Kan jag göra samboegendom till enskild egendom?

2019-04-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag äger lägenheten vi bor i och köpte den ca 8 år innan vi blev sambos. Sambon var gå gift och bodde på annann adress. Den kan orimligt ingå i en bodelning om han dör. Han har två söner sedan tidigare. Vi har inga barn. Rätt tolkat? Det vi köpt gemensat sedan han flyttade in kan det listas att vara min enskilda egendom om vi är överens? Vi vill undgå hans barns laglotter i boets lösöre. Hur gör vi? Kan han ge det som gåva till mig? Det lösöre jag köpt innan han blev skriven hos mig ingår ej? Rätt tolkat?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Svaren på dina frågor regleras i sambolagen. Lägenhet vid bodelningVid en bodelning är det endast samboegendom som ska fördelas mellan er (8 § första stycket). Er gemensamma lägenhet utgör samboegendom endast om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 §). Eftersom du köpte lägenheten långt innan ni träffades ses inte bostaden som samboegendom, och ska därför inte ingå i en bodelning. Du har alltså tolkat sambolagen korrekt gällande lägenheten. Lösöre vid bodelningErt gemensamma bohag* anses vara samboegendom om egendomen förvärvats genom gemensam användning (3 §). Det krävs inte att ni köpt egendomen tillsammans, utan det räcker med att ni köpt den under ert förhållande med avsikten att egendomen ska vara gemensam. Det innebär att det lösöre du köpt innan ni blev sambos inte ska ingå i en bodelning. Den egendom ni anskaffat tillsammans ses däremot som samboegendom.* Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 §). SamboavtalDet finns möjligheter att omvandla samboegendom till enskilda egendom. Det är dessvärre inte möjligt er att göra samboegendom till enskild egendom genom gåva. Det krävs nämligen att gåvan kommit från någon annan än den andra sambon för att egendom ska bli enskild (4 § första punkten).För att undvika att din sambos barn får ta del av bohaget kan ni kan upprätta ett samboavtal. I samboavtalet kan ni skriva vilken egendom ni inte vill ska ingå i en bodelning. Samboavtalet ska upprättas skriftligen och måste undertecknas av er båda för att vara giltigt (9 §). SammanfattningLägenheten kommer inte ingå i en bodelning då den inte anskaffats för gemensam användning. Inte heller kommer det lösöre du köpt innan ni blev sambos att ingå. Egendom som ni anskaffat tillsammans kommer emellertid ingå i. Genom samboavtal kan ni bestämma att viss egendom inte ska ingå vid en framtida bodelning. Hoppas du fick svar på dina frågor!Vänligen,

Vad händer med bostadsrätten efter att den ena sambon avlidit?

2019-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min mor som nu är 80 år flyttade in i en bostadsrätt för 30 år sedan tillsammans med sin sambo(som då stod för lånet) dom har bott ihop i alla år och sambon avled nyligen Fick nu höra att sambons barn sedan tidigare ärver bostaden(dom har inga gemensamma barn) och mor har ingen rätt till bostadsrätten Stämmer detta och finns nåt att göra så att hon kan bo kvar?
Matilda Bergström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då din mor levde stadigvarande tillsammans med hennes sambo i ett parförhållande och i ett gemensamt hushåll så räknas de som sambos och sambolagen blir tillämplig (1§). I din fråga framgår inte om det finns ett samboavtal eller ett testamente, jag utgår därför från att något sådant inte finns. Egendom vid ena partens bortgångNär den ena parten avlider är det endast den efterlevande sambon (din mor) som kan påkalla en bodelning (8 § och 18 §). I en bodelning är det endast samboegendom som ingår. Utifrån din fråga framgår inte om din mors sambo förvärvade lägenheten i syfte att de gemensamt skulle bo där eller om han anskaffade den innan han träffade din mor. Jag kommer därför redogöra för båda situationerna nedan.Om lägenheten förvärvats för gemensam användningOm han anskaffade lägenheten i syfte att de skulle bo där gemensamt så anses lägenheten utgöra samboegendom. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 §). Vid en bodelning kommer din mor ha rätt till hälften av värdet av bostaden (14 §). Den andra halvan kommer tillfalla den avlidnes bröstarvingar (dvs. din mors sambos barn) (2 kap. 1 § ärvdabalken).Din mor kan ha rätt att överta den gemensamma bostaden om det efter en behovsprövning visar sig att hon har bäst behov av den. Övertagandet ska anses vara skäligt (16 § andra stycket). Faktorer som kan spela in på behovsprövningen är t.ex. ålder, handikapp och möjlighet att erhålla bostad på annat håll. När bodelning görs i samband med dödsfall anses ofta den efterlevande sambon vara i behov av lägenheten (Göran Lind, Sambolagen m.m, En kommentar, 2013 s. 157). Din mor kommer då behöva ersätta dödsboet (dvs. sambons barn) för värdet (17 §). Om lägenheten inte förvärvats för gemensam användningOm din mors sambo däremot anskaffade lägenheten innan dem träffades, eller utan syfte att de gemensamt skulle bo där, så utgör egendomen istället enskild egendom. Eftersom en bodelning endast omfattar samboegendom så kommer inte lägenheten vara inkluderad i bodelningen. Din mor kommer därför inte ha rätt till värdet av halva lägenheten. Lägenheten kommer istället att tillfalla din mors sambos barn.Även om lägenheten inte anses vara samboegendom så kan din mor ha rätt att överta den ändå (22 § första stycket). Det krävs då:- Att din mor bäst behöver bostaden- Att din mor ersätter bröstarvingarna för lägenheten- Synnerliga skäl- Anspråket ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde (22 § andra stycket)Övertagandet ska i sådana fall prövas av domstol (31 §)SammanfattningDet finns alltså möjlighet för din mor att bo kvar i lägenheten. Rättsligt blir det olika beroende på om lägenheten är anskaffad för gemensamt bruk eller inte. Gemensamt för båda situationerna är att det krävs att hon bäst ska behöva bostaden och hon kommer behöva ersätta bröstarvingarna för deras del av lägenheten. Är det fråga om samboegendom krävs det skäl för övertagandet. Om det däremot är fråga om enskild egendom krävs synnerliga skäl och att anspråket ska framställas senast ett år efter samboförhållandets upphörande och prövas av domstol.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag adoptera bort mitt nyfödda barn?

