Kan jag bli god man eller förvaltare till min make?

2020-08-31 i God man
FRÅGA |Hej. Min man har fått diagnos ALS. En sjukdom som kan innebära kort levnad. Undrar över om jag kan bli förmyndare. Vi har gemensam ekonomi och lån.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det som för en vuxen tidigare hette förmyndare heter numera god man eller förvaltare. En person med god man eller förvaltare kallas för huvudman. Jag kommer i mitt svar nedan gå igenom hur situationen ser ut för bägge alternativen. Regleringen kring godmanskap och förvaltarskap återfinns i 11 kap. Föräldrabalken.Skulle du bli god man eller förvaltare står du under överförmyndarens tillsyn, 12 kap. 9 § FB. Om du har fler frågor kring förfarandet eller vill ha andra råd kan du höra av dig till överförmyndarnämnden i din kommun.God manEn god man är en person som ska se till att en vuxen person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte klarar av att bevaka sina rättigheter får det stöd denne behöver, 11 kap. 4 § föräldrabalken. Personen med god man har fortfarande kvar hela sin rättsförmåga. Du kan man själv göra en ansökan om godmanskap för sin make, 11 kap. 15 § FB. Huvudregeln är att ett beslut om godmanskap inte får meddelas utan samtycke från den vilken godmanskap ska anordnas, 11 kap. 4 § FB. Om detta inte går ska rätten hämta in läkarutlåtanden eller annan likvärdig utredning om den enskildes hälsotillstånd för att kunna göra en bedömning, 11 kap. 17 § FB. För att göra förfarandet enklare kan din make föreslå dig som god man och då ska rätten respektera din makes vilja, förutsatt att rätten bedömer dig som lämplig, 11 kap. 12 § FB. Domstolen gör en individuell bedömning. Det finns inte tillräckligt med information i din fråga om eran situation varför jag inte kan gå in närmre på om ni skulle ha framgång med förslaget eller inte. Däremot är det självfallet så att en god relation makar emellan generellt talar för att den ena maken är lämplig. Normalt granskas belastningsregister och kronofogdens register vid prövningen.Ofta finns ansökningsblanketter på din kommuns hemsida, exempelvis hittar du ansökningsblanketter för Stockholm stad här. Du skickar sedan in blanketten till tingsrätten. FörvaltareSkulle den enskilde befinna sig i en sådan situation där den inte kan vårda sig själv eller sin egendom överhuvudtaget får istället en förvaltare utses, 11 kap. 7 § FB. Det betyder alltså att det är först när personen har större behov av hjälp än vad som kan tillgodoses med hjälp av en god man som en förvaltare kan utses. Förvaltaruppdraget anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall, 11 kap. 7 § 2 stycket. Vidare har förvaltaren "ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne inom alla angelägenheter som omfattas av uppdraget", det betyder att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga inom ramen för förvaltaruppdraget, 11 kap. 9 § FB.Precis som för godmanskap kan du får du ansöka om att bli din makes förvaltare, 11 kap. 15 § FB. Vidare har din make på samma sätt här en möjlighet att föreslå dig som förvaltare, vilket rätten ska respektera, 11 kap. 12 § FB. Rätten kommer även inhämta läkarutlåtanden eller annan likvärdig utredning om din makes hälsotillstånd, 11 kap. 17 § FB.Vidare är ansökningsförfarandet för god man densamma för förvaltare.SlutsatsMin rekommendation är att ni fyller i de relevanta blanketterna för godmanskap och skickar in de till tingsrätten för prövning. Utan att veta så mycket om eran situation är min bedömning att förutsättningarna för godmanskap kan finnas. Med vänliga hälsningar,

Kan jag ta över min sambos bostad vid eventuellt dödsfall?

