Hur vet jag om jag är adopterad av min styvfar och om jag har rätt till arvet efter honom?

2020-11-28 i Adoption
FRÅGA |Hej!En familj mor, far och barn. En av döttrarna är moderns barn men är inte faderns biologiska barn, men dottern har vuxit upp i familjen och har alltid kallat fadern för sin pappa.Det har alltid sagts att fadern har adopterat dottern, men jag vet att han sa att han aldrig har skrivit på något adoptionspapper.Nu har fadern avlidit. Hur får man reda på hur det ligger till, kollas det vid dödsbodelning av jurister eller måste man själv ta upp det som syskon?Ser fram i mot ert svar och tackar på förhand
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar hur du får reda på om du är adopterad av din styvfar samt hur adoptionsfrågan hanteras vid fördelningen av arvet efter honom. Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB) Hur du får reda på om du är adopteradDu kan ta kontakt med Skatteverket och begära ut uppgifter om dig själv från folkbokföringsdatabasen. De uppgifter som registreras där är bl.a. vilka som är dina föräldrar och dina eventuella adoptivförhållanden. Är du adopterad av din styvfar så kommer det alltså att framgå av folkbokföringsuppgifterna hos Skatteverket. Hur hanteras frågan om du är adopterad vid fördelningen av arvetNär faderskapet inte är fastställt, eller är okänt, så ligger det på den som vill grunda arvsrätt på faderskapet att göra sin rätt gällande inom tre månader från dödsfallet (16 kap. 3 a § ÄB). Detta innebär att det både ligger hos dig att bevisa att du är barn till din styvfar och att framställa ditt anspråk till dödsbodelägarna (i regel de kända arvingarna) inom rätt tid. Rätt att ärvaDe legala arvingarna till din styvfar är hans barn (2 kap. 1 § ÄB). Som hans barn räknas även adoptivbarn då dessa har samma rättsliga ställning som biologiska barn (4 kap. 21 § föräldrabalken). Värt att nämna är också att för det fall du är adopterad av din styvfar så är du juridiskt sett inte barn till din biologiska far längre (4 kap. 8 § föräldrabalken). Då ärver du alltså din adoptivfar istället för din biologiska far. Det framgår inte i din fråga om din mor och styvfar var gifta. Var de gifta så ärver din mor före barnen (3 kap. 1 § ÄB). Finns det ett testamente så kan även detta förändra hur arvet ska fördelas (11 kap. 1 § ÄB). För det fall det skulle visa sig att du inte är adopterad kan det vara en god idé att ta reda på om din styvfar upprättade något testamente som ger dig någon arvsrätt. Är du inte adopterad av din styvfar eller hans testamentstagare så är du tyvärr inte arvsberättigad. Hoppas att svaret har varit till din hjälp och att det reder ut sig! Du är varmt välkommen att höra av dig igen om det är något mer du undrar över.Med vänlig hälsning,

Vilka krav ställs på en bodelning?

2020-11-21 i Bodelning
FRÅGA |Jag håller på med bodelning i samband med skilsmässa. Under hela vårt äktenskap har vi haft delad ekonomi. Ingen av oss vill göra anspråk på den andres ägodelar även om vi vet att det juridiskt tillhör oss båda. Vi är helt överens om hur vi vill dela upp, dvs mina konton fortsätter vara mina och hans är hans. Vi har en gemensam fastighet som han ska köpa av mig vi är överens om pris och liknande för den med.Min fråga: Räcker det i bodelningen att skriva att mina konton fortsätter vara mina och hans är hans samt att vi skriver värdet av fastigheten och hur mycket han ska ersätta mig för den eller måste vi skriva in alla konton med resp värde i bodelningen? För visst måste det vara ok att inte dela lika om vi båda är överens?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka krav ställs på en bodelning? Är det okej om vi inte delar lika om vi är överens?De enda formkrav som ställs på ett bodelningsavtal är att ni tillsammans upprättar en skriftlig handling som undertecknas av er båda (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Enligt rättspraxis ska det dock framgå att era mellanhavanden är slutligt reglerade (NJA 1994 s. 265). Det är således upp till er hur utförligt ni vill utforma ert bodelningsavtal. Ju mer detaljerat ni anger fördelningen av egendom och skulder desto mindre risk för eventuella tvister i framtiden.Det räcker alltså att ni skriver det som du har angett - att ni ska behålla era egna konton och det som gäller avseende fastigheten. Det råder full avtalsfrihet er emellan och är ni överens så kan ni fördela egendom så som ni önskar. Vill ni ha hjälp med att utforma en mer detaljerad bodelning så kan ni få hjälp av oss här: https://lawline.se/bokaHoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

När är gåvor och arv enskild egendom och vad gäller för ny egendom som trätt i den ursprungliga enskilda egendomens ställe?

