § FB).Boendekostnaden: Om föräldern delar bostad med någon får förbehåll göras för halva bostadskostnaden. Barns boendekostnad ingår i förälderns boendekostnad.Levnadskostnaden: Levnadskostnaden beräknas med ledning av ett normalbelopp (7 kap. 3 § andra stycket FB), det vill säga prisbasbeloppet. Man räknar här med att levnadskostnaden är 10 % av prisbasbeloppet/månad. År 2021 blir detta alltså 4760 kr i levnadskostnad.Ditt fallBarnets far betalar här redan visst underhåll för sin dotter. Huruvida fadern anser att det befintliga underhållet ska räcka till busskort och boendekostnad eller ej saknar betydelse. Avgörande är barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Busskort och boendekostnad är en sådana kostnader som kan inräknas i barnets behov och här har alltså barnets behov blivit större. En möjlighet skulle därför eventuellt finnas att få ett utökat underhållsbidrag i enlighet med det utökade behovet. Avgörande för detta är dock att föräldrarnas ekonomiska förmåga kan täcka det ökade behovet samt hur stort underhållsbidraget är idag och vad det går till. Jag kan tyvärr inte göra någon uträkning av föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga i ditt fall utan närmare information om er lönesituation och boendeutgifter. Jag hoppas dock att du med hjälp av formlerna och informationen ovan själv kan göra en beräkning och se om det finns förutsättningar för ett utökat underhållsbidrag från din dotters far, för det fall att hans skyldighet att betala underhållsbidrag för din dotter fortsatt kvarstår efter hennes flytt!Med vänlig hälsning

Hur beräknas underhållsbidrag?

2021-08-31 i Underhåll
FRÅGA |Jag har 2 bonusbarn, 15 och 13 år. 15-åringen bor på heltid hos mig och sin pappa sedan 2 år tillbaka, 13-åringen bor 50/50 hos oss resp sin biol.mamma. Jag och min man har dessutom 3 gemensamma barn (9,7,4). Bonusbarnens biologiska mamma har hela tiden haft 50% av barnbidraget till båda sina barn och inte betalat ngt underhållsbidrag för den äldsta dottern, för vi har inte orkat ta tag i denna fråga/konflikt , och det har sagts mellan raderna att vi har ju två inkomster osv. Jag har nu tröttnat på att vara den som ekonomiskt kompenserar för det som biomamman inte betalar. Planen är att börja med att begära hela barnbidraget, men jag skulle även vilja vet vad som vore rimligt att kräva i underhållsbidrag.Jag förstår att det är de biologiska föräldrarnas nettoinkomst (biomamma: ca 35 000, pappa ca 15 000) och barnets ålder som standardmässigt räknas in. Hur räknas min(bonusmammnas) inkomst in( ca 35 000) och det faktum att vi har fler barn boende hos oss? Jag har försökt göra en beräkning på FK's hemsida i deras kalkylator, men får inte riktigt rätt på det. MVH bonusmamman
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över hur man beräknar underhållsbidrag för ditt bonusbarn som bor på heltid hos sin far. Reglerna om underhåll för barn finns i föräldrabalken, fortsättningsvis kallad FB.UnderhållFöräldrar ska svara för underhåll av sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och deras samlade ekonomiska förmåga. Det är det individuella barnets behov av försörjning som ska tillgodoses. Ju större behov ett barn har, desto högre underhåll (7 kap. 1 § FB).Om båda föräldrarna inte bor tillsammans med barnet ska den förälder som inte varaktigt bor med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Skyldigheten att betala underhållsbidrag påverkas inte av om föräldern har del i vårdnadsansvaret eller inte, avgörande är om barnet bor varaktigt med den andra föräldern (7 kap. 2 § FB).Barnets behovBeräkningen ska som ovant nämnt utgå från barnets behov. Hänsyn bör tas till särskilda kostnader som det enskilda barnet kan ha, såsom kostnader för barntillsyn eller kostnader pga. sjukdom eller allergier. Barnets behov beräknas av socialstyrelsen på grundval om uppgifter från konsumentverket som har tagit fram schabloner över ett barns behov. Du skriver att barnet här är 15 år gammal. I så fall ska