2020-06-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |sammanboende sen drygt 20 år min sambo äger bostadsrätten om hon dör före mej har jag rätt att bo kvar?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!De lagar som reglerar din situation är sambolagen (2003:376), SamboL och ärvdabalken (1958:637), ÄB.Vad händer med bostadsrätten om din sambo avlider? När ett samboförhållande upphör delas samboegendom mellan samborna genom bodelning (2 & 8 § SamboL). Detta kräver att någon av samborna (i ditt fall, du) begär bodelning inom ett år från att bouppteckningen från dödsfallet förrättats, 8 § SamboL. Vidare får det inte finnas ett giltigt samboavtal som anger att bodelning inte ska ske, (9 & 18 § SamboL)Om bostaden inte utgör samboegendomBostadsrätten utgör samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning och inte används huvudsakligen för fritidsändamål (5 & 7 § SamboL). Skulle det vara så att din sambo köpt bostadsrätten för enskilt bruk så den inte samboegendom och utgångspunkten är att du inte får behålla bostaden. Enligt 22 § Sambolagen kan dock den efterlevande sambon ändå ha rätt att ta över den gemensamma bostaden om det är en hyresrätt eller bostadsrätt som inte utgör samboegendom. Detta tillåts om den efterlevande sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har barn tillsammans krävs dock synnerliga skäl för att den andra ska kunna ta över bostaden, vilket gör att det kan bli svårt. Om bostadsrätten utgör samboegendomSom sagt är det endast samboegendom som ska ingå i bodelningen. För det fall bostadsrätten är köpt för erat gemensamma bruk och din sambo skulle avlida utan att ni reglerat era egendomsförhållanden kommer du behöva lösa ut dödsboets andel i bostadsrätten för att få ensam äganderätt till den.Efter bodelningen kommer den det som tillhör dödsboet (vilket beror på hur mycket du betalat för bostadsrätten, om något) att fördelas mellan de som är arvsberättigade efter den avlidna (23 kap. 1 § ÄB). Som sambos har ni inte någon lagstadgad arvsrätt efter varandra, utan för det fall att din sambo skulle avlida kommer i första hand hennes eventuella barn att ärva, i andra hand hennes föräldrar, i tredje hand hennes syskon eller syskonbarn, i fjärde hand mor- & farföräldrar eller om dessa är avlidna deras barn. (2 kap 1-4 § ÄB).För att du ska få äganderätten till bostaden i det här läget krävs att du antingen köper ut dödsboets andel i bostadsrätten eller att din sambo testamenterar bostadsrätten till dig. SammanfattningSkulle bostadsrätten inte utgöra samboegendom så ska du vid din sambos eventuella dödsfall använda dig av 22 § SamboL (vilket tyvärr, som tidigare skrivet, kan vara svårt om ni inte har gemensamma barn). Räknas bostadsrätten däremot som samboegendom och ni inte skrivit något testamente är att du kommer behöva lösa ut dödsboet för att få ensam äganderätt till bostadsrätten. För att ändra på detta kan din sambo testamentera bostadsrätten till dig. Med vänliga hälsningar,

Uppdelning av fastighet som utgör enskild egendom till hälften

2020-03-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej min fru fick halva våran fastighet som enskild gåva från sina föräldrar innan vi gifte oss. Medans jag fick köpa den andra hälften. Om vi skulle skilja oss delas bara min halva upp då? Så att hon äger 75% och jag 25% av fastigheten? Eller delas det 50% oavsett?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser som ger svar på denna fråga hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB). Vill du följa med i lagrummen medan du läser svaret får du gärna klicka på länkarna eller söka upp lagrummen via internet.Hur kommer fastigheten delas vid en eventuell skilsmässa?Det du och din fru kommer dela på vid en eventuell skilsmässa är s.k. giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Det finns inget hinder mot att bara ena halvan av fastigheten räknas som giftorättsgods. Vad som räknas in i begreppet giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enligt 7 kap. 2 § ÄktB är enskild egendom t.ex. den egendom som på grund av äktenskapsförord tillhör den ena maken eller, som i din situation, är given den ena maken som gåva med villkoret att egendomen ska vara enskild. Finns det inget villkor att gåvan ska vara enskild egendom räknas gåvan istället som giftorättsgods, m.a.o. kommer alltså hela fastigheten delas 50/50. Som du skriver verkar gåvan varit given med villkoret att den ska utgöra enskild egendom. Då blir fördelningen 75% till din fru och 25% till dig. Din fru har rätt att välja mellan att (1) lämna över egendom värt din andel och behålla fastigheten eller (2) kompensera dig med pengar och behålla fastigheten. Med vänliga hälsningar,