2020-10-10 i Bodelning
FRÅGA |Jag ska lösa ut exfrun i bodelningen och har investerat i pool och avlopps anläggning som jag har betalat från enskilda medel som jag ärvt och fått som gåva är inte pool och avlopps anläggning min enskilda egendom då ?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om ny egendom som trätt istället för den ursprungliga enskilda egendomen också utgör enskild egendom. Innan detta kan besvaras måste det först vara klarlagt att gåvan och arvet utgör enskild egendom. Regler om makars egendom och bodelning återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad krävs för att gåvor och arv ska utgöra enskild egendom?All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄB). I 7 kap. 2 § ÄktB framgår vad som är enskild egendom. Där framgår bl.a att egendom som en make har fått i gåva med villkoret att det ska vara makens enskilda är enskild egendom (andra punkten). Detsamma gäller arv som enligt testamente ska vara makens enskilda (fjärde punkten). För att det som du har fått i gåva och arv ska utgöra enskild egendom så måste alltså gåvogivaren och arvlåtaren ha föreskrivit att egendomen ska vara din enskilda. I annat fall så utgör gåvan och arvet giftorättsgods. Vad gäller för ny egendom som träder i den enskilda egendomens ställe?När du har använder enskild egendom för att införskaffa eller investera i ny egendom så presumeras den nya egendomen vara enskild egendom, det uppstår ett s.k. surrogatföhållande (sjätte punkten). Presumtionen bryts om det i gåvohandlingen eller testamentet framgår att det som träder i gåvan/arvets ställe inte ska vara makens enskilda. Om gåvan och arvet var enskild egendom så ska alltså det som har trätt i dess ställe (pool och avloppsanläggningen) utgöra enskild egendom och därför inte ingå i bodelningen (jmf. 10 kap. 1 § ÄktB). Detta gäller under förutsättning att inget annat har föreskrivit i gåvohandlingen eller testamentet. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Kan jag framtvinga en försäljning av vår gemensamma bostad när vi ska separera?

2020-08-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och sambon har bestämt att gå isär. Vi äger bostad tillsammans och han vill inte sälja den. Hur gör jag?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du vill veta hur du ska göra för att framtvinga en försäljning av er gemensamma bostad. I mitt svar kommer jag att utgå från att det inte finns något samboavtal eller samägandeavtal som åsidosätter de lagstadgade reglerna. Jag kommer att tillämpa sambolagen (SamboL) och lagen om samäganderätt (SamägL).Bodelning enligt sambolagenEn bodelning ska göras när ert samboförhållande upphör och någon av er begär det inom ett år (8 § SamboL). Bostaden som är ert gemensamma hem utgör samboegendom och ska ingå i bodelningen (3 och 5 § SamboL). I bodelningen ska även bohag som införskaffats för gemensam användning ingå (3 och 6 § SamboL). Den som övertar bostaden ska kompensera den andra för det genom avräkning på sin andel i samboegendomen eller betala motsvarande värde i pengar (17 § SamboL). Om din sambo saknar ekonomiska möjligheter att kompensera dig, genom att t.ex. köpa ut din del i bostaden, så måste bostaden alltså säljas. Om ni inte kommer överens och du behöver hjälp med att få ut din del i boet kan du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten (26 § SamboL med hänvisning till 17 kap. 1 § ÄktB). Kostnaderna för en bodelningsförrättare ska som huvudregel betalas av makarna med hälften vardera (17 kap. 7 § andra stycket ÄktB).Tvångsförsäljning av bostadenFör egendom som ni äger gemensamt och som ni inte har delat upp i en bodelning tillämpas lagen om samäganderätt (1 och 19 § andra stycket SamägL). Eftersom du samäger bostaden med din sambo kan du ansöka om en tvångsförsäljning hos tingsrätten (6 § SamägL). En tvångsförsäljning innebär att bostaden säljs på en offentlig auktion. Endast om din sambo kan visa att det finns "synnerliga skäl" kan din sambo förhindra detta. Synnerliga skäl tolkas enligt praxis restriktivt och avser främst ett särskilt dåligt konjunkturläge (NJA II 1905 nr 4 s. 11). Detta utgör en möjlighet för dig att framtvinga en försäljning av bostaden. Även här måste du och din sambo dela på de förvaltningskostnader som uppkommer i samband med auktionen (15 § SamägL).SammanfattningOm du begär en bodelning så ska bostadens värde delas upp mellan er, tillsammans med annan samboegendom. Vill din sambo behålla bostaden så måste han kompensera dig för detta. Kan ni inte enas om bodelningen så kan du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Det finns också en möjlighet för dig att ansöka hos tingsrätten om att hela bostaden ska säljas.Jag föreslår att du berättar för din sambo vad det finns för lagstadgade möjligheter att vidta och att detta kommer att medföra extra utgifter för er båda. Skulle han inte vara samarbetsvillig efter det så föreslår jag att du ansöker om en tvångsförsäljning hos tingsrätten.Behöver du ytterligare hjälp med hur du ska gå tillväga är du välkommen att kontakta oss här: https://lawline.se/bokaHoppas att svaret varit till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Räcker det att skriva att pengarna på ett visst konto ska utgöra enskild egendom?

2020-11-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag och min man är gifta sedan länge, har inga barn tillsammans men han har ett barn från ett tidigare äktenskap. Vi har inte skrivit något äktenskapsförord innan vi gifte oss men nu vill vi göra det för att jag ska ha enskild egendom i form av ett eget sparkonto. Räcker det att skriva att "konto 12345 i banken xyz" är framöver kvinnans enskild egendom? Eller behöver vi specificera något mer ang. detta sparkonto (t.ex. hur mycket som är max belopp)?Tack för hjälpen!
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det räcker att skriva att pengarna på ett visst konto, med angivelse av kontonummer och bank, ska vara hennes enskilda egendom. Ni behöver inte ange något maxbelopp men vill ni ha ett tak för den summa pengarna som ska utgöra enskild egendom så behöver ni precisera detta. Det viktiga är att äktenskapsförordet är utformat så pass tydligt att det inte kan missförstås i framtiden. Formkraven för äktenskapsförord är att det ska upprättas skriftligen, undertecknas av er båda och registreras hos Skatteverket för att vara gällande (7 kap. 3 § andra och tredje stycket äktenskapsbalken). Ni kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst på https://new.lawline.se/products/1 Hoppas att svaret har varit till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Vad gäller för avkastning av enskild egendom som t.ex. lön från ett företag?

2020-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Om man ger bort ett företag i ett gåvobrev som man vill skall vara enskild egendom. Kan man även göra lönen från gåvan till enskild egendom?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om makars egendom återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad krävs för att en gåva ska utgöra enskild egendom?All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄB). I 7 kap. 2 § ÄktB framgår vad som är enskild egendom. Där framgår bl.a att egendom som en make har fått i gåva från någon annan än den andra maken med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda är enskild egendom (andra punkten). Vad gäller för avkastning av enskild egendom?Företagets lön faller inom kategorin avkastning av enskild egendom vilket presumeras vara giftorättsgods (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). För att bryta presumtionen måste det i gåvobrevet framgå att även avkastningen ska utgöra enskild egendom. I ditt fallI gåvobrevet bör du således föreskriva att både företaget och dess avkastning ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Vi gifte oss i Marocko, hur skiljer vi oss i Sverige?

2020-09-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Gift i Marocko 2017, nu vill han skiljas. Hur avregistrerar jag äktenskapet här i Sverige?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar hur ni i Sverige kan upphäva ett äktenskap som ni ingick i Marocko. Är äktenskapet giltigt i Sverige?För att kunna skilja er i Sverige så måste äktenskapet vara erkänt/giltigt i Sverige. Eftersom ni ingick äktenskapet utomlands är lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) tillämplig. Ett sådant äktenskap erkänns enligt svensk rätt om det är giltigt i den stat där det ingicks (1 kap. 7 § IÄL). Är ert äktenskap giltigt i Marocko så följer sedan frågan om svensk domstol är behörig att pröva er skilsmässa.Kan svensk domstol pröva er ansökan om skilsmässa?Det framgår inte i din fråga om någon av er är svensk medborgare eller bor här i Sverige, eller i något annat EU-land. För att svensk domstol ska kunna genomföra er skilsmässa ska som huvudregel något av följande vara uppfyllt (3 kap. 2 § IÄL):a) ni är båda svenska medborgareb) den av er som ansöker är svensk medborgare och bor härc) den av er som ansöker är svensk medborgare och har bott här efter att hen fyllt 18 ård) den av er som ansöker har bott här i minst ett åre) den andre av er (som inte ansöker) har bott här i minst ett år.Hur ni ansöker om skilsmässa i SverigeKommer ni fram till att äktenskapet är giltigt i Sverige samt att svensk domstol är behörig att pröva er ansökan om skilsmässa, se ovan, ska prövningen göras enligt svensk lag (3 kap. 4 § första stycket IÄL). Enligt svensk lag kan antingen en av er eller ni gemensamt ansöka om äktenskapsskillnad. Är ni ense om att ni vill upphäva ert äktenskap och ingen av er har ett barn under 16 år har ni rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid. Är ni däremot oense eller någon av er har ett barn under 16 år så har ni normalt sett rätt till en äktenskapsskillnad först efter en betänketid på sex månader (5 kap. 1-3 § äktenskapsbalken).Ni skickar in ansökan om skilsmässa till tingsrätten. Via domstol.se finner ni ansökningsblanketter samt anvisningar om hur ni identifierar er och betalar ansökningsavgift.Hoppas att jag har lyckats reda ut dina frågetecken, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Hur påverkar enskild egendom bodelningen och arvskiftet när makarna har två gemensamma barn?

2020-08-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |enskild egendom båda makarna i äktenskapsförord; hur blir bodelning och arvsskiftet då. För två barn?
Minna Wall |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du vill veta vad som händer vid en bodelning och ett arvskifte när makarnas egendom är enskild egendom. Det framgår inte riktigt i din fråga om barnen är makarnas gemensamma barn men jag kommer att utgå från det i mitt svar. Har jag misstolkat din fråga så är du varmt välkommen att höra av dig igen. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och vid arvskifte fördelas egendomen enligt ärvdabalken (ÄB). Hur påverkar enskild egendom bodelningen?Vid en bodelning behåller vardera make den egendom som är respektives makes enskilda egendom enligt äktenskapsförordet (7 kap. 2 § ÄktB). Den enskilda egendomen ska nämligen inte ingå i bodelningen (jämför 10 kap. 1 § ÄktB). Det behöver alltså inte göras någon bodelning över huvud taget om all egendom är enskild egendom, så länge ingen av makarna vill överta den andres bostad eller gemensamma saker (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Den egendom som inte är enskild egendom är s.k. giftorättsgods vilken ska ingå i beräkningen av makarnas gemensamma tillgångar och delas lika mellan dem i en bodelning (7 kap. 1 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB).Följden av att makarnas egendom är enskild blir alltså att vardera make behåller sin enskilda egendom när äktenskapet upphör. Äktenskapet upphör genom skilsmässa eller den ena makens bortgång (1 kap. 5 § ÄktB). Hur påverkar enskild egendom arvskiftet när makarna har två gemensamma barn?Att makarnas egendom är enskild egendom påverkar inte fördelningen av arvet i något annat avseende än hur stort vardera makes egendom blir när äktenskapet upphör. Kvarlåtenskapen (arvet) är makens enskilda egendom inklusive hälften av det eventuella giftorättsgods som fördelats vid bodelningen, se ovan. Om det finns något giftorättsgods så måste alltså en bodelning göras innan arvskiftet kan genomföras (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). När båda barnen är makarnas gemensamma barn så kommer den efterlevande maken att ärva först med s.k. fri förfoganderätt och sedan kommer barnen att ärva hälften var av vad som finns kvar när den sista föräldern går bort (3 kap. 1 § första stycket och 3 kap. 2 § ÄB). Med fri förfoganderätt menas att den efterlevande maken får råda fritt över arvet under sin livstid med vissa undantag. Arvet får t.ex. inte testamenteras eller skänkas bort (3 kap. 2 § första stycket och 3 kap. 3 § första stycket ÄB).För de gemensamma barnen förändrar alltså det faktumet att egendomen är enskild egendom ingenting, eftersom de ärver båda makarna/föräldrarna och inte har rätt till sina arv direkt. SammanfattningNär makarna har föreskrivit att egendom ska vara enskild egendom i ett äktenskapsförord så behåller vardera make sin enskilda egendom när äktenskapet upphör. När äktenskapet upphör pga. att den ena maken har gått bort så påverkar den enskilda egendomen storleken på det arv som den maken efterlämnar, eftersom allt inte delas lika vid en bodelning. När makarna har två gemensamma barn så delar de lika på arvet, men först efter att båda föräldrarna har gått bort. Hoppas att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,