Hur ska jag göra för att bli arvinge då min fader är registrerad som okänd?

2019-12-29 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag har "fader okänd" men har senare i livet tagit ett DNA prov tillsammans med min far som visar att han är just min far, detta är inte registrerat någonstans och jag kommer såklart inte bli kallad när dödsbo skall delas , hur skall jag göra för att få vara del i dödsboet?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Socialnämnden är skyldig att ta reda på vem som är fader till ett barn och se till att faderskap fastställs för barn som har hemvist i Sverige. Detta görs av kommunen där barnet är folkbokfört (2 kap. 1-2 §§ föräldrabalken). Jag råder dig därför att ta kontakt med Socialnämnden för att kunna fastställa att det är din far som är pappa till dig. Då kommer du att bli arvinge till honom och på så sätt bli dödsbodelägare vid hans bortgång.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag undersöka om jag är far till mitt barn?

2019-11-25 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag är osäker på om jag verkligen är far till mitt barn som är 30 år.Det finns en del omständigheter som tyder på det.Hur kan jag smidigast göra ett DNA-test för att få det bevisat.Jag vill inte att hon ärver efter mig om hon inte är mitt barn.
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om faderskap finns i föräldrabalken (FB).Det finns olika sätt att gå till väga för att häva faderskap eller väcka en negativ faderskapstalan, beroende på hur ditt faderskap är fastställt. Faderskap kan uppkomma genom presumtion, bekräftelse eller dom. En man som är gift med barnets mor presumeras vara barnets far (1 kap. 1 § FB). Är kvinnan och mannen inte gifta vid födseln, kan mannen skriftligen bekräfta faderskapet (1 kap. 4 § FB) eller genom att domstolen fastställer faderskapet genom dom (1 kap. 5§ FB). Om det är bekräftat genom en bekräftelse går det att föra en negativ faderskapstalan. Är det däremot fastställt genom dom, krävs att resning beviljas av domen.Om du är presumerad far till barnet kan du väcka talan mot barnet om att du inte är fader till denne. Det krävs att vissa omständigheter är uppfyllda för att rätten ska kunna förklara att du inte är fader till barnet. Om det är utrett att modern haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre, eller om det på grund av barnets arvsanlag eller annan omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader, eller om barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det inte är sannolikt att makarna ha haft samlag under tid då barnet kan vara avlat (1 kap. 2 § FB). Talan ska väckas mot barnet vid rätten där barnet har sin hemvist (3 kap.1 och 3 §§ FB).Du kan även begära att domstolen ska förordna om blodundersökning eller annan undersökning om ärftliga egenskaper, exempelvis DNA. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Hur värderas bostad vid bodelning?

2019-07-07 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag äger ett hus tillsammans. Vi köpte det för 3 300 000kr har skulder på ca 2 700 000. 2 gemensamma barn, jag har även ett barn före vårt äktenskap. Om jag skulle dö före min man så vet jag att mitt äldsta barn har rätt få ut sitt arv eftersom hon är särkullbarn. Min fråga är hur värderas huset är det marknadsvärdet minus skulder eller?Tacksam för svar
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och arv finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och i ärvdabalken (ÄB).Äktenskap kan upplösas antingen genom skilsmässa eller vid dödsfall (1 kap 5 § ÄktB). Huvudregeln vid en upplösning av äktenskap är att makarnas egendom ska fördelas lika mellan dem genom en bodelning (9 kap 1 § ÄktB). I denna bodelning ska allt giftorättsgods ingå, alltså allt som inte utgör enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB). Jag förutsätter att er bostad ingår som giftorättsgods. Efter skuldavräkningen (11 kap 1-3 §§ ÄktB) kommer en make då att få halva värdet av bostaden och resterande halvan kommer att ingå i den avlidna makens kvarlåtenskap som fördelas genom arv. Det värde som beräknas av huset är värdet det har vid "den kritiska tidpunkten", alltså den dag då dödsfallet inträffade. Det är även skulderna ni har vid denna tidpunkt som beaktas vid skuldavräkningen.Huset kommer antaglien att tillfalla den efterlevande maken i lottläggningen (alltså vilken egendom som ska tillfalla respektive maken och kvarlåtenskapen av den andra maken). Det stämmer att särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap 1 § ÄB) och denne kommer då att ärva en del av huset. Därför kommer den efterlevande maken att behöva lösa ut särkullbarnets värde i huset för att barnet ska få sin del av arvet. Detta ska ske redan vid uppdelningen av boet vid en bodelning och innan fördelning av arvet (11 kap 7-8 §§ ÄktB).Särkullsbarnet har även en möjlighet att välja att avstå arvet till förmån för efterlevande make. Då kommer barnet i fråga att betraktas som ett gemensamt barn och kommer att få efterarvsrätt då den efterlevande maken går bort (3 kap 2 § och 9 § ÄB).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur undviker jag bodelning vid skilsmässa?

