När får man resa med sitt barn i 6 månader vid gemensam vårdnad?

2019-06-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har frågat snällt till mitt ex om jag kan tar med varans dottern till usa för en stund (6 månader) men hon började bråka om att jag kan inte och jag har bestämdt att åka så jag för åka utan henne ( dottern). Vad säger lagen om det och om jag har rätt att göra det? Tack.OBS: min fru är amerikanskt medborgare och dottern kan få amerikanskt pass direkt då, så hon kommer att inte stanna där olaglig.
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att ni har gemensam vårdnad över er dotter. Gemensam vårdnadUtgångspunkten vid gemensam vårdnad är att båda föräldrarna tillsammans ska fatta beslut om större frågor som rör barnets personliga angelägenheter, se 6 kap. 11 § och 6 kap. 13 § Föräldrabalken. Vardagliga beslut får den ena föräldern dock fatta självständigt. I vardagliga beslut räknar man till exempel kortare resor eller utflykter, även utomlands. Detta innebär att det som utgångspunkt vid längre utlandsvistelser krävs samtycke från båda föräldrarna för att den ena föräldern ska få resa med barnet. Vissa länder kräver även ett skriftligt intyg från bägge föräldrarna för att godkänna inresa till landet. Längre UtlandsvistelseVad som räknas som en längre utlandsvistelse är svårdefinierat och det finns ingen uttrycklig definition i lagen, men 6 månader borde räknas som en sådan och du kan således inte ta med barnet till USA utan ditt ex samtycke. Resa i framtidenVill du resa med barnet under längre tid i framtiden så är alternativen att antingen komma överens med ditt ex eller att ansöka om ensam vårdnad. Ansökan om ensam vårdnad sker via en stämningsansökan till Tingsrätten.Det ska tilläggas att ett olovligt bortförande av barn till ett annat land kan vara straffbart i Sverige.Hoppas du fick svar på din fråga!

Fastställelse av faderskap - bekräftelse och dom

2019-02-28 i Faderskap
FRÅGA |Efter snart 58 år har jag troligtvis hittat min biologiska pappa. Hur gör vi för att fastställa detta så att det blir juridiskt rätt? Något speciellt jag/vi bör tänka på?Tack för hjälpen!
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till fastställande av faderskap finns det två vägar att gå. Bägge återfinns i Föräldrabalken. Jag kommer att redogöra för dessa nedan. Fastställelse av faderskap genom bekräftelseVar dina föräldrar inte gifta vid din födsel så kan ni göra en bekräftelse av faderskapet. En bekräftelse av faderskapet ska göra skriftligt och måste bevittnas av två personer. En av dessa vittnen får inte vara modern. Bekräftelsen måste sedan godkännas av socialnämnden och av modern eller av dig, då du är myndig. Det krävs alltså ett godkännande från dig och socialnämnden. Enligt lagen får socialnämnden lämna godkännande on det kan antas att mannen är far till barnet, 1 kap. 4 § Föräldrabalken. Värt att nämna är att socialnämnden har viss medverkan vid fastställande av faderskap när barnets moder inte är gift vid barnets födelse. I 2 kap. 1 § föräldrabalken framgår att socialnämnden är skyldig att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs i det fall barnet har hemvist i Sverige och faderskapet inte kan fastställas genom någon faderskapspresumtion.Fastställelse genom domFaderskap kan även fastställas genom dom. Då är det tingsrätten som förklarar att din far är din far om det genom ett DNA-test är utrett att han är din biologiska far, eller om det är utrett att han har haft samlag med din mor under den tid då du tillkommit eller det är utrett att en insemination elller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då du har tillkommit och det är sannolikt att du har tillkom genom behandlingen, 1 kap. 5 § Föräldrabalken. Viktigt att tänka påDet ni bör tänka på är att faderskap fastställs inte om modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppe eller om det har skett en sådan behandling i utlandet. Det vill säga, om du har kommit till genom konstgjord befruktning och din far var spermadonator finns det inskränkningar i rätten till fastställelse. (se 1 kap. 3 § 2 st. Föräldrabalken.) Andra saker ni bör tänka på att vid ett fastställande av faderskap får du automatiskt som bröstarvinge arvsrätt till din far. Se Ärvdabalken. Hoppas detta var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Måste man betala sitt barns gymkort när det är ena föräldern som tränar med barnet?