2019-03-03 i Adoption
FRÅGA |Hej. Fick barn för två veckor sedan som har stora hjärnskador. Kan jag adoptera bort henne? Vill helst få detta gjort omgående.
Matilda Bergström |Hej!Tack för att du vänder er till Lawline med din fråga. Adoptionsfrågor regleras i föräldrabalken.Barnets bästa är viktigt vid adoptionsfrågorBarnets bästa är utgångspunkten vid alla frågor som rör adoption (4 kap. 1 §). Det innebär att det är barnets bästa går före föräldrarnas intresse vid bedömningen om adoptionen ska genomföras eller inte . Vad barnets bästa är kan inte jag på förhand avgöra, utan bedömningen sker av domstol utifrån omständigheter i det enskilda fallet.Det görs en lämplighetsbedömningVid adoption görs är en s.k. lämplighetsbedömning där man beaktar samtliga omständigheter. Barnet får endast adopteras bort om det vid lämplighetsbedömningen anses att adoptionen är lämplig (4 kap. 2 §). Föräldrarnas vilja är en omständighet som har betydelse vid bedömningen, men som jag tidigare nämnt så prioriteras barnets bästa framför föräldrarnas vilja. Enligt förarbetena till lagen så förutsätter en adoption att det finns en brist gällande föräldrarnas vilja eller förmåga att ta sitt ansvar över barnet (prop. 2017/18:121 s.142).Samtycke krävs från vårdnadshavareEtt barn får inte adopteras utan samtycke från sin/sina vårdnadshavare. Innan ett samtycke lämnas ska de berörda bli informerade om vad en adoption innebär (4 kap. 8 §). Samtycke från den som fött barnet får lämnas först när föräldern har återhämtat sig tillräckligt efter barnets födelse (4 kap. 9 §). Enligt förarbeten till lagen är det upp till domstol att bedöma om modern har återhämtat sig tillräckligt efter förlossningen (prop. 2017/18:121 s. 125f). Kvinnan måste ha återhämtat sig både fysiskt och psykiskt. Tidsperioden bör inte understiga sex veckor ( prop. 1980/81:112 s. 12f).Socialnämnden utreder förutsättningarna för adoptionDomstolen ska ge socialnämnden i uppdrag att utse någon som ska genomföra en adoptionsutredning. Uppdraget ska lämnas till socialnämnden i den kommun där barnet har sin hemvist (4 kap. 14 §). Genom utredningen ska det fastställas om förutsättningarna för en adoption är uppfyllda. Utredningen redovisas sedan för rätten och utredaren lämnar förslag till beslut (4 kap. 15 §). Det är sedan upp till domstolen att besluta om en adoption får genomföras eller inte.Vad innebär en adoption?Om barnet adopteras bort kommer ditt föräldraskap att upphöra och adoptivföräldrarna kommer ses som barnets föräldrar (4 kap. 21 §). Så snart det är lämpligt ska barnets adoptivföräldrar upplysa barnet om att denne är adopterad (4 kap. 23 §). Barnet har nämligen rätt att få veta sitt ursprung.SammanfattningBarnets bästa är det viktigaste när det gäller adoption. Det görs en lämplighetsbedömning där föräldrarnas vilja också har betydelse. För att en adoption ska få göras krävs det samtycke från barnets vårdnadshavare. Har din dotter ytterligare en vårdnadshavare krävs alltså även dennes samtycke. Samtycke från barnets moder kan inte ges förens hon återhämtat sig efter förlossningen, vilket minst är efter sex veckor. Eftersom din dotter föddes för cirka två veckor sedan kommer samtycke inte kunna lämnas ännu. Det innebär att en adoption inte kommer kunna genomföras omgående. Skulle adoptionen sedan gå igenom kommer barnet inte längre ses som din dotter utan föräldraskapet kommer överföras till hennes adoptivföräldrarJag kan inte besvara frågan om du kommer få adoptera bort ditt barn, utan det är upp till domstolen att avgöra efter utredning från socialnämnden. Jag hoppas ändå att mitt svar är till hjälp för dig. Vänligen,