2019-06-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Jag ska gifta mig i Sverige och vill göra äktenskapsförord och egendom. Jag vill att alla mina tillgångar och skulder ska vara mina och vice versa. I framtiden ifall det blir skilsmässa så vill jag inte ha bodelning och liknande. Hur går man tillväga?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Huvudregeln vid äktenskapsskillnad är att makarnas egendom ska fördelas lika mellan dem genom en bodelning (9 kap 1 § ÄktB). I denna bodelning ska allt giftorättsgods ingå, alltså allt som inte utgör enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB). Ni kan genom äktenskapsförord reglera själva vad som ska utgöra enskilda egendom. Skriver ni att vardera makes egendom ska vara dennes så behöver ni inte heller göra någon bodelning. Däremot om äktenskapsförordet inte täcker all egendom (om det finns giftorättsgods) så kan en bodelning behöva göras ändå.Det kan dock vara så att den ena maken begär att få ta över bostad eller bohag från den andra maken (om ni har barn exempelvis och de är i behov av bostaden). I sådana fall ska en bodelning göras oavsett om det finns äktenskapsförord där bostaden och bohagen är tillskriven som den ena makens enskilda egendom.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag ta reda på om jag är far till ett barn?

2019-11-25 i Faderskap
FRÅGA |Hej jag har förmodligen en dotter som, har blivit registrerad på en annan man, innan barnet var fött så började Mamman redan prata om faderskaps test, under tiden då hon är gravid skaffar hon en annan man, där efter så var inte mitt faderskaps test viktigt längre. Grejen är den att det gått lång tid nu är flickan förmodligen 15-16 år, tiden har gått och jag har varit ovetande tills nyligen då jag överkommit bilder och komentarer från olika vänner som styrker och minns denna tidsperiod, och jag har fått en stark kännsla att hon är min dottter Vad har jag som man för rättigheter 15år senare att få veta sanningen eller göra sanningen möjlig/åtkomlig för flickan i fråga "om hon nu skulle känna att hon inte är lik sina syskon"
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringen skiljer sig åt beroende på om kvinnan var gift med den andra mannen eller om hon var samboende/partner med denne. Om hon gifte sig med mannen, så presumeras han vara far till barnet (1 kap. 1 § FB). I en sådan situation kan rätten förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet om det är utrett att modern haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre, eller om det på grund av barnets arvsanlag eller annan omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader, eller om barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det inte är sannolikt att makarna ha haft samlag under tid då barnet kan vara avlat (1 kap. 2 § FB). Dock är det bara mannen själv, rätten eller barnet som kan väcka talan om att häva faderskapet (3 kap. 1-3 §§ FB). Du kan alltså inte göra något själv för att undersöka om du är far till barnet, utan måste gå till barnet eller fadern för att de ska kunna väcka talan och därigenom ta ett faderskapstest.Skulle kvinnan inte vara gift, utan bara samboende eller vara parter med mannen, så fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). Det gör dock inte så stor skillnad för dina möjligheter att undersöka om du skulle vara far till barnet, eftersom det fortfarande bara är barnet, rätten och fadern som kan väcka talan. Du kan även kontakta socialnämnden i din kommun för att se om de kan hjälpa dig.Hoppas du fick svar på din fråga!

Har jag samäganderätt till bil?