2018-09-30 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter är 18 år och mamman och lever skilda. Ska jag betala halva dotterns träningskort när det är mamman och dottern som tränar tillsammans? Mamman i detta fall kräver det av mig. Hon ska dra mig inför rätta i denna fråga. Tacksam för svar Micke
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du anger att du och ditt barns mamma lever frånskilda kommer jag dela upp svaret i två delar. Den första delen utgår från att ni har gemensam vårdnad om dottern och att hon spenderar lika mycket tid hos er båda, den andra delen utgår från att hennes mamma har ensam vårdnad.Underhållskyldighet upp till 18 årHuvudregeln i Föräldrabalken (FB) är att föräldrarna ska svara gemensamt för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Ett barn som fyllt arton (18) år står dock för sina egna kostnader, 7 kap. 1 § andra stycket FB. Underhållningsskyldigheten gäller dock fortfarande om din dotter fortfarande går i grundskolan eller gymnasiet, men högst upp till den tidpunkt hon fyllt 21 år. Du ska således inte behöva betala din dotters träningskort om din dotter har gått ut gymnasiet. Går din dotter i gymnasiet eller grundskolan ska du betala underhåll i den mån det är stadgat genom regler kring underhåll i tredje stycket, det vill säga var och en efter sin egen förmåga och efter barnets behov. (3 stycket 7 kap. 1 § FB.) Detta gäller förutsatt att ni har gemensam vårdnad och er dotter spenderar lika mycket tid hos er båda. Barnets behovNär det kommer till barnets behov av underhåll utgår man från schablonbelopp, men om ett barns föräldrar har det bättre ekonomiskt ställt kan barnet normalt kräva ett högre underhåll. Socialstyrelsen hänvisar till Konsumentverket och redovisar på sin hemsida beräkningar av vad barn i olika åldrar kostar. Underhållsbidrag om barnet bor varaktigt hos ena föräldernBor din dotter varaktigt hos sin mamma är det reglerna om underhållsbidrag istället som blir tillämpliga.Enligt 2 § 7 kap. FB ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet eller har gemensam vårdnad men barnet bor varaktigt tillsammans med den andre föräldern.Själva bidragets storlek ska bestämmas med hänsyn till barnets behov av underhållsbidrag och föräldrarnas ekonomiska förmåga, s.k. förvärvsförmåga. Vanligtvis är förälderns inkomst ett mått på hens ekonomiska förmåga, och underhållsbidragets belopp bestäms alltså med utgångspunkt i er dotters behov och er respektive inkomst. Se Försäkringskassans hemsida angående hur man beräknar underhållsbidragets storlek.Gymkortet Vad gäller gymkortet, så bedömer jag det som att detta inte är en särskild post som du ska betala utan detta får tas från det gemensamma underhållet eller underhållsbidraget. Detta utgår som sagt från era respektive förvärvsinkomster och du kan göra denna beräkning på Försäkringskassans hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Bodelning vid dödsfall - hur ska skulderna fördelas?

2019-04-27 i Bodelning
FRÅGA |Om man äger 30% i en fastighet hur kan det då bli halva lånet var vid ett dödsbo?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur lånet vid dödsboet kan fördelas till 50 % vardera när man bara ägde 30 % av en fastighet. Jag utgår från att du stod för 30 % av lånet innan makens död och jag utgår dessutom i mitt svar från att ni varit gifta. När en maka/make i ett gift par avlider sker det normalt en bodelning av parets giftorättsgods. Giftorättsgods är all egendom makarna äger förutom enskild egendom, 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Enskild egendom kan vara gåvor med förbehåll om att den ska vara enskild eller egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Om det finns ett äktenskapsförord som reglerar ägandeförhållandet i en fastighet så kan det påverka bodelningen. BodelningVid bodelningen räknar man först av vardera makens skulder på vardera makens tillgångar, som kan utgöra giftorättsgods, och sedan slår man ihop egendomen och fördelar det på lika lotter. Huvudregeln är alltså att var make svarar för sina skulder när äktenskapet upplöses. Detta innebär att om din make/maka stod för 70 % av skulderna på bostaden så ska detta räknas av på dennes giftorättsgods/ och eller enskild egendom inann bodelningen sker. Regler kring detta finner du i 11 kap. Äktenskapsbalken. Vid dödsfallNär bodelning väl har skett så ska den avlidne maken/makans resterande egendom läggas in i dödsboet. Eventuella kostnader såsom avgifter för dödsboförättare, begravningskostnader etc. ska dras av som skulder på dödsboet innan tillgångarna fördelas mellan arvtagarna. Vad du bör göra nuI ditt fall kan jag inte se varför du skulle stå på 50 % av lånet efter bodelningen, eftersom din makes skulder bör räknas av från dennes egendom i samband med bouppteckningen. Jag råder dig att kontakta vår telefonrådgivning eller boka tid med en av våra jurister för att eventuellt utreda möjligheterna att klandra bouppteckningen. Du kan boka rådgivning på: http://lawline.se/boka.Hoppas du fick lite vägledning! Med vänliga hälsningar

Räcker det med samtycke för att adoptera ett barn?

2018-10-24 i Adoption
FRÅGA |Hej!Om jag blir gravid och föder ett barn med min pojkvän (båda över 18) och min syster och hennes pojkvän (båda över 18) vill adoptera det barnet, är det möjligt ifall både jag och min pojkvän samtycker? Blir de i så fall barnets vårdnadshavare och vi biologiska föräldrar slutar vara det?
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka kan ansöka om adoption?Huvudregeln är att den som ansöker om adoption ska ha fyllt 25 år. Avgörande är den tidpunkt då domstolens beslut meddelas. Från huvudregeln finns vissa undantag: även den som har fyllt 18 år men inte 25 år får adoptera om adoptionen avser eget barn, makes barn eller makes adoptivbarn (s.k. styvbarnsadoption) eller om det annars finns synnerliga skäl.Vid alla adoptioner ska man se till barnets bästa. Det räcker alltså inte med enbart samtycke från alla inblandade. Socialnämnden utför en undersökning som utreder barnets behov och ifall adoptionen är till fördel för barnet. (se Föräldrabalken 4 kap. 1 och 2 §.) En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. 4 kap. 12 § Föräldrabalken. Makar och sambor får endast adoptera gemensamt, det betyder att bägge blir vårdnadshavare ifall någon av dem söker. En adoption kräver samtidigt samtycke från vårdnadshavarna till barnet. Vem anses vara förälder efter adoptionen? Angående de rättsliga effekterna av adoptionen så upphör ni isåfall att vara barnets föräldrar och adoptivförlädrarna anses vara barnets föräldrar, 4 kap. 21 § Föräldrabalken. Din syster och hennes sambo blir vårdnadshavare stunden då adoptionsbeslutet vinner laga kraft, 4 kap 22 § Föräldrabalken. Vad du bör göra nuEftersom det alltid ses till barnets bästa i adoptionsfrågor rådger jag dig att ta kontakt med en av våra jurister och boka en tid för rådgivning. Du kan även få hjälp med att upprätta en adoptionsansökan ifall det blir aktuellt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Med vänliga hälsningar,