barnets behov anses vara 95 % av aktuellt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet är år 2021 47 600 kr, 95 % av detta är 45 220 kr. Detta är alltså barnets behov per år.Från barnets behov avräknas sedan barnbidrag som utgår enligt socialförsäkringsbalken. Barnbidraget är 1250 kr i månaden. Detta avräknas enligt följande: (45 220 /12) – 1250 = ca 2518 kr. Från barnets behov ska även eventuellt flerbarnstillägg som utgår räknas av (dividerat på antal barn). Att ni har flera barn kan alltså påverka hur stort flerbarnstillägget blir och således hur stor summa som ska dras av från barnets behov.Föräldrarnas samlade ekonomiska förmågaBeräkningen av underhåll utgår även efter föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.Föräldrarnas överskott räknas ut enligt följande: Inkomst – skatt – boendekostnad – levnadskostnad = överskott. Denna beräkning görs för vardera föräldern. Din inkomst som bonusförälder tas alltså inte med i beräkningen av underhållsbidraget. Däremot kan det påverka hur stor kostnad för faderns boende som ska räknas med (se nedan). Vid beräkningen av förälderns överskott får förbehåll göras för förälderns eget underhåll. (7 kap. 3 § FB). Boendekostnaden: Om föräldern delar bostad med någon får förbehåll göras för halva bostadskostnaden. Barns boendekostnad ingår i förälderns boendekostnad.Levnadskostnaden: Levnadskostnaden beräknas med ledning av ett normalbelopp (7 kap. 3 § andra stycket FB), det vill säga prisbasbeloppet. Man räknar här med att levnadskostnaden är 10 % av prisbasbeloppet/månad. År 2021 blir detta alltså 4760 kr i levnadskostnad.BeräkningenFör att kunna beräkna underhållet måste man först ha beräknat barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Metoden för beräkningen innebär att barnets behov av underhåll fördelas mellan föräldrarna i förhållande till vars och ens överskott. Underhållet beräknas enligt följande formel:Underhållsbidraget = Barnets behov x (Bidragspliktigs förälders överskott / Föräldrarnas sammanlagda överskott)Ditt fallDå jag inte känner till boendekostnaderna för varken barnets far eller mor eller om barnet i fråga har några särskilda kostnader som kan påverka storleken av barnets behov kan jag dessvärre inte beräkna räkna ut vad underhållet skulle bli. Jag hoppas dock att du med hjälp av ovan nämna formler och information har fått lite vägledning så du kan göra uträkningen på egen hand!Med vänlig hälsning

Räknas egendom som förvärvats innan äktenskapets ingående som giftorättsgods?

2021-07-05 i Bodelning
FRÅGA |Räknas egendom som jag förvärvat innan mitt äktenskap som giftorättsgods? Jag har inte upprättat något äktenskapsförord
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om egendom som förvärvats innan äktenskapets ingående räknas som giftorättsgods vid en bodelning. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB.När ett äktenskap upplöses genom dödsfall ska en bodelning förrättas (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).Har egendomen inte på något sätts gjorts enskild utgör den alltså giftorättsgods. Det spelar då ingen roll om egendomen förvärvats under äktenskapet eller om det är något som ena maken ägde innan äktenskapet ingicks, egendomen räknas oavsett som giftorättsgods.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Formkrav vid bodelningsavtal och skulder mellan makarna vid bodelningen

2021-08-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hejsan, Jag och min fru genomgår en skilsmässa nu och skall genomföra en bodelning. Vi undrar om:1: kan bodelningsavtal träffas via mail (där båda bekräftar att dom godkänner bodelningen) eller skall dessa skrivas under på ett fysiskt papper av båda parter för att uppfylla formkravet (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). 2: jag har ett enskilt skuldebrev som är min enskilda egendom enligt äktenskapsförord. Skuldebrevet gäller en summa pengar som min fru ska betala till mig. Frågan är om frun får dra av denna skulden från giftorättsgodset.