2019-10-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag funderar lite på sambolagen och samäganderätten. Sambolagen reglerar ju bouppdelningen om man skulle gå isär men där räknas ju inte bilar in.Jag och min sambo har köpt en bil tillsammans och vi har båda två betalat lika mycket på den. Men min sambo står som ägare på den.Vid en eventuell separation så har jag ju ingen rätt till bilen enligt sambolagen men då undrar jag om samäganderätten träder in?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För sambor och samägande gäller huvudprincipen att den som faktiskt förvärvat egendom också ska ses som egendomens ägare. Det finns däremot något som benämns som samboegendom. Det innefattar att bohag som är införskaffat för gemensamt bruk kan bli föremål för likadelning mellan parterna vid samboendets upplösning (3 § SamboL). Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat som är avsett för det gemensamma hemmet. Bilar är alltså inget som utgör samboegendom och ska därför inte delas lika på.Det kan däremot i ditt fall röra sig om en så kallad dold samäganderätt. För att det ska vara aktuellt krävs att en av samborna köpt egendom i sitt namn men för gemensamt bruk, att den andre sambon underlättat förvärvet med ett ekonomiskt tillskott och att sambon som köpte egendomen har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet varit att det ska vara samägt, samt att det är bådas vilja att egendomen ska vara samägd. I sådana fall ska bilen delas lika på vid upplösningen av samboförhållandet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kommer mitt pensionssparande ingå i en bodelning?

2019-06-26 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan jag tillgodoräkna mig mitt x privata pensionssparade kapital sen tidigare, vid en bodelning?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer utgå från att du menar en bodelning vid äktenskap i mitt svar.Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).En bodelning sker då ett äktenskap upplöses. Det kan antingen ske genom dödsfall eller skilsmässa(5 § ÄktB). Det är även skillnad på huruvida pensionssparande ska ingå i bodelning beroende på hur äktenskapet upplöses. Vid dödsfallDå bodelning sker med anledning av makes död, ska inga pensionsrättigheter ingå (10 kap 3 § 2 st ÄktB). Detta beror på att syftet med regeln är att säkra den efterlevande makens pensionsbehov och då pensionssparandet undantas påverkas inte storleken på den bortgågna makens kvarlåtenskap.Vid skilsmässaUtgångspunkten vid skilsmässa är att privata pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande ingå vid en bodelning (10 kap 3 § 3 st ÄktB). Däremot finns vissa möjligheter för makarna att undanta pensionssparande. Exempelvis om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt anses vara oskäligt att de ingår i bodelningen ska de privata pensionsförsäkringarna helt eller delvis undantas. Makarna kan även komma överens vid bodelningstillfället om att undanta de. Detta gäller för privata pensionsförsäkringar eller individuellt pensionssparande, alltså inte för allmän pension eller tjänstepension, de ska nämligen inte räknas med i bodelningen oavsett anledning. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad har jag rätt till i sambos bostad?

2019-06-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo ska separera. Vi köpte bostadsrätten (lägenhet) när jag var höggravid. Han har betalat allting och står som ägare. Vad jag har förstått så ska vi dela lika. Hur räknar man? Vår lägenhet är värderad till 3 miljoner och han lade in 800.000 i kontantinsats. Vi köpte den för 2.8 miljoner. Hur mycket är hälften av detta? Vad har jag rätt till här?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samboförhållanden finns i sambolagen (SamboL).Då ett samboförhållande avslutas ska en bodelning göras, i den ingår så kallad samboegendom. Samboegendom utgörs av sådant ni köpt för gemensamt bruk (SamboL 3 §), i ert fall ingår bostaden som samboegendom. Jag förutsätter att ni inte upprättat något samboavtal.Det krävs att någon av samborna påkallar en bodelning för att det ska ske (SamboL 8 §). I en bodelning för samboende delas all samboegendom lika på, oavsett vem som köpt den. Du har alltså rätt till hälften av bostadens ekonomiska värde. Gällande bodelningar värderas egendom vid "den kritiska dagen", som innebär dagen då förhållandet upphörde. Det är alltså denna värdering som bestämmer hur mycket du har rätt till gällande samboegendomen.Hoppas att du fick svar på din fråga!