Måste vi gifta oss för att jag ska kunna adoptera sambons barn eller finns det undantag?

2018-05-08 i Adoption
FRÅGA |Fråga om adoption.Min sambo har 2 mindreåriga barn och modern är avliden sedan några år.Måste vi ändå gifta oss för att jag skulle kunna adoptera dem eller finns det undantag?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Förutsättningarna för adoption hittar du i 4 kap. föräldrabalken (FB).Huvudregeln vid adoption är att makar endast får adoptera gemensamt. Undantag från denna huvudregel görs när en make vill adoptera den andre makens barn, så kallad närståendeadoption, 4 kap. 3 § FB. Det du frågar om är alltså en närståendeadoption.Förutsättningar för närståendeadoptionBestämmelsen 4 kap. 3 § FB som handlar om närståendeadoption refererar till "makar". En närståendeadoption förutsätter alltså att ni är makar, dvs. är gifta med varandra/har ett registrerat partnerskap. Som svar på din fråga behöver du vara gift med din sambo för att ha möjlighet att närståendeadoptera dennes barn.Domstolens prövning av adoptionens lämplighetDomstolen ska även pröva syftet och lämpligheten med adoptionen. Domstolen ska i sin bedömning pröva om adoptionen är till fördel för barnen samt om sökanden (i detta fall du) har uppfostrat barnen eller vill uppfostra dem eller om det annars finns särskild anledning till att låta en adoption ske, se 4 kap. 6 § FB.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Han har fått huset som gåva, nu vill han skiljas och bo i sitt hus. Vad gäller?

2018-04-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Han har fått huset som gåva av sin far, farfar och farmor och i det brevet skrev hans familj in om att sambolagen inte gällde.Alltså de skaffade inte huset för gemensamt bruk.Men de flyttade in tillsammans med barnen o nu vill han skiljas o bo i sitt hus!Vad är det som gäller?Mvh SK
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du skriver att paret vill skiljas men det framgår inte att de är gifta så jag kommer att utgå från att paret endast är sambor och inte makar, särskilt då du nämner sambolagen. Tillämplig lag är Sambolagen (SL).BodelningNär ett samboförhållande upphör ska bodelning ske på begäran av någon av samborna, 8 § SL. I bodelningen ska all samboegendom fördelas mellan samborna.Samboegendom eller enskild egendom?Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § SL. Vad som inte ingår i samboegendom hittar du i 4 § SL. Där framgår det att egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, ska inte ingå i samboegendomen och därmed inte heller i bodelningen. Om det i brevet stod att huset som mannen fick i gåva ska vara hans enskilda egendom, ska huset inte ingå i bodelningen (att "sambolagen inte gäller" bedömer jag inte vara ett sådant villkor). Huset ska alltså ingå i bodelningen (och du har rätt till hälften av huset), förutsatt att något villkor om att det ska vara mannens enskilda egendom inte finns för i sådana fall har mannen rätt att bo kvar i huset själv och du har inte rätt till hälften av det.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Mannen i ett samboförhållande dör. De äger halva huset var, vad ärver hans två söner?

2018-03-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |mannen i ett sambo hållande dör. dem äger halva huset var vad ärver hans två söner ?,
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huset utgör samboegendomJag utgår från att samborna köpte huset för gemensam användning och att huset var deras gemensamma hem. Huset utgör i sådana fall samboegendom enligt 3 och 5§§ sambolagen. BodelningEftersom mannen i samboförhållandet har gått bort ska bodelning ske om den efterlevande sambon begär det. I bodelningen ska samboegendomen (b.la. huset) fördelas mellan samborna, eller i detta fall mellan den efterlevande sambon och mannens arvingar. Efterlevande sambon kommer alltså bland annat få halva huset och andra halvan kommer att gå till mannens arvingar. I detta fall är det mannens söner som är hans arvingar enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken. Den efterlevande sambon har ingen arvsrätt efter mannens död och det är mannens söner som ska ärva allt som tillfaller mannen efter bodelningen, förutsatt att det inte finns något testamente som säger annat.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man ha ensam vårdnad om ett gemensamt barn trots att man fortfarande är gifta?

2018-03-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej kan man ha ensam vårdnad om ett gemensamt barn trots att man fortfarande är gifta?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler kring vårdnad om barn hittar du i 6 kapitlet föräldrabalken (FB).Gemensam vårdnad under äktenskapetEtt barn står under vårdnad av båda föräldrarna om dessa är gifta med varandra. Ingår dessa äktenskap vid ett senare tillfälle står barnet från den tidpunkten under vårdnad av dem båda, om inte rätten dessförinnan har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, 6 kap. 3 § FB. Den gemensamma vårdnaden består i de flesta fall även om föräldrarna skiljer sig men då kan man begära ändring i vårdnaden.Detta innebär att man inte kan ha ensam vårdnad om ett gemensamt barn när man fortfarande är gifta. Det är först när föräldrarna skiljer sig som ändring i vårdnaden kan prövas av domstol på talan av en av föräldrarna eller båda. Domstolen ska besluta om vårdnaden i enlighet med vad som är bäst för barnet, 6 kap. 2a § FB.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jag och min man är gifta och nu vill han skiljas, vad har jag för rättigheter?

2018-04-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej jag och min man gifte oss den 14okt 2017 och nu vill han skiljas vad har jag för rättigheter
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du och din man inte är överens om skilsmässan och mitt svar kommer därför att utgå från det.Regler om äktenskapsskillnad finner du i Äktenskapsbalken (ÄktB). Skilsmässa när makar är oenseRegler om när bara den ena maken vill skiljas hittar du i 5 kap. 2 § ÄktB. Där står det att om bara den ena maken vill skiljas har den maken rätt till det endast efter betänketid. Det innebär att din man som vill skiljas kan ansöka om äktenskapsskillnad, men innan domstolen kan meddela en dom om äktenskapsskillnad ska en betänketid på 6 månader passera. När tingsrätten beslutat om betänketid får ni det beskedet med posten. Tingsrätten har då beräknat när betänketiden börjar och när den slutar. Av beslutet framgår datumet där någon av er tidigast kan begära att skilsmässan går igenom.Efter att betänketiden löpt ut måste din man (om han fortfarande vill skilja sig) göra ett särskilt yrkande om äktenskapsskillnad vilket framgår av 5 kap. 3 § ÄktB. Det särskilda yrkandet innebär i princip att han meddelar rätten att han fortfarande vill skilja sig. Din man har ett år på sig att framställa det särskilda yrkandet från att betänketiden löpt ut, sen måste han på nytt ansöka om äktenskapsskillnad (med ny betänketid om ni fortfarande är oense). BodelningVid skilsmässa ska bodelning ske på begäran av en av makarna och det finns regler kring hur er egendom ska fördelas beroende på om det är enskild egendom eller giftorättsgods. På grund av bristande omständigheter i frågan kan jag inte ge något utförligare svar vad gäller fördelning av er egendom vid en bodelning.Om du behöver ytterligare hjälp har vi jurister som du kan boka tid med här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Adoption av myndig asylsökande

2018-04-11 i Adoption
FRÅGA |Hos mig, som är född och uppvuxen svensk i Sverige, bor en afghansk pojke som är bedömd av Migrationsverket till 18 år och fortfarande inte fått slutlig bedömning i sitt asylsökande av Migrationsverket. Han har bott hos mig och delat hushållets omkostnader med mig sedan slutet av november 2017. Vi har bestämt att han ska ingå i vår svenska familj som består av min dotter med make och 2 barn. Hur kan jag ansöka om att få adoptera honom?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om adoption hittar du i fjärde kapitlet i Föräldrabalken (FB). Förutsättningar för adoptionI 4 kap. 4 § FB framgår det att personer som är gifta ska adoptera gemensamt.I 4 kap. 6 § FB hittar du vad som krävs för att få tillstånd till adoption.1. Om det är till fördel för barnet samt om sökanden har uppfostrat eller vill uppfostra barnet.eller2. Om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.I ert fall rör det sig inte om en person som ni har/vill uppfostra då han enligt Migrationsverket är myndig och han flyttade in hos er ganska nyligen. Adoption enligt punkt 1 (se ovan) lär därför inte godkännas. Punkt 2 är alternativet som finns kvar och som är mest relevant för adoptioner av asylsökande som är 18 år eller äldre. Särskild anledning (se punkt 2)Hur begreppet "särskild anledning" rörande adoptioner av vuxna ska tolkas har bedömts av Högsta Domstolen i NJA 1989 s.67. "Särskild anledning" finns endast om det klart framgår att det mellan sökande och det tilltänkta adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det som föreligger mellan en förälder och dennes barn.För att få adoptera en myndig asylsökande krävs det därför att ni som ansöker om att få adoptera har ett förhållande till den asylsökande som liknar det förhållande som finns mellan föräldrar och barn. Adoptionens syfteI din fråga framgår det att pojken har bott hos er sedan november 2017 och att ni har delat hushållets kostnader men det är förmodligen inte tillräckligt. För att adoptionen ska bedömas lämplig krävs det att det huvudsakliga syftet med adoptionen inte är att möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. För att undvika missbruk av adoptionsinstitutet i sådana syften ställs det höga krav på den relationen som krävs för att den ska anses jämställbar med en sådan som typiskt sätt föreligger mellan föräldrar och barn.TingsrättenDet är tingsrätten som bedömer om adoptionen är lämplig. Ifall pojken ni vill adoptera inte är nordisk medborgare ska tingsrätten dessutom vid prövning av en adoptions lämplighet inhämta yttrande från Migrationsverket. Detta framgår av Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2 §.Kort sagt kan adoption av en myndig asylsökande vara möjligt. Det är dock mycket svårt eftersom ni som sökande måste kunna styrka att ni har en relation till den asylsökande som ska kunna bedömas jämställd med den typiska relation som finns mellan föräldrar och barn.Hur ansöker ni om adoption?Vänd er till er hemkommun för att få ett medgivande för adoptionen. Därefter får ni all information ni behöver för att kunna adoptera.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Annas man har gett bort stora summor pengar, ska de räknas in i bodelningen vid äktenskapsskillnad?