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB.Kan bodelningsavtal träffas över mail?Ett bodelningsavtal måste upprättas skriftligt och undertecknas av båda parterna för att vara giltigt (9 kap. 5 § ÄktB). Det finns numera inte något vittneskrav för bodelningsavtal. Utifrån bestämmelsen framgår endast att avtalet ska vara skriftligt. Något krav på att avtalet ska vara fysiskt finns alltså inte. Underskrifterna på bodelningsavtalet behöver inte heller tillkomma samtidigt. Att bodelningsavtalet skickas över mail för underteckning faller således enligt min bedömning inom formkravet. För själva underteckningens giltighet räcker dock troligtvis inte enbart en bekräftelse eller underteckning via mail, skulle bodelningsavtalet bli föremål för jämkning kan det ifrågasättas om en sådan underskrift verkligen ger uttryck för partsviljan. Vill ni skicka bodelningsavtalet över mail istället för att posta det skulle jag råda er att skriva ut avtalet, signera det och scanna in det igen.Ska ett skuldebrev ena maken har på den andra maken avräknas från den sistnämna makens giftorättsgods?I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Från en makes giftorättsgods sker avräkning för skulder, i den mån skulderna inte är direkt hänförliga till viss enskild egendom, då avräkning istället sker direkt mot den enskilda egendomen så långt som möjligt (11 kap. 2 § ÄktB).Du skriver att skuldebrevet för din del är enskild egendom. Det ska då alltså inte medräknas som en del av ditt giftorättsgods vid bodelningen. Vad gäller skulden din fru har till dig framgår inte av din fråga om den använts för förvärv av vad som för henne är enskild egendom. Om så inte är fallet ska skulden avräknas mot din frus giftorättsgods innan det slås ihop till ert gemensamma giftorättsnetto.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad anses vara ett "kortvarigt äktenskap" vid jämkning av bodelning?

2021-08-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag ska skilja mig. Varit gifta 3 år och sambos 2 år innan det. Vi gick in med olika insatser men står båda 50/50 på båda husen vi har och delar lånen. Inga äktenskapsförord. Vad gäller med äktenskapstrappan? Insatsen vi gick in med var 70/30. Stort tack på förhand
Sophia Engdahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du skriver "äktenskaptrappan" förstår jag dig som att du syftar på skevdelningsregeln som finns för kortvariga äktenskap och tolkar därför din fråga som du undrar över hur denna skevdelningsregel kommer påverka bodelningen mellan dig och partner. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken, fortsättningsvis ÄktB.Skevdelningsregeln i ÄktB ger en möjlighet för den make som bidrar med mest giftorättsgods värdemässigt att jämka bodelningen och undvika likadelning (12 kap. 1 § ÄktB). För att regeln ska bli tillämplig är framförallt äktenskapets längd av betydelse, men hänsyn ska även tas till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. För kortvariga äktenskap rekommenderas i propositionen att rätten till lika delning av giftorättsgodset får successivt växa i takt med den tid som äktenskapet varat. Detta kallas ibland för "trappan". Efter fem år brukar vanligtvis allt giftorättsgods delas lika, men efter tre år bör bara 3/5 av makarnas giftorättsgods bli föremål för likadelning.Regeln har utformats främst för kortvariga äktenskap, med vilket normalt förstås äktenskap som varat i mindre än fem års tid. I propositionen finns dock en rekommendation om att samboende mellan parterna omedelbart före äktenskapet ska inräknas i fem-årsperioden. Du skriver att du och din partner har varit gifta i tre år och att ni dessförinnan var samboende i två år. Dessa år ska alltså räknas med vid bedömningen av om äktenskapet är kortvarigt, vilket det, eftersom ni sammantaget bott ihop + varit gifta i fem år, inte anses vara. Om det inte finns andra särskilda omständigheter som talar för det kommer alltså skevdelningsregeln inte bli tillämplig och ni kommer istället att fördela giftorättsgodset mellan er enligt de vanliga bodelningsreglerna.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Påverkas den kritiska tidpunkten vid skilsmässa av betänketid?