Samboegendom & 22 § SamboL

2020-02-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag äger en bostadsrätt själv sedan 7 år tillbaka. Sedan 2,5 år sedan bor min kille här tillsammans med mig, dock är han inte skriven på den här adressen, men han betalar en del av hyran. Om vi skulle göra slut, har han då rätt att få en del av min lägenhet? Behöver vi skriva något samboavtal när han inte är skriven här och jag har ägt lägenheten själv sedan innan?
Sohail Niknejad |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna som reglerar din situation hittar vi i sambolagen (2003:376). Vill du läsa paragraferna parallellt med detta svar får du gärna klicka på länkarna eller söka upp de på internet!Har din sambo rätt att få en del av din lägenhet?Det ni kommer dela på om ert samboförhållande tar slut är s.k. samboegendom. Vad som räknas som samboegendom regleras i 3 § sambolagen. Huvudregeln är att er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag räknas som samboegendom, om ni köpt egendomen i syfte att använda den gemensamt. Förenklat sagt handlar det om viss egendom ni köper under och till ert förhållande. Din sambo har alltså inte rätt till en del av din lägenhet, eftersom du inte köpte den för att använda gemensamt med din sambo. Övertagande av bostad i vissa fallTrots att ni inte delar på det som inte är samboegendom finns det ett speciellt undantag för bostadsrätter i 22 § sambolagen. Undantaget innebär att den andra sambon har rätt att ta över bostaden om den (1) behöver den bäst och (2) det med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Om ni varken har eller har haft barn tillsammans finns det dock ett väldigt litet utrymme för din sambo att överta lägenheten med hjälp av denna paragraf. Skulle han ta över lägenheten ska han ersätta dig för bostadens värde.Behöver ni skriva samboavtal?Det ett samboavtal reglerar är vad som ska ingå i bodelningen om ert förhållande tar slut. Som jag skrivit ovan så räknas inte din lägenhet som samboegendom. Den ska alltså enligt huvudregeln inte ingå i en eventuell bodelning, varför du inte behöver skriva ett samboavtal avseende din lägenhet. Det är dock viktigt att komma ihåg 22 §, vilken är ett undantag som kan bli aktuellt oavsett om ni skriver samboavtal eller inte. Det ni kan överväga är att skriva ett samboavtal avseende er resterande egendom, på så sätt blir det inga negativa överraskningar vid en eventuell bodelning. Skulle ni vilja upprätta ett samboavtal rekommenderar jag vår avtalsrobot, https://lawline.avtalsrobot.se/ varmt!SammanfattningDin lägenhet har inte köpts i syfte att användas gemensamt med din sambo och utgör inte samboegendom. Om det inte finns omständigheter som talar för att din sambo verkligen behöver lägenheten bäst så behöver du inte oroa dig vid en eventuell bodelning. Med vänliga hälsningar,

Egendom som förvärvats efter talan om äktenskapsskillnad väckts

2020-07-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående hyresrätter vid skilsmässa.Mina föräldrar är i dagsläget mitt i en skilsmässa, och under den perioden har min mamma lyckats hitta en lägenhet där hon och jag kan bo nu under skilsmässan (då vi i dagsläget bor hos vår morfar och måste flytta ut inom en snar framtid).Lägenheten som hon har lyckats fixa kommer stå primärt på henne och på mig som medboende. Det hon undrar dock är om denna lägenhet kan på något sätt hamna i min pappas händer nu under skilsmässan, då han säkert inte kommer att ha någonstans att bo efter att huset är sålt (hon och min pappa har en villa som dem har haft som gemensam bostad).Så frågan är:Kan min pappa göra anspråk på hyresrätten som min mamma har lyckats skaffa nu under skilsmässan, och om han kan göra det, är det bättre om jag (hennes son) står som hyresgäst och min mamma som medboende för att kunna undvika att lägenheten hamnar i hans händer?Tack på förhand.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Äktenskap och äktenskapsskillnad regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). För din fråga är 9 kap. 2 § ÄktB vägledande. Bodelning, dvs när din mamma och pappa delar upp deras egendom mellan varandra, sker med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes. Den relevanta dagen för er är dagen ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten. Denna tidpunkt kallas för den kritiska tidpunkten och förändringar i egendomsförhållandena efter denna tidpunkt har inte någon betydelse för bodelningen. Hyresrätten din mamma hittat är ett exempel på en sådan förändring i egendomsförhållandena som inte påverkar bodelningen, eftersom den skedde efter talan om äktenskapsskillnad väcktes. Sammanfattningsvis betyder det här att din pappa inte kommer kunna göra anspråk på hyresrätten eftersom din mamma förvärvat den efter den kritiska tidpunkten.Med vänliga hälsningar,

Förälders möjlighet att ta barnets mobiltelefon

2020-05-27 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, mina föräldrar tar ofta min mobil för att se vilka hemsidor jag besöker, vem jag ringer, vem jag smsar och så. Jag köpte mobilen själv efter mitt förra sommarjobb. Av mina kompisar säger ingen att det är vanligt att föräldrar gör så. Men mina föräldrar säger att så länge jag bor under deras tak är det deras regler som gäller. Får de verkligen göra så?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med beror svaret på om du är omyndig eller inte. Skulle du vara över 18 år har dina föräldrar ingen rätt att ta din mobil från dig. Är du under 18 år är huvudregeln att du inte får råda över din egendom enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken. Däremot får du dock råda över det du köpt med pengar du tjänat genom ett jobb efter du fyllt 16 år enligt 9 kap. 3 § föräldrabalken. Det finns dock ett undantag till denna regel vilken låter föräldrar omhänderta egendomen om det krävs med hänsyn till barnets uppfostran eller välfärd.Sammanfattningsvis kan jag inte med exakthet besvara om dina föräldrar får ta din mobil från det inte framgår hur gammal du är eller om det kan anses vara behövligt med hänsyn till din uppfostran (m.a.o. varför de vill se vem du ringer/smsar). Det som står klart är att dina föräldrar kan ta mobilen om du är under 16 år. Med vänliga hälsningar,

Övertagande av bolån vid separation

2020-03-29 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo har gjort slut men vi äger en lägenhet tillsammans och jag står kvar som medsökande i bolånet på 2 000 000 kr. Jag vill lämna lägenhet till honom (inte sälja) för att kunna gå vidare i livet, jag vill bara bli av med både lägenheten och lånet. Om han bor kvar i lägenheten får han ta över hela lånet? Finns det en annan lösning?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur kan din ex-sambo ta över bolånet?Lånet upphör inte vid separationen utan det krävs att er bank godkänner att din ex-sambo ska ta över lånet för att ni inte ska vara gemensamt betalningsskyldiga. Det alternativ som kanske ligger närmast till hands är be din ex-sambo att lösa ut dig från lånet. En faktor som banken kommer väga in är t.ex. om din ex-sambo har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att ta över lånet ensam. Med samtycke från din ex-sambo och godkännande banken kan ni alltså förhandla om lånet med banken så att du inte längre står kvar som medsökande. Ett annat alternativ finns i 16 § sambolagen. Här har den sambon som behöver lägenheten bäst en rätt att få behålla lägenheten och ta över lånet vid en separation. Det finns mycket som väger in i frågan om vem som behöver lägenheten bäst bland annat om ni har gemensamma barn, närheten till barnomsorg och skolgång. Det kan även tas hänsyn till sambons ålder, handikapp, hälsa i övrigt och möjlighet att få bostad på annat håll. I det fall man kan konstatera att din ex-sambo behöver lägenheten bäst ska det även göras en skälighetsbedömning. I vissa fall kan en sambo anses ha störst behov av bostaden men ändå inte kunna ta över lägenheten med stöd av 16 § sambolagen. Jag kan dessvärre inte ge en bedömning till hur bra chans du har att använda det här alternativet eftersom de relevanta omständigheterna inte framgår av din fråga. Vill du ha mer specialiserad hjälp rekommenderar jag vår juristbyrå varmt på https://lawline.se/boka! SammanfattningLånet tas inte över av din ex-sambo automatiskt om han bor kvar i lägenheten. Ni måste omförhandla lånet med banken och be om deras godkännande att din ex-make står ensam på lånet. Alternativt kan 16 § sambolagen användas om förutsättningarna är uppfyllda!Med vänliga hälsningar,