2018-03-04 i Bodelning
FRÅGA |Anna vill skilja sig från sin man som hon varit gift med i 25 år. Mannen vill inte skiljas. Anna misstänker att mannen har mycket pengar, men har aldrig fått veta hur mycket pengar han har. Hon har nu fått veta att mannen nyss fört över 0,5 mkr till vardera barn. Hon misstänker att han även nyss fört över en större summa pengar till sin far. När väl ansökan om äktenskapsskillnad gått igenom och bodelning ska göras, räknas de pengar som han fört över till sin far in i bodelningen eller inte?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och bodelning hittar du i äktenskapsbalken (ÄB). Jag tolkar frågan som att Anna ännu inte har ansökt om äktenskapsskillnad och mitt svar kommer därför att utgå ifrån det.Vad får Annas man göra med sin egendom och sina pengar?Huvudregeln är att varje make råder över sin egendom, 1 kap. 3 § ÄB. Annas man har därför rätt att göra vad han vill med sin egendom så länge det inte rör sig om deras gemensamma bostad eller gemensamma bohag (möbler etc.), för i sådana fall krävs Annas samtycke. I detta fall nämner du att det rör sig om pengar som han har gett bort vilket inte kräver Annas samtycke.Pengarna räknas inte in i bodelningenBodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § ÄB. Det innebär att Annas man kan ge bort sina pengar utan att de räknas in i bodelningen så länge han gör det innan talan om äktenskapsskillnad väcks.Ansök om äktenskapsskillnadMin rekommendation är att om Anna vill skilja sig ska hon ansöka om äktenskapsskillnad så fort som möjligt för att bland annat ha en rättvis chans till sin hälft av parets totala giftorättsgods. Efter ansökan om äktenskapsskillnad kan Annas man inte fortsätta ge bort pengar utan att de räknas in i bodelningen. Anna kan ansöka om skilsmässa (här) även om hennes man inte vill skiljas. Vi har även duktiga jurister som kan hjälpa Anna, hon kan boka en tid här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Husdjur i ena boendet vid gemensam vårdnad

2018-02-10 i Barnrätt
FRÅGA |Undrar hur det är med möjligheten för separerade att skaffa husdjur om man har gemensamma barn? Kan ens ex bestämma att den andra partnern inte skaffar t.ex. katt med hänvisning till att man då utsätter barnen för rabies och andra sjukdomar?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag utgår från att ni har gemensam vårdnad över era gemensamma barn. Ni som barnens vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter och vid delad vårdnad ska besluten fattas tillsammans av vårdnadshavarna. I den dagliga kontakten med barnen måste ni däremot inte vara eniga och rörande den faktiska omvårdnaden av barnen får beslut tas av den som för tillfället har hand om barnen. Viktigare beslut såsom barnens skolgång och bosättning, som kan få betydelse för barnets framtid, ska fattas av bägge vårdnadshavarna tillsammans. Detta framgår av 6 kap. 13 § Föräldrabalken.Att skaffa husdjur (förutsatt att det inte finns någon allergi, redan angiven sjukdom på djuret eller något annat som kan skada barnen) kan inte anses vara en angelägenhet som kan få betydelse för barnens framtid. Det bör därför inte anses vara något som du och ditt ex måste besluta om gemensamt och inget hen kan bestämma över.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,