2021-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej...Min bror och jag har letat lägenhet i Spanien i ca 7-8 månader och tillslut hittat en. Nu till det kniviga när vi i nästa vecka tänkte köpa en så berättade han att dem ska skiljas och papperna är påskrivna av båda för ungefär 3 veckor sedan. Kan vi genomföra den här affären eller måste vi hoppa över den vilket jag misstänker. Dem har barn under 16 så det är ju 6 mån betänketid så min fråga är..... Om han för över 150000 till mig och vi köper lägenheten tillsammans kommer den då tillfalla hans fru/föredetta fru sen? Gäller skilsmässan redan nu eller efter betänketiden? Tack på förhand
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över från vilken tidpunkt egendomsförhållandena vid äktenskapsskillnad ska beräknas från – vid ansökan om äktenskapsskillnad eller först då betänketiden gått ut. Reglerna om äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB. Den kritiska tidpunktenEn bodelning ska göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag så äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Detta kallas den kritiska tidpunkten. En makes tillgångar och skulder som tillkommit efter denna dag ska inte ingå i bodelningen. Vid en bodelning som inte sker på grund av dödsfall utan på grund av äktenskapsskillnad inträffar den kritiska tidpunkten den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det är samma dag då makarnas gemensamma ansökan eller den ena makens ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Är det bara en make som ansökt som äktenskapsskillnad spelar det ingen roll när den andra maken fått ta del av stämningsansökan, utan det är när ansökan inkommit till tingsrätten som avgör. Att betänketid börjat löpa påverkar inte detta, utan egendomsförhållandena är så att säga "fastlåsta" vid den kritiska tidpunkten.Ditt fallOm ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrättenDu skriver att papperna redan är påskrivna av din bror och hans fru. Jag kommer här utgå från att deras ansökan om äktenskapsskillnad också inkommit till tingsrätten. Om din bror skulle föra över en summa pengar till dig efter den kritiska tidpunkten inträffat så kommer den fortfarande ingå i bodelningen om det var egendom din bror hade då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Din bror kan alltså föra över egendom till dig som han intjänat efter den kritiska tidpunkten, då han och hans fru från den dagen har separat ekonomi, men inte egendom som han ägt sen tidigare. Pengarna eller surrogat för pengarna i form av exempelvis andel i en lägenhet ni då förvärvar kommer alltså ingå i bodelningen för motsvarande värde som din bror fört ut ur bodelningen.Om ansökan om äktenskapsskillnad inte inkommit till tingsrätten ännuUtifrån hur din fråga är formulerad förefaller det som att makarnas ansökan redan har inkommit till tingsrätten, men om så inte är fallet ser situationen lite annorlunda ut. Din bror är då inte förhindrad att ge dig en gåva. Värt att notera är dock att om gåvan sker utan hans frus samtycke och om den har i inte obetydlig omfattning minskat din brors giftorättsgods, så kommer hans frus andel vid bodelningen ändå beräknas som om värdet av gåvan hade ingått i din brors giftorättsgods (11 kap. 4 § ÄktB). Vad som avses med att giftorättsgodset ska ha minskat i inte obetydlig omfattning beror på förhållanden mellan gåvans värde och givarens egendom i övrigt, men generellt anses det uppfyllt om gåvans värde utgör mer än 10 % av givarens giftorättsgods. Även om din bror och hans frus ansökan om äktenskapsskillnad ännu inte skulle ha inkommit till tingsrätten är din bror alltså förhindrad att ge dig en sådan gåva om den skulle utgöra mer än 10 % av hans giftorättsgods.SammanfattningOm din bror och hans fru skickat in sin ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten har den kritiska tidpunkten inträffat, och din bror kan alltså inte ge bort egendom som han ägde vid den kritiska tidpunkten för än en bodelning har förrättats. Om deras ansökan inte skulle ha inkommit till tingsrätten har den kritiska tidpunkten inte inträffat ännu och din bror är inte förhindrad att ge dig en gåva, så länge gåvan inte utgör mer än 10 % av hans totala giftorättsgods.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan man adopteras i vuxen ålder och vad innebär det i så fall arvsrättsligt?