Arvsavtal m.m.

2020-02-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga som gäller avtal avseende fördelning av arv, förskott på arv och gåvor från föräldrar till bröstarvingar. Vi är en syskonskara på fyra syskon som skulle vilja ingå ett gemensamt avtal kring eventuellt arv, förskott på arv och gåvor som våra föräldrar kan komma att ge/lämna efter sig. Vi känner alla fyra att det skulle vara skönt att slippa en obehaglig överraskning framöver om våra föräldrar skulle välja att förfördela någon av oss då detta kan skapa splittring oss syskon emellan. Vår fråga är om det är möjligt att skriva ett sådant avtal och vad vi i så fall behöver ha med i avtalet för att det ska vara giltigt.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Bestämmelser som ger svar på denna fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Vill du följa med i lagrummen medans du läser svaret får du gärna klicka på länkarna eller söka upp lagrummen via internet. Utgångspunkterna för arvFör att ge en kort bakgrund till hur situationen ser ut kan det vara bra att ha koll på utgångspunkterna för arv om ni redan har koll på utgångspunkterna kan ni bortse från detta avsnitt. Alla barn till den som lämnar arv efter sig kallas för bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Huvudregeln är att alla bröstarvingar får en lika stor del av arvet. De här andelarna kallas för arvslotter. Huvudregeln kan dock undvikas om det skrivs i testamentet att alla bröstarvingar inte ska få lika mycket (vilket ni befarar är en risk). Gränsen för hur mycket man kan förfördela arvingarna går vid hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär att ni fyra syskon som egentligen får 25% av arvet var kan kräva att ni åtminstone får 12,5% av arvet ifall fördelningen ser annorlunda ut i testamentet. Alltså kan inte någon av era föräldrar göra någon bröstarvinge arvlös, och det finns dessutom en gräns för hur testatorn får fördela arvet mellan er. Att skriva avtal om framtida arv med sina syskonSå som jag förstår det så vill ni skriva vad man kallar för ett arvsavtal er syskon emellan, utan att era föräldrar deltar i avtalet. Ett arvsavtal är nämligen just att träffa avtal om framtida arv med andra personer än den som lämnar arvet efter sig. Detta regleras i 17 kap. 1 § ärvdabalken. Rättsligt sett innebär paragrafen att arvsavtal är ogiltiga om någon bestrider avtalet. Det betyder tyvärr att avtalet kommer vila på samma förtroende som en vanlig överenskommelse er syskon emellan eftersom avtalet kommer ogiltigförklaras om någon bestrider avtalets giltighet. SammanfattningDet finns alltså en viss gräns till hur långt era föräldrar kan förfördela er. Skulle ni skriva ett arvsavtal är det tyvärr ändå väldigt enkelt att ogiltigförklara avtalet om någon av er skulle ångra att de ingick i avtalet senare. För att få ett starkare juridiskt skydd skulle jag rekommendera att övertala arvlåtaren att skriva ett testamente där alla får lika mycket arv. Skulle ni behöva hjälp med att skriva ett testamente kan jag rekommendera att använda vår avtalsrobot (https://lawline.avtalsrobot.se/) eller att ni vänder er till juristbyrån! Med vänliga hälsningar,