Konsekvenser av att utelåsa min make från min bostadsrätt

2021-08-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi ska skiljas och min man vägrar att skriva under! Han vägrar också att flytta och att betala något för att bo. Vi har ett äktenskapsförord och jag äger lägenheten. Jag vet att han har lagen på sin sida men vad blir konsekvenserna om jag låser ut honom?
Linn Gustafsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler kring skilsmässa finns i 5 kap. äktenskapsbalken (ÄktB). I och med att din make inte vill skilja sig, så kommer en betänketid att föregås innan äktenskapet upplöses (5 kap. 2 § ÄktB). Regeln om betänketid gäller även om någon av er varaktigt bor med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad (5 kap. 1 § ÄktB). Som jag tolkar det kommer inte du och din make gemensamt lämna in en ansökan om skilsmässa eftersom han inte vill skilja sig. Detta innebär att betänketiden kommer börja löpa när ditt yrkande om äktenskapsskillnad meddelas till maken. När minst sex månader har löpt på betänketiden ska någon av er framställa ett särskilt yrkande till tingsrätten om att äktenskapet ska upplösas. Från och med att betänketiden har börjat löpa har ni ett år på er att yrka att äktenskapet ska upplösas (5 kap. 3 § ÄktB). Det är först när domen har vunnit laga kraft (dvs när den inte går att överklaga längre, 3 veckor efter meddelad dom) som äktenskapet är upplöst (5 kap. 6 § ÄktB). Trots att de är din bostadsrätt är det er gemensamma bostad eftersom ni har bott där gemensamt (7 kap. 4 § 3 p ÄktB). Om du låser din make ute så rubbar du hans besittning till sina saker i lägenheten och även till sin bostad, vilket kan innebära att du gör dig skyldig till egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB). Lagen föreskriver att man kan göra sig skyldig till brottet genom att byta lås eller på annat sätt rubba någon annans besittning som därigenom vållar skada eller olägenhet. Har du ytterligare funderingar eller kompletterande frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Jag vill skydda min make från mina skulder vid skilsmässa, kan detta göras med hjälp av äktenskapsförord?

2021-08-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag är gift och funderar på att skilja mig, jag vill skydda min make från mina skulder i en bodelning, kan vi skriva ett äktenskapsförord så att alla konton, bilen, stugan mm blir enskild egendom och som inte omfattas i bodelningen?Måste man ta upp skulder och tillgångar i bodelningen om man är överens om att våra personliga skulder och tillgångar inte ska ingå i bodelningen? Utan att vi bara delar på lös egendom i hushållet?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad skall bodelning förrättas mellan makarna, se 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna, se 10 kap. 1 § ÄktB.Du skriver att du vill skydda din make från dina egna skulder vid en bodelning. Som utgångspunkt gäller enligt 11 kap. 2 § ÄktB att vid fördelning av giftorättsgodset ska makars skulder först skrivas av innan likadelning tar vid av det som finns kvar som egendom. Detta innebär att de skulder som du eventuellt har inte kommer att föras över på din make vid skilsmässa, detta eftersom det som delas lika som giftorättsgods inte omfattar dina skulder.Varje make svara för sina egna skulder, det anges i 1 kap. 3 § ÄktB. Det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord reglera sina skulder, även med den andre makens medgivande, detta eftersom det kommer att tas hand om vid bodelningen, då skulderna räknas av. Ni behöver alltså inte vidta några extra åtgärder i er situation, utan låta det tas om hand av bestämmelserna i Äktenskapsbalken.Med vänlig hälsning!

Vad händer med all egendom vid en skilsmässa?

2021-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag frågade förut om vad som händer med mina tillgångar när jag skiljer mig och jag vill ha förtydligande på vad vad som händer med giftorättsgodset. Vill inte ha en lång utläggning som sist utan ett kort och koncist svar på vad som gänder med det, så som jag uppfattat det så kan jg behålla det om jag vill? Eller är jag helt ute o cyklar, snälla förtydliga detta och inte så jätteinvecklat vill bara förstå den biten. tack så mycket på förhand!!
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vet inte exakt vad din fråga rör då det inte var jag som besvarade den tidigare. Jag upplever dock att jag förstår frågan som du nu ställer; nämligen vad som händer med er egendom (giftorättsgods) vid en skilsmässa. Eftersom din fråga handlar om makars egendom kommer jag att utgå ifrån äktenskapsbalkens (ÄktB) bestämmelser. En bodelning är något som sker när ett äktenskap upplöses. Bodelning behövs dock inte om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 § ÄktB). I ett äktenskap finns två sorters egendom; giftorättsgods och enskild egendom. För att något ska vara enskild egendom krävs det att det står till exempel i ett äktenskapsförord, i ett gåvobrev eller i ett testamente (om man fått egendomen), 7 kapitlet 2 § ÄktB. De tillgångar som inte är enskild egendom är istället giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB).Svar på din fråga: Det som alltså sker med giftorättsgodset är att den delas lika mellan makarna när äktenskapet upplöses, i detta fall p.g.a. en skilsmässa. Återkom gärna om du har fler funderingar!Vänligen,

Bodelning med internationella egendomar

2021-07-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag har en svåger som är gift med en Thailändska. Han ägde huset när de gifte sig. Det finns inget äktenskapsförord. Men hon äger 2 hus i Thailand. Kommer dessas värde att räknas in tillsammans med hans bostad om de skiljer sig?
Maja Elken |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilket lands lag gäller för äktenskapet?Den första saken som behöver undersökas är om svensk lag kommer att tillämpas på bodelningen mellan er. Vilken lag som kommer att tillämpas påverkar såklart hur uppdelningen av egendomen kommer att se ut - och vad som kommer att ingå. Enligt lagen (1990:272) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (LIMF) 3 § gäller som huvudregel att du och din maka kan avtala skriftligt om vilket lands lag ni vill ska gälla vid bodelningen. Om ni inte har ett sådant avtal, blir frågan om vilket lands lag som ska tillämpas beroende av er hemvist (se 4 § LIMF). Det är inte hugget i sten när man ska anses ha "hemvist" i en viss stat, men viktiga faktorer enligt svensk rätt är var man är medborgare, var man är folkbokförd, hur länge man bott i landet, hur många andra anknytningar man har dit (t ex fast jobb, släktingar i landet etc) samt om man har för avsikt att stanna kvar i landet tillsvidare.Har ni inget skriftligt avtal som nämnts ovan ska lagen i det land där ni båda tog hemvist när ni gifte er gälla. Men om ni därefter flyttat till ett nytt land och bott där tillsammans i minst två år, ska istället det landets lag gälla. Detta innebär att om ni bott i Sverige tillsammans sedan minst två år tillbaka ska svensk lag tillämpas på er bodelning.Vad ska ingå i er bodelning enligt svensk lag?Vad som enligt svensk lag ska ingå i en bodelning står i 11 kap. Äktenskapsbalken. Enligt svensk rätt ingår allt giftorättsgods men inte enskild egendom (som gjorts enskild genom äktenskapsförord). Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen oavsett var den egendomen befinner sig. Vad innebär detta för er?Har inget avtal upprättats om vilket lands rätt som ska tillämpas och de har hemvist i Sverige blir svensk rätt tillämplig. Enligt svensk rätt delar de på allt giftorättsgods (dvs huset i Sverige och husen i Thailand) om inget äktenskapsförord har upprättats. Vänliga hälsningar,

Hur räknar man ut bodelningslikviden?

2021-08-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag undrar hur man räknar ut bodeningslikviden, dvs den suma min man ska lösa ut mig för från bostaden.Jag ser i mpnga exempel att man minskar marknadsvärdet med anskaffningsvärdet (minus mäklararvode och skatt). Men jag har också sett exempel där man minskar marknadsvärdet med lån för att få fram en vinst. Vad är skillnaden?
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaDet framgår inte av din fråga om ni var gifta eller sambor men eftersom samma regler gäller om man är gift eller sambor när det gäller bodelningen av bostaden kommer jag ta upp bestämmelserna i både Äktenskapsbalken och sambolagen. Utgångspunkten är att vid bodelningen om man var sambor är att vid bodelning beräknas först sambornas andelar av samboegendomen och med samboegendom menas bohag och bostad införskaffad för gemensamt bruk, därefter görs det avdrag för skulder och det som återstår delas på hälften ( 12–13 §§ sambolagen). Om man var gift gäller samma sak, det vill säga att vid bodelning ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden maken eller sambon ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller ett samboavtal eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev, samboavtal eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som ni har kvar läggas samman och delas lika. Exempel:Vi utgår ifrån att marknadsvärdet på bostaden är 4.500.000, att bostaden anskaffades för 2.400.000, att mäklarkostnaderna uppgår till 2 % av marknadsvärdet och att den latenta skatten är 22%. Då kommer beräkningen se ut såhär marknadsvärde: 4.500.000ingångsvärde: - 2.400.000mäklarkostnad: -90.000 (dvs 2% av 4.500.000)---------------------------------------------------------2.010.000skatt: 442.200 (22% av 2.010.000)värdet på bostaden: 4.500.000 (marknadsvärde)- 90.000 (mäklarkostnad)-442.200(skatt)= 3.957.800Därefter beräknar vi var och ens andelar och drar av lånet. Vi utgår i det här fallet ifrån att du ägde 65% och din ex-partner 35 % av bostaden och att båda ansvarar för 50% av lånet och att lånet uppgår till 1.887.000 totalt.Din andel av bostaden (65% av 3.957.800)- din andel av lånet (50 % av 1.887.000)= 2.572.570 - 943.500= 1.629.070Din ex-partners andel av bostaden (35% av 3.957.800)- hans eller hennes andel av lånet (50% 1.887.000)= 1.385.230 - 943.500=441.730Därefter lägger ni det som återstår samman och delar på hälften1.629.070 + 441.730= 2.070.8002.070.800/2= 1.035.400Din sambo/make ska alltså om vi utgår ifrån det här exemplet köpa ut dig för 1.035.400.Är det så att du behöver hjälp med bodelningen rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Vänligen

Vad innebär äktenskapsförordet?

2021-07-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Min pappa är gift (ej min mamma) och har skrivit under ett äktenskapsförord (år 2018) där "den tillhörande fastigheten ska vara hennes (hans fru) enskilda egendom vari NN (min pappa) inte ska ha någon giftorätt."Vad innebär det när min pappa lever? Kan hon sälja fastigheten själv och behålla alla pengarna?Vad innebär det när min pappa dör? Ärver vi bröstarvingar någon del av fastigheten?(de har inga gemensamma barn - men hon har ett barn)Min pappa bor sedan en kortare tid tillbaka på ett demensboende och jag tror inte att han förstod vad han skrev under. Jag vet dock inte när han fick sin demens diagnostiserad. Dessutom har han under de senaste 20 åren fått både hjärnblödning samt flera strokes. Hur kan man bevisa att han inte var vid sitt sinnes fulla bruk?Har man rätt att få veta om det finns ett testamente skrivet? Kan ett sådant ogiltigförklaras om min pappa kan påvisats blivit lurad att skriva under?Vänliga hälsningar/Anna
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline!Äktenskapsförord spelar ingen roll under din pappas liv, om han och hans fru inte ska skilja sig. Han fru kan alltså sälja huset och behålla alla pengar själv, då hon äger huset. Med tanke på att huset är enskild egendom skulle även de pengar hon får vid en försäljning bli enskild egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Eftersom din pappa inte bor i huset, och det därför inte är deras gemensamma bostad, krävs inte heller hans samtycke för att hon ska få sälja den, vilket hade krävts annars (7 kap. 5 § ÄktB).Om din pappa avlider medan han fortfarande är gift ska det ske en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Den efterlevande maken får dock välja att behålla sitt giftorättsgods, och på så sätt förhindra en likadelning av giftorättsgodset (12 kap. 2 § ÄktB). Oavsett så kommer ni som bröstarvingar till den ena maken inte ha rätt till den andra makens enskilda egendom.Äktenskapsförord och testamenten är båda exempel på avtal, och som för avtal i allmänhet gäller att de inte är giltiga om de har ingåtts under påverkan av en psykisk störning (lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning). Om det kan visas att din pappa gått med på avtal på grund av sin demens är det alltså möjligt att få avtalen ogiltigförklarade.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?

2021-07-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man ska skiljas. Jag ägde ett hus när vi träffades som han flyttade in i . Han står ej som ägare eller med i lånen.Jag har lån på 750k på huset och det är värderar till 1 miljon. Inga äktenskapsförord är skrivna.Han har mycket skulder hos kronofogden. Förutom huset har jag ca 300k i blanco lån.Tanken är att jag ska behålla huset, behöver jag lösa ut honom med något och hur räknar man isf?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar din fråga äger du ett hus värt 1 000 000 kr och du har skulder på 1 050 000 kr. Din man äger ingen del av huset och du undrar om du måste lösa ut honom när ni skiljer er. Svaret hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad ingår i bodelningen?I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Eftersom att du inte skriver något om ett äktenskapsförord eller enskild egendom utgår jag från att all egendom är giftorättsgods. Makarnas andelar av egendomen ska beräknas och varje parts skulder räknas av på dennes andel innan andelarna slås ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 1 §, 11 kap. 2 § samt 11 kap. 3 § ÄktB). Om huset är det enda giftorättsgodsetJag har ingen information om huruvida det finns annat giftorättsgods än huset men om det skulle vara så skulle du inte behöva lösa ut din man eftersom att dina skulder är större än värdet på huset. Om det finns annat giftorättsgodsDet är troligt att det utöver huset finns annat giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Med ledning av de andelar som beräknas enligt ovan skall giftorättsgodset fördelas på lotter och varje make har då rätt att i första hand få sin egendom på sin lott (11 kap. 7 § ÄktB). En make, vars giftorättsgods i värde överstiger den makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar (11 kap. 9 § ÄktB). Detta innebär att om du har mer giftorättsgods kvar än din man efter att era skulder räknats av måste du antingen lämna dina egendomar eller motsvarande värde i pengar så att ni får lika mycket. Om t,ex du skulle ha 100 000 kr mer än din man i giftorättsgods efter att skulder avräknats ska du lämna egendom för 50 000 kr eller motsvarande i pengar. SammanfattningHuruvida du måste köpa ut din man beror på hur mycket giftorättsgods som finns utöver huset. Du har rätt att få din egendom vid bodelningen men om du skulle ha mer giftorättsgods än din man när skulderna avräknats ska du lämna hälften av detta antingen i egendom eller motsvarande belopp i pengar. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?

2021-07-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man och jag köpte en bostadsrätt tillsammans när vi blev sambos. Vi äger 50% var av bostaden, men han betalade hela kontantinsatsen vid köpet. Eftersom vi varken skrev ett samboavtal eller ett skuldebrev så vet jag att jag hade haft juridisk rätt till halva kontantinsatsen om vi hade separerat som sambos. Vi har dock gift oss sedan dess, och kommer nu genomgå en skilsmässa. Den totala tiden vi har levt tillsammans är kortare tid än 5 år, varför vår bodelning kommer jämkas enligt 5-årsregeln. Min fråga är dock om kontaktinsatsen han betalade när vi blev sambos hör till det giftorättsgods som han anses äga, eller om det ses som vårt gemensamma giftorättsgods och ska fördelas som det hade gjort om vi varit sambos istället för gifta?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I bouppteckningen ska kontantinsatsen redovisas som giftorättsgods. Nedan kommer en förklaring.SamboegendomTvå personer som lever stadigvarande tillsammans i ett parförhållande räknas som sambos enligt 1 § sambolagen. Det som räknas som samboegendom är den gemensamma bostaden och det bohag som hör till, det vill säga de möbler som är inköpta till lägenheten, se 3 § sambolagen. Eftersom ni köpte bostaden för att bo där tillsammans är bostaden samboegendom. Det spelar ingen roll vem av er som har betalat för lägenheten, se 3 § sambolagen. I ert fall har ni inget samboavtal, där det framgår att ni har avtalat bort sambolagen, eller att era tillgångar ska utgöra enskild samboegendom, se 9 § sambolagen.Samboförhållande upphörOm samborna ingår äktenskap upphör samboförhållandet att gälla, se 2 § sambolagen. Av ditt brev framgår det inte om ni skrev ett äktenskapsförord när ni ingick äktenskapet, men jag tolkar det som ni inte har ett avtal.GiftorättsgodsEr samboegendom (Bostaden) övergick till att bli giftorättsgods i och med äktenskapet eftersom det inte fanns några regleringar om att den skulle utgöra enskild egendom, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken.BodelningNu när ni ska skilja er ska ni göra en bodelning enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Där ska giftorättsegendomen ingå, se 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Alla tillgångar och skulder ska räknas in, därmed även kontantinsatsen, se 11 kap 2 § äktenskapsbalken.Jämkning av bodelningPrecis som du skriver finns det möjlighet att jämka bodelningen om äktenskapet upphört inom fem år enligt 12 kap 3 § äktenskapsbalken. Principen ger en möjlighet att jämka med en avtagande faktor om 20 % per år. Det vill säga om ni varit gifta i ett år, går det för den ena maken att jämka med 80 %, nästa år 60 % och så vidare.För att kunna tillämpa 12 kap 3 § äktenskapsbalken, är det viktigt att förstå bakgrunden till lagen. Möjligheten kom till för att ge ett skydd åt den ekonomiskt svagare parten i äktenskapet. Det vill säga om den ena maken exempelvis inte har arbetat, utan tagit hand om hemmet, eller om den part som vid äktenskapets ingående var den som betalade större delen av alla investeringar, men som senare har fått väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden, då ska en möjlighet att jämka ges till den som är i behov av jämkning. Regeln syftar även till att motverka möjligheten att gifta till sig pengar. Regeln tillämpas restriktivt, och tar sikte på om det finns äktenskapsförord som leder till skevdelning, utgångspunkten är att en bodelning ska ske enligt likadelningsprincipen, se 11 kap 3 § äktenskapsbalken.SammanfattningNi har inga avtal om att bostaden utgör enskild egendom, den är därför giftorättsgods. Även skulder och andra tillgångar är giftorättsgods om inget annat framgår av ett äktenskapsförord, därmed även kontantinsatsen. Allt giftorättsgods ska delas lika vid en bodelning efter äktenskapsskillnad. Möjligheten att jämka en bodelning med anledning av att förhållandet är kortvarigt finns om det föreligger starka skäl, eller om det blir en uppenbar skevdelning. Regeln tillämpas restriktivt, och utgångspunkten är att bodelning ska ske genom likadelning. Kontantinsatsen ska därför ingå i bodelningen utan jämkning. Om du behöver hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal, eller bestrida jämkningen är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,