2021-07-05 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min biologiska pappa gick bort när jag var 9år och jag har sedan dess vuxit upp med min bonuspappa och biologiska mamma. Nu börjar de blir till åren och mina barn ser min bonuspappa som sin morfar. Är det möjligt för honom att adoptera mig? Han har inga biologiska barn utan bara mig. Vi tänker både ur arv men även vårdsyfte om något händer. Vad kan de bästa alternativet vara annars? Mina föräldrar är inte gifta, alltså bonuspappa och biologiska mamma.
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om adoption finns i föräldrabalken (FB) och reglerna om arv i ärvdabalken (ÄB).AdoptionAdoption av en vuxenAdoption av någon som fyllt 18 år får ske endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som den sökande vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § första stycket FB). Vid bedömningen om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas som sökanden har uppfostrat den som denne vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § 2 andra stycket FB). Ytterligare en omständighet som kan vara av betydelse är vad den som ska adopteras biologiska föräldrar tycker om adoptionen. Om de motsätter sig kan det vara skäl att neka adoption. I NJA 1986 s. 604 nekades en adoptionsansökan som skedde i syfte att den adopterade skulle ärva den sökandens kvarlåtenskap utan att ett sådant personligt förhållande mellan den sökande och den som den sökande vill adoptera fanns.Ditt fallDu skriver att din biologiska far är avliden och att du sedan 9 års ålder vuxit upp med din bonuspappa och din biologiska mamma. Som jag förstår din fråga har din bonuspappa intagit en roll som en fadersfigur och deltagit i din uppfostran. Är så fallet finns en sådan personlig relation som motsvarar den mellan ett barn och en förälder vilket är en särskild anledning för att tillåta adoption. Förutsatt att din biologiska mamma ej motsätter sig adoptionen är min bedömning att något hinder för att genomföra en adoption ej finns, även om du är i vuxen ålder.Konsekvenser av en adoption arvsrättsligtOm den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen ska då ärva var sin lika stor del från den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta är vad som kallas arvslott och ärvs av arvlåtarens bröstarvingar. Bröstarvingar är arvlåtarens biologiska eller adopterade barn. Om du adopteras av din bonusfar kommer du alltså arvsrättsligt att behandlas på samma vis som om du vore ett biologiskt barn till honom. Eftersom du efter en adoption skulle vara hans enda barn skulle du i så fall ärva hela hans kvarlåtenskap, såtillvida att han inte upprättat ett testamente som säger något annat.TestamenteEtt alternativ till adoption ur ett arvsrättsligt perspektiv är att din bonusfar upprättar ett testamente med dig som arvtagare. Då du skriver att din bonusfar inte har några andra barn utöver dig finns ingen inskränkning i hans rätt att testamentera över sin egendom i form av bröstarvingar som har rätt till en laglott eller liknande. Han är alltså fri att förordna över sin kvarlåtenskap som han önskar. Viktigt att tänka på om han skulle vilja upprätta ett testamente är då främst att det följer de formkrav som finns så att det inte kan ogiltigförklaras. Om ni skulle vilja få hjälp att upprätta ett testamente kan ni komma i kontakt med våra jurister här!Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning